Windows 10, verzia 1709, koncové body pripojenia pre vydania non-EnterpriseWindows 10, version 1709, connection endpoints for non-Enterprise editions

Vzťahuje sa naApplies to

  • Windows 10 Home, verzie 1709Windows 10 Home, version 1709
  • Windows 10 Professional, verzie 1709Windows 10 Professional, version 1709
  • Windows 10 Education, verzie 1709Windows 10 Education, version 1709

Okrem koncových bodov uvedených pre Windows 10 Enterprise, sú vďalších vydaniach Windowsu 10, verzie 1709, kdispozícii nasledujúce koncové body.In addition to the endpoints listed for Windows 10 Enterprise, the following endpoints are available on other editions of Windows 10, version 1709.

Na odvodenie týchto koncových bodov siete sme použili nasledujúcu metodiku:We used the following methodology to derive these network endpoints:

  1. Nastavenie najnovšej verzie systému Windows 10 v testovacom virtuálnom počítači pomocou predvolených nastavení.Set up the latest version of Windows 10 on a test virtual machine using the default settings.
  2. Ponechanie zariadení vstave nečinnosti po dobu jedného týždňa (to znamená, že používateľ nepoužíva systém / zariadenie).Leave the devices running idle for a week (that is, a user is not interacting with the system/device).
  3. Používanie globálne akceptovaných analyzátorov sieťových protokolov alebo nástrojov na snímanie azaznamenávanie všetkých výstupných prenosov na pozadí.Use globally accepted network protocol analyzer/capturing tools and log all background egress traffic.
  4. Kompilovanie zostáv oprenosoch smerujúcich na verejné IP adresy.Compile reports on traffic going to public IP addresses.
  5. Testovací virtuálny počítač bol prihlásený použitím lokálneho konta anebol pripojený kdoméne ani službe Azure Active Directory.The test virtual machine was logged in using a local account and was not joined to a domain or Azure Active Directory.
  6. Všetky prenosy bolo zachytené v našej sieti pomocou siete IPV4.All traffic was captured in our lab using a IPV4 network. Preto je tu uvedená bez prenos protokolom IPV6.Therefore no IPV6 traffic is reported here.

Poznámka

Spoločnosť Microsoft používa globálne vyrovnávanie zaťaženia, ktoré sa môže zobrazovať vtrasách sledovania siete.Microsoft uses global load balancers that can appear in network trace-routes. Napríklad koncový bod pre * .akadns.net sa môže používať na načítanie žiadostí ovyrovnanie zaťaženia do dátového centra Azure, ktoré sa môže vpriebehu času zmeniť.For example, an endpoint for *.akadns.net might be used to load balance requests to an Azure datacenter, which can change over time.

Windows 10 HomeWindows 10 Home

CieľDestination ProtokolProtocol PopisDescription
*.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com.c.footprint.net*.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com.c.footprint.net HTTPHTTP Umožňuje pripojenie kslužbe Windows Update.Enables connections to Windows Update.
*.wac.phicdn.net*.wac.phicdn.net HTTPHTTP Používané sieťou Verizon Content Delivery Network na vykonávanie aktualizácií Windowsu.Used by the Verizon Content Delivery Network to perform Windows updates.
*.1.msftsrvcs.vo.llnwi.net*.1.msftsrvcs.vo.llnwi.net HTTPHTTP Používa sa na sťahovanie aktualizácií aplikácií aoperačného systému cez Windows Update.Used for Windows Update downloads of apps and OS updates.
*.c-msedge.net*.c-msedge.net HTTPHTTP Používaný Centrom Office na získanie metaúdajov aplikácií balíka Office.Used by OfficeHub to get the metadata of Office apps.
*.delivery.dsp.mp.microsoft.com.nsatc.net*.delivery.dsp.mp.microsoft.com.nsatc.net TLSv1.2TLSv1.2 Umožňuje pripojenie kslužbe Windows Update.Enables connections to Windows Update.
*.dscd.akamai.net*.dscd.akamai.net HTTPHTTP Používa sa na sťahovanie obsahu.Used to download content.
*.dspg.akamaiedge.net*.dspg.akamaiedge.net HTTPHTTP Používa sa na vyhľadanie aktualizácií máp, ktoré boli stiahnuté na používanie vrežime offline.Used to check for updates to maps that have been downloaded for offline use.
*.hwcdn.net*.hwcdn.net HTTPHTTP Používané sieťou Highwinds Content Delivery Network na vykonávanie aktualizácií Windowsu.Used by the Highwinds Content Delivery Network to perform Windows updates.
*.m1-msedge.net*.m1-msedge.net TLSv1.2TLSv1.2 Používaný Centrom Office na získanie metaúdajov aplikácií balíka Office.Used by OfficeHub to get the metadata of Office apps.
*.search.msn.com*.search.msn.com TLSv1.2TLSv1.2 Používa sa na načítanie metaúdajov aplikácie Windows Novinky.Used to retrieve Windows Spotlight metadata.
*.wac.edgecastcdn.net*.wac.edgecastcdn.net TLSv1.2TLSv1.2 Používané sieťou Verizon Content Delivery Network na vykonávanie aktualizácií Windowsu.Used by the Verizon Content Delivery Network to perform Windows updates.
*.wns.windows.com*.wns.windows.com TLSv1.2TLSv1.2 Používa sa pre službu Windows na doručenie oznámení aaktualizácií bez vyžiadania.Used for the Windows Push Notification Services (WNS).
*prod.do.dsp.mp.microsoft.com*prod.do.dsp.mp.microsoft.com TLSv1.2/HTTPSTLSv1.2/HTTPS Používa sa na sťahovanie aktualizácií aplikácií aoperačného systému cez službu Windows Update.Used for Windows Update downloads of apps and OS updates.
.g.akamaiedge.net.g.akamaiedge.net HTTPHTTP Používa sa na vyhľadanie aktualizácií máp, ktoré boli stiahnuté na používanie vrežime offline.Used to check for updates to maps that have been downloaded for offline use.
2.dl.delivery.mp.microsoft.com2.dl.delivery.mp.microsoft.com HTTPHTTP Umožňuje pripojenie kslužbe Windows Update.Enables connections to Windows Update.
