Obmedzené entity, ktoré vyžadujú licencie na Dynamics 365Restricted entities requiring Dynamics 365 licenses

Tvorcovia aplikácií môžu používať väčšinu entít, ktoré sú k dispozícii v rámci služby Common Data Service (CDS) pre aplikácie, na vytváranie aplikácií a postupov pre používateľov, ktorí majú licenciu len na plán PowerApps Plan 1.App makers can use most of the entities available within Common Data Service (CDS) for Apps to create apps and flows for users who have only a PowerApps Plan 1 license. Niektoré entity však obsahujú zložitú pracovnú logiku, ktorá od používateľov aplikácie vyžaduje licenciu na plán PowerApps Plan 2 alebo na Microsoft Flow Plan 2 (ďalšie informácie nájdete v téme Licenčné požiadavky na entity).However, some entities contain complex business logic that requires app users to have a PowerApps Plan 2 or Microsoft Flow Plan 2 license (for more information, see Entity license requirements). Ešte menšia množina entít viazaných na produkty Dynamics 365 od používateľov aplikácií plátna a modelom riadených aplikácií vyžaduje, aby mali licenciu na príslušný produkt Dynamics 365, ak potrebujú vytvárať, aktualizovať alebo odstraňovať záznamy v rámci entít.An even smaller set of entities tied to Dynamics 365 products requires canvas and model-driven app users to have a license for the corresponding Dynamics 365 product if they need to create, update, or delete records within the entities. Označujú sa ako obmedzené entity.These are referred to as restricted entities.

Entity môžu byť obmedzené na licenciu na Dynamics 365 z týchto dôvodov:Entities may be restricted to a Dynamics 365 license for the following reasons:

  • Entita sa používa na ukladanie a spravovanie jednotlivých údajov o konfigurácii produktu, ktoré sa zvyčajne nepoužívajú mimo aplikácie.The entity is used to store and maintain product-specific configuration data that is typically not used outside of the application.
  • Entita je spojená s rozšírenou logikou, ktorá vytvára a spravuje údaje špecifickým spôsobom, ak sa používa v produkte Dynamics 365.The entity is accompanied by advanced logic that creates and maintains data in a specific way when used within a Dynamics 365 product.

Ak aplikácia alebo postup informácie z entity len číta, licencia na Dynamics 365 sa nevyžaduje a je potrebná iba príslušná licencia na PowerApps alebo Microsoft Flow.If an app or flow only reads information from an entity, a Dynamics 365 license is not required and an appropriate PowerApps or Microsoft Flow license is all that's needed.

Entity obmedzené na činnosti vytvárania, aktualizovania a odstraňovaniaRestricted entities for create, update, and delete operations

V nasledujúcej tabuľke sa uvádza zoznam obmedzených entít a súvisiace licenčné požiadavky na Dynamics 365 týkajúce sa používateľov aplikácií PowerApps a Microsoft Flow, ktorí vytvárajú, aktualizujú alebo odstraňujú údaje uložené v entitách.The following table lists the restricted entities and the associated Dynamics 365 licensing requirements for PowerApps and Microsoft Flow app users who create, update, or delete data stored within the entities.

