Spara pengar på isolerade stämpelavgifter i Azure App Service med reserverad kapacitetSave costs for Azure App Service Isolated Stamp Fee with reserved capacity

Du kan spara pengar på isolerade stämpelavgifter i Azure App Service genom att åta dig en reservation för stämpelanvändningen under tre år.You can save money on Azure App Service Isolated Stamp Fees by committing to a reservation for your stamp usage for a duration of three years. Om du vill köpa reserverad kapacitet för isolerade stämpelavgifter måste du välja i vilken region stämpeln ska distribueras och hur många stämplar du vill köpa.To purchase Isolated Stamp Fee reserved capacity, you need to choose the Azure region where the stamp will be deployed and the number of stamps to purchase.

När du köper en reservation debiteras inte längre isolerade stämpelavgifter som matchar reservationsattributen enligt användningsbaserade priser.When you purchase a reservation, the Isolated Stamp Fee usage that matches the reservation attributes is no longer charged at the pay-as-you go rates. Reservationen används automatiskt för det antal isolerade stämplar som matchar den reserverade kapacitetens omfattning och region.The reservation is applied automatically to the number of Isolated stamps that match the reserved capacity scope and region. Du behöver inte tilldela en reservation till en viss isolerad stämpel.You don't need to assign a reservation to an isolated stamp. Reservationen gäller inte för webbarbeten, och därför debiteras andra resurser som är kopplade till stämpeln separat.The reservation doesn't apply to workers, so any other resources associated with the stamp are charged separately.

När den reserverade kapaciteten löper ut fortsätter de isolerade stämplarna att köras men debiteras då enligt användningsbaserade priser.When the reserved capacity expires, Isolated Stamps continue to run but they're billed at the pay-as-you go rate. Reservationer förnyas inte automatiskt.Reservations don't renew automatically.

Avgöra vilken reservation du ska köpaDetermine the right reservation to purchase

När du köper en reservation binder du dig till en viss användning av reserverade kvantiteter under de kommande tre åren.By purchasing a reservation, you're committing to using reserved quantities over next three years. Granska dina användningsdata så att du ser hur många isolerade stämplar för App Service du använder som regel och kommer att behöva i framtiden.Check your usage data to determine how many App Service Isolated Stamps you're consistently using and might use in the future.

Se även till att du förstår hur den isolerade stämpeln sänder ut Linux- och Windows-mätare.Additionally, make sure you understand how the Isolated Stamp emits Linux or Windows meter.

 • Som standard sänder en tom isolerad stämpel ut Windows-stämpelmätaren.By default, an empty Isolated Stamp emits the Windows stamp meter. Det här gäller till exempel om inga webbarbeten är distribuerade.For example, with no workers deployed. Den fortsätter att sända ut den här mätaren om Windows-webbarbeten distribueras till stämpeln.It continues to emit this meter if Windows workers are deployed on the stamp.
 • Mätaren ändras till en Linux-stämpelmätare om du distribuerar ett Linux-webbarbete.The meter changes to the Linux stamp meter if you deploy a Linux worker.
 • När både Linux- och Windows-webbarbeten distribueras så sänder stämpeln ut Windows-mätaren.In cases where both Linux and Windows workers are deployed, the stamp emits the Windows meter.

Stämpelmätaren kan alltså ändras mellan Windows och Linux under stämpelns livslängd.So, the stamp meter can change between Windows and Linux over the life of the stamp.

Köp stämpelreservationer för Windows om du har ett eller flera Windows-webbarbeten för stämpeln.Buy Windows stamp reservations if you have one or more Windows workers on the stamp. Den enda gång du bör köpa en Linux-stämpelreservation är om du planerar att bara använda Linux-webbarbeten med stämpeln.The only time you should purchase a Linux stamp reservation is if you plan to only have Linux workers on the stamp.

Köpa reserverad kapacitet för isolerade stämplarBuy Isolated Stamp reserved capacity

Du kan köpa reserverad kapacitet för isolerade stämplar i Azure-portalen.You can buy Isolated Stamp reserved capacity in the Azure portal. Betala för reservationen i förväg eller via månadsbetalningar.Pay for the reservation up front or with monthly payments. Om du vill köpa reserverad kapacitet måste du ha en ägarroll för minst en Enterprise-prenumeration eller en enskild prenumeration med betalning per användning.To buy reserved capacity, you must have the owner role for at least one enterprise subscription or an individual subscription with pay-as-you-go rates.

 • För Enterprise-prenumerationer måste alternativet Lägg till reserverade instanser vara aktiverat i EA-portalen.For Enterprise subscriptions, the Add Reserved Instances option must be enabled in the EA portal. Om inställningen är inaktiverad måste du vara EA-administratör.Or, if the setting is disabled, you must be an EA Admin.
 • I CSP-programmet (Cloud Solution Provider) är det bara administratörsagenter eller säljagenter som kan köpa reserverad SQL Data Warehouse-kapacitet.For the Cloud Solution Provider (CSP) program, only the admin agents or sales agents can purchase SQL Data Warehouse reserved capacity.