2.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com2.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com HTTPHTTP Umožňuje pripojenie kslužbe Windows Update.Enables connections to Windows Update.
arc.msn.comarc.msn.com HTTPSHTTPS Používa sa na načítanie metaúdajov aplikácie Windows Novinky.Used to retrieve Windows Spotlight metadata.
arc.msn.com.nsatc.netarc.msn.com.nsatc.net TLSv1.2TLSv1.2 Používa sa na načítanie metaúdajov aplikácie Windows Novinky.Used to retrieve Windows Spotlight metadata.
a-ring.msedge.neta-ring.msedge.net HTTPSHTTPS Používaný Centrom Office na získanie metaúdajov aplikácií balíka Office.Used by OfficeHub to get the metadata of Office apps.
au.download.windowsupdate.comau.download.windowsupdate.com HTTPHTTP Používa sa na sťahovanie opráv aaktualizácií operačného systému.Used to download operating system patches and updates.
b-ring.msedge.netb-ring.msedge.net HTTPSHTTPS Používaný Centrom Office na získanie metaúdajov aplikácií balíka Office.Used by OfficeHub to get the metadata of Office apps.
candycrushsoda.king.comcandycrushsoda.king.com TLSv1.2TLSv1.2 Používa sa na aktualizácie hry Candy Crush Saga.Used for Candy Crush Saga updates.
cdn.content.prod.cms.msn.comcdn.content.prod.cms.msn.com HTTPHTTP Používa sa na načítanie metaúdajov aplikácie Windows Novinky.Used to retrieve Windows Spotlight metadata.
cdn.onenote.netcdn.onenote.net HTTPHTTP Používa sa pre dynamickú dlaždicu OneNotu.Used for OneNote Live Tile.
client-office365-tas.msedge.netclient-office365-tas.msedge.net HTTPHTTP Používa sa na pripojenie kzdieľanej infraštruktúre centra spravovania služby Microsoft 365 vrátane balíka Office.Used to connect to the Microsoft 365 admin center’s shared infrastructure, including Office.
config.edge.skype.comconfig.edge.skype.com HTTPHTTP Používa sa na načítanie hodnôt konfigurácie Skypu.Used to retrieve Skype configuration values.
ctldl.windowsupdate.comctldl.windowsupdate.com HTTPHTTP Používa sa na stiahnutie certifikátov, ktoré sú verejne známe ako podvodné.Used to download certificates that are publicly known to be fraudulent.
cy2.displaycatalog.md.mp.microsoft.com.akadns.netcy2.displaycatalog.md.mp.microsoft.com.akadns.net TLSv1.2TLSv1.2 Používa sa na komunikáciu sobchodom Microsoft Store.Used to communicate with Microsoft Store.
cy2.licensing.md.mp.microsoft.com.akadns.netcy2.licensing.md.mp.microsoft.com.akadns.net TLSv1.2TLSv1.2 Používa sa na komunikáciu sobchodom Microsoft Store.Used to communicate with Microsoft Store.
cy2.purchase.md.mp.microsoft.com.akadns.netcy2.purchase.md.mp.microsoft.com.akadns.net TLSv1.2TLSv1.2 Používa sa na komunikáciu sobchodom Microsoft Store.Used to communicate with Microsoft Store.
cy2.settings.data.microsoft.com.akadns.netcy2.settings.data.microsoft.com.akadns.net TLSv1.2TLSv1.2 Používaný aplikáciami na dynamickú aktualizáciu ich konfigurácií.Used as a way for apps to dynamically update their configuration.
cy2.vortex.data.microsoft.com.akadns.netcy2.vortex.data.microsoft.com.akadns.net TLSv1.2TLSv1.2 Používa sa na načítavanie zostáv Windows Insider Preview.Used to retrieve Windows Insider Preview builds.
definitionupdates.microsoft.comdefinitionupdates.microsoft.com HTTPSHTTPS Používa sa na aktualizácie definícií programu Windows Defender.Used for Windows Defender definition updates.
displaycatalog.mp.microsoft.comdisplaycatalog.mp.microsoft.com HTTPSHTTPS Používa sa na komunikáciu sobchodom Microsoft Store.Used to communicate with Microsoft Store.
dl.delivery.mp.microsoft.comdl.delivery.mp.microsoft.com HTTPSHTTPS Umožňuje pripojenie kslužbe Windows Update.Enables connections to Windows Update.
dual-a-0001.a-msedge.netdual-a-0001.a-msedge.net TLSv1.2TLSv1.2 Používaný Centrom Office na získanie metaúdajov aplikácií balíka Office.Used by OfficeHub to get the metadata of Office apps.
fe2.update.microsoft.comfe2.update.microsoft.com HTTPSHTTPS Slúži na pripojenie kslužbám Windows Update, Microsoft Update aonline službám obchodu Microsoft Store.Enables connections to Windows Update, Microsoft Update, and the online services of Microsoft Store.
fe2.update.microsoft.com.nsatc.netfe2.update.microsoft.com.nsatc.net TLSv1.2TLSv1.2 Slúži na pripojenie kslužbám Windows Update, Microsoft Update aonline službám obchodu Microsoft Store.Enables connections to Windows Update, Microsoft Update, and the online services of Microsoft Store.
fe3.delivery.dsp.mp.microsoft.com.nsatc.netfe3.delivery.dsp.mp.microsoft.com.nsatc.net TLSv1.2/HTTPSTLSv1.2/HTTPS Slúži na pripojenie kslužbám Windows Update, Microsoft Update aonline službám obchodu Microsoft Store.Enables connections to Windows Update, Microsoft Update, and the online services of Microsoft Store.
fg.download.windowsupdate.com.c.footprint.netfg.download.windowsupdate.com.c.footprint.net HTTPHTTP Používa sa na sťahovanie opráv aaktualizácií operačného systému.Used to download operating system patches and updates.
fp.msedge.netfp.msedge.net HTTPSHTTPS Používaný Centrom Office na získanie metaúdajov aplikácií balíka Office.Used by OfficeHub to get the metadata of Office apps.
g.live.com/1rewlive5skydrive/g.live.com/1rewlive5skydrive/ HTTPSHTTPS Používaný službou presmerovania na automatickú aktualizáciu URL adries.Used by a redirection service to automatically update URLs.
g.msn.com.nsatc.netg.msn.com.nsatc.net HTTPHTTP Používa sa na načítanie metaúdajov aplikácie Windows Novinky.Used to retrieve Windows Spotlight metadata.
geo-prod.do.dsp.mp.microsoft.com.nsatc.netgeo-prod.do.dsp.mp.microsoft.com.nsatc.net TLSv1.2TLSv1.2 Umožňuje pripojenie kslužbe Windows Update.Enables connections to Windows Update.
go.microsoft.comgo.microsoft.com HTTPSHTTPS Používaný službou presmerovania na automatickú aktualizáciu URL adries.Used by a redirection service to automatically update URLs.
img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.netimg-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net HTTPSHTTPS Používaný na sťahovanie súborov sobrázkami, ktoré sa volajú pri spúšťaní aplikácií (aplikácie zobchodu Microsoft Store alebo aplikácie zdoručenej pošty vslužbe MSN).Used to download image files that are called when applications run (Microsoft Store or Inbox MSN Apps).
