Azure-arkitekturer

Arkitekturdiagram, referensarkitekturer, exempelscenarier och lösningar för vanliga arbetsbelastningar i Azure.

AI + Machine Learning | Analytics | Blockkedja | Compute | Containrar | Databaser | DevOps | Utvecklarverktyg | Identitet | Integrering | Internet of Things | Hantering och styrning | Media | Migrering | Mixed Reality | Mobil | Nätverk | Säkerhet | Storage | Webb | Windows Virtual Desktop

AI + Machine Learning

 • AI vid gränsen med Azure Stack Hub – frånkoppladAI at the Edge with Azure Stack Hub - disconnected

  Flytta AI-modeller till gränsenheter med en lösningsarkitektur som innefattar Azure Stack.Move AI models to the edge with a solution architecture that includes Azure Stack. Ett steg-för-steg-arbetsflöde hjälper dig att dra nytta av kraften i AI på gränsenheter när du inte är uppkopplad mot Internet.A step-by-step workflow will help you harness the power of edge AI when disconnected from the internet.

 • AI-berikande med Azure Cognitive SearchAI enrichment with Azure Cognitive Search

  Lär dig hur du använder färdiga kunskaper och anpassad utökningsbarhet i Azure Cognitive Search för att berika stora ostrukturerade datamängder till indexerbara strukturerade data.Learn how to use Azure Cognitive Search pre-built skills and custom extensibility to enrich large unstructured data sets into indexable structured data.

 • AI för EarthAI for Earth

  Lär dig hur du använder AI för Earth-API:erna för att skapa lösningar på miljöproblem.Learn how to use the AI for Earth APIs to help build solutions for environmental problems. Se andra AI för Earth-projekt och initiativ.See other AI for Earth projects and initiatives.

 • Gransknings-, risk- och efterlevnadshanteringAuditing, risk, and compliance management

  Utvecklare kan använda kunskapsutvinning för att hjälpa advokater att snabbt identifiera viktiga entiteter i Discovery-dokument och flagga viktig information i dokumentDevelopers could use knowledge mining to help attorneys quickly identify entities of importance from discovery documents and flag important ideas across documents

 • Skapa ett API för realtidsrekommendationBuild a Real-time Recommendation API on Azure

  Använd maskininlärning för att automatisera rekommendationer med hjälp av Azure Databricks och Azure Data Science Virtual Machines (DSVM) för att träna en modell i Azure.Use machine learning to automate recommendations using Azure Databricks and Azure Data Science Virtual Machines (DSVM) to train a model on Azure.

 • AffärsprocesshanteringBusiness Process Management

  I branscher med hög budgivningskonkurrens, eller med behov av snabb diagnostisering av problem kan företag använda kunskapsutvinning för att minska risken för kostsamma misstagIn industries where bidding competition is fierce, or when the diagnosis of a problem must be quick or in near real-time, companies can use knowledge mining to avoid costly mistakes

 • Chattrobot för handelCommerce Chatbot

  Med Azure Bot Service och tjänsten för språkförståelse är det möjligt för utvecklare att skapa konversationsanpassade gränssnitt för en mängd olika scenarier som bankärenden, resor och underhållning.Together, the Azure Bot Service and Language Understanding service enable developers to create conversational interfaces for various scenarios like banking, travel, and entertainment. En concierge på ett hotell kan till exempel använda en robot för att förbättra interaktionen via e-post och telefon genom att verifiera kunderna via Azure Active Directory och använda Cognitive Services för att bättre bearbeta kundförfrågningar i text och tal i kontexten.For example, a hotel's concierge can use a bot to enhance traditional e-mail and phone call interactions by validating a customer via Azure Active Directory and using Cognitive Services to better contextually process customer requests using text and voice. Tjänsten för taligenkänning kan läggas till för att få stöd för röstkommandon.The Speech recognition service can be added to support voice commands.

 • Chattrobot för handelCommerce Chatbot

  Med Azure Bot Service och tjänsten för språkförståelse är det möjligt för utvecklare att skapa konversationsanpassade gränssnitt för en mängd olika scenarier som bankärenden, resor och underhållning.Together, the Azure Bot Service and Language Understanding service enable developers to create conversational interfaces for various scenarios like banking, travel, and entertainment. En concierge på ett hotell kan till exempel använda en robot för att förbättra interaktionen via e-post och telefon genom att verifiera kunderna via Azure Active Directory och använda Cognitive Services för att bättre bearbeta kundförfrågningar i text och tal i kontexten.For example, a hotel's concierge can use a bot to enhance traditional e-mail and phone call interactions by validating a customer via Azure Active Directory and using Cognitive Services to better contextually process customer requests using text and voice. Tjänsten för taligenkänning kan läggas till för att få stöd för röstkommandon.The Speech recognition service can be added to support voice commands.

 • InnehållsforskningContent Research

  Kunskapsutvinning med ett sökindex hjälper kunder och anställda att snabbare hitta det som de söker efter.Knowledge mining with a search index makes it easy for customers and employees to locate what they are looking for faster.

 • KontraktshanteringContract Management

  Kunskapsutvinning kan hjälpa organisationer att leta igenom tusentals källsidor för att skapa ett korrekt anbud.Knowledge mining can help organizations to scour thousands of pages of sources to create an accurate bid.

 • Prognostiserad kundomsättningCustomer Churn Prediction

  I Prognostiserad kundomsättning används Cortana Intelligence Suite-komponenter till att förutse sannolikheten till omsättning, och du får hjälp att hitta de mönster i befintliga data som hör ihop med den förutspådda omsättningsfrekvensen.Customer Churn Prediction uses Cortana Intelligence Suite components to predict churn probability and helps find patterns in existing data associated with the predicted churn rate.

 • Kundfeedback och analysCustomer Feedback and Analytics

  Kunskapsutvinning kan hjälpa kundsupportteam att snabbt hitta rätt svar på frågor från kunder eller utvärdera kundsentiment i stor skala.Knowledge mining can help customer support teams quickly find the right answer for a customer inquiry or assess customer sentiment at scale.

 • Hantering av digitala tillgångarDigital Asset Management

  Kunskapsutvinning med ett sökindex hjälper kunder och anställda att snabbare hitta det som de söker efter.Knowledge mining through a search index makes it easy for end customers and employees to locate what they are looking for faster.

 • Optimering av energiförsörjningEnergy Supply Optimization

  Det här är en Azure-baserad smart lösning som använder externa verktyg med öppen källkod för att fastställa optimala energienhetsåtaganden från olika typer av energiresurser för ett energinät.This solution provides an Azure-based smart solution, leveraging external open-source tools, that determines the optimal energy unit commitments from various types of energy resources for an energy grid.

 • Chattrobot för produktivitet i företagsklassEnterprise Productivity Chatbot

  Azure Bot Service kan enkelt kombineras med tjänsten Language Understanding för att skapa kraftfulla produktivitetsrobotar i företagsklass. Det gör det möjligt för organisationer att effektivisera vanliga arbetsuppgifter via integrering med externa system som till exempel Microsoft 365-kalendern, kundärenden som lagras i Dynamics CRM med mera.Azure Bot Service can be easily combined with Language Understanding to build powerful enterprise productivity bots, allowing organizations to streamline common work activities by integrating external systems, such as Microsoft 365 calendar, customer cases stored in Dynamics CRM and much more.

 • Chattrobot för vanliga frågor och svar med data champion-modellenFAQ Chatbot with data champion model

  Med verktyget QnA Maker blir det mycket enkelt för innehållsägarna att underhålla sin kunskapsbas med frågor och svar.The QnA Maker tool makes it super easy for the content owners to maintain their knowledge base of QnAs. Med QnA Maker i kombination med Bot Service och LUIS kan du enkelt konfigurera en chattrobot för vanliga frågor och svar som ger svar från olika kunskapsbaser beroende på avsikten med frågan.Combined with Bot Service and LUIS, it's easy to setup an FAQ chatbot which responds from differnet knowledge bases depending on the intent of the query.

