Voliteľné diagnostické údaje Windowsu 10 verzie 1709 a novšíchWindows 10, version 1709 and newer optional diagnostic data

Vzťahuje sa na:Applies to:

 • Windows 10 verzie 1909Windows 10, version 1909
 • Windows 10 verzie 1903Windows 10, version 1903
 • Windows 10 verzie 1809Windows 10, version 1809
 • Windows 10 verzie 1803Windows 10, version 1803
 • Windows 10 verzie 1709Windows 10, version 1709

Spoločnosť Microsoft používa diagnostické údaje Windowsu na zaistenie zabezpečenia aaktuálnosti Windowsu, riešenie problémov avylepšovanie produktov.Microsoft uses Windows diagnostic data to keep Windows secure and up-to-date, troubleshoot problems, and make product improvements. Pre používateľov, ktorí si zapli „prispôsobené možnosti“, môžu slúžiť na poskytovanie prispôsobených tipov, reklám a odporúčaní na zdokonalenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft podľa vašich potrieb.For users who have turned on "Tailored experiences", it can also be used to offer you personalized tips, ads, and recommendations to enhance Microsoft products and services for your needs. Tento článok popisuje všetky typy diagnostických údajov zhromažďovaných Windowsom na úrovni úplných údajov (vrátane údajov zhromažďovaných na základnej úrovni), s komplexnými príkladmi jednotlivých typov údajov, ktoré zhromažďujeme.This article describes all types of diagnostic data collected by Windows at the Full level (inclusive of data collected at Basic), with comprehensive examples of data we collect per each type. Ďalšie podrobné technické popisy položiek základných údajov nájdete v téme Požadované diagnostické udalosti a polia pre Windows 10 verzie 2004.For additional, detailed technical descriptions of Basic data items, see Windows 10, version 2004 required diagnostic events and fields.

Okrem toho tento článok obsahuje odkazy na ekvivalentné definície pre typy údajov a príklady podľa normy ISO/IEC 19944:2017 Informačné technológie – Cloudové počítačové technológie – Cloudové služby a zariadenia: tok údajov, kategórie údajov a používanie údajov.In addition, this article provides references to equivalent definitions for the data types and examples from ISO/IEC 19944:2017 Information technology -- Cloud computing -- Cloud services and devices: Data flow, data categories and data use. Každý typ údajov obsahuje aj vyhlásenie o používaní údajov pre diagnostiku a pre prispôsobené možnosti v zariadení na základe podmienok určených danou normou.Each data type also has a Data Use statement, for diagnostics and for Tailored experiences on the device, using the terms as defined by the standard. Tieto vyhlásenia o používaní údajov stanovujú účely, na ktoré spoločnosť Microsoft spracúva jednotlivé typy diagnostických údajov Windowsu, pomocou jednotnej množiny definícií, ktoré sa uvádzajú na konci tohto dokumentu a vychádzajú z danej normy ISO.These Data Use statements define the purposes for which Microsoft processes each type of Windows diagnostic data, using a uniform set of definitions referenced at the end of this document and based on the ISO standard. Odkazy na danú normu ISO poskytujú dodatočné objasnenie zhromažďovaných informácií a umožňujú jednoduché porovnanie s inými službami alebo usmerneniami, ktoré tiež odkazujú na danú normu.Reference to the ISO standard provides additional clarity about the information collected, and allows easy comparison with other services or guidance that also references the standard.

Údaje, ktoré sú zahrnuté vtomto článku, sú zoskupené do nasledujúcich typov:The data covered in this article is grouped into the following types:

 • Bežné prípony údajov (informácie odiagnostických hlavičkách)Common data extensions (diagnostic header information)
 • Údaje ozariadení, type pripojenia akonfiguráciiDevice, Connectivity, and Configuration data
 • Údaje o používaní produktov aslužiebProduct and Service Usage data
 • Údaje o výkone produktov aslužiebProduct and Service Performance data
 • Údaje o inštalácii softvéru a inventáriSoftware Setup and Inventory data
 • Údaje o histórii prehľadávaniaBrowsing History data
 • Údaje opísaní rukou, a klávesnici arečiInking, Typing, and Speech Utterance data

Bežné prípony údajovCommon data extensions

Väčšina diagnostických udalostí obsahuje hlavičku bežných údajov.Most diagnostic events contain a header of common data. Vkaždom zpríkladov sa vzátvorkách uvádzajú informácie oekvivalentnej definícii podľa normy ISO/IEC 19944:2017.In each example, the info in parentheses provides the equivalent definition for ISO/IEC 19944:2017.

Používanie údajov na bežné rozšírenia údajov Údaje hlavičiek podporujú použitie údajov priradených kvšetkým diagnostickým udalostiam.Data Use for Common data extensions Header data supports the use of data associated with all diagnostic events. Bežné údaje sa preto používajú s cieľom poskytovať funkcie Windowsu 10 a môžu sa používať s cieľom zlepšovať, prispôsobovať, odporúčať, ponúkať alebo propagovať produkty a služby spoločnosti Microsoft a tretích strán v závislosti od spôsobov použitia opísaných vo vyhláseniach o používaní údajov pre jednotlivé kategórie údajov.Therefore, Common data is used to provide Windows 10, and may be used to improve, personalize, recommend, offer, or promote Microsoft and third-party products and services, depending on the uses described in the Data Use statements for each data category.

Popis údajov pre bežné typy prípon údajovData Description for Common data extensions type

Bežné typy prípon údajovCommon data extensions type

Informácie, ktoré sa pridávajú kväčšine diagnostických udalostí, ak sú relevantné adostupné:Information that is added to most diagnostic events, if relevant and available:

 • Diagnostická úroveň – základná alebo úplná, úroveň vzorkovania – pre vzorkované údaje, uvádza sa zvolená úroveň vzorkovania pre toto zariadenie (8.2.3.2.4 Sledované využívanie schopností služby)Diagnostic level -- Basic or Full, Sample level -- for sampled data, what sample level is this device opted into (8.2.3.2.4 Observed Usage of the Service Capability)
 • Názov, verzia, zostava a miestne nastavenie operačného systému (8.2.3.2.2 Údaje telemetrie)Operating system name, version, build, and locale (8.2.3.2.2 Telemetry data)
 • Čas zaznamenania udalosti (8.2.3.2.2 Údaje telemetrie)Event collection time (8.2.3.2.2 Telemetry data)
 • Identifikácia používateľa – jedinečný identifikátor priradený kontu Microsoft (ak sa používa) alebo lokálnemu kontu používateľa.User ID -- a unique identifier associated with the user's Microsoft Account (if one is used) or local account. Identifikátor konta Microsoft používateľa sa nezhromažďuje zo zariadení, ktoré sú nakonfigurované na odosielanie základných diagnostických údajov (8.2.5 Údaje okonte).The user's Microsoft Account identifier is not collected from devices configured to send Basic - diagnostic data (8.2.5 Account data)
 • Identifikácia používateľa Xboxu (8.2.5 Údaje o konte)Xbox UserID (8.2.5 Account data)
 • Identifikácia zariadenia – Nie je to názov zariadenia zadaný používateľom, ale jedinečná identifikácia daného zariadenia.Device ID -- This is not the user provided device name, but an ID that is unique for that device. (8.2.3.2.3 Údaje o pripojení)(8.2.3.2.3 Connectivity data)
 • Trieda zariadenia – počítač, server alebo mobilné zariadenie (8.2.3.2.3 Údaje o pripojení)Device class -- Desktop, Server, or Mobile (8.2.3.2.3 Connectivity data)
 • Prostredie, z ktorého bola udalosť zaznamená – identifikácia aplikácie alebo súčasti, ktorá zaznamenala udalosť, identifikátor GUID relácie.Environment from which the event was logged -- Application ID of app or component that logged the event, Session GUID. Slúži na sledovanie udalostí počas určitého časového obdobia, napríklad počas času, kedy je aplikácia spustená, alebo medzi spusteniami operačného systému. (8.2.4 Údaje o poskytovateľovi cloudových služieb)Used to track events over a given period of time, such as the amount of time an app is running or between boots of the operating system (8.2.4 Cloud service provider data)
 • Názov diagnostickej udalosti, identifikácia udalosti, operačný kód ETW, verzia, podpis schémy, kľúčové slová a príznaky (8.2.4 Údaje o poskytovateľovi cloudových služieb)Diagnostic event name, Event ID, ETW opcode, version, schema signature, keywords, and flags (8.2.4 Cloud service provider data)
 • Informácie hlavičky HTTP vrátane adresy IP.HTTP header information, including the IP address. Táto adresa IP je zdrojová adresa uvedená v hlavičke sieťového paketu a prijatá službou diagnostického sledovania (8.2.4 Údaje o poskytovateľovi cloudových služieb)This IP address is the source address that’s provided by the network packet header and received by the diagnostics ingestion service (8.2.4 Cloud service provider data)
 • Rôzne identifikátory, ktoré sa používajú na vzájomné stanovenie vzťahu a postupnosti súvisiacich udalostí (8.2.4 Údaje o poskytovateľovi cloudových služieb)Various IDs that are used to correlate and sequence related events together (8.2.4 Cloud service provider data)

Údaje o zariadení, pripojení a konfiguráciiDevice, Connectivity, and Configuration data

Tento typ údajov zahŕňa podrobné informácie o zariadení, jeho konfigurácii, možnostiach pripojenia a stave.This type of data includes details about the device, its configuration and connectivity capabilities, and status. Údaje o zariadení, pripojení a konfigurácii sú ekvivalentné položke 8.2.3.2.3 Údaje o pripojení v norme ISO/IEC 19944:2017.Device, Connectivity, and Configuration Data is equivalent to ISO/IEC 19944:2017, 8.2.3.2.3 Connectivity data.

