Skapa och använda lastbalanserare i Azure Kubernetes Service på Azure Stack HCI och Windows Server

I Azure Kubernetes Service (AKS) på Azure Stack HCI och Windows Server distribueras lastbalanseraren som en virtuell dator (VM) som kör Linux och HAProxy + KeepAlive för att tillhandahålla belastningsutjämnade tjänster för arbetsbelastningsklustren. Den lastbalanserar begäranden till Kubernetes API-servern och hanterar trafik till programtjänster.

Den här artikeln beskriver hur du konfigurerar HAProxy som lastbalanserare för ett arbetsbelastningskluster. Mer information om integrering av anpassad lastbalanserare finns i Skapa och använda en anpassad lastbalanserare.

Innan du börjar

  • Du måste ha installerat AKS på Azure Stack HCI och Windows Server och angett ett intervall med virtuella IP-adresser för lastbalanseraren under nätverkskonfigurationssteget.

  • Du måste se till att du har tillräckligt med minne och lagringsutrymme för att skapa en ny virtuell dator och virtuella IP-adresser att tilldela till programtjänster.

Konfigurera lastbalanserare

Om du vill konfigurera en lastbalanserare använder du New-AksHciCluster för att etablera ett nytt kluster enligt följande exempel:

New-AksHciCluster -name mycluster -loadBalancerVmSize Standard_A4_v2

Det här exemplet skapar ett nytt arbetsbelastningskluster med en lastbalanserare distribuerad som en virtuell dator som kör HAProxy för att hantera trafik för dina program.

Nästa steg

Mer information om Kubernetes-tjänster finns i Kubernetes-tjänstedokumentationen.