Azure Monitor logg frågorAzure Monitor log queries

Azure Monitor loggar bygger på Azure Datautforskaren och Azure Monitor logg frågor använder en version av samma Kusto.Azure Monitor logs are built on Azure Data Explorer, and Azure Monitor log queries use a version of the same Kusto query language. Dokumentationen för Kusto-frågespråket innehåller all information om språket och bör vara din primära resurs för att skriva Azure Monitor logg frågor.The Kusto query language documentation has all of the details for the language and should be your primary resource for writing Azure Monitor log queries. Den här sidan innehåller länkar till andra resurser för att lära dig hur du skriver frågor och om skillnader med Azure Monitor implementering av språket.This page provides links to other resources for learning how to write queries and on differences with the Azure Monitor implementation of the language.

Anteckning

Den här artikeln har nyligen uppdaterats för användning av term Azure Monitors loggar i stället för Log Analytics.This article was recently updated to use the term Azure Monitor logs instead of Log Analytics. Loggdata lagras fortfarande i en Log Analytics arbets yta och samlas in och analyseras fortfarande av samma Log Analytics-tjänst.Log data is still stored in a Log Analytics workspace and is still collected and analyzed by the same Log Analytics service. Vi uppdaterar terminologin för att bättre avspegla rollen för loggar i Azure Monitor.We are updating the terminology to better reflect the role of logs in Azure Monitor. Se Azure Monitor terminologis ändringar för mer information.See Azure Monitor terminology changes for details.

Komma igångGetting started

KonceptConcepts

ReferensReference

ExempelExamples

LektionerLessons

ÖversiktsbladCheatsheets

Nästa stegNext steps