Používanie údajov o zariadení, pripojení a konfiguráciiData Use for Device, Connectivity, and Configuration data

Na diagnostiku:For Diagnostics:
Pseudonymizované údaje o zariadení, pripojení a konfigurácii z Windowsu 10 používa spoločnosť Microsoft s cieľom poskytovať a zlepšovať Windows 10 a súvisiace produkty a služby spoločnosti Microsoft.Pseudonymized Device, Connectivity, and Configuration data from Windows 10 is used by Microsoft to provide and improve Windows 10 and related Microsoft products and services. Príklad:For example:

 • Údaje o zariadení, pripojení a konfigurácii slúžia na pochopenie jedinečných charakteristík zariadenia, ktoré môžu prispieť k zaznamenaniu chyby v zariadení, identifikovanie vzorov a rýchlejšie riešenie problémov, ktoré ovplyvňujú zariadenia s jedinečným hardvérom, možnosťami alebo nastaveniami.Device, Connectivity, and Configuration data is used to understand the unique device characteristics that can contribute to an error experienced on the device, to identify patterns, and to more quickly resolve problems that impact devices with unique hardware, capabilities, or settings. Príklad:For example:

  • Údaje o používaní mobilných modemov a ich konfigurácii v zariadeniach slúžia na riešenie problémov s mobilnými modemami.Data about the use of cellular modems and their configuration on your devices is used to troubleshoot cellular modem issues.
  • Údaje o používaní rozbočovačov USB modemov a ich konfigurácii v zariadeniach slúžia na riešenie problémov s rozbočovačmi USB.Data about the use of USB hubs use and their configuration on your devices is used to troubleshoot USB hub issues.
  • Údaje o používaní pripojených zariadenie Bluetooth slúžia na riešenie problémov s kompatibilitou zariadení Bluetooth.Data about the use of connected Bluetooth devices is used to troubleshoot compatibility issues with Bluetooth devices.
 • Údaje o vlastnostiach zariadenia, napríklad verzia operačného systému a dostupná pamäť, slúžia na určenie, či zariadenie má prijať a či dokáže prijať aktualizáciu Windowsu.Data about device properties, such as the operating system version and available memory, is used to determine whether the device is due to, and able to, receive a Windows update.

 • Údaje o perifériách zariadenia slúžia na určenie, či má zariadenie nainštalované ovládače, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť aktualizáciu Windowsu.Data about device peripherals is used to determine whether a device has installed drivers that might be negatively impacted by a Windows update.

 • Údaje o tom, ktoré zariadenia, periférne zariadenia a nastavenia zákazníci najčastejšie používajú, slúžia na prioritné nasadenie zlepšení Windowsu 10 s cieľom dosiahnuť najväčší pozitívny vplyv na väčšinu používateľov Windowsu 10.Data about which devices, peripherals, and settings are most-used by customers, is used to prioritize Windows 10 improvements to determine the greatest positive impact to the most Windows 10 users.

S (voliteľnými) prispôsobenými možnosťami:With (optional) Tailored experiences:
Ak používateľ povolil prispôsobené možnosti v zariadení, pseudonymizované údaje o zariadení, pripojení a konfigurácii z Windowsu 10 používa spoločnosť Microsoft s cieľom prispôsobiť, odporúčať a ponúkať produkty a služby spoločnosti Microsoft používateľom Windowsu 10.If a user has enabled Tailored experiences on the device, Pseudonymized Device, Connectivity, and Configuration data from Windows 10 is used by Microsoft to personalize, recommend, and offer Microsoft products and services to Windows 10 users. Taktiež, ak používateľ povolil prispôsobené možnosti v zariadení, pseudonymizované údaje o zariadení, pripojení a konfigurácii z Windowsu 10 používa spoločnosť Microsoft s cieľom propagovať aplikácie, služby, hardvér a periférie Windowsu od tretích strán používateľom Windowsu 10.Also, if a user has enabled Tailored experiences on the device, Pseudonymized Device, Connectivity, and Configuration data from Windows 10 is used by Microsoft to promote third-party Windows apps, services, hardware, and peripherals to Windows 10 users. Napríklad:For example:

 • Údaje o vlastnostiach a možnostiach zariadenia slúžia na poskytovanie tipov o tom, ako používať alebo konfigurovať zariadenie s cieľom dosiahnuť najlepší výkon a skúsenosť používateľa.Data about device properties and capabilities is used to provide tips about how to use or configure the device to get the best performance and user experience.

 • Údaje o možnostiach zariadenia, napríklad, či zariadenie umožňuje ovládanie perom, slúži na odporúčanie (spoločnosťou Microsoft a tretími stranami) aplikácií, ktoré sú vhodné pre dané zariadenie.Data about device capabilities, such as whether the device is pen-enabled, is used to recommend (Microsoft and third-party) apps that are appropriate for the device. Môžu to byť bezplatné alebo platené aplikácie.These may be free or paid apps.
   

Opis údajov pre typ údajov o zariadení, pripojení a konfiguráciiData Description for Device, Connectivity, and Configuration data type

Podtyp vlastností zariadenia: Informácie o operačnom systéme a hardvéri zariadeniaDevice properties sub-type: Information about the operating system and device hardware

 • Operačný systém – názov verzie, vydanieOperating system - version name, edition
 • Typ inštalácie, stav predplatného a stav pravosti operačného systémuInstallation type, subscription status, and genuine operating system status
 • Architektúra procesora, rýchlosť, počet jadier, výrobca a modelProcessor architecture, speed, number of cores, manufacturer, and model
 • Podrobnosti o OEM – výrobca, model a sériové čísloOEM details --manufacturer, model, and serial number
 • Identifikátor zariadenia a sériové číslo XboxuDevice identifier and Xbox serial number
 • Firmvér/BIOS/operačný systém – typ, výrobca, model a verziaFirmware/BIOS operating system -- type, manufacturer, model, and version
 • Pamäť – celková pamäť, grafická pamäť, rýchlosť a dostupné množstvo pamäte po vyhradení pamäte zariadenímMemory -- total memory, video memory, speed, and how much memory is available after the device has reserved memory
 • Ukladací priestor – celková kapacita a typ diskuStorage -- total capacity and disk type
 • Batéria – kapacita nabíjania a podpora funkcie InstantOnBattery -- charge capacity and InstantOn support
 • Typ hardvérovej konštrukcie, farba a činiteľ tvaruHardware chassis type, color, and form factor
 • Je to virtuálny stroj?Is this a virtual machine?

Podtyp funkcie zariadenia: informácie o možnostiach zariadeniaDevice capabilities sub-type: Information about the capabilities of the device

 • Kamera – či má zariadenie prednú kameru, zadnú kameru alebo oboje.Camera -- whether the device has a front facing camera, a rear facing camera, or both.
 • Dotyková obrazovka – Má zariadenie dotykovú obrazovku?Touch screen -- Whether the device has a touch screen? Ak áno, koľko hardvérových dotykových bodov podporuje?If yes, how many hardware touch points are supported?
 • Možnosti procesora – CompareExchange128, LahfSahf, NX, PrefetchW a SSE2Processor capabilities -- CompareExchange128, LahfSahf, NX, PrefetchW, and SSE2
 • Modul TPM (Trusted Platform Module) – či existuje modul TPM, a ak áno, v akej verziiTrusted Platform Module (TPM) -- whether a TPM exists and if yes, what version
 • Hardvér na virtualizáciu – či existuje jednotka IOMMU, či zahŕňa podporu SLAT a či je virtualizácia zapnutá v rámci firmvéruVirtualization hardware -- whether an IOMMU exists, whether it includes SLAT support, and whether virtualization is enabled in the firmware
 • Hlas – či je podporovaná hlasová interakcia a počet aktívnych mikrofónovVoice -- whether voice interaction is supported and the number of active microphones
 • Počet displejov, rozlíšenia a DPINumber of displays, resolutions, and DPI
 • Možnosti bezdrôtového pripojeniaWireless capabilities
 • Detekcie tváre OEM alebo platformyOEM or platform face detection
 • Stabilizácia videa a nastavenie úrovne kvality OEM alebo platformyOEM or platform video stabilization and quality-level set
 • Rozšírený režim snímania kamery (HDR verzus slabé svetlo), implementácia pomocou OEM alebo platformy, pravdepodobnosť HDR a pravdepodobnosť slabého svetlaAdvanced Camera Capture mode (HDR versus Low Light), OEM versus platform implementation, HDR probability, and Low Light probability

Podtyp nastavení a preferencií zariadenia: informácie o nastavení zariadenia a používateľských nastaveniachDevice preferences and settings sub-type: Information about the device settings and user preferences