 • Prognoser för efterfrågan på energi och strömForecast Energy and Power Demand

  Lär dig hur Microsoft Azure ger företaget konkurrensfördelar med bättre prognoser för toppar i efterfrågan på energiprodukter och -tjänster.Learn how Microsoft Azure can help accurately forecast spikes in demand for energy products and services to give your company a competitive advantage.

 • Bildklassificering i AzureImage classification on Azure

  Läs om hur du skapar avbildningsbehandling i dina program med hjälp av Azure-tjänster som API för visuellt innehåll och Azure Functions.Learn how to build image processing into your applications by using Azure services such as the Computer Vision API and Azure Functions.

 • Interaktiv röstsvarsrobotInteractive Voice Response Bot

  Den här lösningen skapar en intelligent IVR-tillämpning som bearbetar kunders beställningar av cyklar och cykeltillbehör.This solution creates an intelligent interactive voice response (IVR) application that processes customer order requests for bicycles and bicycle accessories. Företag som idag saknar en IVR-lösning kan snabbt komma igång med automatiserade förfrågningar. I de fall som det redan finns befintliga, mänskligt hanterade system så kan den här lösningen utökas med befintliga funktioner och arbetsflöden.Businesses with no existing IVR solution can easily get started automating requests, or, where existing human-operated systems exist, this solution can be extended to incorporate existing functionality and workflows.

 • Nyckelordssökning/tal till text/OCR i digitala mediaKeyword search/speech-to-text/OCR digital media

  En tal till text-lösning gör att du kan identifiera tal i statiska videofiler så att du kan hantera det som standardinnehåll, till exempel låta anställda söka i utbildningsvideor efter ord eller fraser som sägs och sedan snabbt navigera till den tidpunkten i videon.A speech-to-text solution allows you to identify speech in static video files so you can manage it as standard content, such as allowing employees to search within training videos for spoken words or phrases, and then enabling them to quickly navigate to the specific moment in the video.

 • MaskinundervisningMachine teaching

  Lär dig hur artificiell intelligens, maskininlärning, djup förstärkt inlärning och ämneskunskaper införlivas i maskinundervisning.Learn how machine teaching incorporates artificial intelligence, machine learning, deep reinforcement learning, and subject matter expertise.

 • Maskinundervisning med Microsofts plattform för autonoma systemMachine teaching with the Microsoft Autonomous Systems platform

  Lär dig hur Microsofts plattform för autonoma system använder maskinundervisning, djup förstärkt inlärning och simuleringar för att skapa och distribuera autonoma system med Bonsai.Learn how the Microsoft Autonomous Systems platform uses machine teaching, deep reinforcement learning, and simulations to build and deploy autonomous systems with Bonsai.

 • Filmrekommendationer i AzureMovie recommendations on Azure

  Använd maskininlärning för att automatisera rekommendationer för filmer, produkter med mera genom att träna en modell i Azure med hjälp av maskininlärning och en Azure Data Science Virtual Machine (DSVM).Use machine learning to automate movie, product, and other recommendations using machine learning and an Azure Data Science Virtual Machine (DSVM) to train a model on Azure.

 • Personliga erbjudandenPersonalized Offers

  I dagens konkurrenskraftiga och anslutna miljö kan moderna företag inte klara sig utan generiskt, statiskt onlineinnehåll.In today's highly competitive and connected environment, modern businesses can no longer survive with generic, static online content. Dessutom är marknadsföringsstrategier med traditionella verktyg ofta dyra, svåra att implementera och ger inte önskad avkastning på investeringarna.Furthermore, marketing strategies using traditional tools are often expensive, hard to implement, and do not produce the desired return on investment. De här systemen misslyckas ofta med att maximalt utnyttja alla data som samlas in för att skapa en personlig upplevelse för användaren.These systems often fail to take full advantage of the data collected to create a more personalized experience for the user.

 • Personanpassade marknadsföringslösningarPersonalized marketing solutions

  Hitta viktig teknik för att marknadsföra dina produkter med personliga erbjudanden.Find essential technology to market your products with personalized offers. Personanpassa din marknadsföring och få bättre kundsvar med insikter från stordata.Individualize your marketing for greater customer response using big-data insights.

 • Population Health Management för sjukvårdssektornPopulation Health Management for Healthcare

  Population Health Management är ett viktigt verktyg som allt fler hälsovårdsaktörer använder till att hantera och kontrollera skenande kostnader.Population Health Management is an important tool that is increasingly being used by health care providers to manage and control the escalating costs. Kärnan i Population Health Management handlar om att använda data till att nå bättre sjukvårdsresultat.The crux of Population Health Management is to use data to improve health outcomes. Spårning, övervakning och prestandamått är de tre centrala delarna i Population Health Management, och de syftar till att ge bättre kliniska resultat samtidigt som kostnaderna sänks.Tracking, monitoring, and bench marking are the three bastions of Population Health Management, aimed at improving clinical and health outcomes while managing and reducing cost.

 • Förutsäg vistelselängd och patientflödePredict Length of Stay and Patient Flow

  Lär dig hur du kan förutsäga kapaciteten och patientflödet för ett sjukhus eller en hälsovårdcentral för att förbättra kvaliteten på vården och öka effektiviteten i verksamheten.Learn how to predict capacity and patient flow for your hospital or healthcare facility to enhance the quality of care and improve operational efficiency.

 • Förutsägande underhållPredictive Maintenance

  I den här lösningen för förutsägande underhåll övervakas flygplan, och du får förutsägelser kring återstående livslängd för olika komponenter i flygplansmotorn.This Predictive Maintenance solution monitors aircraft and predicts the remaining useful life of aircraft engine components.

 • Prediktiv marknadsföring med Machine LearningPredictive Marketing with Machine Learning

  Lär dig hur du skapar en maskininlärningsmodell med Microsoft R Server i Azure HDInsight Spark-kluster för att få rekommenderade åtgärder för att maximera inköpstakten.Learn how to build a machine-learning model with Microsoft R Server on Azure HDInsight Spark clusters to recommend actions to maximize the purchase rate.

 • KvalitetssäkringQuality Assurance

  Med kvalitetssäkringssystem kan företag förhindra defekter i processen med att leverera varor eller tjänster till kunderna.Quality assurance systems allow businesses to prevent defects throughout their processes of delivering goods or services to customers. Att skapa ett sådant system som samlar in data och identifierar potentiella problem längs en pipeline kan ge enorma fördelar.Building such a system that collects data and identifies potential problems along a pipeline can provide enormous advantages. Inom digital tillverkning är det till exempel livsviktigt med kvalitetssäkring längs hela monteringslinjen.For example, in digital manufacturing, quality assurance across the assembly line is imperative. Att identifiera flaskhalsar och potentiella fel i förväg kan hjälpa företaget att minska kostnaderna för kassering och omarbeten och samtidigt öka produktiviteten.Identifying slowdowns and potential failures before they occur rather than after they are detected can help companies reduce costs for scrap and rework while improving productivity.

 • Realtidsbedömning av Python-modellerReal-time scoring of Python models

  Den här referensarkitekturen visar hur du distribuerar Python-modeller som webbtjänster på Azure för att göra förutsägelser i realtid.This reference architecture shows how to deploy Python models as web services on Azure to make real-time predictions.

 • Lösningar för fjärrövervakning av patienterRemote Patient Monitoring Solutions

  Tillhandahåll en hög nivå av förebyggande hälso- och sjukvård med fjärrövervakning av patienter från Azure.Provide a high level of preventative medical care with remote patient monitoring from Azure. Analysera stora mängder medicinska data i en säker miljö.Analyze large amounts of medical data in a secure environment.

 • Detaljhandelsassistent med visuella funktionerRetail Assistant with Visual Capabilities

  Detaljhandelsassistenten eller semesterplaneraren kan hjälpa dina kunder att interagera med din affärsbot och ge förslag utifrån den visuella informationen.The retail assistant or vacation planner can help your customers have interactions with your business bot and provide suggestions based on the visual information.

