Določanje lastnosti spletnega obrazca za portale

Spletni obrazec vsebuje odnose s spletnimi stranmi in začetni korak za nadzor inicializacije obrazca na portalu. Odnos do spletne strani omogoča dinamično pridobivanje definicije obrazca za podano vozlišče strani znotraj spletnega mesta.

Druge možnosti v samem zapisu spletnega obrazca nadzorujejo nastavitev najvišje ravni za celoten proces z več koraki, na primer, ali želite prikazovati vrstico napredovanja.

Za ogled obstoječih spletnih obrazcev ali ustvarjanje novih spletnih obrazcev se pomaknite do možnosti Portali > Spletni obrazci.

Opomba

Spletni obrazec mora biti povezan s spletno stranjo za navedeno spletno mesto, da si je obrazec mogoče ogledati na spletnem mestu.

Ko ustvarjate ali urejate spletno stran, lahko spletni obrazec določite v polju za iskanje, ki je na voljo na obrazcu spletne strani.

Izbira vrste spletnega obrazca

Atributi spletnih obrazcev

Naslednji atributi in odnosi določajo funkcionalnost spletnega obrazca.

Ime Opis
Ime Naslov obrazca, uporabljenega za referenco.
Začetni korak Prvi korak na obrazcu. Spletni obrazec bo sestavljen iz enega ali več korakov. Za več informacij o teh korakih glejte razdelek z naslovom korak spletnega obrazca spodaj. Prvi korak ne more biti vrste »Pogoj«.
Potrebno je preverjanje pristnosti Če je ta možnost potrjena, bo uporabnik, ki ni vpisan, ob obisku strani, ki vsebuje obrazec, preusmerjen na stran za vpis. Ob uspešnem vpisu bo uporabnik preusmerjen nazaj na stran, ki vsebuje obrazec.
Pri nalaganju začni novo sejo Če izberete Da, to označuje, da se bo v primeru, da uporabnik odpre obrazec v novem brskalniku ali novem zavihku ali zapre brskalnik ali stran in se vrne na obrazec, začela popolnoma nova seja pri prvem koraku. Drugače se bo seja ohranila in uporabnik lahko zapre brskalnik ali stran in pozneje nadaljuje natanko, kjer je ostal. Privzeto: Ne.
Dovoljenih je več zapisov na uporabnika Če izberete Da, to označuje, da uporabnik lahko ustvari več oddaj. To pomaga obrazcu pri določanju, kaj narediti, ko se uporabnik vrne na stran. Privzeto: Da.
Koda stanja »Urejanje je poteklo« Celoštevilska vrednost kode stanja ciljne entitete, ki skupaj z razlogom stanja označuje, kdaj obstoječega zapisa ni mogoče več urejati.
Razlog stanja »Urejanje je poteklo« Celoštevilska vrednost kode stanja ciljne entitete, ki skupaj s kodo stanja označuje, da obstoječega zapisa s temi vrednostmi ni mogoče več urejati – na primer, ko je zapis posodobljen kot dokončan.
Sporočilo »Urejanje je poteklo« Sporočilo, prikazano, ko se koda stanja obstoječega zapisa in razlog stanja ujemata z navedenimi vrednostmi. Za vsak jezikovni paket, nameščen in omogočen za organizacijo Dynamics 365, bo na voljo polje za vnos sporočila v povezanem jeziku. Privzeto sporočilo: »Oddaja je že končana. Hvala!«

Nastavitve prikaza napredovanja

Ime Opis
Omogočeno Potrdite, da prikažete prikaz napredovanja. Privzeto: Onemogočeno.
Vrsti Nekaj od tega: naslov, številsko (korak x od n) in vrstica napredovanja. Privzeto: Naslov
Položaj Nekaj od tega: zgoraj, spodaj, levo, desno. Položaj je odvisen od obrazca. Privzeto: Zgoraj.
Dodaj številko koraka na začetek naslova koraka Potrdite, če želite dodati številko koraka na začetek naslova koraka. Privzeto ta možnost ni potrjena.

Primer različnih vrst kazalnikov napredka:

Naslov

Spremljanje napredka z naslovom

Naslov s številko koraka dodan na začetek

Spremljanje napredka s številko koraka

Številsko

Spremljanje napredka s številko

Vrstica napredovanja

Spremljanje napredka z vrstico

Opozorilo o shranjevanju sprememb

Ime Opis
Pri zapiranju prikaži opozorilo o shranjevanju sprememb Izberite, da želite prikazati sporočilo z opozorilom, če uporabnik spremeni polja in poskusi osvežiti stran, zapre brskalnik ali izbere gumb za pomik nazaj v brskalniku ali izbere gumb za pomik nazaj na obrazcu z več koraki.
Sporočilo z opozorilom o shranjevanju sprememb Za vsak jezikovni paket, nameščen in omogočen za organizacijo Dynamics 365, bo na voljo polje za vnos sporočila v povezanem jeziku. Če ni določenega sporočila, se uporabi privzeto sporočilo brskalnika.