 • Používateľské nastavenia – systém, zariadenie, sieť ainternet, prispôsobenie, Cortana, aplikácie, kontá, čas a jazyk, hry, zjednodušenie prístupu, ochrana osobných údajov, aktualizácia a zabezpečenieUser Settings -- System, Device, Network & Internet, Personalization, Cortana, Apps, Accounts, Time & Language, Gaming, Ease of Access, Privacy, Update & Security
 • Názov zadaný používateľom zariadeniaUser-provided device name
 • Či je zariadenie v doméne alebo cloudovej doméne (napríklad je súčasťou siete spravovanej spoločnosťou)Whether device is domain-joined, or cloud-domain joined (for example, part of a company-managed network)
 • Hashované vyjadrenie názvu doményHashed representation of the domain name
 • Nastavenie registrácie MDM (správa mobilných zariadení) a stavMDM (mobile device management) enrollment settings and status
 • Šifrovanie BitLocker, bezpečné spustenie, nastavenia šifrovania a stavBitLocker, Secure Boot, encryption settings, and status
 • Nastavenia a stav služby Windows UpdateWindows Update settings and status
 • Nastavenia a stav odomknutia nastavení pre vývojárovDeveloper Unlock settings and status
 • Predvolené možnosti aplikáciíDefault app choices
 • Výber predvoleného prehliadačaDefault browser choice
 • Predvolené nastavenie jazyka pre aplikácie, vstup, klávesnicu, reč a zobrazenieDefault language settings for app, input, keyboard, speech, and display
 • Nastavenia aktualizovania obchodu s aplikáciamiApp store update settings
 • Identifikácia podnikovej organizácie, komerčná identifikáciaEnterprise OrganizationID, Commercial ID

Podtyp periférnych zariadení zariadenia: informácie o periférnych zariadeniach zariadeniaDevice peripherals sub-type: Information about the peripherals of the device

 • Názov periférneho zariadenia, model zariadenia, trieda, výrobca a opisPeripheral name, device model, class, manufacturer, and description
 • Stav periférneho zariadenia, stav inštalácie a kontrolný súčetPeripheral device state, install state, and checksum
 • Názov ovládača, názov balíka, verzia a výrobcaDriver name, package name, version, and manufacturer
 • HWID – identifikátor určený dodávateľom hardvéru na spárovanie zariadenia a ovládača súbor INFHWID - A hardware vendor-defined ID to match a device to a driver INF file
 • Stav ovládača, kód problému a kontrolný súčetDriver state, problem code, and checksum
 • Či je ovládač v režime jadra, podpísaný a aká je veľkosť obrazuWhether driver is kernel mode, signed, and image size

Podtyp informácií o sieti zariadenia: informácie o konfigurácii siete zariadeniaDevice network info sub-type: Information about the device network configuration

 • Možnosti sieťového systémuNetwork system capabilities
 • Stav lokálneho a internetového pripojeniaLocal or Internet connectivity status
 • Podrobnosti a adresy servera proxy, brány, DHCP, DNSProxy, gateway, DHCP, DNS details, and addresses
 • Či je sieť platená alebo bezplatnáWhether it's a paid or free network
 • Či je bezdrôtový ovládač emulovanýWhether the wireless driver is emulated
 • Či je podporovaný režim prístupového boduWhether it's access point mode-capable
 • Výrobca prístupového bodu, model a adresa MACAccess point manufacturer, model, and MAC address
 • Verzia WDIWDI Version
 • Názov služby sieťového ovládačaName of networking driver service
 • Podrobnosti o funkcii Wi-Fi DirectWi-Fi Direct details
 • Identifikácia a výrobca hardvéru zariadenia Wi-FiWi-Fi device hardware ID and manufacturer
 • Počet pokusov ovyhľadávanie Wi-Fi a počet položiekWi-Fi scan attempt and item counts
 • Či je randomizácia adresy MAC podporovaná a zapnutáWhether MAC randomization is supported and enabled
 • Počet podporovaných priestorových tokov a frekvencií kanálovNumber of supported spatial streams and channel frequencies
 • Či je zapnuté manuálne alebo automatické pripojenieWhether Manual or Auto-connect is enabled
 • Čas a výsledok každého pokusu o pripojenieTime and result of each connection attempt
 • Stav režimu V lietadle a počet pokusovAirplane mode status and attempts
 • Opis rozhrania od výrobcuInterface description provided by the manufacturer
 • Rýchlosti prenosu údajovData transfer rates
 • Algoritmus šifrovaniaCipher algorithm
 • Identifikátor mobilného zariadenia (IMEI) a mobilný kód krajiny (MCCO)Mobile Equipment ID (IMEI) and Mobile Country Code (MCCO)
 • Názov mobilného operátora a poskytovateľa služiebMobile operator and service provider name
 • Dostupné identifikátory SSID a BSSIDAvailable SSIDs and BSSIDs
 • Typ adresy IP – IPv4 alebo IPv6IP Address type -- IPv4 or IPv6
 • Percentuálna hodnota a zmeny kvality signáluSignal Quality percentage and changes
 • Detekcia prítomnosti prístupového bodu a úspešnosťHotspot presence detection and success rate
 • Výkon pripojenia TCPTCP connection performance
 • Názvy zariadení s technológiou MiracastMiracast device names
 • Hashovaná adresa IPHashed IP address

Údaje o používaní produktov aslužiebProduct and Service Usage data

Tento typ údajov obsahuje podrobné informácie o používaní zariadenia, operačného systému, aplikácií a služieb.This type of data includes details about the usage of the device, operating system, applications and services. Údaje o používaní produktov aslužieb sú ekvivalentné položke 8.2.3.2.4 Sledované využívanie schopností služby normy ISO/IEC 19944:2017.Product and Service Usage data is equivalent to ISO/IEC 19944:2017, 8.2.3.2.4 Observed Usage of the Service Capability.

Používanie údajov pre údaje o používaní produktov aslužiebData Use for Product and Service Usage data

Na diagnostiku:For Diagnostics:
Pseudonymizované údaje o používaní produktov a služieb z Windowsu 10 používa spoločnosť Microsoft s cieľom poskytovať a zlepšovať Windows 10 a súvisiace produkty a služby spoločnosti Microsoft.Pseudonymized Product and Service Usage data from Windows 10 is used by Microsoft to provide and improve Windows 10 and related Microsoft product and services. Napríklad:For example:

 • Údaje o konkrétnych aplikáciách, ktoré sa používajú v čase výskytu chyby, slúžia na riešenie problémov a opravu funkcií Windowsu a aplikácií spoločnosti Microsoft.Data about the specific apps that are in-use when an error occurs is used to troubleshoot and repair issues with Windows features and Microsoft apps.
 • Údaje o konkrétnych aplikáciách, ktoré zákazníci najčastejšie používajú, slúžia na prioritné nasadenie zlepšení Windowsu 10 s cieľom dosiahnuť najväčší pozitívny vplyv na väčšinu používateľov Windowsu 10.Data about the specific apps that are most-used by customers, is used to prioritize Windows 10 improvements to determine the greatest positive impact to the most Windows 10 users.
 • Údaje o tom, či sú v zariadeniach vypnuté návrhy z obrazovky nastavenia telefónu, slúžia na zlepšenie funkcie návrhov.Data about whether devices have Suggestions turned off from the Settings Phone screen is to improve the Suggestions feature.
 • Údaje o tom, či používateľ zrušil proces overenia vo svojom prehliadači, slúžia na pomoc pri riešení problémov s procesom overenia a na jeho zlepšovanie.Data about whether a user canceled the authentication process in their browser is used to help troubleshoot issues with and improve the authentication process.
 • Údaje o tom, kedy a aká funkcia vyvolala Cortanu, slúžia na stanovenie priority snáh o zlepšovanie a inovácie v Cortane.Data about when and what feature invoked Cortana is used to prioritize efforts for improvement and innovation in Cortana.
 • Údaje o tom, kedy sa zatvorí kontextová ponuka v aplikácii Fotografie, slúžia na riešenie problémov a zlepšovanie aplikácie Fotografie.Data about when a context menu in the photo app is closed is used to troubleshoot and improve the photo app.

S (voliteľnými) prispôsobenými možnosťami:With (optional) Tailored experiences:
Ak používateľ povolil prispôsobené možnosti v zariadení, pseudonymizované údaje o používaní produktov a služieb z Windowsu 10 používa spoločnosť Microsoft s cieľom prispôsobiť, odporúčať a ponúkať produkty a služby spoločnosti Microsoft používateľom Windowsu 10.If a user has enabled Tailored experiences on the device, pseudonymized Product and Service Usage data from Windows 10 is used by Microsoft to personalize, recommend, and offer Microsoft products and services to Windows 10 users. Taktiež, ak používateľ povolil prispôsobené možnosti v zariadení, pseudonymizované údaje o používaní produktov a služieb z Windowsu 10 používa spoločnosť Microsoft s cieľom propagovať aplikácie, služby, hardvér a periférie Windowsu od tretích strán používateľom Windowsu 10.Also, if a user has enabled Tailored experiences on the device, pseudonymized Product and Service Usage data from Windows 10 is used by Microsoft to promote third-party Windows apps, services, hardware, and peripherals to Windows 10 users. Napríklad:For example:

 • Ak údaje ukazujú, že používateľ nepoužíval určitú funkciu Windowsu, môžeme používateľovi odporučiť, aby ju vyskúšal.If data shows that a user has not used a particular feature of Windows, we may recommend that the user try that feature.
 • Údaje o tom, ktoré aplikácie sa najčastejšie používajú v zariadení, slúžia na poskytovanie odporúčaní na podobné alebo doplnkové aplikácie (od spoločnosti Microsoft alebo tretích strán).Data about which apps are most-used on a device is used to provide recommendations for similar or complementary (Microsoft or third-party) apps. Môžu to byť bezplatné alebo platené aplikácie.These may be free or paid apps.

