Programintegrering med Event Grid

Event Grid
Functions
Logic Apps

Lösnings idé Solution Idea

Om du vill se den här artikeln med mer information, implementerings information, prissättnings vägledning eller kod exempel kan du berätta för oss med GitHub feedback!If you'd like to see us expand this article with more information, implementation details, pricing guidance, or code examples, let us know with GitHub Feedback!

Event Grid ansluter din app till andra tjänster.Event Grid connects your app with other services. Du kan till exempel skapa ett program ämne för att skicka appens händelse data till Event Grid och dra nytta av dess tillförlitliga leverans, avancerad Routning och direkt integrering med Azure.For example, create an application topic to send your app's event data to Event Grid and take advantage of its reliable delivery, advanced routing, and direct integration with Azure. Du kan även använda Event Grid med Logic Apps för att bearbeta data var som helst, utan att skriva någon kod.Alternatively, you can use Event Grid with Logic Apps to process data anywhere, without writing code.

ArkitekturArchitecture

Arkitektur diagram Ladda ned en SVG -arkitektur.Architecture Diagram Download an SVG of this architecture.