Primer:

Opozorilo o shranjevanju sprememb

Opomba

Firefox ne omogoča možnosti za določanje sporočila po meri.

Metapodatki spletnega obrazca

Metapodatki spletnega obrazca vsebujejo dodatno logiko spreminjanja vedenja za izboljšanje ali preglasitev funkcij polj obrazca, kar sicer ni mogoče z izvornimi funkcijami urejanja obrazca entitete v programu Dynamics 365.

Na Koraku spletnega obrazca, ki ima polja, ki jih želite spremeniti, storite naslednje:

  1. Izberite povezavo Metapodatki v območju za krmarjenje na skrajni levi.
  2. Če želite dodati nov zapis, izberite Dodaj nove metapodatke spletnega obrazca.
  3. Če želite urediti obstoječi zapis, dvokliknite za izbiro zapisa v mreži.

Lastnosti metapodatkov spletnega obrazca

Naslednji atributi zagotavljajo dodatne sloge in funkcije za elemente na obrazcu.

Ime Opis
Korak spletnega obrazca Korak spletnega obrazca, povezan z zapisom metapodatkov spletnega obrazca.
Vrsti Na voljo so te možnosti: atribut, razdelek, zavihek in nakup.
  • Vrsta metapodatkov spletnega obrazca = atribut: prikažejo se ustrezne možnosti za prilagajanje polj na trenutnem obrazcu, upodobljenem za povezani korak.
  • Vrsta metapodatkov spletnega obrazca = razdelek: prikažejo se možnosti, ki so na voljo za prilagajanje razdelka na obrazcu.
  • Vrsta metapodatkov spletnega obrazca = zavihek: prikažejo se možnosti, ki so na voljo za prilagajanje zavihka na obrazcu.
  • Vrsta metapodatkov spletnega obrazca = nakup: prikažejo se izdelki za nakup in ustvari zapis ponudbe v programu Dynamics 365, da se ohranijo uporabnikove izbire za nakup ter da se ustvari naročilo in obdela plačilo. |

Vrsta metapodatkov spletnega obrazca = atribut

Ko je izbrana vrsta Atribut, so prikazane naslednje lastnosti.

Ime Opis
Logično ime atributa Logično ime polja atributa, ki bo spremenjeno.
Nalepka Nadomesti privzeto oznako, dodeljeno atributu za entiteto, z besedilom, navedenim za ta vnos. Za vsak jezikovni paket, nameščen in omogočen za organizacijo Dynamics 365, bo na voljo polje za vnos sporočila v povezanem jeziku.

Slog kontrolnika

Naslednje možnosti spremenijo slog in funkcionalnost polja atributa.

Ime Opis
Slog Ena od teh možnosti: »Nabor možnosti v obliki navpičnega seznama izbirnega gumba«, »Nabor možnosti v obliki vodoravnega seznama izbirnega gumba«, »Ena vrstica besedila kot orodje za preverjanje iskanja geografske lokacije (potrebne so nastavitve zemljevidov Bing)«, »Združi celo število kot stalno vsoto (potrebno je ime skupine)«, »Združi celo število kot razvrstitev po vrstnem redu brez povezav (potrebno je ime skupine)«, »Združi celo število kot razvrstitev po vrstnem redu z omogočenimi povezavami (potrebno je ime skupine)«, »Matrica za vprašanja z več možnimi odgovori (potrebno je ime skupine)«, »Vprašanje z več možnimi odgovori (potrebno je ime skupine)«, »Združi celo število kot uvrstitev po pomembnosti (potrebno je ime skupine)«.
Ime skupine Ime, uporabljeno za združevanje kontrolnikov v sestavljeni kontrolnik.
Najmanjše število izbranih odgovorov pri vprašanju z več možnimi odgovori To je zahtevana najmanjša vrednost, izbrana v vprašanju z več možnimi odgovori. Potrebno samo, če je izbran slog kontrolnika »Vprašanje z več možnimi odgovori«.
Največje število izbranih odgovorov pri vprašanju z več možnimi odgovori To je največje število vrednosti, ki jih je dovoljeno izbrati v vprašanju z več možnimi odgovori. Potrebno samo, če je izbran slog kontrolnika »Vprašanje z več možnimi odgovori«.
Najmanjša vrednost za stalno vsoto To je zahtevana najmanjša vrednost, uveljavljena za polje odgovora za stalno vsoto. Potrebno samo, če je izbran slog kontrolnika »Združi celo število kot stalno vsoto«.
Največja vrednost za stalno vsoto To je največje število vrednosti, ki jih je dovoljeno uveljaviti za polje odgovora za stalno vsoto. Potrebno samo, če je izbran slog kontrolnika »Združi celo število kot stalno vsoto«.
Naključni vrstni red vrednosti nabora možnosti Če določite »Da«, je prikazan naključni vrstni red vrednosti možnosti za kontrolnik nabora možnosti. Mogoče uveljaviti samo za atribute vrste nabora možnosti.
Razred CSS Doda ime razreda CSS po meri kontrolniku.