Opis údajov pre typ údajov o používaní produktov aslužiebData Description for Product and Service Usage data type

Podtyp používania aplikácií: Informácie o používaní Windowsu a aplikáciíApp usage sub-type: Information about Windows and application usage

 • Používanie súčastí operačného systému a funkcií aplikáciíOperating system component and app feature usage
 • Navigácia používateľa a interakcie s aplikáciou a funkciami systému Windows.User navigation and interaction with app and Windows features. Môže sem potenciálne patriť vstup používateľa, napríklad názov nového nastaveného budíka, výber v používateľskej ponuke alebo obľúbené položky používateľa.This could potentially include user input, such as name of a new alarm set, user menu choices, or user favorites
 • Čas a počet spustení aplikácie a súčasti, dĺžka používania, GUID relácie a identifikácia procesuTime of and count of app and component launches, duration of use, session GUID, and process ID
 • Čas aplikácie v rôznych stavoch – beh v popredí alebo v pozadí, režim spánku alebo aktívna interakcia zo strany používateľaApp time in various states –- running in the foreground or background, sleeping, or receiving active user interaction
 • Spôsob a trvanie interakcie používateľa – či a ako dlho používateľ používal klávesnicu, myš, pero, dotykové ovládanie, reč alebo hracie zariadenieUser interaction method and duration –- whether the user used a keyboard, mouse, pen, touch, speech, or game controller, and for how long
 • Vstupný bod a dôvod spustenia funkcie CortanaCortana launch entry point and reason
 • Požiadavky a stav doručenia oznámeníNotification delivery requests and status
 • Aplikácie, ktoré sa používajú na úpravu obrázkov a videíApps used to edit images and videos
 • Štatistika používania pre SMS, MMS, vizitky a hlásenie vysielania na primárnej alebo sekundárnej linkeSMS, MMS, VCard, and broadcast message usage statistics on primary or secondary lines
 • Štatistika používania pre prichádzajúce a odchádzajúce volania a hlasovú schránku na primárnej alebo sekundárnej linkeIncoming and outgoing calls and voicemail usage statistics on primary or secondary lines
 • Štatistika prijatia alebo zobrazenia tiesňových upozorneníEmergency alerts are received or displayed statistics
 • Vyhľadávanie obsahu v rámci aplikácieContent searches within an app
 • Aktivita pri čítaní – označenie záložkou, tlač alebo zmena rozloženiaReading activity -- bookmarked, printed, or had the layout changed

Podtyp stavu aplikácií alebo produktov: Informácie o stave Windowsu a aplikáciíApp or product state sub-type: Information about Windows and application state

 • Položky na pripnutie v ponuke Štart a na paneli úlohStart Menu and Taskbar pins
 • Stav online a offlineOnline and offline status
 • Stav spúšťania aplikácie – s priamym prepojením, napríklad spustenie aplikácie Groove tak, aby sa prehrávala zvuková stopa, alebo spustenie MMS na zdieľanie obrázkaApp launch state –- with deep-links, such as Groove launching with an audio track to play or MMS launching to share a picture
 • Poskytnuté možnosti prispôsobeniaPersonalization impressions delivered
 • Či používateľ klikol alebo ukázal na ovládacie prvky alebo aktívne body používateľského rozhraniaWhether the user clicked on, or hovered over, UI controls or hotspots
 • Spätná väzba od používateľov, ako páči, nepáči alebo hodnotenieUser provided feedback, such as Like, Dislike or a rating
 • Poloha alebo umiestnenie vsuvky v rámci dokumentov a mediálnych súborov – koľko z knihy sa prečítalo v rámci jednej relácie alebo koľko zo skladby sa vypočulo.Caret location or position within documents and media files -- how much has been read in a book in a single session, or how much of a song has been listened to.

Nákupný podtyp: Informácie o nákupoch uskutočnených v zariadení, napríklad:Purchasing sub-type: Information about purchases made on the device

 • Identifikácia produktu, identifikácia vydania a identifikátor URI produktuProduct ID, edition ID and product URI
 • Podrobnosti ponuky – cenaOffer details -- price
 • Dátum a čas zadania objednávkyDate and time an order was requested
 • Typ klienta pre Microsoft Store – web alebo natívny klientMicrosoft Store client type -- web or native client
 • Množstvo a cena nákupuPurchase quantity and price
 • Typ platby – typ kreditnej karty a PayPalPayment type -- credit card type and PayPal

Vlastnosti prihlasovania: Informácie o prihláseniach uskutočnených v zariadení, napríklad:Login properties sub-type: Information about logins on the device

 • Úspešné alebo neúspešné prihlásenieLogin success or failure
 • Relácie a stav prihlasovaniaLogin sessions and state

Údaje o výkone produktov aslužiebProduct and Service Performance data

Tento typ údajov obsahuje podrobné informácie o stave zariadenia, operačného systému, aplikácií a ovládačov.This type of data includes details about the health of the device, operating system, apps, and drivers. Údaje o výkone produktov aslužieb sú ekvivalentné položke 8.2.3.2.2 EUII Údaje telemetrie v norme ISO/IEC 19944:2017.Product and Service Performance data is equivalent to ISO/IEC 19944:2017 8.2.3.2.2 EUII Telemetry data.

Používanie údajov pre údaje o výkone produktov aslužiebData Use for Product and Service Performance data

Na diagnostiku:For Diagnostics:
Pseudonymizované údaje o výkone produktov a služieb z Windowsu 10 používa spoločnosť Microsoft s cieľom poskytovať a zlepšovať Windows 10 a súvisiace produkty a služby spoločnosti Microsoft.Pseudonymized Product and Service Performance data from Windows 10 is used by Microsoft to provide and improve Windows 10 and related Microsoft product and services. Príklad:For example:

 • Údaje o spoľahlivosti obsahu, ktorý sa zobrazuje v aplikácii Windows Novinky (otáčanie obrázkov na obrazovke uzamknutia), sa používajú na overovanie spoľahlivosti v aplikácii Windows Novinky.Data about the reliability of content that appears in the Windows Spotlight (rotating lock screen images) is used for Windows Spotlight reliability investigations.
 • Časovanie údajov o tom, ako rýchlo Cortana reaguje na hlasové príkazy, sa používa na vylepšenie výkonu načúvania Cortanou.Timing data about how quickly Cortana responds to voice commands is used to improve Cortana listening performance.
 • Časové údaje o tom, ako rýchlo sa spustí a dokončí funkcia rozpoznávania tváre, slúžia na zlepšovanie výkonu rozpoznávania tváre.Timing data about how quickly the facial recognition feature starts up and finishes is used to improve facial recognition performance.
 • Údaje o tom, kedy zlyhá zobrazenie okna aplikácie, slúžia na skúmanie problémov s spoľahlivosťou a výkonom okna aplikácie.Data about when an Application Window fails to appear is used to investigate issues with Application Window reliability and performance.

S (voliteľnými) prispôsobenými možnosťami:With (optional) Tailored experiences:
Ak používateľ povolil prispôsobené možnosti v zariadení, pseudonymizované údaje o výkone produktov a služieb z Windowsu 10 používa spoločnosť Microsoft s cieľom prispôsobiť, odporúčať a ponúkať produkty a služby spoločnosti Microsoft používateľom Windowsu 10.If a user has enabled Tailored experiences on the device, pseudonymized Product and Service Performance data from Windows 10 is used by Microsoft to personalize, recommend, and offer Microsoft products and services to Windows 10 users. Taktiež, ak používateľ povolil prispôsobené možnosti v zariadení, pseudonymizované údaje o výkone produktov a služieb z Windowsu 10 používa spoločnosť Microsoft s cieľom propagovať aplikácie, služby, hardvér a periférie Windowsu od tretích strán používateľom Windowsu 10.Also, if a user has enabled Tailored experiences on the device, pseudonymized Product and Service Performance data from Windows 10 is used by Microsoft to promote third-party Windows apps, services, hardware, and peripherals to Windows 10 users.

 • Údaje o výkone batérie v zariadení môžu slúžiť na odporúčanie zmien nastavení, ktoré môžu zlepšiť výkon batérie.Data about battery performance on a device may be used to recommend settings changes that can improve battery performance.
 • Ak z údajov vyplýva, že v zariadení je nedostatok ukladacieho priestoru pre súbory, na uvoľnenie miesta môžete odporučiť riešenia cloudového ukladacieho priestoru kompatibilné s Windowsom.If data shows a device is running low on file storage, we may recommend Windows-compatible cloud storage solutions to free up space.
 • Ak z údajov vyplýva, že v zariadení sa vyskytujú problémy s výkonom, môžeme odporučiť aplikácie pre Windows, ktoré môžu pomôcť diagnostikovať alebo vyriešiť tieto problémy.If data shows the device is experiencing performance issues, we may provide recommendations for Windows apps that can help diagnose or resolve these issues. Môžu to byť bezplatné alebo platené aplikácie.These may be free or paid apps.

Spoločnosť Microsoft nepoužíva údaje výpisov o zlyhaní a zablokovaní s cieľom prispôsobiť, odporúčať, ponúkať alebo propagovať akýkoľvek produkt alebo službu.Microsoft doesn't use crash and hang dump data to personalize, recommend, offer, or promote any product or service.

