Förhindra oväntade avgifter med Azure-fakturering och kostnadshanteringPrevent unexpected charges with Azure billing and cost management

När du registrerar dig för Azure finns det flera saker du kan göra för att få en bättre uppfattning om dina utgifter:When you sign up for Azure, there are several things you can do to get a better idea of your spending:

Få en kostnadsuppskattning innan du lägger till Azure-tjänsterGet estimated costs before adding Azure services

Använd något av följande verktyg för att beräkna kostnaden för att använda en Azure-tjänst:Use one of the following tools to estimate the cost of using an Azure service:

 • Priskalkylator för AzureAzure pricing calculator
 • Azure-prisdokumentAzure price sheet
 • Azure PortalAzure portal

Bilderna i följande avsnitt innehåller exempel på priser i amerikanska dollar.The images in the following sections show example pricing in US Dollars.

Beräkna kostnaden online med priskalkylatornEstimate cost online using the pricing calculator

Ta en titt på priskalkylatorn för att beräkna månadskostnaden för den tjänst du vill lägga till.Check out the pricing calculator to get an estimated monthly cost of the service that you want to add. Du kan ändra valutan för att få uppskattningen i din lokala valuta.You can change the currency to get the estimate in your local currency.

Skärmbild av menyn för priskalkylatorn

Du kan visa uppskattade kostnader för alla Azure-tjänster från första part.You can view estimated cost for any first party Azure service. I skärmbilden nedan uppskattas till exempel beräkningstimmarna för en virtuell A1-dator med Windows kosta 66.96 USD i månaden om den körs utan avbrott:For example, in the screenshot below, an A1 Windows Virtual Machine (VM) is estimated to cost $66.96 per month in compute hours if you leave it running the whole time:

Skärmbild av priskalkylatorn som visar den beräknade månadskostnaden för en virtuell A1-dator med Windows

Mer information om priser finns i vanliga frågor och svar om prissättning.For more information about pricing, see the Pricing FAQ. Om du vill prata med en Azure-säljare ringer du telefonnumret som visas överst på sidan med vanliga frågor och svar.If you want to talk to an Azure salesperson, call the phone number shown at the top of the FAQ page.

Visa och ladda ned Azure-prisdokumentView and download Azure price sheet

Om du har åtkomst till Azure via ett Enterprise-avtal (EA) eller ett Microsoft-kundavtal (MCA) kan du visa och ladda ned prisdokumentet för ditt Azure-konto.If you have access to Azure through an Enterprise Agreement (EA) or a Microsoft Customer Agreement (MCA), you can view and download the price sheet for your Azure account. Prisdokumentet är en Excel-fil som innehåller priser för alla Azure-tjänster.The price sheet is an excel file that contains prices for all Azure services. Mer information finns i Visa och ladda ned dina Azure-priser.For more information, see View and download your Azure pricing.

Gå igenom kostnadsuppskattningarna på Azure-portalenReview estimated costs in the Azure portal

Du kan visa den uppskattade kostnaden per månad när du lägger till en tjänst i Azure-portalen.You can view the estimated cost per month while adding a service in the Azure portal. När du till exempel väljer storleken på din virtuella Windows-dator kan du se den uppskattade månadskostnaden för beräkningstimmarna:For example, when you choose the size of your Windows VM, you see the estimated monthly cost for the compute hours:

Exempel: en virtuell A1-dator med Windows som visar den uppskattade månadskostnaden

Övervaka kostnader när du använder Azure-tjänsterMonitor costs when using Azure services

Du kan övervaka kostnader med följande verktyg:You can monitor costs with the following tools:

 • Budget-och kostnadsaviseringarBudget and cost alerts
 • KostnadsanalysCost analysis

Spåra kostnader med budgetar och kostnadsaviseringarTrack costs with budgets and cost alerts

Skapa budgetar för att hantera kostnader och skapa aviseringar som automatiskt meddelar mottagarna om kostnadsavvikelser och överförbrukning.Create budgets to manage costs and create alerts that automatically notify you are your stakeholders of spending anomalies and overspending.

Utforska och analysera kostnader med kostnadsanalysExplore and analyze costs with cost analysis

När dina Azure-tjänster är igång bör du regelbundet kontrollera kostnaderna så att du sparar dina utgifter för Azure.After you have your Azure services running, regularly check costs to track your Azure spending. Du kan använda kostnadsanalys till att ta reda på var kostnaderna för din Azure-användning kommer ifrån.You can use cost analysis to understand where costs originated for your Azure usage.

 1. Öppna sidan Kostnadshantering och fakturering i Azure-portalen.Visit the Cost Management + Billing page in the Azure portal.