Vnaprejšnje izpolnjevanje polja

Naslednje možnosti zagotavljajo privzeto vrednost za polje na obrazcu.

Ime Opis
Prezri privzeto vrednost Prezre privzeto vrednost določenega polja atributa. Uporabno za atribute, ki so polja vrste Dve možnosti, upodobljena kot seznam izbirnega gumba »Da« in »Ne«. Dynamics 365 namreč samodejno privzeto dodeli vrednost »da« ali »ne«, zato ta možnost omogoča prikaz vprašanj »Da«/»Ne« brez vnaprej določenega odgovora.
Vrsti Ena od teh vrednosti: »Današnji datum«, »Stik trenutnega uporabnika«.
Vrednost Vrednost, ki bo dodeljena polju, ko se obrazec naloži. Če izberete »Vrednost«, mora biti določena vrednost v polju Vrednost, ki bo dodeljena polju, ko se obrazec naloži. Če izberete današnji datum, se trenutni datum in čas dodelita polju atributa. Če izberete »Stik trenutnega uporabnika«, je potrebna možnost Iz atributa, ki je atribut na entiteti stika, ki bo pridobljen iz zapisa stika trenutnega uporabnika in nastavljen v določeno polje atributa.
Iz atributa Atribut entitete stika, ki bo pridobljen iz zapisa trenutnega uporabnika portala in dodeljen polju, ko se obrazec naloži.

Nastavitev vrednosti ob shranjevanju

Naslednje možnosti določajo vrednost, ki bo nastavljena, ko je obrazec shranjen.

Ime Opis
Nastavi vrednost ob shranjevanju »Da« označuje, da je treba vrednost dodeliti atributu z vnosom, podanim v polju Vrednost. Podprte so vse vrste atributov razen naslednje: enolični identifikator.
Vrsti Eden od teh:
  • Vrednost
  • Današnji datum
  • Stik trenutnega uporabnika
Določiti morate vrednost za polje Vrednost, ki bo dodeljena polju, ko se obrazec shrani.
Če izberete današnji datum, se trenutni datum in čas dodelita polju atributa.
Če izberete »Stik trenutnega uporabnika«, je potrebna možnost Iz atributa, ki je atribut na entiteti stika, ki bo pridobljen iz zapisa stika trenutnega uporabnika in nastavljen v določeno polje atributa.
Vrednost Vrednost dodeljena atributu, ko se obrazec shranjuje.
Za polja z dvema možnostma (logično) uporabite »true« ali »false«.
Za polje nabora možnosti uporabite celoštevilsko vrednost za možnost.
Za iskalna polja »Stranka« (kupec ali stik) uporabite sintakso entity-name:entity-guid. Za druga iskalna polja (EntityReference) uporabite GUID.
Upoštevajte: če je atribut tudi na obrazcu, bo vrednost uporabnika prepisana s to vrednostjo.
Iz atributa Atribut entitete stika, ki bo pridobljen iz zapisa trenutnega uporabnika portala in dodeljen polju med shranjevanjem.

Preverjanje veljavnosti

Naslednji razdelek vsebuje lastnosti, ki spreminjajo različne parametre preverjanja veljavnosti in sporočila o napakah.

Za vsak jezikovni paket, nameščen in omogočen za organizacijo Dynamics 365, bo na voljo polje za vnos sporočila v povezanem jeziku.