 • Speech ServicesSpeech Services

  En anpassad akustisk modell hjälper Speech Services att förstå den som talar även om det förekommer bakgrundsljud eller om telefonanslutningen är dålig.A custom acoustic model helps Speech Services understand speakers even with background noise or poor phone connections.

 • Konvertering från tal till textSpeech-to-text conversion

  Den här artikeln beskriver det rekommenderade sättet att ladda upp ljudfiler och bearbeta talinnehållet till text.This article describes the recommended way to upload audio files and process the speech content to text.

 • Träna Python-modeller i AzureTraining Python models on Azure

  Den här referensarkitekturen visar rekommenderade metoder för att justera de olika hyperparametrarna (träningsparametrar) för en scikit-learn-modell i Python.This reference architecture shows recommended practices for tuning the hyperparameters (training parameters) of a scikit-learn Python model.

 • Visuell assistentVisual Assistant

  Den visuella assistenten ger omfattande information baserat på bildens innehåll med funktioner för att läsa visitkort, identifiera streckkoder och känna igen populära personer, platser, objekt, konstverk och monument.Visual assistant provides rich information based on content of the image with capabilities such as reading business card, identifying barcode, and recognizing popular people, places, objects, artworks, and monuments.

tillbaka till början

Analytics

 • Avancerad analysarkitekturAdvanced Analytics Architecture

  Få dataanalys nästan i realtid för streamingtjänster.Get near real-time data analytics on streaming services. Med den här stordataarkitekturen kan du kombinera data i valfri skala med anpassad maskininlärning.This big data architecture allows you to combine any data at any scale with custom machine learning.

 • Process för avvikelseidentifieringAnomaly Detector Process

  Lär dig mer om avvikelseidentifiering med ett flödesschema som beskriver processen steg för steg.Learn more about Anomaly Detector with a step-by-step flowchart that details the process. Se hur avvikelseidentifieringsmodeller väljs med tidsseriedata.See how anomaly detection models are selected with time-series data.

 • Programintegrering med Event GridApplication integration using Event Grid

  Event Grid ansluter din app till andra tjänster.Event Grid connects your app with other services. Skapa till exempel ett programämne för att skicka appens händelsedata till Event Grid och dra nytta av dess tillförlitliga leverans, avancerade dirigering och direkta integrering med Azure.For example, create an application topic to send your app's event data to Event Grid and take advantage of its reliable delivery, advanced routing, and direct integration with Azure. Du kan även använda Event Grid med Logic Apps för att bearbeta data var som helst, utan att skriva någon kod.Alternatively, you can use Event Grid with Logic Apps to process data anywhere, without writing code.

 • Automatiserad Enterprise BIAutomated enterprise BI

  Automatisera ett ELT-arbetsflöde (extrahering, inläsning och transformering) i Azure med hjälp av Azure Data Factory med Azure Synapse Analytics.Automate an extract, load, and transform (ELT) workflow in Azure using Azure Data Factory with Azure Synapse Analytics.

 • Datalagerhantering och analysData warehousing and analytics

  Det här exemplet demonstrerar en datapipeline som integrerar stora mängder data från flera källor till en enhetlig analysplattform i Azure.This example demonstrates a data pipeline that integrates large amounts of data from multiple sources into a unified analytics platform in Azure.

 • EfterfrågeprognostiseringDemand Forecasting

  Bästa möjliga prognostisering av toppar i efterfrågan på produkter och tjänster kan ge företaget en konkurrensfördel.Accurately forecasting spikes in demand for products and services can give a company a competitive advantage. Den här lösningen fokuserar på efterfrågeprognostisering inom energisektorn.This solution focuses on demand forecasting within the energy sector.

 • Prognostisering av efterfrågan och prisoptimeringDemand Forecasting and Price Optimization

  Prissättningen kan vara den främsta framgångsfaktorn i många branscher, och en av de största utmaningarna.Pricing is recognized as a pivotal determinant of success in many industries and can be one of the most challenging tasks. Många företag har problem med flera aspekter i den här processen. Det kan gälla tillförlitliga prognoser kring resultatet av olika strategier, att i rimlig utsträckning räkna in befintliga begränsningar i kärnverksamheten och att validera de genomförda prissättningsbesluten på rätt sätt.Companies often struggle with several aspects of the pricing process, including accurately forecasting the financial impact of potential tactics, taking reasonable consideration of core business constraints, and fairly validating the executed pricing decisions. När produktkatalogen utökas krävs ytterligare beräkningskraft för att fatta prissättningsbeslut i realtid, vilket gör den här redan utmanande uppgiften ännu svårare.Expanding product offerings add further computational requirements to make real-time pricing decisions, compounding the difficulty of this already overwhelming task.

 • Interaktiv prisanalysInteractive Price Analytics

  I lösningen Prissättningsanalys används dina historiska transaktionsdata till att visa hur efterfrågan på dina produkter varierar med de priser du erbjuder. Du får rekommendationer kring prisändringar och kan detaljerat simulera hur ändrade priser skulle påverka efterfrågan på dina produkter.The Pricing Analytics solution uses your transactional history data to show you how the demand for your products responds to the prices you offer, to recommend pricing changes, and allow you to simulate how changes in price would affect your demand, at a fine granularity.

 • Massinmatning och analys av nyhetsflöden på AzureMass ingestion and analysis of news feeds on Azure

  Skapa en pipeline för att mata in och analysera text, bilder, attityd och andra data från RSS-nyhetsflöden med hjälp av enbart Azure-tjänster, inklusive Azure Cosmos DB och Azure Cognitive Services.Create a pipeline for ingesting and analyzing text, images, sentiment, and other data from RSS news feeds using only Azure services, including Azure Cosmos DB and Azure Cognitive Services.

 • Prognostisering på tanknivå för olja och gasOil and Gas Tank Level Forecasting

  Idag hanterar de flesta anläggningar problem på tanknivå reaktivt.Today, most facilities operate reactively to problems in tank levels. Det här leder ofta till spill, nödstopp, dyra kompensationskostnader, problem med regelverk, dyra reparationer och böter.This often leads to spills, emergency shutdowns, expensive remediation costs, regulatory issues, costly repairs and fines. Med prognostisering på tanknivå kan du komma till rätta med sådana och andra problem.Tank level forecasting helps manage and abate these and other problems.

 • Partitionering i Event Hubs och KafkaPartitioning in Event Hubs and Kafka

  Lär dig mer om partitionering i Kafka och Event Hubs med Kafka.Learn about partitioning in Kafka and Event Hubs with Kafka. Se hur många partitioner som ska användas i inmatningspipelinen samt hur du tilldelar händelser till partitioner.See how many partitions to use in ingestion pipelines and how to assign events to partitions.

 • Förutsägelser kring längd på sjukhusvistelserPredicting Length of Stay in Hospitals

  Den här lösningen ger en förutsägelsemodell för längden på inskrivna patienters sjukhusvistelse.This solution enables a predictive model for Length of Stay for in-hospital admissions. Längden på sjukhusvistelsen definieras som antalet dagar från den initiala inskrivningen till det att patienten skrivs ut från en viss sjukhusanläggning.Length of Stay (LOS) is defined in number of days from the initial admit date to the date that the patient is discharged from any given hospital facility.

 • Förutsägande övervakning av flygplansmotorerPredictive Aircraft Engine Monitoring

  Microsoft Azures lösning för förutsägande underhåll visar hur du kan kombinera flygplansdata i realtid med analyser för att övervaka flygplanshälsa.Microsoft Azure's Predictive Maintenance solution demonstrates how to combine real-time aircraft data with analytics to monitor aircraft health.

