Office 365 Video je v dôchodkuOffice 365 Video is retired

Poznámka

Od marca 1 2021 Office 365 Video je vyradené.As of March 1, 2021 Office 365 Video is retired. Všetci ostatní zákazníci vo verejných a GCC oblastiach sa automaticky sťahovali do Microsoft streamu.Any remaining customers in public and GCC regions have been automatically migrated to Microsoft Stream. Týmto sa ukončí prechod balíka Office 365 video do programu Microsoft Stream, ktorý bol ohlásený v 2016.This concludes the transition of Office 365 Video to Microsoft Stream that was announced in 2016. Ak vaša organizácia ešte nie je migrovaná, pretože migrácia narazila na problém.If your organization has not been migrated yet it's because your migration ran into an issue. Budete môcť pokračovať v používaní služieb Office 365 video, až kým náš strojársky tím nedokáže odblokovať migráciu.You'll be able to continue using Office 365 Video until our engineering team is able to unblock your migration.

Časová os verejných oblastíPublic regions timeline

 • Minulosti Marec 1, 2020 – automatické migrácie sa začnú v prípade oneskorenia[Past] March 1, 2020 - Automatic migrations begin if you didn't delay
 • Minulosti 1. apríl 2020 – vyradená aplikácia pre iOS[Past] April 1, 2020 - iOS App retired
 • [Past]-migrácia alebo oneskorenie[Past] - Migrate or delay
 • Minulosti Marec 1, 2021 – Automatická migrácia aj v prípade oneskorenia[Past] March 1, 2021 - Automatic migrations even if you delayed
 • Marec 1, 2022 – presmerovanie na prepojenia a vloženie kódov z Office 365 video do streamu už nebude zachovanéMarch 1, 2022 - Redirection for links and embed codes from Office 365 Video to Stream will no longer be maintained

Časová os pre vládnu komunitu v cloude (GCC)Government Community Cloud (GCC) timeline

 • Minulosti 1. apríl 2020 – vyradená aplikácia pre iOS[Past] April 1, 2020 - iOS App retired
 • Minulosti 19. januára 2021 – automatické migrácie sa začnú v prípade, že ste nemuseli oddialiť[Past] January 19, 2021 - Automatic migrations begin if you didn't delay
 • [Past]-migrácia alebo oneskorenie[Past] - Migrate or delay
 • Minulosti Marec 1, 2021 – Automatická migrácia aj v prípade oneskorenia[Past] March 1, 2021 - Automatic migrations even if you delayed
 • Marec 1, 2022 – presmerovanie na prepojenia a vloženie kódov z Office 365 video do streamu už nebude zachovanéMarch 1, 2022 - Redirection for links and embed codes from Office 365 Video to Stream will no longer be maintained

Časová os v programe Microsoft cloud DeutschlandMicrosoft Cloud Deutschland timeline

Office 365 video a jeho nástupca, Microsoft Stream, nebudú nasadené do nových oblastí v nemeckom údajovom centre.Office 365 Video, and its successor, Microsoft Stream, will not be deployed to the new German datacenter regions. K dispozícii nebude žiadne nástroje na migráciu, ktoré sú k dispozícii pre Office 365 Video to Microsoft Stream v Microsoft cloud Deutschland.There will not be any migration tooling provided for Office 365 Video to Microsoft Stream in Microsoft Cloud Deutschland.

 • Minulosti 1. apríl 2020 – vyradená aplikácia pre iOS[Past] April 1, 2020 - iOS App retired
 • Minulosti Migrácia zo služby Microsoft cloud Deutschland do nového nemeckého údajového centra[Past] Opt-in migration from Microsoft Cloud Deutschland to new German datacenter
 • Minulosti Marec 1, 2021 – Office 365 Video je v dôchodku[Past] March 1, 2021 – Office 365 Video is retired

Časová os balíka Office 365 prevádzkovaná spoločnosťou 21Vianet (China)Office 365 operated by 21Vianet (China) timeline

Microsoft Stream zatiaľ nie je k dispozícii pre Office 365 prevádzkovaný spoločnosťou 21Vianet.Microsoft Stream is not yet available to Office 365 operated by 21Vianet. Nebudete mať k dispozícii žiadne nástroje na migráciu.As such, there will not be any migration tooling provided.

 • Minulosti 1. apríl 2020 – vyradená aplikácia pre iOS[Past] April 1, 2020 - iOS App retired
 • Minulosti Marec 1, 2021 – Office 365 Video je v dôchodku[Past] March 1, 2021 – Office 365 Video is retired