*.login.msa.akadns6.net*.login.msa.akadns6.net TLSv1.2TLSv1.2 Používa sa pre kontá Microsoft na prihlásenie.Used for Microsoft accounts to sign in.
licensing.mp.microsoft.comlicensing.mp.microsoft.com HTTPSHTTPS Používa sa na online aktiváciu alicencovanie niektorých aplikácií.Used for online activation and some app licensing.
location-inference-westus.cloudapp.netlocation-inference-westus.cloudapp.net TLSv1.2TLSv1.2 Používa sa pre údaje opolohe.Used for location data.
login.live.comlogin.live.com HTTPSHTTPS Používa sa na overenie zariadenia.Used to authenticate a device.
mediaredirect.microsoft.commediaredirect.microsoft.com HTTPSHTTPS Používaný aplikáciou Groove Hudba na aktualizáciu stavu obslužného programu HTTP.Used by the Groove Music app to update HTTP handler status.
modern.watson.data.microsoft.com.akadns.netmodern.watson.data.microsoft.com.akadns.net TLSv1.2TLSv1.2 Používaný technológiou Hlásenie chýb systému Windows.Used by Windows Error Reporting.
msftsrvcs.vo.llnwd.netmsftsrvcs.vo.llnwd.net HTTPHTTP Umožňuje pripojenie kslužbe Windows Update.Enables connections to Windows Update.
msnbot-*.search.msn.commsnbot-*.search.msn.com TLSv1.2TLSv1.2 Používa sa na načítanie metaúdajov aplikácie Windows Novinky.Used to retrieve Windows Spotlight metadata.
oem.twimg.comoem.twimg.com HTTPSHTTPS Používa sa pre dynamickú dlaždicu Twitter.Used for the Twitter Live Tile.
oneclient.sfx.msoneclient.sfx.ms HTTPSHTTPS Používaný OneDrivom for Business na sťahovanie aoverovanie aktualizácií aplikácií.Used by OneDrive for Business to download and verify app updates.
peer4-wst.msedge.netpeer4-wst.msedge.net HTTPSHTTPS Používaný Centrom Office na získanie metaúdajov aplikácií balíka Office.Used by OfficeHub to get the metadata of Office apps.
pti.store.microsoft.compti.store.microsoft.com HTTPSHTTPS Používa sa na komunikáciu sobchodom Microsoft Store.Used to communicate with Microsoft Store.
pti.store.microsoft.com.unistore.akadns.netpti.store.microsoft.com.unistore.akadns.net TLSv1.2TLSv1.2 Používa sa na komunikáciu sobchodom Microsoft Store.Used to communicate with Microsoft Store.
purchase.mp.microsoft.compurchase.mp.microsoft.com HTTPSHTTPS Používa sa na komunikáciu sobchodom Microsoft Store.Used to communicate with Microsoft Store.
ris.api.iris.microsoft.com.akadns.netris.api.iris.microsoft.com.akadns.net TLSv1.2/HTTPSTLSv1.2/HTTPS Používa sa na načítanie metaúdajov aplikácie Windows Novinky.Used to retrieve Windows Spotlight metadata.
settings-win.data.microsoft.comsettings-win.data.microsoft.com HTTPSHTTPS Používaný aplikáciami pre Windows na dynamickú aktualizáciu ich konfigurácií.Used for Windows apps to dynamically update their configuration.
sls.update.microsoft.com.nsatc.netsls.update.microsoft.com.nsatc.net TLSv1.2/HTTPSTLSv1.2/HTTPS Umožňuje pripojenie kslužbe Windows Update.Enables connections to Windows Update.
star-mini.c10r.facebook.comstar-mini.c10r.facebook.com TLSv1.2TLSv1.2 Používa sa pre dynamickú dlaždicu Facebook.Used for the Facebook Live Tile.
storecatalogrevocation.storequality.microsoft.comstorecatalogrevocation.storequality.microsoft.com HTTPSHTTPS Slúži na zrušenie licencií na škodlivé aplikácie vobchode Microsoft Store.Used to revoke licenses for malicious apps on the Microsoft Store.
storeedgefd.dsx.mp.microsoft.comstoreedgefd.dsx.mp.microsoft.com HTTPSHTTPS Používa sa na komunikáciu sobchodom Microsoft Store.Used to communicate with Microsoft Store.
store-images.s-microsoft.comstore-images.s-microsoft.com HTTPHTTP Používa sa na získanie obrázkov, ktoré sa používajú pre návrhy zobchodu Microsoft Store.Used to get images that are used for Microsoft Store suggestions.
tile-service.weather.microsoft.comtile-service.weather.microsoft.com HTTPHTTP Používa sa na sťahovanie aktualizácií do dynamickej dlaždice aplikácie Počasie.Used to download updates to the Weather app Live Tile.
tsfe.trafficshaping.dsp.mp.microsoft.comtsfe.trafficshaping.dsp.mp.microsoft.com TLSv1.2TLSv1.2 Používa sa na reguláciu obsahu.Used for content regulation.
v10.vortex-win.data.microsoft.comv10.vortex-win.data.microsoft.com HTTPSHTTPS Používa sa na načítavanie zostáv Windows Insider Preview.Used to retrieve Windows Insider Preview builds.
wallet.microsoft.comwallet.microsoft.com HTTPSHTTPS Používaný aplikáciou Microsoft Peňaženka.Used by the Microsoft Wallet app.
wallet-frontend-prod-westus.cloudapp.netwallet-frontend-prod-westus.cloudapp.net TLSv1.2TLSv1.2 Používaný aplikáciou Microsoft Peňaženka.Used by the Microsoft Wallet app.
*.telemetry.microsoft.com*.telemetry.microsoft.com HTTPSHTTPS Používaný technológiou Hlásenie chýb systému Windows.Used by Windows Error Reporting.
ceuswatcab01.blob.core.windows.netceuswatcab01.blob.core.windows.net HTTPSHTTPS Používaný technológiou Hlásenie chýb systému Windows.Used by Windows Error Reporting.
ceuswatcab02.blob.core.windows.netceuswatcab02.blob.core.windows.net HTTPSHTTPS Používaný technológiou Hlásenie chýb systému Windows.Used by Windows Error Reporting.
eaus2watcab01.blob.core.windows.neteaus2watcab01.blob.core.windows.net HTTPSHTTPS Používaný technológiou Hlásenie chýb systému Windows.Used by Windows Error Reporting.
eaus2watcab02.blob.core.windows.neteaus2watcab02.blob.core.windows.net HTTPSHTTPS Používaný technológiou Hlásenie chýb systému Windows.Used by Windows Error Reporting.
weus2watcab01.blob.core.windows.netweus2watcab01.blob.core.windows.net HTTPSHTTPS Používaný technológiou Hlásenie chýb systému Windows.Used by Windows Error Reporting.
weus2watcab02.blob.core.windows.netweus2watcab02.blob.core.windows.net HTTPSHTTPS Používaný technológiou Hlásenie chýb systému Windows.Used by Windows Error Reporting.
wdcp.microsoft.akadns.netwdcp.microsoft.akadns.net TLSv1.2TLSv1.2 Používaný pre Windows Defender, keď je zapnutá cloudová ochrana.Used for Windows Defender when Cloud-based Protection is enabled.
wildcard.twimg.comwildcard.twimg.com TLSv1.2TLSv1.2 Používa sa pre dynamickú dlaždicu Twitter.Used for the Twitter Live Tile.
www.bing.comwww.bing.com HTTPHTTP Používaný pre aktualizácie Cortany, aplikácií adynamických dlaždíc.Used for updates for Cortana, apps, and Live Tiles.
www.facebook.comwww.facebook.com HTTPSHTTPS Používa sa pre dynamickú dlaždicu Facebook.Used for the Facebook Live Tile.
www.microsoft.comwww.microsoft.com HTTPSHTTPS Používaný pre aktualizácie Cortany, aplikácií adynamických dlaždíc.Used for updates for Cortana, apps, and Live Tiles.