 • Produktrekommendationer för användning av Azure inom detaljhandelnProduct recommendations for retail using Azure

  Den här lösningen använder en process som sammanställer kunddata i en komplett profil och använder maskininlärningsmodeller tillsammans med beräkningskraften i Azure för att ge förutsägelser om simulerade kunder.This solution implements a process of aggregating customer data into a complete profile, and uses advanced machine learning models backed by the reliability and processing power of Azure to provide predictive insights on simulated customers.

 • Realtidsanalys i stordataarkitekturerReal Time Analytics on Big Data Architecture

  Få djupinlärningsanalyser och insikter direkt från strömmande data.Get deep learning analytics and insights live from streaming data. Granska loggar från klickströmmar på webbplatser nästan i realtid för avancerad analysbearbetning.Review logs from website clickstream in near real-time for advanced analytics processing.

 • Nivåtillämpningar och data för analyserTier Applications & Data for Analytics

  Nivåprogram och -data med en lösningsarkitektur som innefattar Azure Stack.Tier applications and data with a solution architecture that includes Azure Stack. Optimera dataanalys med ett stegvist flödesschema och detaljerade instruktioner.Optimize data analytics with a step-by-step flowchart and detailed instructions.

tillbaka till början

Blockkedja

 • Program för blockkedjearbetsflödenBlockchain Workflow Application

  Utforska hur blockkedjan används för att digitalisera arbetsflöden och leveranskedjor i organisationer med programmet för blockkedjearbetsflöden från Microsoft Azure.Explore how blockchain is used to digitize workflows and supply chains across organizations with the Blockchain Workflow Application from Microsoft Azure.

 • Spårning i leveranskedjanSupply Chain Track and Trace

  Lär dig hur du använder Azure Blockchain Workbench.Learn how to use the Azure Blockchain Workbench. Bygg ett program för tillgångsspårning för leveranskedjan med ett stegvist flödesschema.Build an asset tracking application for supply chain with a step-by-step flowchart.

tillbaka till början

Compute

 • 3D-videorendering3D video rendering

  Använd Azure Batch för att hantera befintliga Windows- eller Linux-program, till exempel AutoDesk Maya och Blender, för att köra stora 3D-videorenderingsjobb i Azure.Use Azure Batch to manage existing Windows or Linux applications, including AutoDesk Maya and Blender, to run large-scale 3D video render jobs in Azure.

 • HPC-kluster distribuerade i molnetHPC cluster deployed in the cloud

  HPC-program (databehandling med höga prestanda) kan skalas till tusentals databehandlingskärnor, utökas till Big Compute lokalt och köras som en 100-procentig molnlösning.High performance computing (HPC) applications can scale to thousands of compute cores, extend on-premises big compute, or run as a 100% cloud native solution. Denna HPC-lösning, inklusive huvudnoden, beräkningsnoder och lagringsnoder, körs i Azure utan att du behöver underhålla någon maskinvaruinfrastruktur.This HPC solution including the head node, compute nodes, and storage nodes, runs in Azure with no hardware infrastructure to maintain.

 • Hybrid-HPC i Azure med HPC PackHybrid HPC in Azure with HPC Pack

  Skaffa en hybridlösning för databehandling med höga prestanda som bygger på Windows Server-teknik.Get a hybrid high performance computing solution built with Windows Server technology. Använd Azure HPC Pack för att skapa en HPC-hybridmiljö.Use Azure HPC Pack to create a hybrid HPC environment.

 • Virtuella Linux-datorer med CitrixLinux virtual desktops with Citrix

  Lär dig mer om infrastruktur för virtuella skrivbord.Learn about Virtual Desktop Infrastructure. I det här exemplet används en Citrix-baserad lösning för Linux-datorer på Azure.This example uses a Citrix-based solution for Linux desktops on Azure.

 • Kör en virtuell Linux-dator på AzureRun a Linux VM on Azure

  Lär dig de bästa metoderna för att köra virtuella Linux-datorer på Azure, vilket kräver några extra komponenter, som nätverks- och lagringsresurser.Learn the best practices for running a Linux virtual machine on Azure, which requires some additional components, including networking and storage resources.

 • Kör en Windows-VM på AzureRun a Windows VM on Azure

  Lär dig de bästa metoderna för att köra virtuella Windows-datorer på Azure, vilket kräver några extra komponenter, som nätverks- och lagringsresurser.Learn the best practices for running a Windows virtual machine on Azure, which requires some additional components, including networking and storage resources.

 • Köra CFD-simuleringarRunning CFD simulations

  Lär dig hur du kör CFD-simuleringar (Computational Fluid Dynamics) med Azure.Learn about running Computational Fluid Dynamics simulations using Azure. Skapa, hantera och optimera kluster med Azure CycleCloud.Create, manage, and optimize clusters using Azure CycleCloud.

 • Serverlös satsvis bearbetning med Durable Functions i Azure Container InstancesServerless batch processing with Durable Functions in Azure Container Instances

  Använd Azure Functions Durable Functions för att samordna, distribuera och köra serverlösa jobb för satsvis bearbetning i Azure Container Instances-containrar (ACI).Use Azure Functions Durable Functions to orchestrate, deploy, and run serverless batch processing jobs in Azure Container Instances (ACI) containers.

tillbaka till början

Containrar

tillbaka till början

Databaser

 • Skapa molnbaserade programBuild cloud native applications

  Skapa molnbaserade program med Azure Cosmos DB, Azure Database for PostgreSQL och Azure Cache for RedisBuild cloud native applications with Azure Cosmos DB, Azure Database for PostgreSQL and Azure Cache for Redis

 • Kampanjoptimering med Azure HDInsight Spark-klusterCampaign Optimization with Azure HDInsight Spark Clusters

  I den här lösningen visas hur du skapar och distribuerar en modell för maskininlärning med Microsoft R Server på Azure HDInsight Spark-kluster som rekommenderar åtgärder som maximerar köpfrekvensen bland potentiella kunder i en kampanj.This solution demonstrates how to build and deploy a machine learning model with Microsoft R Server on Azure HDInsight Spark clusters to recommend actions to maximize the purchase rate of leads targeted by a campaign. Med den här lösningen kan du effektivt hantera stordata i Spark med Microsoft R Server.This solution enables efficient handling of big data on Spark with Microsoft R Server.

 • Kampanjoptimering med SQL ServerCampaign Optimization with SQL Server

  I den här lösningen visas hur du skapar och distribuerar en modell för maskininlärning med SQL Server 2016 och R Services som rekommenderar åtgärder som maximerar köpfrekvensen bland potentiella kunder i en kampanj.This solution demonstrates how to build and deploy a machine learning model with SQL Server 2016 with R Services to recommend actions to maximize the purchase rate of leads targeted by a campaign.

 • DatacacheData cache

  datacache, datacache med azure cache for redis, azure database, cosmos dbdata cache, data cache with azure cache for redis, azure database, cosmos db

 • DataOps för modernt informationslagerDataOps for the modern data warehouse

  Tillämpa DevOps-principer för datapipelines som skapats enligt den moderna MDW-arkitekturen (Modern Data Warehouse) på Microsoft AzureHow to apply DevOps principles to data pipelines built according to the modern data (MDW) architectural pattern on Microsoft Azure

 • Hantering av digitala kampanjerDigital Campaign Management

  Använd Azure Database for PostgreSQL för att engagera kunderna över hela världen med omfattande, anpassade digitala marknadsföringsupplevelser.Use Azure Database for PostgreSQL to engage with customers around the world with rich, personalized digital marketing experiences.

 • Spel med Azure Database for MySQLGaming using Azure Database for MySQL

  Skala databasen elastiskt så att du kan hantera oförutsägbara toppar i trafiken och leverera spelupplevelser med låg latens globalt.Scale your databases elastically to accommodate unpredictable bursts of traffic and deliver low-latency multi-player experiences.

 • Spel med Cosmos DBGaming using Cosmos DB

  Skala databasen elastiskt så att du kan hantera oförutsägbara toppar i trafiken och leverera flerspelarupplevelser med låg latens globalt.Elastically scale your database to accommodate unpredictable bursts of traffic and deliver low-latency multi-player experiences on a global scale.

