docs.microsoft.com - Användningsvillkor

Godkännande av villkor

De tjänster som Microsoft tillhandahåller dig lyder under följande användningsvillkor. Microsoft förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera användningsvillkoren utan att meddela dig. Den mest aktuella versionen av användningsvillkoren hittar du genom att klicka på hypertextlänken ”Användningsvillkor” längst ner på våra webbsidor.

Överst på sidan

Tjänstebeskrivning

Genom sitt nätverk av webbegenskaper tillhandahåller Microsoft dig åtkomst till ett flertal olika resurser, inklusive dokumentation, utvecklingsverktyg, områden för nedladdning, kommunikationsforum och produktinformation (gemensamt benämnt ”Tjänster”). Tjänsterna, inklusive eventuella uppdateringar, förbättringar, nya funktioner och/eller tillägg av nya webbegenskaper, lyder under användningsvillkoren.

Överst på sidan

Endast privat, icke-kommersiell användning

Om inget annat anges får du endast använda Tjänsterna för personligt och icke-kommersiellt bruk. Du får inte i kommersiellt syfte överlåta eller sälja information, programvara, produkter som du erhåller från tjänsterna utan Microsofts i förväg skriftliga medgivande.

Överst på sidan

Integritet och skydd av personlig information

Se [Sekretesspolicyn] (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=521839) för information som rör insamling och användning av din personliga information.

Överst på sidan

Meddelande om programvara på denna webbplats

All programvara som görs tillgänglig för nedladdning från Tjänsterna (”Programvaran”) är Microsofts och/eller dess leverantörers upphovsskyddade verk. Användning av programvaran lyder under villkoren i slutanvändarlicensavtalet, om sådant finns, som medföljer eller är bifogat programvaran (”licensavtalet”). En slutanvändare kan inte installera någon Programvara som medföljer eller inkluderas i ett licensavtal om inte han/hon först godkänner villkoren i licensavtalet. Skript eller programvara från tredje part som det länkas till eller hänvisas från i denna webbplats är licensierad till dig av den tredje part som äger sådan kod, inte av Microsoft.

Programvaran tillhandahålls för nedladdning endast av slutanvändare i enlighet med licensavtalet. All reproduktion eller vidare distribution av Programvaran som inte görs i enlighet med licensavtalet är strikt förbjuden enligt lag och kan leda till allvarliga civilrättsliga och straffrättsliga påföljder. Överträdelser beivras i största möjliga omfattning.

UTAN ATT BEGRÄNSA OVANSTÅENDE ÄR KOPIERING ELLER REPRODUKTION AV PROGRAMVARAN PÅ EN ANNAN SERVER ELLER ANNAN PLATS FÖR VIDARE REPRODUKTION ELLER DISTRIBUTION UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDEN, OM INTE SÅDAN REPRODUKTION ELLER VIDARE DISTRIBUTION UTTRYCKLIGEN ÄR TILLÅTEN I LICENSAVTALET SOM MEDFÖLJER SÅDAN PROGRAMVARA.

OM PROGRAMVARAN ÅTFÖLJS AV EN GARANTI ÄR DENNA BEGRÄNSAD TILL VILLKOREN I LICENSAVTALET. MED UNDANTAG AV VAD SOM GARANTERAS I LICENSAVTALET FRISKRIVER SIG HÄRMED MICROSOFT CORPORATION FRÅN ALLA GARANTIER OCH VILLKOR GÄLLANDE PROGRAMVARAN, INKLUSIVE ALLA GARANTIER OCH ANDRA VILLKOR AVSEENDE ALLMÄN LÄMPLIGHET, VARE SIG UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT ELLER FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER. FÖR DIN BEKVÄMLIGHET KAN MICROSOFT, SOM EN DEL AV TJÄNSTERNA ELLER SOM EN DEL I SINA PROGRAMVARUPRODUKTER, TILLHANDAHÅLLA VERKTYG OCH HJÄLPMEDEL FÖR ANVÄNDNING OCH/ELLER NEDLADDNING. MICROSOFT UTFÄRDAR INGA GARANTIER GÄLLANDE KORREKTHETEN I DE RESULTAT ELLER UTDATA SOM SKAPAS VID ANVÄNDNING AV SÅDANA VERKTYG OCH HJÄLPMEDEL. VAR GOD RESPEKTERA ANDRAS IMMATERIALRÄTT NÄR DU ANVÄNDER DE VERKTYG OCH HJÄLPMEDEL SOM TILLHANDAHÅLLS I TJÄNSTERNA ELLER I MICROSOFTS PROGRAMVARUPRODUKTER.