EntitaEntity Logický názovLogical name Požadovaná licenciaLicense required
ActualActual msdyn_actualmsdyn_actual Dynamics 365 for Field ServiceDynamics 365 for Field Service
alebo Dynamics 365 for Project Service Automationor Dynamics 365 for Project Service Automation
alebo plán Dynamics 365 Customer Engagementor Dynamics 365 Customer Engagement plan
alebo plán Dynamics 365or Dynamics 365 plan
Agreement Business ProcessAgreement Business Process msdyn_bpf_baa0a411a239410cb8bded8b5fdd88e3msdyn_bpf_baa0a411a239410cb8bded8b5fdd88e3 Dynamics 365 for Field ServiceDynamics 365 for Field Service
alebo plán Dynamics 365 Customer Engagementor Dynamics 365 Customer Engagement plan
alebo plán Dynamics 365or Dynamics 365 plan
Booking journalBooking journal msdyn_bookingjournalmsdyn_bookingjournal Dynamics 365 for Field ServiceDynamics 365 for Field Service
alebo plán Dynamics 365 Customer Engagementor Dynamics 365 Customer Engagement plan
alebo plán Dynamics 365or Dynamics 365 plan
Booking Setup MetadataBooking Setup Metadata msdyn_bookingsetupmetadatamsdyn_bookingsetupmetadata Dynamics 365 for Field ServiceDynamics 365 for Field Service
alebo Dynamics 365 for Project Service Automationor Dynamics 365 for Project Service Automation
alebo plán Dynamics 365 Customer Engagementor Dynamics 365 Customer Engagement plan
alebo plán Dynamics 365or Dynamics 365 plan
Booking timestampBooking timestamp msdyn_bookingtimestampmsdyn_bookingtimestamp Dynamics 365 for Field ServiceDynamics 365 for Field Service
alebo plán Dynamics 365 Customer Engagementor Dynamics 365 Customer Engagement plan
alebo plán Dynamics 365or Dynamics 365 plan
Case to Work Order Business ProcessCase to Work Order Business Process msdyn_bpf_989e9b1857e24af18787d5143b67523bmsdyn_bpf_989e9b1857e24af18787d5143b67523b Dynamics 365 for Field ServiceDynamics 365 for Field Service
alebo plán Dynamics 365 Customer Engagementor Dynamics 365 Customer Engagement plan
alebo plán Dynamics 365or Dynamics 365 plan
ConfigurationConfiguration msdyn_configurationmsdyn_configuration Dynamics 365 for Field ServiceDynamics 365 for Field Service
alebo Dynamics 365 for Project Service Automationor Dynamics 365 for Project Service Automation
alebo plán Dynamics 365 Customer Engagementor Dynamics 365 Customer Engagement plan
alebo plán Dynamics 365or Dynamics 365 plan
EntitlementEntitlement entitlemententitlement Dynamics 365 for Customer Service, verzia EnterpriseDynamics 365 for Customer Service, Enterprise edition
alebo plán Dynamics 365 Customer Engagementor Dynamics 365 Customer Engagement plan
alebo plán Dynamics 365or Dynamics 365 plan
Estimate LineEstimate Line msdyn_estimatelinemsdyn_estimateline Dynamics 365 for Project Service AutomationDynamics 365 for Project Service Automation
alebo plán Dynamics 365 Customer Engagementor Dynamics 365 Customer Engagement plan
alebo plán Dynamics 365or Dynamics 365 plan
EstimateEstimate msdyn_estimatemsdyn_estimate Dynamics 365 for Project Service AutomationDynamics 365 for Project Service Automation
alebo plán Dynamics 365 Customer Engagementor Dynamics 365 Customer Engagement plan
alebo plán Dynamics 365or Dynamics 365 plan
FactFact msdyn_factmsdyn_fact Dynamics 365 for Project Service AutomationDynamics 365 for Project Service Automation
alebo plán Dynamics 365 Customer Engagementor Dynamics 365 Customer Engagement plan
alebo plán Dynamics 365or Dynamics 365 plan
Field service settingField service setting msdyn_fieldservicesettingmsdyn_fieldservicesetting Dynamics 365 for Field ServiceDynamics 365 for Field Service
alebo plán Dynamics 365 Customer Engagementor Dynamics 365 Customer Engagement plan
alebo plán Dynamics 365or Dynamics 365 plan
Field Service System JobField Service System Job msdyn_fieldservicesettingmsdyn_fieldservicesystemjob Dynamics 365 for Field ServiceDynamics 365 for Field Service
alebo plán Dynamics 365 Customer Engagementor Dynamics 365 Customer Engagement plan
alebo plán Dynamics 365or Dynamics 365 plan
GoalGoal goalgoal Dynamics 365 for Sales ProfessionalDynamics 365 for Sales Professional,
alebo Dynamics 365 for Sales, verzia Enterpriseor Dynamics 365 for Sales, Enterprise edition,
alebo plán Dynamics 365 Customer Engagementor Dynamics 365 Customer Engagement plan
alebo plán Dynamics 365or Dynamics 365 plan