 • Förutsägelser kring nedskrivning av lån med Azure HDInsight Spark-klusterLoan ChargeOff Prediction with Azure HDInsight Spark Clusters

  Med Azure HDInsight R Server kan ett låneinstitut använda maskininlärning och förutsägelseanalys till att förutspå sannolikheten för att ett lån måste skrivas ned, och köra rapporter på analysresultaten som lagras i HDFS och Hive-tabeller.Using Azure HDInsight R Server, a lending institution can leverage machine learning predictive analytics to predict the likelihood of loans getting charged off and run a report on the analytics result stored in HDFS and hive tables.

 • Förutsägelser kring nedskrivning av lån med SQL ServerLoan ChargeOff Prediction with SQL Server

  I den här lösningen demonstreras hur du skapar och distribuerar en maskininlärningsmodell med SQL Server 2016 och R Services i syfte att förutsäga om ett banklån kommer att behöva skrivas ned de kommande tre månaderna.This solution demonstrates how to build and deploy a machine learning model with SQL Server 2016 with R Services to predict if a Bank loan will need to be charged off within next 3 months

 • Kreditriskbedömning + fallissemangsmodellerLoan Credit Risk + Default Modeling

  Med hjälp av SQL Server 2016 med R Services kan långivare förutsäga kreditrisken för låntagaren och standardsannolikheten, vilket bidrar till minska antalet olönsamma lån.Using SQL Server 2016 with R Services, lenders can predict a borrower's credit risk and default probability to help issue fewer unprofitable loans.

 • Kreditrisk med SQL ServerLoan Credit Risk with SQL Server

  Med SQL Server 2016 och R Services kan ett låneinstitut använda förutsägelseanalys till att ge ut färre lån till låntagare med störst sannolikhet att låta lånet förfalla, vilket förbättrar lönsamheten i låneportföljen.Using SQL Server 2016 with R Services, a lending institution can make use of predictive analytics to reduce number of loans they offer to those borrowers most likely to default, increasing the profitability of their loan portfolio.

 • MeddelandetjänsterMessaging

  azure redis cache, websocket, ramverk för webbkommunikation, publicera och prenumerera på meddelanden, azure cache for redisazure redis cache, web sockets, web communication frameworks, messaging publish and subscribe, azure cache for redis

 • Modern Data Warehouse-arkitekturModern Data Warehouse Architecture

  Utforska ett informationslager i molnet som använder stordata.Explore a cloud data warehouse that uses big data. Med ett modernt informationslager kan du samla alla dina data och enkelt skala upp allt eftersom datamängderna ökar.Modern data warehouse brings together all your data and scales easily as your data grows.

 • Automatiserad drift med Event GridOps automation using Event Grid

  Event Grid ger snabbare automatisering och enklare principtillämpning.Event Grid allows you to speed automation and simplify policy enforcement. Event Grid kan exempelvis meddela Azure Automation när en virtuell dator skapas eller en SQL-databas utökas.For example, Event Grid can notify Azure Automation when a virtual machine is created, or a SQL Database is spun up. De här händelserna kan användas för att automatiskt kontrollera att tjänstkonfigurationer följer standard, placera metadata i åtgärdsverktyg, tagga virtuella datorer eller arkivera arbetsobjekt.These events can be used to automatically check that service configurations are compliant, put metadata into operations tools, tag virtual machines, or file work items.

 • Migrering av Oracle Database till AzureOracle Database Migration to Azure

  Oracle DB-migreringar kan utföras på flera sätt.Oracle DB migrations can be accomplished in multiple ways. Den här arkitekturen omfattar ett av de här alternativen där Oracle Active Data Guard används för att migrera databasen.This architecture covers one of these options wherein Oracle Active Data Guard is used to migrate the Database.

 • Personanpassning med Cosmos DBPersonalization using Cosmos DB

  Skapa anpassade rekommendationer för kunder i realtid, med låg latens och justerbara konsekvensinställningar för omedelbara insikterGenerate personalized recommendations for customers in real time, using low-latency and tunable consistency settings for immediate insights

 • Kör SAP BW-4HANA med virtuella Linux-datorer på AzureRun SAP BW/4HANA with Linux virtual machines on Azure

  Det här exemplet fokuserar specifikt på SAP BW/4HANA-programnivån och är lämpligt för en småskalig produktionsmiljö med SAP BW/4HANA på Azure där hög tillgänglighet är prioriterat.This example focuses specifically on the SAP BW/4HANA application tier and is suitable for a small-scale production environment of SAP BW/4HANA on Azure where high availability is a priority.

 • Köra Oracle-databaser i AzureRunning Oracle Databases on Azure

  Den här lösningsarkitekturen illustrerar en kanonisk arkitektur för att uppnå hög tillgänglighet för Oracle Database Enterprise Edition i Azure.This solution architecture illustrates a canonical architecture to achieve high availability for your Oracle Database Enterprise Edition in Azure.

 • SAP NetWeaver på SQL ServerSAP NetWeaver on SQL Server

  NetWeaver på SQL Server-programlösningen visar hur en användarbegäran flödar genom ett SAP-landskap som har skapats i NetWeaver med Azure Virtual Machines som värd för SAP-program och en SQL Server-databas.The NetWeaver on SQL Server application solution illustrates how a user request flows through an SAP landscape built on NetWeaver by utilizing Azure Virtual Machines to host SAP applications and a SQL Server database.

 • SAP S/4HANA i Linux på AzureSAP S/4HANA in Linux on Azure

  Metodtips kring att distribuera och köra SAP S/4HANA i en Linux-miljö på Azure med hög tillgänglighet.Proven practices for running SAP S/4HANA in a Linux environment on Azure with high availability.

 • Arkitekturguide för SAP på AzureSAP on Azure Architecture Guide

  Den är guiden baseras på Microsoft Azure Well-Architected Framework, men rekommendationerna är specifika för distribution av SAP-lösningar.This guide is based on the Microsoft Azure Well-Architected Framework, but the recommendations are specific to deployments of SAP solutions.

 • Saga för distribuerade transaktionerSaga distributed transactions

  Förstå och använda designmönstret Saga för att säkerställa datakonsekvens för distribuerade transaktioner i mikrotjänstarkitekturer.Understand and use the saga design pattern to ensure data consistency on distributed transactions in microservices architectures.

 • Strömma med HDInsightStreaming using HDInsight

  Mata in och bearbeta miljontals strömningshändelser per sekund med Apache Kafka, Apache Storm och Apache Spark Streaming.Ingest and process millions of streaming events per second with Apache Kafka, Apache Storm, and Apache Spark Streaming.

tillbaka till början

DevOps

 • CI/CD för virtuella Azure-datorerCI/CD for Azure VMs

  Azure är ett förstklassigt moln för virtuella datorer som kör Windows eller Linux.Azure is a world-class cloud for hosting virtual machines running Windows or Linux. Oavsett om du utvecklar program med ASP.NET, Java, Node.js eller PHP behöver du en CI/CD-pipeline (kontinuerlig integrering och distribution) som automatiskt push-överför ändringar till de virtuella datorerna.Whether you use ASP.NET, Java, Node.js, or PHP to develop applications, you'll need a continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline to push changes to these virtual machines automatically.

 • CI/CD för Azure Web AppsCI/CD for Azure Web Apps

  Med Azure Web Apps kan du snabbt och enkelt skapa webbappar med ASP.NET, Java, Node.js eller PHP.Azure Web Apps is a fast and simple way to create web apps using ASP.NET, Java, Node.js, or PHP. Leverera värde snabbare till dina kunder med en CI/CD-pipeline (kontinuerlig integrering och distribution) som push-överför ändringarna automatiskt till Web Apps.Deliver value faster to your customers with a continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline that pushes each of your changes automatically to Web Apps.