 2. Klicka på Kostnadsanalys till vänster på skärmen så ser du aktuella kostnader uppdelade i olika kategorier som tjänst, plats och prenumeration.Click Cost analysis from the left side of the screen to see the current cost broken down by various pivots such as service, location, and subscription. När du har lagt till en tjänst eller gör ett köp kan det ta upp till 24 timmar innan data visas.After you add a service or make a purchase, wait 24 hours for the data to display. Som standard visas kostnaderna för den aktuella omfattningen i kostnadsanalysen.By default, cost analysis shows the cost for the scope that you are in. I skärmbilden nedan ser du till exempel kostnader för Contosos faktureringskonto.For example, in the screenshot below, cost for Contoso billing account is displayed. Använd reglaget Omfång om du vill växla till ett annat omfång i kostnadsanalysen.Use the Scope pill to switch to a different scope in cost analysis. Mer information om omfång finns i Förstå och arbeta med omfångFor more information about scopes, see Understand and work with scopes

  Skärmbild av kostnadsanalysvyn på Azure-portalen

 3. Du kan filtrera efter olika egenskaper som etiketter, resurstyper och tidsintervall.You can filter by various properties such as tags, resource type, and time span. Klicka på Lägg till filter för att lägga till filtret för en egenskap och välja vilka värden du vill filtrera.Click Add filter to add the filter for a property and select the values to filter. Välj Exportera för att exportera vyn till en fil med kommaavgränsade värden (.csv).Select Export to export the view to a comma-separated values (.csv) file.

 4. Du kan också klicka på etiketterna i diagrammet om du vill se historiken för dagliga utgifter för etiketten.Additionally, you can click the labels of the chart to see the daily spend history for that label. Här är ett exempel: I skärmbilden nedan ser du den dagliga kostnaden för att köra dina virtuella datorer genom att klicka på de virtuella datorerna.For ex: In the screenshot below, clicking on virtual machines displays the daily cost of running your VMs.

  Skärmbild av utgiftshistorikvyn på Azure-portalen

Optimera och minska kostnadernaOptimize and reduce costs

Mer information om kostnadshanteringsprinciperna finns i Optimera molninvesteringen med Azure Cost Management.If you're unfamiliar with the principles of cost management, read How to optimize your cloud investment with Azure Cost Management.

På Azure-portalen kan du även optimera och minska kostnaderna för Azure med automatisk avstängning av virtuella datorer och Advisor-rekommendationer.In the Azure portal, you can also optimize and reduce Azure costs with auto shutdown for VMs and Advisor recommendations.

Överväg att använda kostnadsbesparingsfunktioner, t.ex. automatisk avstängning för virtuella datorerConsider cost-cutting features like auto shutdown for VMs

Beroende på ditt scenario kan du konfigurera automatisk avstängning för dina virtuella datorerna på Azure-portalen.Depending on your scenario, you can configure auto shutdown for your VMs in the Azure portal. Mer information finns i Automatisk avstängning för virtuella datorer med Azure Resource Manager.For more information, see Auto shutdown for VMs using Azure Resource Manager.

Skärmbild av alternativet för automatisk avstängning på portalen

Automatisk avstängning är inte detsamma som när du stänger av den virtuella datorn med energialternativ.Auto shutdown isn't the same as when you shut down within the VM with power options. Automatisk avstängning stoppar och frigör de virtuella datorerna så att ytterligare användningskostnader stoppas.Auto shutdown stops and deallocates your VMs to stop additional usage charges. Mer information finns i avsnittet med vanliga frågor och svar om priser för virtuella Linux-datorer och virtuella Windows-datorer i olika VM-tillstånd.For more information, see pricing FAQ for Linux VMs and Windows VMs about VM states.

Information om kostnadsbesparingsfunktioner för utvecklings- och testmiljöer finns i avsnittet om Azure DevTest Labs.For more cost-cutting features for your development and test environments, check out Azure DevTest Labs.

Aktivera och granska Azure Advisor-rekommendationerTurn on and review Azure Advisor recommendations

Azure Advisor hjälper dig att minska kostnaderna genom att identifiera resurser med låg användning.Azure Advisor helps you reduce costs by identifying resources with low usage. Sök efter Advisor i Azure-portalen:Search for Advisor in the Azure portal:

Skärmbild av knappen Azure Advisor på Azure-portalen

Välj Kostnad till vänster.Select Cost from the left-hand side. Du ser rekommendationer som kan åtgärdas på fliken Kostnad:You'll see actionable recommendations in the Cost tab:

Skärmbild av exempel på Advisor-kostnadsrekommendation

Gå igenom självstudien Optimera kostnader från rekommendationer för en guidad självstudie om Advisor-rekommendationer för kostnadsbesparing.Review the Optimize costs from recommendations tutorial for a guided tutorial about cost-saving Advisor recommendations.