Opis údajov pre typ údajov o výkone produktov aslužiebData Description for Product and Service Performance data type

Podtyp údajov o zdraví a zlyhaniach zariadenia: informácie o stave zariadenia a softvéruDevice health and crash data sub-type: Information about the device and software health

 • Kódy chýb a chybové hlásenia, názov a identifikácia aplikácie a proces, ktorý hlási chybuError codes and error messages, name and ID of the app, and process reporting the error
 • Knižnica DLL, o ktorej sa predpokladá, že je zdrojom chyby – napríklad xyz.dllDLL library predicted to be the source of the error -- for example, xyz.dll
 • Súbory generované systémom – denníky a súbory sledovania aplikácií alebo produktov, ktoré slúžia ako pomôcka pri diagnostike zlyhania alebo zablokovaniaSystem generated files -- app or product logs and trace files to help diagnose a crash or hang
 • Systémové nastavenia, napríklad kľúče databázy RegistrySystem settings, such as registry keys
 • Používateľom generované súbory – súbory, ktoré sú uvedené ako možná príčina zlyhania alebo zablokovania.User generated files -- files that are indicated as a potential cause for a crash or hang. Napríklad súbory .doc, .ppt, .csvFor example, .doc, .ppt, .csv files
 • Podrobnosti a počet abnormálnych vypnutí, zablokovaní a zlyhaníDetails and counts of abnormal shutdowns, hangs, and crashes
 • Údaje zlyhania – operačný systém, súčasť operačného systému, ovládač, zariadenie, údaje vlastnej aplikácie a aplikácie iného dodávateľaCrash failure data -- operating system, operating system component, driver, device, and 1st and 3rd-party app data
 • Výpisy o zlyhaní a zablokovaní vrátane týchto informácií:Crash and hang dumps, including:
  • Zaznamenaný stav pracovnej pamäte v bode zlyhaniaThe recorded state of the working memory at the point of the crash
  • Pamäť používaná jadrom v bode zlyhania.Memory in-use by the kernel at the point of the crash.
  • Pamäť používaná aplikáciou v bode zlyhaniaMemory in-use by the application at the point of the crash
  • Všetka fyzická pamäť používaná Windowsom v bode zlyhaniaAll the physical memory used by Windows at the point of the crash
  • Názov triedy a funkcie v module, ktorý zlyhal.Class and function name within the module that failed.

Podtyp údajov o výkone a spoľahlivosti zariadenia: informácie o výkone zariadenia a softvéruDevice performance and reliability data sub-type: Information about the device and software performance

 • Trvanie interakcií v rámci používateľského rozhrania – časy zobrazenia ponuky Štart, časy prepnutia kariet prehliadača, časy spúšťania a prepínania aplikácií a výkon a spoľahlivosť funkcie Cortana a vyhľadávaniaUser interface interaction durations -- Start menu display times, browser tab switch times, app launch and switch times, and Cortana and Search performance and reliability
 • Činnosť pri zapnutí/vypnutí zariadenia – spustenie zariadenie, vypnutie, zapnutie/vypnutie napájania, časy zamknutia/odomknutia a časy overovania používateľa (trvanie rozpoznávania odtlačkov prstov a tváre)Device on and off performance -- Device boot, shutdown, power on and off, lock and unlock times, and user authentication times (fingerprint and face recognition durations)
 • Odozva v rámci aplikácií – čas na nastavenie budíka, čas na úplné vykreslenie navigačných ponúk v aplikácii, čas na synchronizáciu zoznamu odkazov, čas na spustenie navigácie GPS, čas na priloženie obrazovej správy MMS a čas na dokončenie transakcie na lokalite Microsoft StoreIn-app responsiveness -- time to set alarm, time to fully render in-app navigation menus, time to sync reading list, time to start GPS navigation, time to attach picture MMS, and time to complete a Microsoft Store transaction
 • Odozva vstupu používateľa – časy vyvolania klávesnice na obrazovke pre rôzne jazyky, čas zobrazenia slov pri automatickom dokončovaní, oneskorenie pri ovládaní pomocou pera alebo dotyku, oneskorenie rozpoznávania rukou písaného textu pri prevode na slová, odozva čítačky obrazovky Moderátor a skóre procesora.User input responsiveness -- onscreen keyboard invocation times for different languages, time to show auto-complete words, pen or touch latencies, latency for handwriting recognition to words, Narrator screen reader responsiveness, and CPU score
 • Výkon používateľského rozhrania a médií a výpadky verzus plynulosť – frekvencia snímok pri prehrávaní videa, výpadky zvuku, výpadky animácie (vyvolanie ponuky Štart nie je plynulé), skóre grafiky, čas po prvú snímku, odozva na funkcie prehrávania/pozastavenia/zastavenia/vyhľadávania, čas na vykreslenie PDF, výkon dynamického streamovania videa z OneDrivuUI and media performance and glitches versus smoothness -- video playback frame rate, audio glitches, animation glitches (stutter when bringing up Start), graphics score, time to first frame, play/pause/stop/seek responsiveness, time to render PDF, dynamic streaming of video from OneDrive performance
 • Stav disku – voľné miesto na disku, stavy nedostatku pamäte a skóre diskuDisk footprint -- Free disk space, out of memory conditions, and disk score
 • Nadmerné využívanie zdrojov – súčasti, ktoré majú vplyv na výkon alebo výdrž batérie prostredníctvom vysokého zaťaženia procesora pri rôznych stavoch obrazovky a napájaniaExcessive resource utilization -- components impacting performance or battery life through high CPU usage during different screen and power states
 • Výkon úloh na pozadí – trvanie sťahovania, trvanie kontroly služby Windows Update, trvanie kontroly antivírusového programu Microsoft Defender Antivirus, trvanie defragmentácie disku, trvanie načítania pošty, trvanie spustenia služieb a zmien stavov a trvanie indexovania súborov v zariadení pre výsledky vyhľadávaniaBackground task performance -- download times, Windows Update scan duration, Microsoft Defender Antivirus scan times, disk defrag times, mail fetch times, service startup and state transition times, and time to index on-device files for search results
 • Periférie a zariadenia – čas pripojenia zariadenia USB, čas pripojenia k bezdrôtovému displeju, čas tlače, čas dosiahnutia dostupnosti siete a pripojenia (čas pripojenia k sieti Wi-Fi, čas získania adresy IP z DHCP atď), čas overenia kartou SmartCard, čas odozvy pri automatickom nastavení jasu podľa prostrediaPeripheral and devices -- USB device connection times, time to connect to a wireless display, printing times, network availability and connection times (time to connect to Wi-Fi, time to get an IP address from DHCP etc.), smart card authentication times, automatic brightness, and environmental response times
 • Nastavenie zariadenia – trvanie prvého nastavenia (trvanie inštalácie aktualizácií, inštalácie aplikácií, pripojenia k sieti atď.), čas rozpoznania pripojených zariadení (tlačiareň a monitor) a čas nastavenia konta MicrosoftDevice setup -- first setup experience times (time to install updates, install apps, connect to network, and so on), time to recognize connected devices (printer and monitor), and time to set up a Microsoft Account
 • Výkon a výdrž batérie – odber energie podľa súčastí (proces/procesor/grafický procesor/displej), počet hodín vypnutej obrazovky, podrobnosti o prechode do stavu spánku, teplota a obmedzovanie výkonu na základe teploty, odber z batérie v stave napájania (vypnutá alebo zapnutá obrazovka), procesy a súčasti vyžadujúce napájanie pri vypnutej obrazovke, podrobnosti o automatickom nastavení jasu, čas pripojenia zariadenia k napájaniu zo siete a z batérie a prechody stavov batériePower and Battery life -- power draw by component (Process/CPU/GPU/Display), hours of time the screen is off, sleep state transition details, temperature and thermal throttling, battery drain in a power state (screen off or screen on), processes and components requesting power use while the screen is off, auto-brightness details, time device is plugged into AC versus battery, and battery state transitions
 • Odozva služieb – identifikátor URI služby, činnosť, oneskorenie, kódy o úspešnom výsledku služby/chybe a protokol.Service responsiveness -- Service URI, operation, latency, service success and error codes, and protocol
 • Diagnostický signál aktivity – pravidelný signál, ktorý slúži na overenie stavu diagnostického systémuDiagnostic heartbeat -- regular signal used to validate the health of the diagnostics system

Podtyp filmov: Informácie o funkcii prehrávania filmov v zariadení.Movies sub-type: Information about movie consumption functionality on the device

Poznámka

Účelom nie je zaznamenávať obsah, ktorý používateľ sleduje a počúva, ani jeho zvyklosti.This isn't intended to capture user viewing, listening, or habits.

 • Šírka, výška videa, paleta farieb, typ kódovania (kompresia) a typ šifrovaniaVideo Width, height, color palette, encoding (compression) type, and encryption type
 • Pokyny týkajúce sa spôsobu streamovania obsahu pre používateľa – plynulé streamovanie častí súborov obsahu, ktoré je potrebné zložiť na streamovanie obsahu na základe rozlíšenia obrazovky a šírky pásmaInstructions about how to stream content for the user -- the smooth streaming manifest of content file chunks that must be pieced together to stream the content based on screen resolution and bandwidth
 • Adresa URL pre konkrétny dvojsekundový úsek obsahu v prípade chybyURL for a specific two-second chunk of content if there is an error
 • Podrobnosti režimu zobrazenia na celej obrazovkeFull-screen viewing mode details

Podtyp hudby a TV: Informácie o používaní hudby a TV v zariadení.Music & TV sub-type: Information about music and TV consumption on the device

Poznámka

Účelom nie je zaznamenávať obsah, ktorý používateľ sleduje a počúva, ani jeho zvyklosti.This isn't intended to capture user viewing, listening, or habits.