Ime Opis
Sporočilo o napaki pri preverjanju veljavnosti Preglasi privzeto sporočilo o napaki pri preverjanju veljavnosti za polje.
Regularen izraz Regularni izraz, ki bo dodan za preverjanje veljavnosti polja.
Sporočilo o napaki pri preverjanju veljavnosti regularnega izraza Sporočilo o napaki pri preverjanju veljavnosti, ki se prikaže, ko preverjanje veljavnosti regularnega izraza ne uspe.
Polje je obvezno Potrdite, če želite, da polje atributa obvezno vsebuje vrednost.
Sporočilo o napaki pri preverjanju veljavnosti obveznega polja Preglasi privzeto sporočilo o napaki za obvezno polje, če polje ne vsebuje vrednosti.
Sporočilo o napaki pri preverjanju veljavnosti obsega Preglasi privzeto sporočilo o napaki pri preverjanju veljavnosti obsega, prikazano, če je vrednost polja zunaj ustreznih najmanjših in največjih vrednosti, določenih za atribut entitete, ki je vrste celo število, decimalno število, število s plavajočo vejico ali valuta.
Sporočilo o napaki pri preverjanju veljavnosti geografske lokacije Če je atribut »Ena vrstica besedila« in je določen slog kontrolnika »Ena vrstica besedila kot orodje za preverjanje iskanja geografske lokacije«; v tem primeru to preglasi privzeto sporočilo o napaki, prikazano, če vhodno preverjanje veljavnosti ne uspe.
Sporočilo o napaki pri preverjanju veljavnosti stalne vsote Če je atribut vrste »Celo število« in je določen slog kontrolnika »Združi celo število kot stalno vsoto«; v tem primeru to preglasi privzeto sporočilo o napaki, prikazano, če vhodno preverjanje veljavnosti ne uspe.
Sporočilo o napaki pri preverjanju veljavnosti vprašanja z več možnimi odgovori Če je atribut vrste z dvema možnostma in je določen slog kontrolnika »Vprašanje z več možnimi odgovori«; v tem primeru to preglasi privzeto sporočilo o napaki, prikazano, če vhodno preverjanje veljavnosti ne uspe.
Sporočilo o napaki pri preverjanju veljavnosti razvrstitve po vrstnem redu brez povezav Če je atribut vrste celo število in je določen slog kontrolnika »Združi celo število kot razvrstitev po vrstnem redu brez povezav«; v tem primeru to preglasi privzeto sporočilo o napaki, prikazano, če vhodno preverjanje veljavnosti ne uspe.

Opis in navodila

Naslednje lastnosti določajo lokacijo in vsebino opisa ali navodil po meri.

Ime Opis
Dodaj opis Če izberete »Da«, je besedilo po meri prikazano na obrazcu v navedenem položaju.
Položaj Ena od teh možnosti: »Nad poljem«, »Pod poljem« in »Nad oznako«.
Uporabi lastnost opisa atributa Izberite Da, da uporabite opis, dodeljen metapodatkom atributa za entiteto. Izberite »Ne«, da navedete opis po meri. Privzeto: Ne.
Opis Besedilo po meri, ki bo prikazano na obrazcu. Uporabljeno skupaj, ko je možnost »Uporabi lastnost opisa atributa« nastavljena na Ne. Za vsak jezikovni paket, nameščen in omogočen za organizacijo Dynamics 365, bo na voljo polje za vnos sporočila v povezanem jeziku.

Vrsta metapodatkov spletnega obrazca = razdelek

Ko je izbrana vrsta Razdelek, so prikazane naslednje lastnosti.

Ime Opis
Ime razdelka Ime razdelka na obrazcu za entiteto v programu Dynamics 365, ki bo spremenjeno.
Oznaka Nadomesti privzeto oznako, dodeljeno razdelku za entiteto, z besedilom, navedenim za ta vnos. Za vsak jezikovni paket, nameščen in omogočen za organizacijo Dynamics 365, bo na voljo polje za vnos sporočila v povezanem jeziku.

Vrsta metapodatkov spletnega obrazca = zavihek

Ko je izbrana vrsta Zavihek, so prikazane naslednje lastnosti

Ime Opis
Ime zavihka Ime zavihka na obrazcu za entiteto v programu Dynamics 365, ki bo spremenjeno.
Nalepka Nadomesti privzeto oznako, dodeljeno zavihku za entiteto, z besedilom, navedenim za ta vnos. Za vsak jezikovni paket, nameščen in omogočen za organizacijo Dynamics 365, bo na voljo polje za vnos sporočila v povezanem jeziku.

Vrsta metapodatkov spletnega obrazca = nakup

Ko je izbrana vrsta Nakup, so prikazane naslednje lastnosti. Te možnosti zagotavljajo potrebne podatke, da spletni obrazec lahko prikaže izdelke za nakup in ustvari zapis ponudbe v programu Dynamics 365, da se ohranijo uporabnikove izbire za nakup ter da se ustvari naročilo in obdela plačilo.