IncidentIncident incidentincident Dynamics 365 for Customer Service, verzia EnterpriseDynamics 365 for Customer Service, Enterprise edition
alebo plán Dynamics 365 Customer Engagementor Dynamics 365 Customer Engagement plan
alebo plán Dynamics 365or Dynamics 365 plan
Inventory JournalInventory Journal msdyn_inventoryjournalmsdyn_inventoryjournal Dynamics 365 for Field ServiceDynamics 365 for Field Service
alebo plán Dynamics 365 Customer Engagementor Dynamics 365 Customer Engagement plan
alebo plán Dynamics 365or Dynamics 365 plan
Invoice ProcessInvoice Process msdyn_bpf_d8f9dc7f099f44db9d641dd81fbd470dmsdyn_bpf_d8f9dc7f099f44db9d641dd81fbd470d Dynamics 365 for Project Service AutomationDynamics 365 for Project Service Automation
alebo plán Dynamics 365 Customer Engagementor Dynamics 365 Customer Engagement plan
alebo plán Dynamics 365or Dynamics 365 plan
JourneyJourney journeyjourney Dynamics 365 for MarketingDynamics 365 for Marketing
alebo plán Dynamics 365 Customer Engagementor Dynamics 365 Customer Engagement plan
alebo plán Dynamics 365or Dynamics 365 plan
Knowledge articleKnowledge article knowledgearticleknowledgearticle Dynamics 365 for Customer Service, verzia EnterpriseDynamics 365 for Customer Service, Enterprise edition
alebo plán Dynamics 365 Customer Engagementor Dynamics 365 Customer Engagement plan
alebo plán Dynamics 365or Dynamics 365 plan
Organizational UnitOrganizational Unit msdyn_organizationalunitmsdyn_organizationalunit Dynamics 365 for Field ServiceDynamics 365 for Field Service
alebo Dynamics 365 for Project Service Automationor Dynamics 365 for Project Service Automation
alebo plán Dynamics 365 Customer Engagementor Dynamics 365 Customer Engagement plan
alebo plán Dynamics 365or Dynamics 365 plan
Product InventoryProduct Inventory msdyn_productinventorymsdyn_productinventory Dynamics 365 for Field ServiceDynamics 365 for Field Service
alebo plán Dynamics 365 Customer Engagementor Dynamics 365 Customer Engagement plan
alebo plán Dynamics 365or Dynamics 365 plan
Project ParameterProject Parameter msdyn_projectparametermsdyn_projectparameter Dynamics 365 for Project Service AutomationDynamics 365 for Project Service Automation
alebo plán Dynamics 365 Customer Engagementor Dynamics 365 Customer Engagement plan
alebo plán Dynamics 365or Dynamics 365 plan
Project StagesProject Stages msdyn_bpf_665e73aa18c247d886bfc50499c73b82msdyn_bpf_665e73aa18c247d886bfc50499c73b82 Dynamics 365 for Project Service AutomationDynamics 365 for Project Service Automation
alebo plán Dynamics 365 Customer Engagementor Dynamics 365 Customer Engagement plan
alebo plán Dynamics 365or Dynamics 365 plan
Project Task DependencyProject Task Dependency msdyn_projecttaskdependencymsdyn_projecttaskdependency Dynamics 365 for Project Service AutomationDynamics 365 for Project Service Automation
alebo plán Dynamics 365 Customer Engagementor Dynamics 365 Customer Engagement plan
alebo plán Dynamics 365or Dynamics 365 plan
Project TaskProject Task msdyn_projecttaskmsdyn_projecttask Dynamics 365 for Project Service AutomationDynamics 365 for Project Service Automation
alebo plán Dynamics 365 Customer Engagementor Dynamics 365 Customer Engagement plan
alebo plán Dynamics 365or Dynamics 365 plan
Project Team MemberProject Team Member msdyn_projecteammsdyn_projecteam Dynamics 365 for Project Service AutomationDynamics 365 for Project Service Automation
alebo plán Dynamics 365 Customer Engagementor Dynamics 365 Customer Engagement plan
alebo plán Dynamics 365or Dynamics 365 plan
Purchase Order Business ProcessPurchase Order Business Process msdyn_bpf_2c5fe86acc8b414b8322ae571000c799msdyn_bpf_2c5fe86acc8b414b8322ae571000c799 Dynamics 365 for Field ServiceDynamics 365 for Field Service
alebo plán Dynamics 365 Customer Engagementor Dynamics 365 Customer Engagement plan
alebo plán Dynamics 365or Dynamics 365 plan
Resource Assignment Detail (neschválené)Resource Assignment Detail (Deprecated) msdyn_resourceassignmentdetailmsdyn_resourceassignmentdetail Dynamics 365 for Project Service AutomationDynamics 365 for Project Service Automation
alebo plán Dynamics 365 Customer Engagementor Dynamics 365 Customer Engagement plan
alebo plán Dynamics 365or Dynamics 365 plan
Resource AssignmentResource Assignment msdyn_resourceassignmentmsdyn_resourceassignment Dynamics 365 for Project Service AutomationDynamics 365 for Project Service Automation