FÖRKLARING TILL BEGRÄNSADE RÄTTIGHETER. All Programvara som hämtas från Tjänsterna för eller å USA:s vägnar, dess myndigheter och/eller dess organ (”U.S. Government”) tillhandahålls med begränsade rättigheter. Användning, duplicering eller yppande av amerikanska staten gäller under begränsningar som angetts i stycke (c)(1)(ii) i paragrafen Rights in Technical Data and Computer Software DFARS 252.227-7013 eller i stycke (c)(1) och (2) i Commercial Computer Software - Restricted Rights 48 CFR 52.227-19, vilket som än är tillämpligt. Tillverkare är Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA, USA 98052-6399.

Överst på sidan

Meddelande om dokument på denna webbplats

Viss dokumentation kan omfattas av uttryckliga licensvillkor som är separata från de villkor som anges här. I den utsträckning som villkoren står i strid med varandra så gäller de uttryckliga licensvillkoren.

MICROSOFT OCH/ELLER DESS RESPEKTIVE LEVERANTÖRER LÄMNAR INGA SOM HELST UTFÄSTELSER ANGÅENDE LÄMPLIGHETEN AV INFORMATIONEN SOM DOKUMENTEN INNEHÅLLER OCH RELATERAD GRAFIK SOM PUBLICERAS SOM EN DEL AV TJÄNSTERNA. ALLA SÅDANA DOKUMENT OCH RELATERAD GRAFIK TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI. MICROSOFT OCH/ELLER DESS RESPEKTIVE LEVERANTÖRER FRISKRIVER SIG HÄRMED FRÅN ALLA GARANTIER OCH VILLKOR GÄLLANDE DENNA INFORMATION, INKLUSIVE ALLA GARANTIER OCH VILLKOR OM SÄLJBARHET, VARE SIG UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, ÄGANDERÄTT OCH ICKE-INTRÅNG. MICROSOFT OCH/ELLER DESS RESPEKTIVE LEVERANTÖRER ÄR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARIGA FÖR EVENTUELLA SÄRSKILDA, INDIREKTA ELLER FÖLJSKADOR ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV UTEBLIVEN ANVÄNDNING, FÖRLUST AV DATA ELLER VINST, VARE SIG VID ANVÄNDNING ENLIGT KONTRAKT, FÖRSUMMELSE ELLER ANNAN SKADEBRINGANDE ÅTGÄRD I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN ELLER UTFÖRANDET AV INFORMATIONEN SOM GÖRS TILLGÄNGLIG GENOM TJÄNSTERNA .

DOKUMENTEN OCH RELATERAD GRAFIK SOM PUBLICERAS PÅ TJÄNSTERNA KAN INNEHÅLLA TEKNISKA FELAKTIGHETER ELLER TYPOGRAFISKA FEL. ÄNDRINGAR LÄGGS REGELBUNDET TILL I INFORMATIONEN HÄRI. MICROSOFT OCH/ELLER DESS RESPEKTIVE LEVERANTÖRER KAN NÄR SOM HELST GÖRA FÖRBÄTTRINGAR OCH/ELLER FÖRÄNDRINGAR I PRODUKTEN (PRODUKTERNA) OCH/ELLER PROGRAMMET (PROGRAMMEN) SOM BESKRIVS HÄRI.