Gå igenom avgifterna på din senaste fakturaReview charges against your latest invoice

Fakturan blir tillgänglig i slutet av faktureringsperioden.At the end of the billing cycle, your invoice is available. Du kan ladda ned fakturor och detaljerade användningsfiler för att jämföra dem och kontrollera att du debiteras korrekt.You can download invoices and detailed usage files and compare them to make sure you were charged correctly. Mer information om hur du jämför din dagliga användning med din faktura finns i Förstå fakturan för Microsoft Azure.For more information about comparing your daily usage with your invoice, see Understand your bill for Microsoft Azure.

Om du använder Azure via ett Microsoft-kundavtal (MCA) kan du också jämföra fakturan med transaktionerna för att förstå avgifterna på din faktura.If you are using Azure through a Microsoft Customer Agreement (MCA), you can also compare your invoice with the transactions to understand the charges on your invoice.

Integrera med API:er för fakturering och förbrukningIntegrate with billing and consumption APIs

Du kan använda Azure-API:erna för fakturering och förbrukning till att hämta fakturerings- och kostnadsdata programmatiskt.Use the Azure billing and consumption APIs to programmatically get billing and cost data. Använd RateCard-API:et och användnings-API:et tillsammans för att visa din fakturerade användning.Use the RateCard API and the Usage API together to get your billed usage. Mer information finns i Få insikter om din resursförbrukning i Microsoft Azure.For more information, see Gain insights into your Microsoft Azure resource consumption.

Ytterligare resurser och särskilda fallAdditional resources and special cases

EA- och CSP-kunder och kunder med sponsringEA, CSP, and Sponsorship customers

Prata med din kontoansvarige eller Azure-partner för att komma igång.Talk to your account manager or Azure partner to get started.

ErbjudandeOffer ResurserResources
Enterprise-avtal (EA)Enterprise Agreement (EA) EA-portal, hjälpdokument och Power BI-rapportEA portal, help docs, and Power BI report
Leverantör av molnlösningar (CSP)Cloud Solution Provider (CSP) Prata med din leverantörTalk to your provider
Azure-sponsringAzure Sponsorship SponsringsportalenSponsorship portal

Om du hanterar IT för en stor organisation rekommenderar vi att du läser Azure Enterprise-kodskelett och faktabladet om företags-IT (nedladdning av PDF-fil, endast på engelska).If you're managing IT for a large organization, we recommend reading Azure enterprise scaffold and the enterprise IT white paper (.pdf download, English only).

Kostnadsvyer för Enterprise-avtal på Azure-portalenEnterprise Agreement cost views in the Azure portal

Enterprise-kostnadsvyer finns för närvarande som en offentlig förhandsversion.Enterprise cost views are currently in Public Preview. Saker att tänka på:Items to note:

 • Prenumerationskostnader baseras på användning och inkluderar inte förbetalda belopp, överförbrukning, inkluderade antal, justeringar eller moms.Subscription costs are based on usage and don't include prepaid amounts, overages, included quantities, adjustments, and taxes. Faktiska avgifter beräknas på registreringsnivån.Actual charges are computed at the Enrollment level.
 • Beloppen som visas på Azure-portalen kan skilja sig från de som visas på Enterprise-portalen.Amounts shown in the Azure portal might be different than what's in the Enterprise portal. Det kan ta några minuter innan ändringarna på Enterprise-portalen visas på Azure-portalen.Updates in the Enterprise portal may take a few minutes before the changes are shown in the Azure portal.
 • Om du inte ser några kostnader kan det bero på något av följande:If you aren't seeing costs, it might be for one of the following reasons:
  • Du har inte behörighet på prenumerationsnivå.You don't have permissions at the subscription level. Om du vill visa vyer för företagskostnader måste du ha rollen Faktureringsläsare, Läsare, Deltagare eller Ägare på prenumerationsnivå.To see enterprise cost views, you must be a Billing Reader, Reader, Contributor, or Owner at the subscription level.
  • Du är kontoägare och registreringsadministratören har inaktiverat inställningen Visa debiteringar för kontoägare.You're an Account Owner and your Enrollment Administrator has disabled the "AO view charges" setting. Kontakta registreringsadministratören för att få åtkomst till kostnaderna.Contact your Enrollment Administrator to get access to costs.
  • Du är avdelningsadministratör och registreringsadministratören har inaktiverat inställningen Visa debiteringar för avdelningsadministratörer.You're a Department Administrator and your Enrollment Administrator has disabled the DA view charges setting. Kontakta registreringsadministratören för att få åtkomst.Contact your Enrollment Administrator to get access.
  • Du har köpt Azure via en kanalpartner och partnern publicerade ingen prisinformation.You bought Azure through a channel partner, and the partner didn't release pricing information.
 • Om du uppdaterar inställningar för kostnader och åtkomst i Enterprise-portalen kan det ta några minuter innan du ser ändringarna i Azure-portalen.If you update settings related to cost, access in the Enterprise portal, there's a delay of a few minutes before the changes are shown in the Azure portal.
 • Utgiftsgräns och fakturahjälp gäller inte för EA-prenumerationer.Spending limit, and invoice guidance don't apply to EA Subscriptions.