Windows 10 ProWindows 10 Pro

CieľDestination ProtokolProtocol PopisDescription
..akamai.net..akamai.net HTTPHTTP Používa sa na sťahovanie obsahu.Used to download content.
..akamaiedge.net..akamaiedge.net TLSv1.2/HTTPTLSv1.2/HTTP Používa sa na vyhľadanie aktualizácií máp, ktoré boli stiahnuté na používanie vrežime offline.Used to check for updates to maps that have been downloaded for offline use.
*.a-msedge.net*.a-msedge.net TLSv1.2TLSv1.2 Používaný Centrom Office na získanie metaúdajov aplikácií balíka Office.Used by OfficeHub to get the metadata of Office apps.
*.blob.core.windows.net*.blob.core.windows.net HTTPSHTTPS Používaný službou Windows Update na aktualizáciu slov, ktoré sa používajú pre metódy jazykových vstupov.Used by Windows Update to update words used for language input methods.
*.c-msedge.net*.c-msedge.net HTTPHTTP Používaný Centrom Office na získanie metaúdajov aplikácií balíka Office.Used by OfficeHub to get the metadata of Office apps.
*.dl.delivery.mp.microsoft.com*.dl.delivery.mp.microsoft.com HTTPHTTP Umožňuje pripojenie kslužbe Windows Update.Enables connections to Windows Update.
*.dspb.akamaiedge.net*.dspb.akamaiedge.net TLSv1.2TLSv1.2 Používa sa na vyhľadanie aktualizácií máp, ktoré boli stiahnuté na používanie vrežime offline.Used to check for updates to maps that have been downloaded for offline use.
*.dspg.akamaiedge.net*.dspg.akamaiedge.net TLSv1.2TLSv1.2 Používa sa na vyhľadanie aktualizácií máp, ktoré boli stiahnuté na používanie vrežime offline.Used to check for updates to maps that have been downloaded for offline use.
*.e-msedge.net*.e-msedge.net TLSv1.2TLSv1.2 Používaný Centrom Office na získanie metaúdajov aplikácií balíka Office.Used by OfficeHub to get the metadata of Office apps.
*.login.msa.akadns6.net*.login.msa.akadns6.net TLSv1.2TLSv1.2 Používa sa pre kontá Microsoft na prihlásenie.Used for Microsoft accounts to sign in.
*.s-msedge.net*.s-msedge.net TLSv1.2TLSv1.2 Používaný Centrom Office na získanie metaúdajov aplikácií balíka Office.Used by OfficeHub to get the metadata of Office apps.
*.telecommand.telemetry.microsoft.com.akadns.net*.telecommand.telemetry.microsoft.com.akadns.net TLSv1.2TLSv1.2 Používaný technológiou Hlásenie chýb systému Windows.Used by Windows Error Reporting.
*.wac.edgecastcdn.net*.wac.edgecastcdn.net TLSv1.2TLSv1.2 Používané sieťou Verizon Content Delivery Network na vykonávanie aktualizácií Windowsu.Used by the Verizon Content Delivery Network to perform Windows updates.
*.wac.phicdn.net*.wac.phicdn.net HTTPHTTP Používané sieťou Verizon Content Delivery Network na vykonávanie aktualizácií Windowsu.Used by the Verizon Content Delivery Network to perform Windows updates.
*.wns.windows.com*.wns.windows.com TLSv1.2TLSv1.2 Používa sa pre službu Windows na doručenie oznámení aaktualizácií bez vyžiadania.Used for the Windows Push Notification Services (WNS).
*prod.do.dsp.mp.microsoft.com*prod.do.dsp.mp.microsoft.com TLSv1.2/HTTPSTLSv1.2/HTTPS Používa sa na sťahovanie aktualizácií aplikácií aoperačného systému cez službu Windows Update.Used for Windows Update downloads of apps and OS updates.
3.dl.delivery.mp.microsoft.com3.dl.delivery.mp.microsoft.com HTTPSHTTPS Umožňuje pripojenie kslužbe Windows Update.Enables connections to Windows Update.
3.dl.delivery.mp.microsoft.com.c.footprint.net3.dl.delivery.mp.microsoft.com.c.footprint.net HTTPHTTP Umožňuje pripojenie kslužbe Windows Update.Enables connections to Windows Update.
3.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com3.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com HTTPHTTP Umožňuje pripojenie kslužbe Windows Update.Enables connections to Windows Update.
3.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com.c.footprint.net3.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com.c.footprint.net HTTPHTTP Umožňuje pripojenie kslužbe Windows Update.Enables connections to Windows Update.
arc.msn.comarc.msn.com HTTPSHTTPS Používa sa na načítanie metaúdajov aplikácie Windows Novinky.Used to retrieve Windows Spotlight metadata.
arc.msn.com.nsatc.netarc.msn.com.nsatc.net TLSv1.3TLSv1.3 Používa sa na načítanie metaúdajov aplikácie Windows Novinky.Used to retrieve Windows Spotlight metadata.
au.download.windowsupdate.comau.download.windowsupdate.com HTTPSHTTPS Používa sa na sťahovanie opráv aaktualizácií operačného systému.Used to download operating system patches and updates.
b-ring.msedge.netb-ring.msedge.net HTTPSHTTPS Používaný Centrom Office na získanie metaúdajov aplikácií balíka Office.Used by OfficeHub to get the metadata of Office apps.
candycrushsoda.king.comcandycrushsoda.king.com HTTPSHTTPS Používa sa na aktualizácie hry Candy Crush Saga.Used for Candy Crush Saga updates.
cdn.content.prod.cms.msn.comcdn.content.prod.cms.msn.com HTTPHTTP Používa sa na načítanie metaúdajov aplikácie Windows Novinky.Used to retrieve Windows Spotlight metadata.
cdn.onenote.netcdn.onenote.net HTTPSHTTPS Používa sa pre dynamickú dlaždicu OneNotu.Used for OneNote Live Tile.
client-office365-tas.msedge.netclient-office365-tas.msedge.net HTTPSHTTPS Používa sa na pripojenie kzdieľanej infraštruktúre centra spravovania služby Microsoft 365 vrátane balíka Office.Used to connect to the Microsoft 365 admin center’s shared infrastructure, including Office.
config.edge.skype.comconfig.edge.skype.com HTTPSHTTPS Používa sa na načítanie hodnôt konfigurácie Skypu.Used to retrieve Skype configuration values.
ctldl.windowsupdate.comctldl.windowsupdate.com HTTPHTTP Používa sa na stiahnutie certifikátov, ktoré sú verejne známe ako podvodné.Used to download certificates that are publicly known to be fraudulent.
cs12.wpc.v0cdn.netcs12.wpc.v0cdn.net HTTPHTTP Používaný sieťou Verizon Content Delivery Network na sťahovanie obsahu pre inovácie Windowsu cez Wireless Planning and Coordination (WPC).Used by the Verizon Content Delivery Network to download content for Windows upgrades with Wireless Planning and Coordination (WPC).