 • URL adresa služby pre sťahovanú skladbu z hudobnej služby – zhromažďuje sa v prípade výskytu chyby na uľahčenie obnovenia službyService URL for song being downloaded from the music service -- collected when an error occurs to facilitate restoration of service
 • Typ obsahu (video, zvuk alebo priestorový zvuk)Content type (video, audio, or surround audio)
 • Štatistika miestnej kolekcie knižnice médií – počet zakúpených skladieb a počet zoznamov skladiebLocal media library collection statistics -- number of purchased tracks and number of playlists
 • Nezhoda oblasti – oblasť operačného systému používateľa a oblasť služby Xbox LiveRegion mismatch -- User's operating system region and Xbox Live region

Podtyp čítania: Informácie o funkcii čítania v zariadeníReading sub-type: Information about reading consumption functionality on the device

Poznámka

Účelom nie je zaznamenávať obsah, ktorý používateľ sleduje a počúva, ani jeho zvyklosti.This isn't intended to capture user viewing, listening, or habits.

 • Aplikácia s prístupom k obsahu, stav a možnosti, ktoré sa používajú pri otvorení knihy z lokality Microsoft StoreApp accessing content and status and options used to open a Microsoft Store book
 • Jazyk knihyLanguage of the book
 • Čas strávený čítaním obsahuTime spent reading content
 • Podrobnosti o type obsahu a veľkostiContent type and size details

Podtyp: fotografických aplikácií: Informácie o používaní fotografiíPhotos app sub-type: Information about photos usage on the device

Poznámka

Účelom nie je zaznamenávať obsah, ktorý používateľ sleduje a počúva, ani jeho zvyklosti.This isn't intended to capture user viewing, listening, or habits.

 • Zdrojové údaje súboru – lokálny, karta SD, sieťové zariadenie a OneDriveFile source data -- local, SD card, network device, and OneDrive
 • Rozlíšenie obrázkov a videa, dĺžka videa, veľkosti súborov, typy a kódovanieImage and video resolution, video length, file sizes types, and encoding
 • Používanie zobrazenia kolekcie alebo zobrazenia na celú obrazovku a trvanie zobrazeniaCollection view or full screen viewer use and duration of view

Podtyp dotazov na súbory v zariadení: Informácie o aktivite miestneho vyhľadávania v zariadeníOn-device file query sub-type: Information about local search activity on the device

 • Typ použitého dotazu a typ indexu (ConstraintIndex alebo SystemIndex)Kind of query issued and index type (ConstraintIndex or SystemIndex)
 • Počet požadovaných a získaných položiekNumber of items requested and retrieved
 • Prípona súboru vo výsledkoch vyhľadávania, s ktorou nastala interakcia používateľaFile extension of search result with which the user interacted
 • Druh spustenej položky, prípona súboru, index pôvodu a identifikácia aplikácie použitej na otvorenieLaunched item type, file extension, index of origin, and the App ID of the opening app
 • Názov procesu, ktorý volá nástroj na indexovanie, a čas na vybavenie dotazuName of process calling the indexer and the amount of time to service the query
 • Hodnota hash rozsahu vyhľadávania (súbor, Outlook, OneNote alebo história IE).A hash of the search scope (file, Outlook, OneNote, or IE history). Stav indexov (úplne optimalizovaný, čiastočne optimalizovaný alebo vytváraný)The state of the indices (fully optimized, partially optimized, or being built)

Vlastnosti oprávnení: Informácie o oprávneniach v zariadení, :Entitlements sub-type: Information about entitlements on the device

 • Stav predplatného služby a chybyService subscription status and errors
 • Podrobnosti o službe DRM a licenčných právach – predplatné Groove alebo multilicencia operačného systémuDRM and license rights details -- Groove subscription or operating system volume license
 • Identifikácia oprávnenia, identifikácia prenájmu a identifikácia inštalačného balíkaEntitlement ID, lease ID, and package ID of the install package
 • Odvolanie oprávneniaEntitlement revocation
 • Typ licencie (skúšobná verzia, offline verzus online) a trvanieLicense type (trial, offline versus online) and duration
 • Relácia používania licencieLicense usage session

Údaje o inštalácii softvéru a inventáriSoftware Setup and Inventory data

Tento typ údajov obsahuje informácie o inštalácii a aktualizácii softvéru v zariadení.This type of data includes software installation and update information on the device. Údaje o inštalácii softvéru a inventári sú podtypom podľa položky 8.2.3.2.4 Sledované využívanie schopností služby normy ISO/IEC 19944:2017Software Setup and Inventory Data is a sub-type of ISO/IEC 19944:2017 8.2.3.2.4 Observed Usage of the Service Capability.

Používanie údajov pre údaje o inštalácii softvéru a inventáriData Use for Software Setup and Inventory data

Na diagnostiku:For Diagnostics:
Pseudonymizované údaje o inštalácii softvéru a inventári z Windowsu 10 používa spoločnosť Microsoft s cieľom poskytovať a zlepšovať Windows 10 a súvisiace produkty a služby spoločnosti Microsoft.Pseudonymized Software Setup and Inventory data from Windows 10 is used by Microsoft to provide and improve Windows 10 and related Microsoft product and services. Napríklad:For example:

 • Údaje o špecifických ovládačoch nainštalovaných v zariadení slúžia na určenie, či existujú problémy s kompatibilitou hardvéru alebo ovládača, ktoré by mohli zablokovať alebo oneskoriť aktualizáciu Windowsu.Data about the specific drivers that are installed on a device is used to understand whether there are any hardware or driver compatibility issues which should block or delay a Windows update.
 • Údaje o čase začatia a dokončenia sťahovania v zariadení slúžia na objasnenie a riešenie problémov so sťahovaním.Data about when a download starts and finishes on a device is used to understand and address download problems.
 • Údaje o špecifických aplikáciách lokality Microsoft Store, ktoré sú nainštalované v zariadení, slúži na určenie aktualizácií aplikácií, ktoré sa majú zariadeniu poskytnúť.Data about the specific Microsoft Store apps that are installed on a device is used to determine which app updates to provide to the device.
 • Údaje o antimalvérovej aplikácii nainštalovanej v zariadení slúžia na pochopenie vektorov prenosu malvéru.Data about the antimalware installed on a device is used to understand malware transmissions vectors.

S (voliteľnými) prispôsobenými možnosťami:With (optional) Tailored experiences:
Ak používateľ povolil prispôsobené možnosti v zariadení, pseudonymizované údaje o inštalácii softvéru a inventári z Windowsu 10 používa spoločnosť Microsoft s cieľom prispôsobiť, odporúčať a ponúkať produkty a služby spoločnosti Microsoft používateľom Windowsu 10.If a user has enabled Tailored experiences on the device, pseudonymized Software Setup and Inventory data from Windows 10 is used by Microsoft to personalize, recommend, and offer Microsoft products and services to Windows 10 users. Taktiež, ak používateľ povolil prispôsobené možnosti v zariadení, pseudonymizované údaje o inštalácii softvéru a inventári z Windowsu 10 používa spoločnosť Microsoft s cieľom propagovať aplikácie, služby, hardvér a periférie Windowsu od tretích strán používateľom Windowsu 10.Also, if a user has enabled Tailored experiences on the device, pseudonymized Software Setup and Inventory data from Windows 10 is used by Microsoft to promote third-party Windows apps, services, hardware, and peripherals to Windows 10 users. Napríklad:For example:

 • Údaje o konkrétnych aplikáciám nainštalovaných v zariadení slúžia na poskytovanie odporúčaní na podobné alebo doplnkové aplikácie na lokalite Microsoft Store.Data about the specific apps that are installed on a device is used to provide recommendations for similar or complementary apps in the Microsoft Store.