Överst på sidan

Meddelanden om programvara, dokument och tjänster på denna webbplats

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA MICROSOFT OCH/ELLER DESS RESPEKTIVE LEVERANTÖRER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA SÄRSKILDA, INDIREKTA ELLER FÖLJDSKADOR ELLER NÅGRA SKADOR ALLS SOM UPPSTÅR SOM ETT RESULTAT AV UTEBLIVEN ANVÄNDNING, FÖRLUST AV DATA ELLER VINST, VARE SIG VID ANVÄNDNING ENLIGT KONTRAKT, FÖRSUMMELSE ELLER ANNAN SKADEBRINGANDE ÅTGÄRD, SOM UPPSTÅR AV ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNING ELLER UTFÖRANDE AV PROGRAMVARA, DOKUMENT, PROVISION ELLER OFÖRMÅGA ATT TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTER ELLER INFORMATION SOM ÄR TILLGÄNGLIG FRÅN TJÄNSTERNA.

Överst på sidan

Medlemskonton, lösenord och säkerhet

Om någon av Tjänsterna kräver att du öppnar ett konto måste du genomgå registreringsprocessen genom att tillhandahålla oss aktuell, fullständig och korrekt information vid uppmaning i det aktuella registreringsformuläret. Du kommer även att välja ett lösenord och ett användarnamn. Du är helt ansvarig för att hålla ditt användarnamn och ditt lösenord hemliga. Du är dessutom helt ansvarig för alla aktiviteter som genomförs på ditt konto. Du samtycker till att omedelbart meddela Microsoft vid otillåten användning av ditt konto eller någon annan överträdelse av säkerheten. Microsoft ska inte hållas ansvarigt för någon förlust som kan uppstå som ett resultat av att någon annan har använt ditt lösenord eller konto, med eller utan din vetskap. Du kan dock hållas ansvarig för förlust för Microsoft eller annan part på grund av att någon annan har använt ditt konto eller ditt lösenord. Du får aldrig använda någon annans konto utan tillåtelse från kontoinnehavaren.

Överst på sidan

Ingen olaglig eller förbjuden användning

Som ett villkor för att använda Tjänsterna samtycker du till att inte använda Tjänsterna för något syfte som är olagligt eller förbjudet i dessa villkor, förbehåll och meddelanden. Du får inte använda Tjänsterna på något sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra någon Microsoft-server, eller det (de) nätverk som är anslutet (anslutna) till någon Microsoft-server, eller störa någon annan parts användning av några Tjänster. Du får inte försöka få otillåten åtkomst till någon Tjänst, andra konton, datasystem eller nätverk som är anslutna till någon Microsoft-server eller till någon av Tjänsterna genom hackning, lösenordsminering eller andra metoder. Du får inte skaffa eller försöka skaffa material eller information på något sätt som inte medvetet har tillhandahållits genom tjänsterna.

Överst på sidan

Användning av Tjänster

Tjänsterna får innehålla e-posttjänster, anslagstavletjänster, chattområden, nyhetsgrupper, forum, diskussionsgrupper, personliga webbplatser, kalendrar, fotoalbum, filarkiv och/eller andra meddelande- eller kommunikationsfunktioner som har utformats för att du ska kunna kommunicera med andra (var och en kallas för ”kommunikationstjänst”, tillsammans ”kommunikationstjänster”). Du samtycker till att endast använda kommunikationstjänsterna för att lägga upp, skicka och motta meddelanden och material som är korrekt och, när det är tillämpligt, är relaterat till den specifika kommunikationstjänsten. Som exempel, men ingen begränsning, samtycker du när du använder kommunikationstjänsterna till att inte:

 • Använda Kommunikationstjänsterna i samband med undersökningar, tävlingar, pyramidspel, kedjebrev, skräppost, spam eller andra duplicerande eller ej begärda meddelanden (i kommersiellt syfte eller annat).
 • Förtala, missbruka, trakassera, förfölja, hota eller på andra sätt kränka andras juridiska rättigheter (till exempel rätt till integritet och publicitet).
 • Publicera, lägga upp, ladda upp, distribuera eller sprida olämpliga, profana, kränkande, obscena, oanständiga eller olagliga ämnen, namn, material eller information.
 • Ladda upp, eller på annat sätt tillgängliggöra, filer som innehåller bilder, foton, programvara eller annat material som skyddas av immaterialrättsliga lagar, inklusive, som ett exempel och inte en begränsning, upphovsrätts- eller varumärkeslagar (eller rätt till integritet och publicitet) om du inte äger eller kontrollerar rättigheterna till materialet eller har fått alla tillbörliga tillstånd att göra det.
 • Använda något material eller någon information, inklusive bilder och foton, som har tillhandahållits via tjänsterna på något sätt som kränker ägarens rätt vad gäller upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och annan egendomsrätt för någon part.
 • Ladda upp filer som innehåller virus, trojaner, maskar, tidsinställda bomber, cancelbot-filer, skadliga filer eller annan liknande programvara som kan skada driften av någon annans dator eller egendom.
 • Göra reklam för eller erbjuda att sälja eller köpa något gods eller några tjänster för affärssyften, om kommunikationstjänsten inte uttryckligen tillåter sådana meddelanden.
 • Ladda ner någon fil som lagts upp av en annan användare av kommunikationstjänsten som du vet, eller rimligtvis bör veta, inte har reproducerats, visats, utförts och/eller distribuerats på lagligt sätt.
 • Förfalska eller ta bort information om upphovsrättshantering, till exempel författarangivelser, juridiska eller andra vederbörliga meddelanden eller egendomsangivelser eller etiketter avseende ursprunget eller källan till programvaran eller annat material i en fil som har överförts.
 • Begränsa eller hindra andra användare från att använda och utnyttja kommunikationstjänsterna.
 • Bryta mot några förhållningsregler eller andra riktlinjer som kan gälla för en särskild kommunikationstjänst.
 • Lagra eller på annat sätt samla in information om andra, inklusive e-postadresser.
 • Bryta mot tillämpliga lagar eller föreskrifter.
 • Skapa en falsk identitet i syfte att vilseleda andra.
 • Använda, ladda ner eller på annat sätt kopiera eller tillhandahålla (vare sig gratis eller mot en avgift) någon annan person eller enhet med en förteckning över användarna av Tjänsterna, eller annan användar- eller användningsinformation eller någon del därav.

Microsoft har ingen skyldighet att övervaka kommunikationstjänsterna. Microsoft förbehåller sig dock rätten att granska material som har lagts ut på kommunikationstjänsterna och att ta bort vilket material som helst enligt eget gottfinnande. Microsoft förbehåller sig rätten att när som helst avbryta din åtkomst till någon av dess eller alla kommunikationstjänster, av vilken orsak som helst.

Microsoft förbehåller sig rätten att när som helst yppa all information som Microsoft bedömer som nödvändig för att uppfylla gällande lagar, föreskrifter, juridiska processer eller statlig begäran, och att redigera, vägra att publicera eller ta bort all information eller allt material, helt eller delvis, enligt Microsofts eget gottfinnande.

Var alltid försiktig när du uppger personligt identifierbar information om dig själv och dina barn på någon kommunikationstjänst. Microsoft kontrollerar inte och stödjer inte innehållet, meddelandena eller informationen som finns på kommunikationstjänsterna, och därför avsäger sig Microsoft särskilt allt ansvar gällande kommunikationstjänsterna och alla åtgärder som orsakas av din medverkan i någon av kommunikationstjänsterna. Ansvariga och värdar är inte auktoriserade talespersoner för Microsoft, och deras åsikter återspeglar inte nödvändigtvis Microsofts åsikter.

