Funkcie Trim a TrimEnds v službe PowerAppsTrim and TrimEnds functions in PowerApps

Odstráni z textového reťazca nadbytočné medzery.Removes extra spaces from a string of text.

PopisDescription

Funkcia Trim odstráni všetky medzery z textového reťazca (okrem jednotlivých medzier medzi slovami).The Trim function removes all spaces from a string of text except for single spaces between words.

Funkcia TrimEnds funkcia odstráni všetky medzery zo začiatku a konca textového reťazca, ale medzery medzi slovami zostanú zachované.The TrimEnds function removes all spaces from the start and end of a string of text but leaves spaces between words intact.

Ak zadáte jeden textový reťazec, vrátená hodnota pre hociktorú z týchto funkcií je reťazec s odstránenými nadbytočnými medzerami.If you specify a single string of text, the return value for either function is the string with any extra spaces removed. Ak zadáte tabuľku s jedným stĺpcom, ktorá obsahuje reťazce, vrátená hodnota je tabuľka s jedným stĺpcom skrátených reťazcov.If you specify a single-column table that contains strings, the return value is a single-column table of trimmed strings. Ak máte tabuľku s viacerými stĺpcami, môžete ju zmeniť na tabuľku s jedným stĺpcom tak, ako je to uvedené v časti popisujúcej prácu s tabuľkami.If you have a multi-column table, you can shape it into a single-column table, as working with tables describes.

Funkcia Trim, ktorá skracuje medzery medzi slovami, sa zhoduje s funkciou rovnakého názvu v programe Microsoft Excel.By trimming spaces between words, Trim is consistent with the function of the same name in Microsoft Excel. TrimEnds sa však zhoduje s programovacími nástrojmi, ktoré skracujú medzery iba na začiatku a konci jednotlivých reťazcov.However, TrimEnds is consistent with programming tools that trim spaces only from the start and end of each string.

SyntaxSyntax

Trim( Reťazec )Trim( String )
TrimEnds( Reťazec )TrimEnds( String )

  • String – povinné.String - Required. Textový reťazec, z ktorého sa majú odstrániť medzery.The string of text to remove spaces from.

Trim( SingleColumnTable )Trim( SingleColumnTable )
TrimEnds( SingleColumnTable )TrimEnds( SingleColumnTable )

  • SingleColumnTable – povinné.SingleColumnTable - Required. Tabuľka s jedným stĺpcom obsahujúca reťazce, z ktorých sa majú odstrániť medzery.A single-column table of strings to remove spaces from.

PríkladExample

VzorecFormula PopisDescription VýsledokResult
Trim( "   Hello     World   " )Trim( "   Hello     World   " ) Odstráni všetky medzery zo začiatku a konca reťazca a nadbytočné medzery v reťazci.Removes all spaces from the start and end of a string and extra spaces from within the string. "Hello World""Hello World"
TrimEnds( "   Hello     World   " )TrimEnds( "   Hello     World   " ) Odstráni všetky medzery zo začiatku a konca reťazca.Removes all spaces from the start and end of a string. "Hello     World""Hello     World"

Nasledujúce príklady využívajú kolekciu s jedným stĺpcom s názvom Medzery, ktorá obsahuje tieto reťazce:The following examples use a single-column collection, named Spaces, that contains these strings:

Ak chcete vytvoriť túto kolekciu, nastavte vlastnosť OnSelect ovládacieho prvku Tlačidlo na tento vzorec, otvorte režim ukážky a potom kliknite alebo ťuknite na dané tlačidlo:To create this collection, set the OnSelect property of a Button control to this formula, open Preview mode, and then click or tap the button:
ClearCollect( Spaces; [ "   Jane   Doe   "; "    Jack   and   Jill"; "Already trimmed"; "   Venus,   Earth,   Mars  "; "Oil and Water   " ] )ClearCollect( Spaces; [ "   Jane   Doe   "; "    Jack   and   Jill"; "Already trimmed"; "   Venus,   Earth,   Mars  "; "Oil and Water   " ] )

VzorecFormula PopisDescription VýsledokResult
Trim( Medzery )Trim( Spaces ) Odstráni všetky medzery zo začiatku a konca jednotlivých reťazcov a nadbytočné medzery v jednotlivých reťazcoch v kolekcii Medzery.Trims all spaces from the start and end of each string and extra spaces from within each string in the Spaces collection.
TrimEnds( Medzery )TrimEnds( Spaces ) Odstráni všetky medzery zo začiatku a konca jednotlivých reťazcov v kolekcii Medzery.Trims all spaces from the start and end of each string in the Spaces collection.

Poznámka

Nadbytočné medzery sa nezobrazujú, ak si zobrazíte kolekciu kliknutím alebo ťuknutím na položku Kolekcie v ponuke Súbor.Extra spaces don't appear if you display a collection by clicking or tapping Collections on the File menu. Ak chcete overiť dĺžku reťazca, použite funkciu Len.To verify string length, use the Len function.