 • CI/CD för containersCI/CD for Containers

  Med containrar är det enkelt att kontinuerligt bygga och distribuera dina program.Containers make it easy for you to continuously build and deploy your applications. Genom att samordna distributionen av containrarna med Kubernetes i Azure Kubernetes Service (AKS) kan du skapa replikerbara, hanterbara kluster i containrar.By orchestrating deployment of those containers using Kubernetes in Azure Kubernetes Service (AKS), you can achieve replicable, manageable clusters of containers.

 • CI/CD för container med Jenkins och Kubernetes på Azure Kubernetes Service (AKS)Container CI/CD using Jenkins and Kubernetes on Azure Kubernetes Service (AKS)

  Med containrar är det enkelt att kontinuerligt bygga och distribuera program.Containers make it easy for you to continuously build and deploy applications. Genom att samordna distributionen av containrarna med Azure Kubernetes Service (AKS) kan du skapa replikerbara, hanterbara kluster i containrar.By orchestrating the deployment of those containers using Azure Kubernetes Service (AKS), you can achieve replicable, manageable clusters of containers.

 • DevOps i en hybridmiljöDevOps in a hybrid environment

  Verktygen i Azure gör att du kan implementera en DevOps-strategi för att hantera både en molnmiljö och en lokal miljö samtidigt.The tools provided in Azure allow for the implementation of a DevOps strategy that capably manages both cloud and on-premises environments in tandem.

 • DevSecOps i AzureDevSecOps in Azure

  DevSecOps innebär att rekommenderade säkerhetsmetoder används i början av utvecklingen, vilket växlar fokus för säkerheten från granskning i slutskedet mot utveckling i startskedetDevSecOps involves utilizing security best practices from the beginning of development, shifting the focus on security away from auditing at the end and towards development in the beginning

 • DevSecOps i GitHubDevSecOps in GitHub

  Se hur GitHub-verktyg gör säkerhetsrutiner till en viktig del av DevOps samtidigt som du bibehåller effektiviteten.Learn how GitHub tools make security practices an integral part of DevOps while maintaining efficiency. Se hur du använder dessa verktyg i ett Azure-ramverk.See how to use these tools within an Azure framework.

 • DevTest Image FactoryDevTest Image Factory

  Skapa, underhåll och distribuera egna avbildningar med den automatiserade lösningen för utveckling och hantering av avbildningar, DevTest Image Factory, från Azure Dev Test Labs.Create, maintain, and distribute custom images with the DevTest Image Factory, an automated image development and management solution from Azure DevTest Labs.

 • Översikt över oföränderlig infrastruktur för CI/CD med hjälp av Jenkins och Terraform på virtuell Azure-arkitekturImmutable Infrastructure CI/CD using Jenkins and Terraform on Azure Virtual Architecture overview

  Azure är ett förstklassigt moln för virtuella datorer som kör Windows eller Linux.Azure is a world-class cloud for hosting virtual machines running Windows or Linux. Oavsett om du utvecklar program med Java, Node.js, Go eller PHP behöver du en CI/CD-pipeline (kontinuerlig integrering och distribution) som automatiskt push-överför ändringar till de virtuella datorerna.Whether you use Java, Node.js, Go, or PHP to develop your applications, you'll need a continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline to push changes to these virtual machines automatically.

 • CI/CD i Java med Jenkins och Azure Web AppsJava CI/CD using Jenkins and Azure Web Apps

  Azure App Service är ett snabbt och enkelt sätt att skapa webbappar med Java, Node, PHP eller ASP.NET samt stöd för anpassade språkmiljöer med Docker.Azure App Service is a fast and simple way to create web apps using Java, Node, PHP or ASP.NET, as well as support for custom language runtimes using Docker. En CI/CD-pipeline (kontinuerlig integrering och distribution) som automatiskt push-överför alla ändringar du gör till Azure App Services så att du kan leverera värde snabbare till kunderna.A continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline that pushes each of your changes automatically to Azure app services allows you to deliver value faster to your customers.

 • Kör en Jenkins-server i AzureRun a Jenkins server on Azure

  Rekommenderad arkitektur som visar hur du distribuerar och använder en skalbar Jenkins-server i företagsklass på Azure skyddad med enkel inloggning (SSO).Recommended architecture that shows how to deploy and operate a scalable, enterprise-grade Jenkins server on Azure secured with single sign-on (SSO).

 • Delning av plats i realtid med hjälp av serverlösa Azure-tjänster till en låg kostnadSharing location in real time using low-cost serverless Azure services

  SignalR har konfigurerats i serverlöst läge så att det fungerar med den Azure-funktion som utlöses av Service Bus.SignalR configured in server-less mode to work with Azure Function triggered by Service Bus. Allt detta sker med hjälp av .NET Core.All of it using .NET Core. Det här scenariot används bäst för meddelandeprogram i realtid där användarna behöver en kostnadseffektiv men robust meddelandetjänst.This scenario is best used for real time messaging applications where users require a low-cost but robust messaging service.

tillbaka till början

Utvecklarverktyg

tillbaka till början

Identitet

 • Utöka lokal AD FS till AzureExtend on-premises AD FS to Azure

  Implementera en säker hybridnätverksarkitektur med Active Directory Federation Service-auktorisering i Azure.Implement a secure hybrid network architecture with Active Directory Federation Service authorization in Azure.

 • HybrididentitetHybrid Identity

  Med hybrididentitetsskissen kan team hantera program och användaridentitet på ett konsekvent sätt via moln med hjälp av Azure Stack HubThe Hybrid Identity blueprint enables teams to manage applications and user identity consistently across clouds with the utilization of Azure Stack Hub

 • SaaS med flera klientorganisationer på AzureMultitenant SaaS on Azure

  Skapa en SaaS-lösning med flera klientorganisationer på Azure som är utformad för hög tillgänglighet, skalbarhet, datasäkerhet och isolering med App Service, Azure Kubernetes Service och elastiska SQL-pooler.Build a multitenant SaaS solution on Azure, designed for high availability, scalability, data security and isolation using App Service, Azure Kubernetes Service, and SQL Elastic Pools.

tillbaka till början

Integrering

tillbaka till början

Internet of Things

tillbaka till början

Hantering och styrning

tillbaka till början

Media

 • Liveuppspelning av digitala mediaLive streaming digital media

  En liveuppspelningslösning som gör att du kan spela in video i realtid och sända den till konsumenter i realtid, till exempel strömma intervjuer, konferenser och sportevenemang online.A live streaming solution allows you to capture video in real-time and broadcast it to consumers in real time, such as streaming interviews, conferences, and sporting events online.

 • Video på begäran i digitala mediaVideo-on-demand digital media

  En grundläggande lösning för video på begäran som ger dig möjlighet att strömma inspelat videoinnehåll, till exempel filmer, nyhetsklipp, sportklipp, utbildningsvideor och självstudier till alla slutpunktsenheter som kan spela upp video, mobilappar eller webbläsare.A basic video-on-demand solution that gives you the capability to stream recorded video content such as movies, news clips, sports segments, training videos, and customer support tutorials to any video-capable endpoint device, mobile application, or desktop browser. Videofiler laddas upp till Azure Blob Storage, kodas till ett standardformat med flera bithastigheter och distribueras sedan via alla större protokoll för dataströmmar (HLS, MPEG-DASH, Smooth) till Azure Media Player-klienten.Video files are uploaded to Azure Blob storage, encoded to a multi-bitrate standard format, and then distributed via all major adaptive bit-rate streaming protocols (HLS, MPEG-DASH, Smooth) to the Azure Media Player client.

tillbaka till början

Migrering

 • Lägga till en mobilklientdel till en äldre appAdding a mobile front-end to a legacy app

  Lösningen demonstrerar modernisering av ett befintligt program genom att konsolidera data från flera affärssystem till en och samma plats och visa dem via webb- och mobilklienter.The solution demonstrates modernizing an existing application by consolidating data from multiple business systems into one place and surfacing it through web and mobile frontends. Detta är avsett att öka produktiviteten för de anställda och möjliggöra snabbare beslut.This is targeted at improving employee productivity and to enable faster decision making.