Så här köper du:To Purchase:

 1. Gå till Azure-portalen.Go to the Azure portal.
 2. Välj en prenumeration.Select a subscription. Välj den prenumeration som ska betala för den reserverade kapaciteten i listan Prenumeration.Use the Subscription list to choose the subscription that's used to pay for the reserved capacity. Den reserverade kapaciteten debiteras via betalningsmetoden för prenumerationen.The payment method of the subscription is charged the costs for the reserved capacity. Prenumerationstypen måste vara EA (erbjudandenummer: MS-AZR-0017P eller MS-AZR-0148P), betala per användning (erbjudandenummer: MS-AZR-0003P eller MS-AZR-0023P) eller en CSP-prenumeration.The subscription type must be an enterprise agreement (offer numbers: MS-AZR-0017P or MS-AZR-0148P) or Pay-As-You-Go (offer numbers: MS-AZR-0003P or MS-AZR-0023P) or a CSP subscription.
  • För en företagsprenumeration dras avgifterna från registreringens återstående åtagandebelopp eller debiteras som överförbrukning.For an enterprise subscription, the charges are deducted from the enrollment's monetary commitment balance or charged as overage.
  • Får en Betala per användning-prenumeration faktureras avgifterna från kreditkortet eller enligt fakturabetalningsmetoden.For Pay-As-You-Go subscription, the charges are billed to the credit card or invoice payment method on the subscription.
 3. Välj en Omfattning för prenumerationen.Select a Scope to choose a subscription scope.
  • Omfång för enskild resursgrupp – reservationsrabatten tillämpas endast på matchande resurser i den valda resursgruppen.Single resource group scope — Applies the reservation discount to the matching resources in the selected resource group only.
  • Omfång för enskild prenumeration – reservationsrabatten tillämpas på matchande resurser i den valda prenumerationen.Single subscription scope — Applies the reservation discount to the matching resources in the selected subscription.
  • Delat omfång – reservationsrabatten tillämpas på matchande resurser i berättigade prenumerationer i faktureringskontexten.Shared scope — Applies the reservation discount to matching resources in eligible subscriptions that are in the billing context. För EA-kunder är registreringen faktureringskontext.For Enterprise Agreement customers, the billing context is the enrollment. För enskilda prenumerationer med betalning per användning är faktureringsomfånget alla berättigade prenumerationer som kontoadministratören har skapat.For individual subscriptions with pay-as-you-go rates, the billing scope is all eligible subscriptions created by the account administrator.
 4. Välj en Region som den reserverade kapaciteten ska täcka och lägg till reservationen i kundvagnen.Select a Region to choose an Azure region that's covered by the reserved capacity and add the reservation to the cart.
 5. Välj en typ av isolerad plan och klicka på Välj.Select an Isolated Plan type and then click Select.
  Exempel Example
 6. Ange antalet isolerade stämplar för App Service som ska reserveras.Enter the quantity of App Service Isolated stamps to reserve. Om du väljer tre får du till exempel tre reserverade stämplar i en region.For example, a quantity of three would give you three reserved stamps a region. Klicka på Nästa: Granska och köp.Click Next: Review + Buy.
 7. Granska och klicka på Köp nu.Review and click Buy now.

Efter köpet går du till Reservationer där du när som helst kan se status för köpet.After purchase, go to Reservations to view the purchase status and monitor it at any time.

Avbryta, byta ut eller återbetala reservationerCancel, exchange, or refund reservations

Du kan avbryta, byta ut och återbetala reservationer med vissa begränsningar.You can cancel, exchange, or refund reservations with certain limitations. Läs mer i Byten och återbetalning för Azure-reservationer via självbetjäning.For more information, see Self-service exchanges and refunds for Azure Reservations.

Visning av rabatter i användningsdataDiscount application shown in usage data

Dina användningsdata har ett effektivt pris på noll för användning som täcks av reservationen.Your usage data has an effective price of zero for the usage that gets a reservation discount. Du ser reservationsrabatten i användningsdata för varje stämpelinstans i varje reservation.The usage data shows the reservation discount for each stamp instance in each reservation.

Du kan läsa mer om visning av reservationsrabatten i användningsdata i Hämta information om kostnader och användning för reservationer i Enterprise-avtal om du är EA-kund.For more information about how reservation discount shows in usage data, see Get Enterprise Agreement reservation costs and usage if you're an Enterprise Agreement (EA) customer. Annars kan du läsa i Förstå användning av Azure-reservationer för din enskilda prenumeration med Betala per användning-priser.Otherwise see, Understand Azure reservation usage for your individual subscription with pay-as-you-go rates.

Nästa stegNext steps