Material som laddas upp till kommunikationstjänsterna kan utsättas för begränsningar vad gäller användning, reproduktion och/eller spridning. Du ansvarar för att följa dessa begränsningar om du laddar ner detta material.

Överst på sidan

Material som tillhandahålls Microsoft eller som läggs ut på någon Microsoft-webbplats

Microsoft yrkar inte på ägarskap för det material som du tillhandahåller Microsoft (inklusive feedback och förslag) eller lägger upp, laddar upp, matar in eller skickar till någon tjänst eller dess relaterade tjänster till allmänhetens beskådning, eller till någon persons privata diskussionsgrupp (vart och ett kallat för ”Bidrag”, tillsammans ”Bidragen”). Genom att lägga upp, ladda upp, mata in, tillhandahålla eller skicka in (”lägga upp”) ditt Bidrag ger du dock Microsoft, dess koncernbolag och nödvändiga underleverantörer rätten att använda ditt Bidrag i samband med hanteringen av deras Internet-affärer (inklusive, utan begränsning, alla Microsoft-tjänster) inklusive, utan begränsning, licensrättigheterna att: kopiera, distribuera, överföra, offentligt visa, offentligt uppföra, reproducera, redigera, översätta och omformatera dina Bidrag, att publicera ditt namn i samband med ditt Bidrag samt rätten att underlicensiera sådana rättigheter till någon tjänsteleverantör.

Ingen kompensation ges för användningen av ditt Bidrag, enligt vad som anges häri. Microsoft har ingen skyldighet att lägga upp eller använda några Bidrag som du tillhandahåller, och Microsoft kan när som helst ta bort vilket Bidrag som helst enligt eget gottfinnande.

Genom att lägga upp ett Bidrag garanterar du att du äger eller på annat sätt kontrollerar alla rättigheter till ditt Bidrag som beskrivs i dessa användningsvillkor inklusive, utan begränsning, alla nödvändiga rättigheter som krävs för att du ska få tillhandahålla, anslå, ladda upp, lägga upp, mata in eller skicka in Bidragen.

Förutom den garanti och den framställning som angetts ovan, garanterar du att du genom att lägga upp ett Bidrag som innehåller bilder, foton, teckningar eller material som på annat sätt är helt eller delvis grafiskt (”Bilder”): (a) att du har upphovsrätt till sådana Bilder eller att upphovsrättsinnehavaren till sådana Bilder har gett dig tillstånd att använda sådana Bilder eller något innehåll och/eller några Bilder som finns i sådana Bilder i enlighet med det sätt du använder dem på och syftet med användningen och som på annat sätt tillåts i dessa användningsvillkor och Tjänsterna, (b) att du har de nödvändiga rättigheterna att utfärda licens och underlicens som beskrivs i dessa användningsvillkor och (c) att alla (eventuella) personer som avbildats på sådana Bilder har gett sitt tillstånd till användningen av Bilderna i enlighet med dessa användningsvillkor, inklusive som ett exempel, och inte en begränsning, offentlig visning och reproduktion av sådana Bilder. Genom att lägga upp Bilder ger du (a) alla medlemmar i din privata diskussionsgrupp (för alla sådana Bilder som är tillgängliga för medlemmarna i en sådan privat diskussionsgrupp), och/eller (b) allmänheten (för alla sådana Bilder som tillhandahålls någonstans på Tjänsterna, annat än i privata diskussionsgrupper) tillstånd att använda dina Bilder i samband med användningen, i enlighet med dessa användningsvillkor, av någon av Tjänsterna (inklusive som exempel, inte som begränsning, att skapa utskrifter och presenter som innehåller sådana Bilder) och inklusive, utan begränsningar, en icke-exklusiv, internationell, royaltyfri licens till att: kopiera, distribuera, överföra, offentligt visa, offentligt uppföra, reproducera, redigera, översätta och omformatera dina bilder utan att ditt namn måste bifogas sådana Bilder, samt rätten att underlicensiera sådana rättigheter till någon tjänsteleverantör. Den licens som utfärdats i föregående meningar för en Bild avslutas när du tar bort sådana Bilder helt från Tjänsterna, förutsatt att sådan avslutning inte påverkar några licenser som utfärdats i samband med sådana Bilder före den tidpunkt då du helt tar bort sådana Bilder. Ingen kompensation ges angående användningen av dina Bilder.