cy2.displaycatalog.md.mp.microsoft.com.akadns.netcy2.displaycatalog.md.mp.microsoft.com.akadns.net TLSv1.2TLSv1.2 Používa sa na komunikáciu sobchodom Microsoft Store.Used to communicate with Microsoft Store.
cy2.settings.data.microsoft.com.akadns.netcy2.settings.data.microsoft.com.akadns.net TLSv1.2TLSv1.2 Používaný aplikáciami na dynamickú aktualizáciu ich konfigurácií.Used as a way for apps to dynamically update their configuration.
cy2.vortex.data.microsoft.com.akadns.netcy2.vortex.data.microsoft.com.akadns.net TLSv1.2TLSv1.2 Používa sa na načítavanie zostáv Windows Insider Preview.Used to retrieve Windows Insider Preview builds.
definitionupdates.microsoft.comdefinitionupdates.microsoft.com HTTPSHTTPS Používa sa na aktualizácie definícií programu Windows Defender.Used for Windows Defender definition updates.
displaycatalog.mp.microsoft.comdisplaycatalog.mp.microsoft.com HTTPSHTTPS Používa sa na komunikáciu sobchodom Microsoft Store.Used to communicate with Microsoft Store.
download.windowsupdate.comdownload.windowsupdate.com HTTPHTTP Umožňuje pripojenie kslužbe Windows Update.Enables connections to Windows Update.
evoke-windowsservices-tas.msedge.netevoke-windowsservices-tas.msedge.net HTTPSHTTPS Používa aplikácia Fotografie na stiahnutie konfiguračných súborov ana pripojenie kzdieľanej infraštruktúre centra spravovania služby Microsoft 365 vrátane balíka Office.Used by the Photos app to download configuration files, and to connect to the Microsoft 365 admin center’s shared infrastructure, including Office.
fe2.update.microsoft.comfe2.update.microsoft.com HTTPSHTTPS Slúži na pripojenie kslužbám Windows Update, Microsoft Update aonline službám obchodu Microsoft Store.Enables connections to Windows Update, Microsoft Update, and the online services of Microsoft Store.
fe2.update.microsoft.com.nsatc.netfe2.update.microsoft.com.nsatc.net TLSv1.2TLSv1.2 Slúži na pripojenie kslužbám Windows Update, Microsoft Update aonline službám obchodu Microsoft Store.Enables connections to Windows Update, Microsoft Update, and the online services of Microsoft Store.
fe3.delivery.dsp.mp.microsoft.com.nsatc.netfe3.delivery.dsp.mp.microsoft.com.nsatc.net TLSv1.2/HTTPSTLSv1.2/HTTPS Slúži na pripojenie kslužbám Windows Update, Microsoft Update aonline službám obchodu Microsoft Store.Enables connections to Windows Update, Microsoft Update, and the online services of Microsoft Store.
fe3.delivery.mp.microsoft.comfe3.delivery.mp.microsoft.com HTTPSHTTPS Slúži na pripojenie kslužbám Windows Update, Microsoft Update aonline službám obchodu Microsoft Store.Enables connections to Windows Update, Microsoft Update, and the online services of Microsoft Store.
fg.download.windowsupdate.com.c.footprint.netfg.download.windowsupdate.com.c.footprint.net HTTPHTTP Používa sa na sťahovanie opráv aaktualizácií operačného systému.Used to download operating system patches and updates.
fp.msedge.netfp.msedge.net HTTPSHTTPS Používaný Centrom Office na získanie metaúdajov aplikácií balíka Office.Used by OfficeHub to get the metadata of Office apps.
fs.microsoft.comfs.microsoft.com HTTPSHTTPS Používa sa na sťahovanie písiem na požiadanie.Used to download fonts on demand
g.live.comg.live.com HTTPHTTP Používaný službou presmerovania na automatickú aktualizáciu URL adries.Used by a redirection service to automatically update URLs.
g.msn.comg.msn.com HTTPSHTTPS Používa sa na načítanie metaúdajov aplikácie Windows Novinky.Used to retrieve Windows Spotlight metadata.
g.msn.com.nsatc.netg.msn.com.nsatc.net TLSv1.2TLSv1.2 Používa sa na načítanie metaúdajov aplikácie Windows Novinky.Used to retrieve Windows Spotlight metadata.
geo-prod.do.dsp.mp.microsoft.comgeo-prod.do.dsp.mp.microsoft.com HTTPSHTTPS Umožňuje pripojenie kslužbe Windows Update.Enables connections to Windows Update.
geover-prod.do.dsp.mp.microsoft.comgeover-prod.do.dsp.mp.microsoft.com HTTPSHTTPS Umožňuje pripojenie kslužbe Windows Update.Enables connections to Windows Update.
go.microsoft.comgo.microsoft.com HTTPSHTTPS Používaný službou presmerovania na automatickú aktualizáciu URL adries.Used by a redirection service to automatically update URLs.
gpla1.wac.v2cdn.netgpla1.wac.v2cdn.net HTTPHTTP Používaný na prenosy Baltimore CyberTrust Root.Used for Baltimore CyberTrust Root traffic. ..
img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.netimg-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net HTTPSHTTPS Používaný na sťahovanie súborov sobrázkami, ktoré sa volajú pri spúšťaní aplikácií (aplikácie zobchodu Microsoft Store alebo aplikácie zdoručenej pošty vslužbe MSN).Used to download image files that are called when applications run (Microsoft Store or Inbox MSN Apps).
licensing.mp.microsoft.comlicensing.mp.microsoft.com HTTPSHTTPS Používa sa na online aktiváciu alicencovanie niektorých aplikácií.Used for online activation and some app licensing.
location-inference-westus.cloudapp.netlocation-inference-westus.cloudapp.net TLSv1.2TLSv1.2 Používa sa pre údaje opolohe.Used for location data.
login.live.comlogin.live.com HTTPSHTTPS Používa sa na overenie zariadenia.Used to authenticate a device.
l-ring.msedge.netl-ring.msedge.net HTTPSHTTPS Používaný Centrom Office na získanie metaúdajov aplikácií balíka Office.Used by OfficeHub to get the metadata of Office apps.
mediaredirect.microsoft.commediaredirect.microsoft.com HTTPSHTTPS Používaný aplikáciou Groove Hudba na aktualizáciu stavu obslužného programu HTTP.Used by the Groove Music app to update HTTP handler status.
modern.watson.data.microsoft.com.akadns.netmodern.watson.data.microsoft.com.akadns.net TLSv1.2TLSv1.2 Používaný technológiou Hlásenie chýb systému Windows.Used by Windows Error Reporting.
msnbot-*.search.msn.commsnbot-*.search.msn.com TLSv1.2TLSv1.2 Používa sa na načítanie metaúdajov aplikácie Windows Novinky.Used to retrieve Windows Spotlight metadata.
oem.twimg.comoem.twimg.com HTTPHTTP Používa sa pre dynamickú dlaždicu Twitter.Used for the Twitter Live Tile.
