Använda Azures funktions retur värde

Den här artikeln förklarar hur retur värden fungerar i en funktion.

På språk som har ett retur värde kan du binda en funktions utgående bindning till returvärdet:

 • I ett C#-klass bibliotek använder du attributet utgående bindning till metodens retur värde.
 • I Java använder du kommentaren utgående bindning till funktions metoden.
 • På andra språk ställer du in name egenskapen i function.jspå till $return .

Om det finns flera utgående bindningar använder du returvärdet för bara en av dem.

I C#-och C#-skript är alternativa sätt att skicka data till en utgående bindning out parametrar och insamlade objekt.

Här är C#-koden som använder returvärdet för en utgående bindning, följt av ett asynkront exempel:

[FunctionName("QueueTrigger")]
[return: Blob("output-container/{id}")]
public static string Run([QueueTrigger("inputqueue")]WorkItem input, ILogger log)
{
  string json = string.Format("{{ \"id\": \"{0}\" }}", input.Id);
  log.LogInformation($"C# script processed queue message. Item={json}");
  return json;
}
[FunctionName("QueueTrigger")]
[return: Blob("output-container/{id}")]
public static Task<string> Run([QueueTrigger("inputqueue")]WorkItem input, ILogger log)
{
  string json = string.Format("{{ \"id\": \"{0}\" }}", input.Id);
  log.LogInformation($"C# script processed queue message. Item={json}");
  return Task.FromResult(json);
}

Nästa steg