Opis údajov pre typ údajov o inštalácii softvéru a inventáriData Description for Software Setup and Inventory data type

Nainštalované aplikácie a história inštalácie: Informácie o aplikáciách, ovládačoch, balíkoch aktualizácií alebo súčastiach operačného systému nainštalovaných v zariadeníInstalled applications and install history sub-type: Information about apps, drivers, update packages, or operating system components installed on the device

 • Názov aplikácie, ovládača, balíka aktualizácie alebo súčasti, identifikácia alebo názov kategórie balíkaApp, driver, update package, or component’s Name, ID, or Package Family Name
 • Produkt, identifikátor SKU, dostupnosť, katalóg, obsah a identifikátory balíkaProduct, SKU, availability, catalog, content, and Bundle IDs
 • Vydavateľ súčasti operačného systému, aplikácie alebo ovládača, jazyk, verzia a typ (Win32 alebo UWP)Operating system component, app or driver publisher, language, version and type (Win32 or UWP)
 • Dátum inštalácie, spôsob a inštalačný adresár a počet pokusov o inštaláciuInstall date, method, install directory, and count of install attempts
 • Kód balíka MSI a kód produktuMSI package and product code
 • Pôvodná verzia operačného systému v čase inštalácieOriginal operating system version at install time
 • Inštalácia alebo aktualizácia povinná alebo zo strany používateľa alebo správcuUser, administrator, or mandatory installation or update
 • Typ inštalácie – čistá inštalácia, oprava, obnovenie, OEM, maloobchodná verzia, inovácia alebo aktualizáciaInstallation type -- clean install, repair, restore, OEM, retail, upgrade, or update

Podtyp informácií o aktualizácii zariadenia: Informácie o aplikáciách, ovládačoch, balíkoch aktualizácií alebo súčastiach operačného systému nainštalovaných v zariadení, napríklad:Device update information sub-type: Information about apps, drivers, update packages, or operating system components installed on the device

 • Analýza hardvéru zariadenia, súčastí operačného systému, aplikácií a ovládačov (priebeh, stav a výsledky) z hľadiska pripravenosti na aktualizáciuUpdate Readiness analysis of device hardware, operating system components, apps, and drivers (progress, status, and results)
 • Počet relevantných aktualizácií, dôležitosť a typNumber of applicable updates, importance, and type
 • Veľkosť aktualizácie pri sťahovaní a zdroj – partneri CDN alebo LANUpdate download size and source -- CDN or LAN peers
 • Stav oneskorenia inovácie a konfiguráciaDelay upgrade status and configuration
 • Stav odinštalovania a vrátenia stavu operačného systému a početOperating system uninstall and rollback status and count
 • Server služby Windows Update a identifikátor URL službyWindows Update server and service URL
 • Identifikácia zariadenia služby Windows UpdateWindows Update machine ID
 • Podrobnosti o zostave pre Windows InsiderWindows Insider build details

Údaje o histórii prehľadávaniaBrowsing History data

Tento typ údajov obsahuje podrobné informácie o prehľadávaní webu v prehliadačoch spoločnosti Microsoft.This type of data includes details about web browsing in the Microsoft browsers. Údaje o histórii prehľadávania sú ekvivalentné položke 8.2.3.2.8 História prehľadávania na strane klienta normy ISO/IEC 19944:2017.Browsing History data is equivalent to ISO/IEC 19944:2017 8.2.3.2.8 Client side browsing history.

Používanie údajov pre údaje o histórii prehľadávaniaData Use for Browsing History data

Na diagnostiku:For Diagnostics:
Pseudonymizované údaje o histórii prehľadávania z Windowsu 10 používa spoločnosť Microsoft s cieľom poskytovať a zlepšovať Windows 10 a súvisiace produkty a služby spoločnosti Microsoft.Pseudonymized Browsing History data from Windows 10 is used by Microsoft to provide and improve Windows 10 and related Microsoft product and services. Napríklad:For example:

 • Údaje o tom, kedy sa zobrazí dialógové okno Blokovať obsah, slúžia na prieskum blokovaného obsahu.Data about when the Block Content dialog box has been shown is used for investigations of blocked content.
 • Údaje o potenciálne zneužívajúcich alebo škodlivých doménach, slúžia na aktualizovanie programov Microsoft Edge a Windows Defender SmartScreen s cieľom upozorniť používateľov na danú doménu.Data about potentially abusive or malicious domains is used to make updates to Microsoft Edge and Windows Defender SmartScreen to warn users about the domain.
 • Údaje o tom, kedy sa používa panel s adresou na navigačné účely, slúžia na zlepšenie funkcie Navrhnuté lokality a na pochopenie a riešenie problémov v súvislosti s navigáciou.Data about when the Address bar is used for navigation purposes is used to improve the Suggested Sites feature and to understand and address problems arising from navigation.
 • Údaje o tom, kedy dôjde k spusteniu relácie funkcie Webové poznámky, slúžia na meranie obľúbených domén a adries URL pre funkciu Webové poznámky.Data about when a Web Notes session starts is used to measure popular domains and URLs for the Web Notes feature.
 • Údaje o tom, kedy používateľ zmení predvolenú domovskú stránku, slúžia na meranie toho, ktoré predvolené domovské stránky sú najobľúbenejšie a ako často používatelia menia predvolenú domovskú stránku.Data about when a default Home page is changed by a user is used to measure which default Home pages are the most popular and how often users change the default Home page.

S (voliteľnými) prispôsobenými možnosťami:With (optional) Tailored experiences:
Ak používateľ povolil prispôsobené možnosti v zariadení, pseudonymizované údaje o histórii prehľadávania z Windowsu 10 používa spoločnosť Microsoft s cieľom prispôsobiť, odporúčať a ponúkať produkty a služby spoločnosti Microsoft používateľom Windowsu 10.If a user has enabled Tailored experiences on the device, pseudonymized Browsing History data from Windows 10 is used by Microsoft to personalize, recommend, and offer Microsoft products and services to Windows 10 users. Taktiež, ak používateľ povolil prispôsobené možnosti v zariadení, pseudonymizované údaje o histórii prehľadávania z Windowsu 10 používa spoločnosť Microsoft s cieľom propagovať aplikácie, služby, hardvér a periférie Windowsu od tretích strán používateľom Windowsu 10.Also, if a user has enabled Tailored experiences on the device, pseudonymized Browsing History data from Windows 10 is used by Microsoft to promote third-party Windows apps, services, hardware, and peripherals to Windows 10 users. Napríklad:For example:

 • Ak požívateľ prešiel na súvisiacu webovú lokalitu, môžeme mu odporučiť, aby si stiahol kompatibilnú aplikáciu z lokality Microsoft Store.We may recommend that a user download a compatible app from the Microsoft Store if they have browsed to the related website. Napríklad, ak používateľ používa webovú lokalitu siete Facebook, môžeme mu odporučiť aplikáciu Facebook.For example, if a user uses the Facebook website, we may recommend the Facebook app.

Popis údajov pre typ údajov o histórii prehľadávaniaData Description for Browsing History data type

Podtyp údajov prehliadača spoločnosti Microsoft: Informácie o výkone panela s adresou a vyhľadávacieho poľa v zariadeníMicrosoft browser data sub-type: Information about Address bar and Search box performance on the device

 • Text zadaný do panela s adresou a vyhľadávacieho poľaText typed in Address bar and Search box
 • Text vybratý pre vyhľadávanie pomocou funkcie Spýtať sa CortanyText selected for an Ask Cortana search
 • Čas odozvy službyService response time
 • Automaticky dokončený text, ak sa použilo automatické dokončovanieAuto-completed text, if there was an auto-complete
 • Návrhy navigácie poskytnuté na základe miestnej histórie a obľúbených položiekNavigation suggestions provided based on local history and favorites
 • Identifikácia prehliadačaBrowser ID
 • Adresy URL (môžu zahŕňať hľadané výrazy)URLs (may include search terms)
 • Názov stránkyPage title

Údaje o písaní rukou, písaní na klávesnici a rečiInking Typing and Speech Utterance data

Tento typ údajov zhromažďuje podrobné informácie o funkciách vstupu pomocou hlasu, písania rukou a písania na klávesnici v zariadení.This type of data gathers details about the voice, inking, and typing input features on the device. Údaje o písaní rukou, písaní na klávesnici a reči sú podtypom položky 8.2.3.2.1 Identifikovateľné údaje koncového používateľa normy ISO/IEC 19944:2017.Inking, Typing and Speech Utterance data is a sub-type of ISO/IEC 19944:2017 8.2.3.2.1 End User Identifiable information.

Použitie údajov pre údaje o písaní rukou, písaní na klávesnici a rečiData Use for Inking, Typing, and Speech Utterance data

Na diagnostiku:For Diagnostics:
Anonymizované údaje o písaní rukou, písaní na klávesnici a reči z Windowsu 10 používa spoločnosť Microsoft s cieľom zlepšiť prirodzené jazykové schopnosti v produktoch a službách spoločnosti Microsoft.Anonymized Inking, Typing, and Speech Utterance data from Windows 10 is used by Microsoft to improve natural language capabilities in Microsoft products and services. Napríklad:For example:

 • Údaje o slovách, ktoré sú označené ako pravopisné chyby a nahradené iným slovom z kontextovej ponuky, sa používajú na zlepšenie funkcie kontroly pravopisu.Data about words marked as spelling mistakes and replaced with another word from the context menu is used to improve the spelling feature.
 • Údaje o alternatívnych slovách zobrazených a vybratých používateľom po kliknutí pravým tlačidlom myši, sa používajú na zlepšenie funkcie odporúčania slov.Data about alternate words shown and selected by the user after right-clicking is used to improve the word recommendation feature.
 • Údaje o automaticky opravených slovách, ktoré používateľ obnovil späť na pôvodné slovo, sa používajú na zlepšenie funkcieautomatických opráv.Data about auto-corrected words that were restored back to the original word by the user is used to improve the auto-correct feature.
 • Údaje o tom, či Moderátor zaznamenal a rozpoznal dotykové gesto, sa používajú na zlepšenie rozpoznávania dotykových gest.Data about whether Narrator detected and recognized a touch gesture is used to improve touch gesture recognition.
 • Údaje o vzorkách rukopisu odoslaných z panela na písanie rukou pomáhajú spoločnosti Microsoft zlepšiť rozpoznávanie rukou písaného textu.Data about handwriting samples sent from the Handwriting Panel is used to help Microsoft improve handwriting recognition.

S (voliteľnými) prispôsobenými možnosťami:With (optional) Tailored experiences:

Spoločnosť Microsoft nepoužíva údaje o písaní rukou, písaní na klávesnici a reči z Windowsu pre prispôsobené možnosti.Microsoft doesn't use Windows Inking, Typing, and Speech Utterance data for Tailored experiences.