 • Migrera IBM-program från stordatorer till Azure med TmaxSoft OpenFrameMigrate IBM mainframe applications to Azure with TmaxSoft OpenFrame

  Lär dig hur du migrerar IBM zSeries-program från stordatorer till Azure.Find out how to migrate IBM zSeries mainframe applications to Azure. Lär dig hur du använder TmaxSoft OpenFrame för den här uppgiften.Learn how to use TmaxSoft OpenFrame for this task. Förstå metoden Lift and Shift.Understand the lift and shift approach.

 • Modern kundsupportportalModern Customer Support Portal

  Den här arkitekturen visar hur du enkelt ansluter flera affärssystem för att aktivera kundsupport.This architecture shows how to easily connect multiple business systems to enable customer support.

 • Serverlös databehandling för LOB-apparServerless Computing Solution for LOB Apps

  Lösningen visar en affärsprocess för kundregistrering.The solution demonstrates a business process for customer onboarding. Med den här serverlösa arkitekturen kan du skapa och köra program utan att behöva oroa dig för den underliggande infrastrukturen och tillhörande hantering och underhåll.This serverless architecture enables you to build and run applications without having to worry about the underlying infrastructure and the associated management and maintenance. Och du kan dramatiskt förbättra produktiviteten för utvecklare.By using it, you can dramatically improve developer productivity.

tillbaka till början

Mixed Reality

 • Granskning av design med mixad verklighetDesign Review Powered by Mixed Reality

  Alltför ofta förlorar produktdesigners tid och pengar på en ineffektiv designgranskning. 2D-bilder saknar viktiga detaljer och sammanhang och fysiska prototyper är extremt dyra.Too often, product designers waste time and money with inefficient design review-2D images lose essential detail and context, and physical prototypes are extremely expensive. Med det här scenariot för mixad verklighet kan kunder, designers och tekniker på plats enkelt dela och granska design som 3D-hologram i sin egen miljö, vilket gör att de kan fatta designbeslut snabbt och få kortare tid till marknaden.With this mixed reality scenario, clients, designers, and on-site engineers can easily share and review designs as 3D holograms in the context of their environment, accelerating design decisions and reducing time to market.

 • Resurshantering med hjälp av mixad verklighet och IoTFacilities management powered by mixed reality and IoT

  Förbättra drifttiden och verksamheten inom hotell- och restaurang, tillverkning, detaljhandel med mera med mixad verklighet och IoT.Improve uptime and operations in hospitality, manufacturing, retail, and more with mixed reality and IoT. Det här scenariot visar hur du kan visualisera en virtuell replik av ditt fysiska utrymme med realtidsdata i din miljö.This scenario shows how you can visualize a virtual replica of your physical space with real-time data in the context of your environment. Det är byggd på Azure Spatial Anchors och Azure Digital Twins.It is built on Azure Spatial Anchors and Azure Digital Twins. När du har granskat den här lösningsarkitekturen kan du börja utforska vårt referensexempel.After reviewing this solution architecture, dive right in and explore our reference sample.

 • Utbildning och procedurvägledning med hjälp av mixad verklighetTraining and procedural guidance powered by mixed reality

  Gör det möjligt för ditt team och dina anställda att lära sig nya processer och material snabbare, med färre fel och högre exakthet, genom att tillhandahålla beständiga holografiska instruktioner mappade till exakta platser i deras fysiska arbetsyta.Enable your team and employees to learn new processes and materials faster, with fewer errors, and greater confidence by providing persistent holographic instructions mapped to precise locations in their physical workspace.

tillbaka till början

Mobil

 • Anpassade affärsprocesserCustom Business Processes

  Det här exemplet visar hur du kan distribuera portaler som automatiserar manuella eller pappersbaserade processer och ger en funktionsrik användarupplevelse.This example demonstrates how you can deploy portals that automate manual or paper-based processes and surface rich user experience. Använda Azure API Management och Azure Functions för att ansluta anpassade API:er som ansluter till dina äldre system.Leverage Azure API management and Azure Functions to connect custom APIs which tap into your legacy systems.

 • Anpassad app för mobil personalCustom Mobile Workforce App

  Lär dig hur arkitekturen för anpassade app för hantering av mobil personal skapas och implementeras med ett steg-för-steg-diagram som illustrerar integrationen av Active Directory, SAP och Azure App Service.Learn how the custom mobile workforce management app architecture is built and implemented with a step-by-step diagram that illustrates the integration of Active Directory, SAP, and Azure App Service.

 • Tillägg för verksamhetsområdeLine of Business Extension

  Det här exemplet visar hur du kan modernisera dina äldre system som saknar stöd för nya processer och ge dem en bättre användarupplevelse.This example shows how you can modernize your legacy systems that cannot support new processes and provide better user experience.

 • Skalbara webb- och mobilappar med Azure Database for PostgreSQLScalable web and mobile applications using Azure Database for PostgreSQL

  Använd Azure Database for PostgreSQL för att bygga snabbt engagerande, högpresterande och skalbara plattformsoberoende appar och inbyggda appar för iOS, Android, Windows eller Mac.Use Azure Database for PostgreSQL to rapidly build engaging, performant, and scalable cross-platform and native apps for iOS, Android, Windows, or Mac.

 • Social media-app för mobil och webb med autentiseringSocial App for Mobile and Web with Authentication

  Se ett detaljerat diagram som illustrerar byggprocessen och implementeringen av den mobila klientens apparkitektur steg för steg, med funktioner för att dela bilder med en webbapp och autentisera, även när du är offline.View a detailed, step-by-step diagram depicting the build process and implementation of the mobile client app architecture that offers social image sharing with a companion web app and authentication abilities, even while offline.

 • Uppgiftsbaserad konsumentmobilappTask-Based Consumer Mobile App

  Lär dig hur arkitekturen för uppgiftsbaserade konsumentmobilappar skapas med ett stegvist flödesschema som visar integrationen med Azure App Service Mobile Apps, Visual Studio och Xamarin för att förenkla byggprocessen.Learn how the task-based consumer mobile app architecture is created with a step-by-step flow chart that shows the integration with Azure App Service Mobile Apps, Visual Studio, and Xamarin to simplify the build process.

 • Webb- och mobilklientdelarWeb and Mobile Front Ends

  Det här exempelscenariot visar hur du kan påskynda klientdels- och affärsprocessutvecklingen med visuell designer med dra och släpp-funktion.This example scenario demonstrates how you can accelerate frontend and business process development with drag and drop visual designer.

tillbaka till början

Nätverk

tillbaka till början

Säkerhet

tillbaka till början

Storage

 • HPC-medierenderingHPC Media Rendering

  Optimera medierenderingsprocessen med en stegvis HPC-lösningsarkitektur från Azure som kombinerar Azure CycleCloud och HPC Cache.Optimize the media rendering process with a step-by-step HPC solution architecture from Azure that combines Azure CycleCloud and HPC Cache.

 • HybridfiltjänsterHybrid file services

  Använda Azure File Sync och Azure Files för att utöka filtjänsternas värdfunktioner till resurser för filresurser som lagras lokalt och i molnet.Use Azure File Sync and Azure Files to extend file services hosting capabilities across cloud and on-premises file share resources.

 • Lösningar för lagring av medicinska dataMedical Data Storage Solutions

  Lagra hälso- och sjukvårdsdata på ett effektivt sätt med molnbaserade lösningar från Azure.Store healthcare data effectively and affordably with cloud-based solutions from Azure. Hantera medicinska uppgifter med inbyggt skydd med högsta säkerhetsnivå.Manage medical records with the highest level of built-in security.