alebo plán Dynamics 365 Customer Engagementor Dynamics 365 Customer Engagement plan
alebo plán Dynamics 365or Dynamics 365 plan
Resource Restriction (neschválené)Resource Restriction (Deprecated) msdyn_workorderresourcerestrictionmsdyn_workorderresourcerestriction Dynamics 365 for Field ServiceDynamics 365 for Field Service
alebo plán Dynamics 365 Customer Engagementor Dynamics 365 Customer Engagement plan
alebo plán Dynamics 365or Dynamics 365 plan
Routing rule setRouting rule set routingruleroutingrule Dynamics 365 for Customer Service, verzia EnterpriseDynamics 365 for Customer Service, Enterprise edition
alebo plán Dynamics 365 Customer Engagementor Dynamics 365 Customer Engagement plan
alebo plán Dynamics 365or Dynamics 365 plan
Schedule Board SettingSchedule Board Setting msdyn_scheduleboardsettingmsdyn_scheduleboardsetting Dynamics 365 for Field ServiceDynamics 365 for Field Service
alebo Dynamics 365 for Project Service Automationor Dynamics 365 for Project Service Automation
alebo plán Dynamics 365 Customer Engagementor Dynamics 365 Customer Engagement plan
alebo plán Dynamics 365or Dynamics 365 plan
Scheduling ParameterScheduling Parameter msdyn_schedulingparametermsdyn_schedulingparameter Dynamics 365 for Field ServiceDynamics 365 for Field Service
alebo Dynamics 365 for Project Service Automationor Dynamics 365 for Project Service Automation
alebo plán Dynamics 365 Customer Engagementor Dynamics 365 Customer Engagement plan
alebo plán Dynamics 365or Dynamics 365 plan
SLASLA slasla Dynamics 365 for Customer Service, verzia EnterpriseDynamics 365 for Customer Service, Enterprise edition
alebo plán Dynamics 365 Customer Engagementor Dynamics 365 Customer Engagement plan
alebo plán Dynamics 365or Dynamics 365 plan
System User Scheduler SettingSystem User Scheduler Setting msdyn_systemuserschedulersettingmsdyn_systemuserschedulersetting Dynamics 365 for Field ServiceDynamics 365 for Field Service
alebo Dynamics 365 for Project Service Automationor Dynamics 365 for Project Service Automation
alebo plán Dynamics 365 Customer Engagementor Dynamics 365 Customer Engagement plan
alebo plán Dynamics 365or Dynamics 365 plan
Transaction ConnectionTransaction Connection msdyn_transactionconnectionmsdyn_transactionconnection Dynamics 365 for Project Service AutomationDynamics 365 for Project Service Automation
alebo plán Dynamics 365 Customer Engagementor Dynamics 365 Customer Engagement plan
alebo plán Dynamics 365or Dynamics 365 plan
Transaction OriginTransaction Origin msdyn_transactionoriginmsdyn_transactionorigin Dynamics 365 for Project Service AutomationDynamics 365 for Project Service Automation
alebo plán Dynamics 365 Customer Engagementor Dynamics 365 Customer Engagement plan
alebo plán Dynamics 365or Dynamics 365 plan
Transaction TypeTransaction Type msdyn_transactiontypemsdyn_transactiontype Dynamics 365 for Project Service AutomationDynamics 365 for Project Service Automation
alebo plán Dynamics 365 Customer Engagementor Dynamics 365 Customer Engagement plan
alebo plán Dynamics 365or Dynamics 365 plan
Unique NumberUnique Number msdyn_uniquenumbermsdyn_uniquenumber Dynamics 365 for Field ServiceDynamics 365 for Field Service
alebo plán Dynamics 365 Customer Engagementor Dynamics 365 Customer Engagement plan
alebo plán Dynamics 365or Dynamics 365 plan
Work Order Business ProcessWork Order Business Process msdyn_bpf_d3d97bac8c294105840e99e37a9d1c39msdyn_bpf_d3d97bac8c294105840e99e37a9d1c39 Dynamics 365 for Field ServiceDynamics 365 for Field Service
alebo plán Dynamics 365 Customer Engagementor Dynamics 365 Customer Engagement plan
alebo plán Dynamics 365or Dynamics 365 plan
Work Order Details Generation Queue (neschválené)Work Order Details Generation Queue (Deprecated) msdyn_workorderdetailsgenerationqueuemsdyn_workorderdetailsgenerationqueue Dynamics 365 for Field ServiceDynamics 365 for Field Service
alebo plán Dynamics 365 Customer Engagementor Dynamics 365 Customer Engagement plan
alebo plán Dynamics 365or Dynamics 365 plan

LicencovanieLicensing

Ďalšie informácie o licenciách na PowerApps a Dynamics 365 nájdete na stránke Prehľad licencovaní.For more information on PowerApps and Dynamics 365 licenses, see Licensing overview page.