oneclient.sfx.msoneclient.sfx.ms HTTPHTTP Používaný OneDrivom for Business na sťahovanie aoverovanie aktualizácií aplikácií.Used by OneDrive for Business to download and verify app updates.
peer1-wst.msedge.netpeer1-wst.msedge.net HTTPHTTP Používaný Centrom Office na získanie metaúdajov aplikácií balíka Office.Used by OfficeHub to get the metadata of Office apps.
pti.store.microsoft.compti.store.microsoft.com HTTPSHTTPS Používa sa na komunikáciu sobchodom Microsoft Store.Used to communicate with Microsoft Store.
pti.store.microsoft.com.unistore.akadns.netpti.store.microsoft.com.unistore.akadns.net HTTPSHTTPS Používa sa na komunikáciu sobchodom Microsoft Store.Used to communicate with Microsoft Store.
purchase.mp.microsoft.compurchase.mp.microsoft.com HTTPSHTTPS Používa sa na komunikáciu sobchodom Microsoft Store.Used to communicate with Microsoft Store.
ris.api.iris.microsoft.comris.api.iris.microsoft.com HTTPSHTTPS Používa sa na načítanie metaúdajov aplikácie Windows Novinky.Used to retrieve Windows Spotlight metadata.
settings-win.data.microsoft.comsettings-win.data.microsoft.com HTTPSHTTPS Používaný aplikáciami pre Windows na dynamickú aktualizáciu ich konfigurácií.Used for Windows apps to dynamically update their configuration.
sls.update.microsoft.comsls.update.microsoft.com HTTPSHTTPS Umožňuje pripojenie kslužbe Windows Update.Enables connections to Windows Update.
storecatalogrevocation.storequality.microsoft.comstorecatalogrevocation.storequality.microsoft.com HTTPSHTTPS Slúži na zrušenie licencií na škodlivé aplikácie vobchode Microsoft Store.Used to revoke licenses for malicious apps on the Microsoft Store.
storeedgefd.dsx.mp.microsoft.comstoreedgefd.dsx.mp.microsoft.com HTTPSHTTPS Používa sa na komunikáciu sobchodom Microsoft Store.Used to communicate with Microsoft Store.
store-images.s-microsoft.comstore-images.s-microsoft.com HTTPSHTTPS Používa sa na získanie obrázkov, ktoré sa používajú pre návrhy zobchodu Microsoft Store.Used to get images that are used for Microsoft Store suggestions.
store-images.s-microsoft.comstore-images.s-microsoft.com HTTPSHTTPS Používa sa na získanie obrázkov, ktoré sa používajú pre návrhy zobchodu Microsoft Store.Used to get images that are used for Microsoft Store suggestions.
*.telemetry.microsoft.com*.telemetry.microsoft.com HTTPSHTTPS Používaný technológiou Hlásenie chýb systému Windows.Used by Windows Error Reporting.
ceuswatcab01.blob.core.windows.netceuswatcab01.blob.core.windows.net HTTPSHTTPS Používaný technológiou Hlásenie chýb systému Windows.Used by Windows Error Reporting.
ceuswatcab02.blob.core.windows.netceuswatcab02.blob.core.windows.net HTTPSHTTPS Používaný technológiou Hlásenie chýb systému Windows.Used by Windows Error Reporting.
eaus2watcab01.blob.core.windows.neteaus2watcab01.blob.core.windows.net HTTPSHTTPS Používaný technológiou Hlásenie chýb systému Windows.Used by Windows Error Reporting.
eaus2watcab02.blob.core.windows.neteaus2watcab02.blob.core.windows.net HTTPSHTTPS Používaný technológiou Hlásenie chýb systému Windows.Used by Windows Error Reporting.
weus2watcab01.blob.core.windows.netweus2watcab01.blob.core.windows.net HTTPSHTTPS Používaný technológiou Hlásenie chýb systému Windows.Used by Windows Error Reporting.
weus2watcab02.blob.core.windows.netweus2watcab02.blob.core.windows.net HTTPSHTTPS Používaný technológiou Hlásenie chýb systému Windows.Used by Windows Error Reporting.
tile-service.weather.microsoft.comtile-service.weather.microsoft.com HTTPHTTP Používa sa na sťahovanie aktualizácií do dynamickej dlaždice aplikácie Počasie.Used to download updates to the Weather app Live Tile.
tsfe.trafficshaping.dsp.mp.microsoft.comtsfe.trafficshaping.dsp.mp.microsoft.com HTTPSHTTPS Používa sa na reguláciu obsahu.Used for content regulation.
v10.vortex-win.data.microsoft.comv10.vortex-win.data.microsoft.com HTTPSHTTPS Používa sa na načítavanie zostáv Windows Insider Preview.Used to retrieve Windows Insider Preview builds.
wallet.microsoft.comwallet.microsoft.com HTTPSHTTPS Používaný aplikáciou Microsoft Peňaženka.Used by the Microsoft Wallet app.
wdcp.microsoft.akadns.netwdcp.microsoft.akadns.net HTTPSHTTPS Používaný pre Windows Defender, keď je zapnutá cloudová ochrana.Used for Windows Defender when Cloud-based Protection is enabled.
wildcard.twimg.comwildcard.twimg.com TLSv1.2TLSv1.2 Používa sa pre dynamickú dlaždicu Twitter.Used for the Twitter Live Tile.
www.bing.comwww.bing.com TLSv1.2TLSv1.2 Používaný pre aktualizácie Cortany, aplikácií adynamických dlaždíc.Used for updates for Cortana, apps, and Live Tiles.
www.facebook.comwww.facebook.com HTTPSHTTPS Používa sa pre dynamickú dlaždicu Facebook.Used for the Facebook Live Tile.
www.microsoft.comwww.microsoft.com HTTPSHTTPS Používaný pre aktualizácie Cortany, aplikácií adynamických dlaždíc.Used for updates for Cortana, apps, and Live Tiles.

Windows 10 EducationWindows 10 Education

CieľDestination ProtokolProtocol PopisDescription
*.a-msedge.net*.a-msedge.net TLSv1.2TLSv1.2 Používaný Centrom Office na získanie metaúdajov aplikácií balíka Office.Used by OfficeHub to get the metadata of Office apps.
*.b.akamaiedge.net*.b.akamaiedge.net TLSv1.2TLSv1.2 Používa sa na vyhľadanie aktualizácií máp, ktoré boli stiahnuté na používanie vrežime offline.Used to check for updates to maps that have been downloaded for offline use.
*.c-msedge.net*.c-msedge.net HTTPHTTP Používaný Centrom Office na získanie metaúdajov aplikácií balíka Office.Used by OfficeHub to get the metadata of Office apps.
*.dscb1.akamaiedge.net*.dscb1.akamaiedge.net HTTPHTTP Používa sa na vyhľadanie aktualizácií máp, ktoré boli stiahnuté na používanie vrežime offline.Used to check for updates to maps that have been downloaded for offline use.
*.dscd.akamai.net*.dscd.akamai.net HTTPHTTP Používa sa na sťahovanie obsahu.Used to download content.