Ime Opis
Ime odnosa ciljne entitete Odnos med ciljno entiteto koraka spletnega obrazca in entiteto nakupa, če cilj koraka ni entiteta nakupa.
Ime odnosa obveznih izdelkov Odnos iz entitete nakupa za izdelke, ki so pri nakupu obvezni.
Ime odnosa izbirnih izdelkov Odnos iz entitete nakupa za izbirne izdelke nakupa (uporabnik mora privoliti v nakup teh elementov).
Ime odnosa elementa nakupa Odnos iz entitete nakupa, ki določa elemente nakupa.
Ime atributa elementa nakupa za izdelek Ime atributa entitete elementa nakupa za iskanje izdelkov. Če ta vrednost ni na voljo in nastavljena, bo pripadajoči element izključen iz nakupa.
Ime atributa elementa nakupa za opis Ime atributa entitete elementa nakupa za opis.
Ime atributa elementa nakupa za količino Ime atributa entitete elementa nakupa za količino elementa. (Mora biti decimalni atribut.)
Ime atributa elementa nakupa za mersko enoto Ime atributa entitete elementa nakupa za iskanje merskih enot.
Ime atributa elementa nakupa glede obveznosti elementa Ime atributa entitete elementa nakupa, ki določa, ali je element obvezen.
Ime atributa elementa nakupa za naročilo Ime atributa entitete elementa nakupa za naročilo, na katerem mora biti prikazan element.
Ime atributa navodil elementa nakupa Ime atributa entitete elementa nakupa za navodila.
Ime ponudbe Ime, ki se bo uporabljalo za vse ponudbe za nakup, ki jih ustvari ta korak.
Zahtevana je dostava Logična vrednost. Ko je izbrana ta možnost, postopku nakupa vsili zbiranje podatkov za dostavo. Opomba: če ima izdelek vrednost teže tovora, bo dostava obvezna, ne glede na to nastavitev.
Pri plačilu izpolni naročilo Logična vrednost. Če je ta možnost potrjena, to pomeni, da bi moralo biti stanje naročila nastavljeno na Izpolnjeno, ko je plačilo preverjeno. Potrebna je možnost Ime odnosa ponudbe ciljne entitete. Če je ciljna entiteta adx_shoppingcart, se naročilo samodejno ustvari ob uspešnem plačilu in ime odnosa ponudbe ciljne entitete ni potrebno.
Pri plačilu ustvari račun Logična vrednost. Če je ta možnost potrjena, označuje, da mora biti ustvarjen račun, ko je plačilo preverjeno. Potrebna je možnost Ime odnosa računa ciljne entitete, razen če je ciljna entiteta adx_shoppingcart ( v tem primeru ta odnos ni potreben).
Ime odnosa ponudbe ciljne entitete Odnos od ciljne entitete koraka spletnega obrazca do entitete naročila.
Ime odnosa računa ciljne entitete Odnos od ciljne entitete koraka spletnega obrazca do entitete računa.

Konfiguracija geografske lokacije za spletni obrazec

Upravljan obrazec je mogoče konfigurirati tako, da prikaže kontrolnik za zemljevid, ki omogoči prikaz obstoječe lokacije z žebljičkom na zemljevidu ali uporabniku omogoči možnost navedbe lokacije. Glejte Dodajanje geografske lokacije.

Kontrolnik preslikav obrazcev zahteva dodatno konfiguracijo, s čimer pridobi ID-je različnih polj z lokacijami, da jim lahko dodeli vrednosti ali vrednosti iz njih pridobi. Zapis koraka spletnega obrazca vsebuje razdelek, ki določa te preslikave polja, za katere morate dodeliti vrednosti. Imena polj se spreminjajo glede na shemo, ki ste jo ustvarili.

Podatki o geografski lokaciji v spletnem obrazcu

Opomba

Razdelek za geografsko lokacijo ni viden v okolju nemškega državnega oblaka. Če uporabnik omogoči geografsko lokacijo z uporabo drugega obrazca, se pri upodobitvi na portalu ne bo prikazal.

Glejte tudi

Konfiguracija portala Dynamics 365
Določitev obrazcev entitet in logike po meri znotraj portala Dynamics 365
Koraki spletnega obrazca za portale
Metapodatki spletnih obrazcev za portale
Konfiguracija podmreže spletnih obrazcev za portale
Konfiguracija opomb za spletne obrazce za portale