Objavenie aplikácií prostredníctvom AppSourceDiscover apps via AppSource

Aplikácie, ktoré vytvoríte a publikujete pomocou PowerApps, sa zobrazia a použijú v službe Dynamics 365 na webe.The apps you build and publish with PowerApps are discovered and used in Dynamics 365 on the web. Zobrazia sa tam všetky vaše aplikácie – aplikácie, ktoré ste sa rozhodli používať (tým, že ste ich spustili zo zdieľaného e-mailu alebo ste ich otvorili v AppSource) alebo ich pre vás správca zriadil.It displays all of your apps -- the apps that you've specifically chosen to use (that is, by launching from a share email or opening from AppSource) or that an admin has provisioned for you. Patria sem všetky aplikácie spoločnosti Microsoft zo služieb PowerApps aj Dynamics 365.This includes all of your apps from PowerApps, as well as Dynamics 365 applications from Microsoft. Aplikácie môžete vyhľadávať, môžete filtrovať prostredie a pripnúť najčastejšie používané aplikácie do hornej časti stránky.You can search for apps, filter by environment, and pin the apps you use most frequently to the top of the page.

Aplikácie v službe Dynamics 365

Microsoft AppSource je dne súčasťou domovskej stránky a prostredia služby Dynamics 365.Microsoft AppSource is now embedded in the Dynamics 365 home page and throughout the common navigation. Zahrnuje teraz súkromnú galériu aplikácií dostupných v rámci spoločnosti.It now includes a private gallery of apps available to you within your company. Na domovskej stránke alebo na table úloh vyberte možnosť Získať viac aplikácií a prejdite na kartu Moja organizácia, na ktorej nájdete dostupné aplikácie.Select Get more apps from the home page or task pane, and navigate to the My Organization tab to see apps that are available to you.

Aplikácie v službe Dynamics 365

Aplikácie vytvorené pomocou PowerApps a zdieľané so skupinou zabezpečenia alebo celou spoločnosťou s povolením Používateľ sa objavia na tomto mieste a nebudú zbytočne zaberať miesto na domovskej stránke.Apps built with PowerApps and shared with a security group or the entire company with User permission will appear here, instead of cluttering your home page by default. Aplikácie stiahnuté z AppSource sa objavia na domovskej stránke a budú ľahko prístupné v celom prostredí.When you get an app from AppSource, it will then appear on the home page and be easily accessible throughout the experience.

Aplikácie v službe Dynamics 365