*.dspb.akamaiedge.net*.dspb.akamaiedge.net TLSv1.2TLSv1.2 Používa sa na vyhľadanie aktualizácií máp, ktoré boli stiahnuté na používanie vrežime offline.Used to check for updates to maps that have been downloaded for offline use.
*.dspw65.akamai.net*.dspw65.akamai.net HTTPHTTP Používa sa na sťahovanie obsahu.Used to download content.
*.e-msedge.net*.e-msedge.net TLSv1.2TLSv1.2 Používaný Centrom Office na získanie metaúdajov aplikácií balíka Office.Used by OfficeHub to get the metadata of Office apps.
*.g.akamai.net*.g.akamai.net HTTPHTTP Používa sa na sťahovanie obsahu.Used to download content.
*.g.akamaiedge.net*.g.akamaiedge.net TLSv1.2TLSv1.2 Používa sa na vyhľadanie aktualizácií máp, ktoré boli stiahnuté na používanie vrežime offline.Used to check for updates to maps that have been downloaded for offline use.
*.l.windowsupdate.com*.l.windowsupdate.com HTTPHTTP Umožňuje pripojenie kslužbe Windows Update.Enables connections to Windows Update.
*.s-msedge.net*.s-msedge.net TLSv1.2TLSv1.2 Používaný Centrom Office na získanie metaúdajov aplikácií balíka Office.Used by OfficeHub to get the metadata of Office apps.
*.wac.phicdn.net*.wac.phicdn.net HTTPHTTP Používaný sieťou Verizon Content Delivery Network na vykonávanie aktualizácií Windowsu.Used by the Verizon Content Delivery Network to perform Windows updates
*.wns.windows.com*.wns.windows.com TLSv1.2TLSv1.2 Používa sa pre službu Windows na doručenie oznámení aaktualizácií bez vyžiadania.Used for the Windows Push Notification Services (WNS).
*prod.do.dsp.mp.microsoft.com*prod.do.dsp.mp.microsoft.com TLSv1.2TLSv1.2 Používa sa na sťahovanie aktualizácií aplikácií aoperačného systému cez Windows Update.Used for Windows Update downloads of apps and OS updates.
*prod.do.dsp.mp.microsoft.com.nsatc.net*prod.do.dsp.mp.microsoft.com.nsatc.net TLSv1.2TLSv1.2 Používa sa na sťahovanie aktualizácií aplikácií aoperačného systému cez Windows Update.Used for Windows Update downloads of apps and OS updates.
3.dl.delivery.mp.microsoft.com.c.footprint.net3.dl.delivery.mp.microsoft.com.c.footprint.net HTTPHTTP Umožňuje pripojenie kslužbe Windows Update.Enables connections to Windows Update.
3.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com.c.footprint.net3.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com.c.footprint.net HTTPHTTP Umožňuje pripojenie kslužbe Windows Update.Enables connections to Windows Update.
a-ring.msedge.neta-ring.msedge.net HTTPSHTTPS Používaný Centrom Office na získanie metaúdajov aplikácií balíka Office.Used by OfficeHub to get the metadata of Office apps.
au.download.windowsupdate.comau.download.windowsupdate.com HTTPHTTP Používa sa na sťahovanie opráv aaktualizácií operačného systému.Used to download operating system patches and updates.
cdn.onenote.netcdn.onenote.net HTTPSHTTPS Používa sa pre dynamickú dlaždicu OneNotu.Used for OneNote Live Tile.
cds.*.hwcdn.netcds.*.hwcdn.net HTTPHTTP Používané sieťou Highwinds Content Delivery Network na vykonávanie aktualizácií Windowsu.Used by the Highwinds Content Delivery Network to perform Windows updates.
co4.telecommand.telemetry.microsoft.com.akadns.netco4.telecommand.telemetry.microsoft.com.akadns.net TLSv1.2TLSv1.2 Používaný technológiou Hlásenie chýb systému Windows.Used by Windows Error Reporting.
config.edge.skype.comconfig.edge.skype.com HTTPSHTTPS Používa sa na načítanie hodnôt konfigurácie Skypu.Used to retrieve Skype configuration values.
ctldl.windowsupdate.comctldl.windowsupdate.com HTTPHTTP Používa sa na stiahnutie certifikátov, ktoré sú verejne známe ako podvodné.Used to download certificates that are publicly known to be fraudulent.
cs12.wpc.v0cdn.netcs12.wpc.v0cdn.net HTTPHTTP Používaný sieťou Verizon Content Delivery Network na sťahovanie obsahu pre inovácie Windowsu cez Wireless Planning and Coordination (WPC).Used by the Verizon Content Delivery Network to download content for Windows upgrades with Wireless Planning and Coordination (WPC).
cy2.displaycatalog.md.mp.microsoft.com.akadns.netcy2.displaycatalog.md.mp.microsoft.com.akadns.net TLSv1.2TLSv1.2 Používa sa na komunikáciu sobchodom Microsoft Store.Used to communicate with Microsoft Store.
cy2.settings.data.microsoft.com.akadns.netcy2.settings.data.microsoft.com.akadns.net TLSv1.2TLSv1.2 Používaný aplikáciami na dynamickú aktualizáciu ich konfigurácií.Used as a way for apps to dynamically update their configuration.
cy2.vortex.data.microsoft.com.akadns.netcy2.vortex.data.microsoft.com.akadns.net TLSv1.2TLSv1.2 Používa sa na načítavanie zostáv Windows Insider Preview.Used to retrieve Windows Insider Preview builds.
dl.delivery.mp.microsoft.comdl.delivery.mp.microsoft.com HTTPSHTTPS Umožňuje pripojenie kslužbe Windows Update.Enables connections to Windows Update.
download.windowsupdate.comdownload.windowsupdate.com HTTPHTTP Umožňuje pripojenie kslužbe Windows Update.Enables connections to Windows Update.
evoke-windowsservices-tas.msedge.net/abevoke-windowsservices-tas.msedge.net/ab HTTPSHTTPS Používa aplikácia Fotografie na stiahnutie konfiguračných súborov ana pripojenie kzdieľanej infraštruktúre centra spravovania služby Microsoft 365 vrátane balíka Office.Used by the Photos app to download configuration files, and to connect to the Microsoft 365 admin center’s shared infrastructure, including Office.
fe2.update.microsoft.com.nsatc.netfe2.update.microsoft.com.nsatc.net TLSv1.2TLSv1.2 Slúži na pripojenie kslužbám Windows Update, Microsoft Update aonline službám obchodu Microsoft Store.Enables connections to Windows Update, Microsoft Update, and the online services of Microsoft Store.
fe3.delivery.dsp.mp.microsoft.com.nsatc.netfe3.delivery.dsp.mp.microsoft.com.nsatc.net TLSv1.2TLSv1.2 Umožňuje pripojenie kslužbe Windows Update.Enables connections to Windows Update.
fg.download.windowsupdate.com.c.footprint.netfg.download.windowsupdate.com.c.footprint.net HTTPHTTP Používa sa na sťahovanie opráv aaktualizácií operačného systému.Used to download operating system patches and updates.