Överst på sidan

Meddelanden och procedurer för krav vid upphovsrättsintrång

Enligt anspråk 17 i United States Code, avsnitt 512(c)(2), ska meddelanden om påstått upphovsrättsintrång skickas till tjänsteleverantörens särskilda ombud. DE FÖRFRÅGNINGAR SOM INTE ÄR RELEVANTA FÖR FÖLJANDE PROCEDUR FÅR INGET SVAR.

Se [Meddelande och förfarande vid krav på upphovsrättsintrång] (http://www.microsoft.com/info/cpyrtinfrg.aspx).

Överst på sidan

Länkar till platser som tillhör tredje man

OM DU FÖLJER DESSA LÄNKAR LÄMNAR DU MICROSOFTS WEBBPLATS. DE LÄNKADE SIDORNA STÅR INTE UNDER MICROSOFTS KONTROLL OCH MICROSOFT ÄR INTE ANSVARIGT FÖR INNEHÅLLET PÅ SÅDANA LÄNKADE WEBBPLATSER ELLER NÅGRA LÄNKAR SOM FINNS PÅ EN LÄNKAD SIDA ELLER NÅGRA ÄNDRINGAR ELLER UPPDATERINGAR PÅ SÅDANA SIDOR. MICROSOFT ÄR INTE ANSVARIGT FÖR WEBBCASTING ELLER NÅGON ANNAN FORM AV ÖVERFÖRING SOM MOTTAS FRÅN NÅGON LÄNKAD SIDA. MICROSOFT TILLHANDAHÅLLER ENDAST DESSA LÄNKAR FÖR DIN BEKVÄMLIGHET, OCH MEDTAGNING AV NÅGON LÄNK INNEBÄR INTE ATT MICROSOFT STÖDJER DEN WEBBPLATSEN.

Överst på sidan

Policy om inskickande av ej begärda idéer

MICROSOFT OCH DESS ANSTÄLLDA ACCEPTERAR INTE OCH ÖVERVÄGER INTE EJ BEGÄRDA IDÉER, INKLUSIVE IDÉER OM NYA REKLAMKAMPANJER, NYA ERBJUDANDEN, NYA PRODUKTER ELLER NY TEKNIK, NYA PROCESSER, MATERIAL, MARKNADSFÖRINGSPLANER ELLER NYA PRODUKTNAMN. SKICKA INGET KREATIVT MATERIAL, PROVER, DEMOS ELLER ANNAT ARBETE I ORIGINAL. SYFTET MED DENNA POLICY ÄR ATT UNDVIKA EVENTUELLA MISSFÖRSTÅND ELLER DISPYTER NÄR MICROSOFTS PRODUKTER ELLER MARKNADSFÖRINGSSTRATEGIER KAN LIKNA IDÉER SOM HAR SKICKATS IN TILL MICROSOFT. SKICKA DÄRFÖR INTE IN EJ BEGÄRDA IDÉER TILL MICROSOFT ELLER TILL NÅGON PERSON PÅ MICROSOFT. OM DU TROTS VÅR BEGÄRAN ATT DU INTE SKA SKICKA IN DINA IDÉER OCH DITT MATERIAL TILL OSS ÄNDÅ GÖR DET, VAR GOD FÖRSTÅ ATT MICROSOFT INTE GARANTERAR ATT DINA IDÉER OCH DITT MATERIAL KOMMER ATT BEHANDLAS KONFIDENTIELLT ELLER SOM PRIVATÄGT.

Överst på sidan