Skenovanie čiarového kódu v PowerAppsScan a barcode in PowerApps

Keď vytvoríte plátnovú aplikáciu a spustíte ju v zariadení, napríklad v telefóne s fotoaparátom, budete môcť skenovať niekoľko typov čiarových kódov.Scan several types of barcodes by creating a canvas app and running it on a device, such as a phone, that has a camera. Číselný ekvivalent čiarového kódu sa zobrazí v ovládacom prvku Označenie a vy budete môcť tieto údaje nahrať do rôznych zdrojov údajov.The numerical equivalent of the barcode appears in a Label control, and you can upload that data to a variety of data sources.

Ak ešte dobre nepoznáte PowerApps, prečítajte si časť Začíname.If you're unfamiliar with PowerApps, see Get started.

Známe obmedzeniaKnown limitations

 • Čiarové kódy by mali byť aspoň 2,5 cm vysoké a 4 cm široké.Barcodes should be at least 1" (2.5cm) high and 1.5" (4cm) wide.
 • Ak chcete skenovať čiarové kódy pomocou telefónu, držte ho v orientácii na výšku a pomaly ho posúvajte do vzdialenosti 18 až 25 cm od čiarového kódu.To scan barcodes by using a phone, hold it in portrait orientation, and slowly move it from 7" (18cm) to 10" (25cm) away from the barcode.
 • Dlhé typy čiarových kódov (napríklad I2of5, ktoré môžu mať 15 alebo i viac znakov), môžu poskytovať skrátené alebo iným spôsobom skreslené výsledky, najmä ak čiarový kód nie je vytlačený zreteľne.Long barcode types (such as I2of5, which can have 15 or more characters) can give truncated or otherwise incorrect results, especially if the barcode isn't printed clearly.
 • V prípade iPhonov a zariadení s Androidom môžete zadať vlastnosť Height ovládacieho prvku Čiarový kód, ale šírka bude určená pevným pomerom strán.For iPhones and Android devices, you can specify the Height property of the Barcode control, but a fixed aspect ratio determines its width.
 • Možno budete musieť nastaviť vlastnosť Scanrate ovládacieho prvku Čiarový kód na 35 alebo menej.You might need to set the Scanrate property of the Barcode control to 35 or less.
 • Ak chcete spomaliť vyčerpávanie pamäte v zariadeniach so systémom iOS, nastavte vlastnosť Height ovládacieho prvku Čiarový kód na hodnotu 700 (alebo nižšiu) a vlastnosť Scanrate na hodnotu 30.To delay running out of memory on devices that are running iOS, set the Height property of the Barcode control to 700 (or lower) and the Scanrate property to 30.
 • Ak sa v zariadení vyčerpá pamäť a aplikácia zamrzne, reštartujte ju.If the device runs out of memory and the app freezes, restart the app.

Vytvorenie prázdnej aplikácieCreate a blank app

 1. Zaregistrujte sa do služby PowerApps a potom vykonajte jeden z týchto krokov:Sign up for PowerApps, and then do either of the following:

 2. Otvorte službu PowerApps v prehliadači zariadenia, ktoré má fotoaparát.Open PowerApps in a browser on a device that has a camera.

 3. V časti Začať s prázdnym plátnom alebo šablónu kliknite alebo ťuknite na možnosť Rozloženie pre telefóny na dlaždici Prázdna aplikácia.Under Start with a blank canvas or template, click or tap Phone layout in the Blank app tile.

  Vytvorenie úplne novej aplikácie

 4. Ak ste ešte službu PowerApps nepoužívali, oboznámte sa s dôležitými oblasťami tejto aplikácie prostredníctvom úvodnej prehliadky (ak nemáte záujem, kliknite alebo ťuknite na Preskočiť).If you haven't used PowerApps before, get familiar with key areas of the app by taking the intro tour (or click or tap Skip).

  Úvodná obrazovka rýchlej prehliadky

  Poznámka

  Prehliadku môžete spustiť i neskôr tak, že kliknete alebo ťuknete na ikonu otáznika v pravom hornom rohu a potom na možnosť Vydať sa na úvodnú prehliadku.You can always take the tour later by clicking or tapping the question-mark icon near the upper-right corner and then clicking or tapping Take the intro tour.

Pridanie ovládacieho prvku Čiarový kódAdd a Barcode control

 1. Na karte Vkladanie kliknite alebo ťuknite na položku Médium a potom kliknite alebo ťuknite na možnosť Čiarový kód.On the Insert tab, click or tap Media, and then click or tap Barcode.

  Pridanie skenera čiarových kódov

 2. Skontrolujte, že ovládací prvok Čiarový kód je vybratý. Spoznáte to podľa oblasti výberu (s rukoväťami na zmenu veľkosti ovládacieho prvku), ktorá ho obklopuje.Ensure that the Barcode control is selected by confirming that a selection box (with handles to resize the control) surrounds it.

  Oblasť výberu

 3. Na karte Domov kliknite alebo ťuknite na položku Barcode1 (Čiarový kód 1) a potom v časti Premenovať zadajte alebo skopírujte MyScanner (Môj skener).On the Home tab, click or tap Barcode1, and then type or paste MyScanner under Rename.