Kontrollera din prenumeration och åtkomstCheck your subscription and access

För att visa kostnader behöver du åtkomst på konto- eller prenumerationsnivå för kostnads- eller faktureringsinformationen.To view costs, you need account or subscription level access to cost or billing information. Åtkomsten varierar beroende på typen av faktureringskonto.The access varies by type of billing account. Du kan läsa mer om faktureringskonton och se vilken typ av faktureringskonto du har i Visa faktureringskonton i Azure-portalen.To learn more about billing accounts and check the type of your billing account, see View billing accounts in Azure portal.

Om du har åtkomst till Azure via ett MOSP-faktureringskonto (Microsoft Online Service Program) kan du läsa Hantera åtkomst till faktureringsinformation för Azure .If you have access to Azure through a Microsoft Online Service Program (MOSP) billing account, see Manage access to billing information for Azure.

Om du har åtkomst till Azure via ett EA-faktureringskonto (EA) kan du läsa Förstå administrativa roller för Azure Enterprise-avtal i Azure.If you have access to Azure through an Enterprise Agreement (EA) billing account, see Understand Azure Enterprise Agreement administrative roles in Azure.

Om du har åtkomst till Azure via ett MCA-faktureringskonto (Microsoft-kundavtal) kan du läsa Förstå administrativa roller för Microsoft-kundavtal i Azure.If you have access to Azure through a Microsoft Customer Agreement (MCA) billing account, see Understand Microsoft Customer Agreement administrative roles in Azure.

Begära en SLA-kredit för en tjänstincidentRequest a Service Level Agreement credit for a service incident

Serviceavtalet beskriver Microsofts åtaganden vad gäller drifttid och anslutning.The Service Level Agreement (SLA) describes Microsoft’s commitments for uptime and connectivity. En tjänstincident, eller avbrott, rapporteras när det har uppstått problem med Azure-tjänster som påverkar driften eller anslutningen till tjänsten i fråga.A service incident is reported when Azure services experience an issue that impacts uptime or connectivity, often referred to as an outage. Om vi inte lyckas upprätthålla tjänstnivåerna för respektive tjänst enligt relevant SLA kan du ha rätt till en kredit för en del av dina månatliga tjänstavgifter.If we do not achieve and maintain the Service Levels for each service as described in the SLA, then you might be eligible for a credit towards a portion of your monthly service fees.

Så här begär du en kredit:To request a credit:

 1. Logga in på Azure-portalen.Sign in to the Azure portal. Om du har flera konton kontrollerar du att du använder det som påverkades av avbrottet i Azure.If you have multiple accounts, make sure that you use the one that was affected by Azure downtime.
 2. Skapa en ny supportbegäran.Create a new support request.
 3. Välj Fakturering under Typ av problem.Under Issue type, select Billing.
 4. Välj Begäran om återbetalning under Typ av problem.Under Problem type, select Refund Request.
 5. Förklara att du ber om en SLA-kredit, ange datum/tid/tidszon samt de berörda tjänsterna (virtuella datorer, webbplatser osv.)Add details to specify that you’re asking for an SLA credit, mention the date/time/time-zone as well as the impacted services (VMs, Web Sites, etc.)
 6. Verifiera dina kontaktuppgifter och välj Skapa för att skicka in din begäran.Verify your contact details and select Create to submit your request.

SLA-tröskelvärden varierar beroende på tjänst.SLA thresholds vary by service. Till exempel har SQL Web-nivån ett serviceavtal på 99,9 %, virtuella datorer har ett serviceavtal på 99,95 % och SQL Standard-nivån har ett serviceavtal på 99,99 %.For example, the SQL Web Tier has an SLA of 99.9%, VMs have an SLA of 99.95%, and SQL Standard Tier has an SLA of 99.99%.

För vissa tjänster måste särskilda krav vara uppfyllda för att serviceavtalet ska gälla.For some services, there are prerequisites for the SLA to apply. Till exempel måste virtuella datorer ha två eller fler distribuerade instanser i samma tillgänglighetsuppsättning.For example, virtual machines must have two or more instances deployed in the same Availability Set.

Mer information finns i avsnittet Servicenivåavtal och Sammanfattning av serviceavtal för Azure-tjänster.For more information, see Service Level Agreements and the SLA summary for Azure services documentation.

Behöver du hjälp?Need help? Kontakta oss.Contact us.

Om du har frågor eller behöver hjälp kan du skapa en supportbegäran.If you have questions or need help, create a support request.

Nästa stegNext steps