Opis údajov pre typ údajov o písaní rukou, písaní na klávesnici a rečiData Description for Inking, Typing, and Speech Utterance data type

Podtyp hlasu, písania rukou a písania na klávesnici: informácie o funkciách hlasu, písania rukou a písania na klávesniciVoice, inking, and typing sub-type: Information about voice, inking and typing features

 • Typ použitého pera (zvýrazňovač, guľôčkové pero alebo ceruzka), farba pera, výška a šírka ťahu a dĺžka používaniaType of pen used (highlighter, ball point, or pencil), pen color, stroke height and width, and how long it is used
 • Gestá pomocou pera (kliknutie, dvojité kliknutie, posúvanie, zväčšovanie alebo otáčanie)Pen gestures (click, double click, pan, zoom, or rotate)
 • Súradnice x, y na ploche dotykového ovládaniaPalm Touch x,y coordinates
 • Oneskorenie vstupu, vynechané signály pera, počet snímok, ťahy, čas spracovania prvej snímky a frekvencia snímokInput latency, missed pen signals, number of frames, strokes, first frame commit time, and sample rate
 • Napísané ťahy pri písaní rukou, text pred a za kurzorom na písanie rukou, zadaný rozpoznaný text, vstupný jazyk – spracovaním sa zobsahu odstraňujú jedinečné identifikátory, sekvenčné informácie aďalšie údaje (napríklad e-mailové adresy ačíselné hodnoty), ktoré by sa dali použiť na rekonštrukciu pôvodného obsahu alebo priradenie vstupu používateľoviInk strokes written, text before and after the ink insertion point, recognized text entered, input language -- processed to remove identifiers, sequencing information, and other data (such as email addresses and - numeric values), which could be used to reconstruct the original content or associate the input to the user
 • Zadaný text z klávesnice na obrazovke vo Windowse 10 Mobile okrem polí s heslom a súkromných relácií – spracovaním sa z obsahu odstraňujú jedinečné identifikátory, sekvenčné informácie aďalšie údaje (napríklad e-mailové adresy ačíselné hodnoty), ktoré by sa dali použiť na rekonštrukciu pôvodného obsahu alebo priradenie vstupu používateľovi.Text input from Windows 10 Mobile on-screen keyboards, except from password fields and private sessions -- processed to remove identifiers, sequencing information, and other data (such as email addresses and numeric values), which could be used to reconstruct the original content or associate the input to the user
 • Výsledky rozpoznávania textu z reči – kódy výsledku a rozpoznaný textText of speech recognition results -- result codes and recognized text
 • Jazyk a model nástroja na rozpoznávanie a jazyk reči systémuLanguage and model of the recognizer and the System Speech language
 • Identifikácia aplikácia používajúcej rečové funkcieApp ID using speech features
 • Či sa vie, že používateľ je dieťaWhether user is known to be a child
 • Spoľahlivosť a úspešnosť alebo neúspešnosť rozpoznávania rečiConfidence and success or failure of speech recognition

Špecifická terminológia pre normu ISO/IEC 19944:2017ISO/IEC 19944:2017-specific terminology

V tejto časti sa uvádzajú špecifické definície podľa normy ISO/IEC 19944:2017 pre kvalifikačné atribúty používania a znemožnenia identifikácie, ktoré sa používajú v tomto článku.This section provides the ISO/IEC 19944:2017-specific definitions for use and de-identification qualifiers used in this article.

PoskytovaťProvide

Informácie o norme ISO/IEC 19944:2017: 9.3.2 PoskytovaťISO/IEC 19944:2017 Reference: 9.3.2 Provide

Použitie príslušnej kategórie údajov produktom alebo službou spoločnosti Microsoft s cieľom zabezpečiť a poskytovať opísanú službu vrátane (i) identifikovania a riešenia problémov s produktom alebo službou alebo (ii) poskytovania aktualizácií produktu alebo služby.Use of a specified data category by a Microsoft product or service to protect and provide the described service, including, (i) troubleshoot and fix issues with the product or service or (ii) provide product or service updates.

ZlepšovaťImprove

Informácie o norme ISO/IEC 19944:2017: 9.3.3 ZlepšovaťISO/IEC 19944:2017 Reference: 9.3.3 Improve

Použitie príslušnej kategórie údajov na zlepšovanie alebo zvýšenie kvality produktu alebo služby spoločnosti Microsoft.Use of a specified data category to improve or increase the quality of a Microsoft product or service. Tieto zlepšenia môžu byť dostupné pre koncových používateľov.Those improvements may be available to end users.

PrispôsobiťPersonalize

Informácie o norme ISO/IEC 19944:2017: 9.3.4 PrispôsobiťISO/IEC 19944:2017 Reference: 9.3.4 Personalize

Použitie príslušnej kategórie údajov na vytvorenie prispôsobeného prostredia pre koncového používateľa v ktoromkoľvek produkte alebo službe spoločnosti Microsoft.Use of the specified data categories to create a customized experience for the end user in any Microsoft product or service.

OdporúčaťRecommend

Informácie o norme ISO/IEC 19944:2017: 9.3.4 PrispôsobiťISO/IEC 19944:2017 Reference: 9.3.4 Personalize

„Odporúčať“ znamená použitie príslušnej kategórie údajov s cieľom prispôsobiť (9.3.4) skúsenosť koncového používateľa odporúčaním produktov alebo služieb spoločnosti Microsoft, ktoré sú dostupné bez potreby zakúpenia alebo platby.“Recommend” means use of the specified data categories to Personalize (9.3.4) the end user’s experience by recommending Microsoft products or services that can be accessed without the need to make a purchase or pay money.

Použitie príslušnej kategórie údajov na poskytovanie odporúčaní o produktoch alebo službách spoločnosti Microsoft, na základe ktorých môže koncový používateľ konať v prípade, že odporúčanie je (i) kontextovo relevantné pre produkt alebo službu, v rámci ktorých sa zobrazuje, (ii) je dostupné bez potreby zakúpenia alebo finančnej úhrady a (iii) spoločnosť Microsoft nezískava za jeho umiestnenie náhradu.Use of the specified data categories give recommendations about Microsoft products or services the end user may act on where the recommendation is (i) contextually relevant to the product or service in which it appears, (ii) that can be accessed without the need to make a purchase or pay money, and (iii) Microsoft receives no compensation for the placement.

PonúkaťOffer

Norma ISO/IEC 19944:2017 Reference: 9.3.5 Ponúkať inovácie alebo podporovať predaj súvisiacich položiekISO/IEC 19944:2017 Reference: 9.3.5 Offer upgrades or upsell

Predpokladá sa, že zdrojom údajov sú produkty a služby spoločnosti Microsoft a ponúkané inovácie pochádzajú z produktov a služieb spoločnosti Microsoft, ktoré sú relevantné v kontexte aktuálnej možnosti.Implies the source of the data is Microsoft products and services, and the upgrades offered come from Microsoft products and services that are relevant to the context of the current capability. Cieľová skupina ponuky sú zákazníci spoločnosti Microsoft.The target audience for the offer is Microsoft customers.

Konkrétne použitie príslušnej kategórie údajov na uskutočnenie ponuky alebo podporu predaja novej možnosti alebo schopnosti produktu alebo služby spoločnosti Microsoft alebo služby, ktorá je (i) kontextovo relevantná pre produkt alebo službu, v rámci ktorých sa zobrazuje, (ii) pravdepodobne umožní spoločnosti Microsoft získať dodatočné budúce príjmy od koncového používateľa a (iii) spoločnosť Microsoft nezískava za jej umiestnenie žiadnu odmenu.Specifically, use of the specified data categories to make an offer or upsell new capability or capacity of a Microsoft product or service which is (i) contextually relevant to the product or service in which it appears; (ii) likely to result in additional future revenue for Microsoft from end user; and (iii) Microsoft receives no consideration for placement.

PropagovaťPromote

ISO/IEC 19944:2017 Odkaz: 9.3.6 Umiestňovať na trh/inzerovať/propagovaťISO/IEC 19944:2017 Reference: 9.3.6 Market/advertise/promote

Použitie príslušnej kategórie údajov na propagáciu produktu alebo služby vo vlastnom produkte alebo službe spoločnosti Microsoft.Use of the specified data categories to promote a product or service in or on a first-party Microsoft product or service.

Kvalifikačné atribúty na identifikáciu údajovData identification qualifiers

Tu je zoznam kvalifikačných atribútov na identifikáciu údajov odkazujúcich na normu ISO/IEC 19944:2017:Here are the list of data identification qualifiers and the ISO/IEC 19944:2017 reference:

 • Pseudoanonymizované údaje 8.3.3 Pseudoanonymizované údaje.Pseudonymized Data 8.3.3 Pseudonymized data. Poznámky k používaniu spoločnosťou Microsoft sú definované.Microsoft usage notes are as defined.
 • Anonymizované údaje 8.3.5 Anonymizované údaje.Anonymized Data 8.3.5 Anonymized data. Poznámky k používaniu spoločnosťou Microsoft sú definované.Microsoft usage notes are as defined.
 • Agregované údaje 8.3.6 Agregované údaje.Aggregated Data 8.3.6 Aggregated data. Poznámky k používaniu spoločnosťou Microsoft sú definované.Microsoft usage notes are as defined.