fp.msedge.netfp.msedge.net HTTPSHTTPS Používaný Centrom Office na získanie metaúdajov aplikácií balíka Office.Used by OfficeHub to get the metadata of Office apps.
g.msn.com.nsatc.netg.msn.com.nsatc.net TLSv1.2/HTTPTLSv1.2/HTTP Používa sa na načítanie metaúdajov aplikácie Windows Novinky.Used to retrieve Windows Spotlight metadata.
geo-prod.do.dsp.mp.microsoft.com.nsatc.netgeo-prod.do.dsp.mp.microsoft.com.nsatc.net TLSv1.2TLSv1.2 Umožňuje pripojenie kslužbe Windows Update.Enables connections to Windows Update.
geover-prod.do.dsp.mp.microsoft.comgeover-prod.do.dsp.mp.microsoft.com HTTPSHTTPS Umožňuje pripojenie kslužbe Windows Update.Enables connections to Windows Update.
go.microsoft.comgo.microsoft.com HTTPSHTTPS Používaný službou presmerovania na automatickú aktualizáciu URL adries.Used by a redirection service to automatically update URLs.
gpla1.wac.v2cdn.netgpla1.wac.v2cdn.net HTTPHTTP Používaný na prenosy Baltimore CyberTrust Root.Used for Baltimore CyberTrust Root traffic. ..
ipv4.login.msa.akadns6.netipv4.login.msa.akadns6.net TLSv1.2TLSv1.2 Používa sa pre kontá Microsoft na prihlásenie.Used for Microsoft accounts to sign in.
licensing.mp.microsoft.comlicensing.mp.microsoft.com HTTPSHTTPS Používa sa na online aktiváciu alicencovanie niektorých aplikácií.Used for online activation and some app licensing.
location-inference-westus.cloudapp.netlocation-inference-westus.cloudapp.net TLSv1.2TLSv1.2 Používa sa pre údaje opolohe.Used for location data.
login.live.com/*login.live.com/* HTTPSHTTPS Používa sa na overenie zariadenia.Used to authenticate a device.
l-ring.msedge.netl-ring.msedge.net HTTPSHTTPS Používaný Centrom Office na získanie metaúdajov aplikácií balíka Office.Used by OfficeHub to get the metadata of Office apps.
mediaredirect.microsoft.commediaredirect.microsoft.com HTTPSHTTPS Používaný aplikáciou Groove Hudba na aktualizáciu stavu obslužného programu HTTP.Used by the Groove Music app to update HTTP handler status.
modern.watson.data.microsoft.com.akadns.netmodern.watson.data.microsoft.com.akadns.net TLSv1.2TLSv1.2 Používaný technológiou Hlásenie chýb systému Windows.Used by Windows Error Reporting.
msftconnecttest.com/*msftconnecttest.com/* HTTPHTTP Používaný Indikátorom stavu sieťového pripojenia (NCSI) na zisťovanie stavu pripojenia kinternetu apodnikovej sieti.Used by Network Connection Status Indicator (NCSI) to detect Internet connectivity and corporate network connectivity status.
msnbot-65-52-108-198.search.msn.commsnbot-65-52-108-198.search.msn.com TLSv1.2TLSv1.2 Používa sa na načítanie metaúdajov aplikácie Windows Novinky.Used to retrieve Windows Spotlight metadata.
oneclient.sfx.msoneclient.sfx.ms HTTPHTTP Používaný OneDrivom for Business na sťahovanie aoverovanie aktualizácií aplikácií.Used by OneDrive for Business to download and verify app updates.
peer1-wst.msedge.netpeer1-wst.msedge.net HTTPSHTTPS Používaný Centrom Office na získanie metaúdajov aplikácií balíka Office.Used by OfficeHub to get the metadata of Office apps.
pti.store.microsoft.com.unistore.akadns.netpti.store.microsoft.com.unistore.akadns.net TLSv1.2TLSv1.2 Používa sa na komunikáciu sobchodom Microsoft Store.Used to communicate with Microsoft Store.
settings-win.data.microsoft.comsettings-win.data.microsoft.com HTTPSHTTPS Používaný aplikáciami pre Windows na dynamickú aktualizáciu ich konfigurácií.Used for Windows apps to dynamically update their configuration.
sls.update.microsoft.com.nsatc.netsls.update.microsoft.com.nsatc.net TLSv1.2TLSv1.2 Umožňuje pripojenie kslužbe Windows Update.Enables connections to Windows Update.
store-images.s-microsoft.comstore-images.s-microsoft.com HTTPSHTTPS Používa sa na získanie obrázkov, ktoré sa používajú pre návrhy zobchodu Microsoft Store.Used to get images that are used for Microsoft Store suggestions.
tile-service.weather.microsoft.comtile-service.weather.microsoft.com HTTPHTTP Používa sa na sťahovanie aktualizácií do dynamickej dlaždice aplikácie Počasie.Used to download updates to the Weather app Live Tile.
*.telemetry.microsoft.com*.telemetry.microsoft.com HTTPSHTTPS Používaný technológiou Hlásenie chýb systému Windows.Used by Windows Error Reporting.
ceuswatcab01.blob.core.windows.netceuswatcab01.blob.core.windows.net HTTPSHTTPS Používaný technológiou Hlásenie chýb systému Windows.Used by Windows Error Reporting.
ceuswatcab02.blob.core.windows.netceuswatcab02.blob.core.windows.net HTTPSHTTPS Používaný technológiou Hlásenie chýb systému Windows.Used by Windows Error Reporting.
eaus2watcab01.blob.core.windows.neteaus2watcab01.blob.core.windows.net HTTPSHTTPS Používaný technológiou Hlásenie chýb systému Windows.Used by Windows Error Reporting.
eaus2watcab02.blob.core.windows.neteaus2watcab02.blob.core.windows.net HTTPSHTTPS Používaný technológiou Hlásenie chýb systému Windows.Used by Windows Error Reporting.
weus2watcab01.blob.core.windows.netweus2watcab01.blob.core.windows.net HTTPSHTTPS Používaný technológiou Hlásenie chýb systému Windows.Used by Windows Error Reporting.
weus2watcab02.blob.core.windows.netweus2watcab02.blob.core.windows.net HTTPSHTTPS Používaný technológiou Hlásenie chýb systému Windows.Used by Windows Error Reporting.
tsfe.trafficshaping.dsp.mp.microsoft.comtsfe.trafficshaping.dsp.mp.microsoft.com TLSv1.2TLSv1.2 Používa sa na reguláciu obsahu.Used for content regulation.
wallet.microsoft.comwallet.microsoft.com HTTPSHTTPS Používaný aplikáciou Microsoft Peňaženka.Used by the Microsoft Wallet app.

| wdcp.microsoft.akadns.net | TLSv1.2 | Používa sa pre Windows Defender, keď je povolená cloudová ochrana.| wdcp.microsoft.akadns.net | TLSv1.2 | Used for Windows Defender when Cloud-based Protection is enabled. | | www.bing.com | HTTPS | Používa sa pre aktualizácie určené pre Cortanu, aplikácie a dynamické dlaždice.| | www.bing.com | HTTPS | Used for updates for Cortana, apps, and Live Tiles. |