 • Använda Azure-filresurser i en hybridmiljöUsing Azure file shares in a hybrid environment

  Azure-filresurser kan ersätta traditionella filservrar.Azure file shares can replace traditional file servers. Med identitetsbaserad autentisering kan du styra åtkomsten till Azure-filresurser med hjälp av AD DS-användare och -grupper.With identity-based authentication you can control access to Azure file shares by using AD DS users and groups.

tillbaka till början

Webb

 • Skapa en skalbar webbapp för näthandelArchitect scalable e-commerce web app

  Webbplatsen för näthandel har enkla arbetsflöden för orderbehandling med Azure-tjänster.The e-commerce website includes simple order processing workflows with the help of Azure services. Med hjälp av Azure Functions och Web Apps kan utvecklare fokusera på att skapa personliga upplevelser och låta Azure ta hand om infrastrukturen.Using Azure Functions and Web Apps, developers can focus on building personalized experiences and let Azure take care of the infrastructure.

 • Grundläggande webbprogramBasic web application

  Lär dig beprövade metoder för ett webbprogram som använder Azure App Service och Azure SQL Database med hjälp av den här referensarkitekturen.Learn about proven practices for a web application that uses Azure App Service and Azure SQL Database by using this reference architecture.

 • Arkitektur för skalning mellan molnCross Cloud Scaling Architecture

  Lär dig hur du kan förbättra skalbarheten mellan moln med en lösningsarkitektur som innefattar Azure Stack.Learn how to improve cross cloud scalability with solution architecture that includes Azure Stack. Ett stegvist flödesschema som visar instruktioner för implementering.A step-by-step flowchart details instructions for implementation.

 • Klientdel för e-handelE-commerce front end

  I det här exempelscenariot implementeras en klientdel för e-handel med hjälp av Azure PaaS-verktyg (plattform som en tjänst) så att du kan hantera transaktionsökningar.This example scenario implements an e-commerce front end using Azure platform as a service tools, which allow you to handle increases in transactions.

 • SharePoint-servergrupp med hög tillgänglighetHighly available SharePoint farm

  Lär dig hur du distribuerar en SharePoint-servergrupp med hög tillgänglighet för intranätfunktioner med en stegvis arkitekturmall från Azure.Learn how to deploy a highly available SharePoint farm for intranet capabilities with a step-by-step solution architecture template from Azure.

 • SharePoint-hybridservergrupp med Microsoft 365Hybrid SharePoint Farm with Microsoft 365

  Leverera intranätskapacitet med hög tillgänglighet genom att distribuera SharePoint och dela hybridarbetsbelastningar med Microsoft 365.Deliver highly available intranet capability by deploying SharePoint and sharing hybrid workloads with Microsoft 365. Konfigurera den här lösningen med hjälp av stegvisa instruktioner.Setup this solution with step-by-step instructions.

 • Migrera ett webbprogram med Azure APIMMigrate a web app using Azure APIM

  I det här scenariot migrerar ett näthandelsföretag inom resebranschen ett äldre webbprogram med hjälp av Azure API Management.In this scenario, an e-commerce company in the travel industry migrates a legacy web application by using Azure API Management.

 • Webbprogram med flera nivåer som har skapats för HA/DRMulti-tier web application built for HA/DR

  Skapa ett webbprogram med flera nivåer som har skapats för hög tillgänglighet och haveriberedskap på Azure med hjälp av virtuella Azure-datorer, tillgänglighetsuppsättningar, tillgänglighetszoner, Azure Site Recovery och Azure Traffic Manager.Create a multitier web application built for high availability and disaster recovery on Azure using Azure virtual machines, availability sets, availability zones, Azure Site Recovery, and Azure Traffic Manager.

 • SAP S/4 HANA för stora instanserSAP S/4 HANA for Large Instances

  Läs mer om SAP HANA på Azure för stora instanser med hög tillförlitlighet och haveriberedskap.Learn more about SAP HANA on Azure for large instances that includes high reliability and disaster recovery. Ta reda på hur NFS-lagring används för stora instanser av SAP HANA.Find out how NFS storage is used for large instances of SAP HANA.

 • Skalbar Episerver-marknadsföringswebbplatsScalable Episerver marketing website

  Låt företaget köra digitala marknadsföringswebbplatser med flera kanaler på en enda plattform och skala upp och ned kampanjer på begäran.Let your business run multi-channel digital marketing websites on one platform and spin up and spin down campaigns on demand. Dra nytta av de omfattande funktionerna i Episerver för att hantera alla aspekter av din webbplats och kampanjresultat.Take advantage of the comprehensive capabilities of Episerver to manage every aspect of your site and campaign performance.

 • Skalbar Sitecore-marknadsföringswebbplatsScalable Sitecore marketing website

  Med Sitecore Experience Platform (xP) har du nära tillgång till kompletta data, integrerade verktyg samt automatiseringsfunktioner för att engagera dina kunder genom en iterativ livscykel – du får den tekniska grund som krävs för att vinna kunder för livet.With the Sitecore Experience Platform (xP), you have at your fingertips the complete data, integrated tools, and automation capabilities to engage your customers throughout an iterative life cycle-the technology foundation necessary to win customers for life.

 • Skalbar Umbraco CMS-webbappScalable Umbraco CMS web app

  Medelstor Umbraco CMS-webbapp konfigurerad för skalning och optimal för vältrafikerade webbplatser.Medium Umbraco CMS web app configured to scale and optimal for high-traffic sites. Den utnyttjar två webbappar, en för din klientapp och den andra för backoffice-appen, och distribueras i en region med automatisk skalning aktiverat.It uses two web apps, one for your front-end app and the other for your back-office app, deployed in a single region with autoscaling enabled.

 • Skalbara webbapparScalable Web Apps

  skalbara webbappar, azure redis cache, cache för sessionsdata, cache för användarcookie, azure cache for redisscalable web apps, azure redis cache, session data cache, user cookie cache, azure cache for redis

 • Skalbar och säker WordPress på AzureScalable and secure WordPress on Azure

  Det här exemplet visar en mycket skalbar och säker installation av WordPress.This example shows a highly scalable and secure installation of WordPress. Det här scenariot användes för ett stort konvent och skalades för att möta toppar i trafiken.The scenario was used for a large convention and scaled to meet spike traffic.

 • Skalbar orderbearbetningScalable order processing

  Det här exemplet demonstrerar en mycket skalbar, motståndskraftig arkitektur för behandling av onlinebeställningar med hanterade Azure-tjänster som Cosmos DB och HDInsight.This example demonstrates a highly scalable, resilient architecture for online order processing, using managed Azure services such as Cosmos DB and HDInsight.

 • Skalbar webbappScalable web application

  Använd de beprövade metoderna i den här referensarkitekturen för att förbättra skalbarheten och prestandan i en Azure App Service-webbapp...Use the proven practices in this reference architecture to improve scalability and performance in an Azure App Service web application..

 • Serverlöst webbprogramServerless web application

  Referensarkitekturen visar ett serverlöst webbprogram som levererar statiskt innehåll från Azure Blob Storage och implementerar ett API med hjälp av Azure Functions.This reference architecture shows a serverless web application, which serves static content from Azure Blob Storage and implements an API using Azure Functions.

 • Enkel varumärkesanpassad webbplatsSimple branded website

  Bygg snabbt och starta digitala kampanjer som skalas automatiskt utifrån kundernas efterfrågan.Quickly build and launch digital campaigns that automatically scale based on customer demand.

 • Enkel digital marknadsföringswebbplatsSimple digital marketing website

  Börja enkelt med ett innehållshanteringssystem som gör att du lätt kan hantera meddelanden på din webbplats i realtid från en webbläsare, utan programmeringskunskaper.Start simple with the content management system that enables you to easily maintain the messaging on your website in real-time, from a browser, with no coding skills.

 • Övervakning av webbprogram i AzureWeb application monitoring on Azure

  Lär dig mer om övervakningstjänster och dataflödesmodeller med flera datakällor.Learn about the monitoring services and a dataflow model for use with multiple data sources. Många övervakningsverktyg och -tjänster fungerar med Azure-distributioner.Many monitoring tools and services work with Azure deployments.

tillbaka till början

Windows Virtual Desktop

tillbaka till början