  Tip

  Prvý ovládací prvok Čiarový kód, ktorý pridáte, je v predvolenom nastavení pomenovaný Barcode1.The first Barcode control that you add is named Barcode1 by default. Ak tento ovládací prvok odstránite a pridáte ďalší ovládací prvok Čiarový kód, bude tento podľa predvoleného nastavenia pomenovaný Barcode2.If you delete that control and add another Barcode control, it will be named Barcode2 by default. Manuálnym premenovaním ovládacieho prvku zaistíte to, že vzorec bude odkazovať na ovládací prvok pomocou jeho správneho názvu.By manually renaming a control, you ensure that formulas will refer to the control by its correct name.

  Premenovanie ovládacieho prvku čiarového kódu

Pridanie ovládacieho prvku Textové zadanieAdd a Text input control

 1. Na karte Vkladanie kliknite alebo ťuknite na položku Text a potom kliknite alebo ťuknite na položku Textové zadanie.On the Insert tab, click or tap Text, and then click or tap Text input.

  Ak sa karta Vkladanie nezobrazuje, maximalizujte okno PowerApps.If the Insert tab doesn't appear, maximize your PowerApps window.

  Pridanie ovládacieho prvku Textové zadanie

 2. Presuňte pole výberu (nie rukoväte na zmenu veľkosti) okolo ovládacieho prvku Textové zadanie nadol, kým sa nezobrazí pod položkou MyScanner.Drag the selection box (not the resize handles) around the Text input control down until it appears below MyScanner.

  Označenie s poľom výberu

 3. S ovládacím prvkom Textové zadanie stále vybratým skontrolujte, že zoznam vlastností obsahuje položku Default a potom do riadky vzorcov zadajte alebo skopírujte MyScanner.Text.With the Text input control still selected, ensure that Default appears in the properties list, and then type or paste MyScanner.Text in the formula bar.

  Vlastnosť Text ovládacieho prvku Označenie

Zmena typu čiarového kóduChange the barcode type

 1. Na karte Vkladanie kliknite alebo ťuknite na položku Ovládacie prvky a potom kliknite alebo ťuknite na možnosť Rozbaľovací zoznam.On the Insert tab, click or tap Controls, and then click or tap Drop down.

  Pridanie rozbaľovacieho zoznamu

 2. Presuňte ovládací prvok Rozbaľovací zoznam tak, aby sa zobrazoval pod ostatnými ovládacími prvkami na obrazovke.Move the Drop down control so that it appears below the other controls on the screen.

  Presunutie rozbaľovacieho zoznamu

 3. S ovládacím prvkom Rozbaľovací zoznam stále vybratým skontrolujte, že zoznam vlastností obsahuje položku Items a potom do riadky vzorcov zadajte alebo skopírujte tento textový reťazec:With the Drop down control still selected, ensure that the properties list shows Items, and then type or paste this string of text in the formula bar:
  [Codabar, Code128, Code39, Ean, I2of5, Upc][Codabar, Code128, Code39, Ean, I2of5, Upc]

  Nastavenie vlastnosti Items rozbaľovacieho zoznamu

 4. Na karte Domov premenujte ovládací prvok Rozbaľovací zoznam na ChooseType (Vybrať typ).On the Home tab, rename the Drop down control to ChooseType.

  Premenovanie rozbaľovacieho zoznamu

 5. Kliknutím alebo ťuknutím vyberte položku MyScanner, skontrolujte, že zoznam vlastností obsahuje položku BarcodeType (Typ čiarového kódu) a potom do riadka vzorcov zadajte alebo skopírujte tento textový reťazec:Click or tap MyScanner to select it, ensure that the properties list shows BarcodeType, and then type or paste this string of text in the formula bar:
  ChooseType.Selected.ValueChooseType.Selected.Value

Otestovanie aplikácieTest the app

 1. Stlačením klávesa F5 otvorte režim ukážky (môžete aj kliknúť alebo ťuknúť na tlačidlo prehrávania v pravom hornom rohu).Open Preview mode by pressing F5 (or by clicking or tapping the play button near the upper-right corner).

  Otvorenie režimu ukážky

 2. Podržte čiarový kód pred fotoaparátom zariadenia, až kým sa jeho číselná zložka nezobrazí v ovládacom prvku Označenie.Hold a barcode up to the camera on the device until the numerical component of the barcode appears in the Label control.

  Ak sa číselná zložka nezobrazí, vyskúšajte v zozname BarcodeType (Typ čiarového kódu) inú možnosť.If the numerical component doesn't appear, try a different option in the BarcodeType list. Ak sa správne údaje stále nezobrazujú, zadajte do ovládacieho prvku Textové zadanie správne číslo.If the correct data still doesn't appear, type the correct number in the Input text control.

Ďalšie krokyNext steps

 • Pripojte aplikáciu k zdroju údajov a nakonfigurujte funkciu Patch tak, aby si používatelia mohli výsledky uložiť.Connect the app to a data source and configure the Patch function so that users can save results.
 • Pridajte ovládací prvok Rozbaľovací zoznam a nakonfigurujte ho tak, aby si používatelia mohli zvoliť typ čiarového kódu, ktorý chcú skenovať.Add a Drop down control, and configure it so that users can choose which type of barcode they want to scan.
 • Pridajte ovládací prvok Jazdec a nakonfigurujte ho tak, aby si používatelia mohli prispôsobiť rýchlosť skenovania alebo výšku ovládacieho prvku Čiarový kód.Add a Slider control, and configure it so that users can adjust the scan rate or the height of the Barcode control.