Förstå användning av Azure-reservationer för din enskilda prenumeration med Betala per användning-priserUnderstand Azure reservation usage for your individual subscription with pay-as-you-go rates subscription

Använd ReservationId-värdet från sidan Reservation och användningsfilen från Azure-kontoportalen till att utvärdera reservationsutnyttjandet.Use the ReservationId from Reservation page and the usage file from the Azure Accounts portal to evaluate your reservation usage.

Om du är en kund med ett Enterprise-avtal kan du läsa i Förstå reservationsanvändningen i din Enterprise-registrering.If you are a customer with an Enterprise Agreement, see Understand reservation usage for your Enterprise enrollment..

I den här artikeln förutsätter vi att reservationen gäller en enskild prenumeration.This article assumes that the reservation is applied to a single subscription. Om reservationen gäller fler än en prenumeration kan reservationsförmånen omfatta flera CSV-användningsfiler.If the reservation is applied to more than one subscription, your reservation benefit may span multiple usage CSV files.

Användning av reserverade VM-instanserUsage for Reserved Virtual Machine Instances

I följande avsnitt antar vi att du kör en Windows-dator av typen Standard_DS1_v2 i regionen USA, östra och att informationen om den reserverade VM-instansen ser ut som i följande tabell:For the following sections, assume that you are running a Standard_DS1_v2 Windows VM in the east US region and your reserved VM instance information looks like the following table:

FältField VärdeValue
ReservationIdReservationId 8117adfb-1d94-4675-be2b-f3c1bca808b68117adfb-1d94-4675-be2b-f3c1bca808b6
KvantitetQuantity 11
SKUSKU Standard_DS1_v2Standard_DS1_v2
RegionRegion eastuseastus

Den virtuella datorns maskinvara täcks eftersom den distribuerade virtuella datorn matchar reservationens attribut.The hardware portion of the VM is covered because the deployed VM matches the reservation attributes. Du kan se vilka Windows-program som inte täcks av den reserverade VM-instansen Kostnader för Windows-program i reserverade Azure VM-instanserTo see what Windows software isn't covered by the reserved VM instance, see Azure Reserve VM Instances Windows software costs

Informationsavsnittet i CSV-filen för virtuella datorerStatement section of CSV file for VMs

I det här avsnittet av CSV-filen ser du den totala användningen av din reservation.This section of your CSV file shows the total usage for your reservation. Använd filtret i fältet Mätarunderkategori som innehåller Reservation- .Apply the filter on the Meter Subcategory field that contains "Reservation-". Du bör se någonting som liknar följande skärmbild:You see something like the following screenshot:

Skärmbild av filtrerad användningsinformation och avgifter för en reservation

På raden Reserverade instanser – bas-VM ser du det totala antalet timmar som täcks av reservationen.The Reservation-Base VM line has the total number of hours that are covered by the reservation. Den här raden visar $0,00 eftersom den täcks av reservationen.This line is $0.00 because the reservation covers it. Raden Reserverade Windows Server-instanser (1 kärna) täcker kostnaden för Windows-program.The Reservation-Windows Svr (1 Core) line covers the cost of Windows software.

Avsnittet med daglig användning i CSV-filenDaily usage section of CSV file

Filtrera på Ytterligare information och skriv in ditt reservations-ID.Filter on Additional Info and type in your Reservation ID. I följande skärmbild ser du fälten som är relaterade till reservationen.The following screenshot shows the fields related to the reservation.

Skärmbild med information och avgifter för daglig användning

  1. ReservationId i fältet Ytterligare information är reservationen som tillämpas på den virtuella datorn.ReservationId in the Additional Info field is the reservation that's applied to the VM.
  2. ConsumptionMeter är den virtuella datorns mätar-ID.ConsumptionMeter is the meter ID for the VM.
  3. Raden Reserverade instanser – bas-VM Mätarunderkategori representerar kostnaden $0 i informationsavsnittet.The Reservation-Base VM Meter Subcategory line represents the $0 cost in statement section. Kostnaden för att köra den här virtuella datorn täcks av reservationen.The cost of running this VM is already paid by the reservation.
  4. Mätar-ID är reservationens mätar-ID.Meter ID is the meter ID for the reservation. Kostnaden för den här mätaren är $0.The cost of this meter is $0. Detta mätar-ID visas för alla virtuella datorer som är kvalificerade för reservationsrabatten.This meter id appears for any VM that qualifies for the reservation discount.
  5. Standard_DS1_v2 är en virtuell dator med vCPU och den virtuella datorn är distribuerad utan Azure Hybrid-förmånen.Standard_DS1_v2 is one vCPU VM and the VM is deployed without Azure Hybrid Benefit. Den här mätaren täcker alltså den extra kostnaden för Windows-programvaran.So, this meter covers the extra charge of the Windows software. Om du vill hitta mätaren som motsvarar den virtuella datorn i D-serien med 1 kärna kan du läsa i Kostnader för Windows-program i reserverade Azure VM-instanser.To find the meter corresponding to D series 1 core VM, see Azure Reserve VM Instances Windows software costs. Om du har Azure Hybrid-förmånen tas inte den här extra avgiften ut.If you have the Azure Hybrid Benefit, this extra charge is not applied.

Användning av reservationer för SQL Database och Cosmos DBUsage for SQL Database & Cosmos DB reservations

I följande avsnitt används Azure SQL Database som exempel när vi beskriver användningsrapporten.The following sections use Azure SQL Database as example to describe the usage report. Du kan hämta användningen för Azure Cosmos DB på samma sätt.You can use same steps to get usage for Azure Cosmos DB as well.

Anta att du kör en SQL Database Gen 4 i regionen USA, östra och att reservationsinformationen ser ut som i följande tabell:Assume that you are running a SQL Database Gen 4 in the east US region and your reservation information looks like the following table:

FältField VärdeValue
ReservationIdReservationId 446ec809-423d-467c-8c5c-bbd5d22906b1446ec809-423d-467c-8c5c-bbd5d22906b1
KvantitetQuantity 22
ProduktProduct SQL Database Gen 4 (2 Core)SQL Database Gen 4 (2 Core)
RegionRegion eastuseastus

Informationsavsnittet i CSV-filenStatement section of CSV file

Filtrera på mätarnamnet Reserverade instanser – användning och välj mätarkategorin – Azure SQL Database eller Azure Cosmos DB.Filter on Reserved Instance Usage meter name, and choose the required Meter Category - Azure SQL database or Azure Cosmos DB. Du bör se någonting som liknar följande skärmbild:You see something like the following screenshot:

CSV-fil för reserverad SQL Database-kapacitet

På raden Reserverade instanser – användning ser du det totala antalet kärntimmar som täcks av reservationen.The Reserved Instance Usage line has the total number of core hours covered by the reservation. Priset är $0 för den här raden eftersom reservationen täcker kostnaden.The rate is $0 for this line as the reservation covered the cost.

Informationsavsnittet i CSV-filenDetail section of CSV file

Filtrera på Ytterligare information och skriv in ditt reservations-ID.Filter on Additional Info and type in your Reservation ID. I följande skärmbild ser du fälten som är relaterade till den reserverade SQL Database-kapaciteten.The following screenshot shows the fields related to the SQL Database reserved capacity reservation.

CSV-fil för reserverad SQL Database-kapacitet

  1. ReservationId i fältet Ytterligare information är reservationen av SQL Database-kapacitet som tillämpas på SQL Database-resursen.ReservationId in the Additional Info field is the SQL Database reserved capacity reservation that's applied to the SQL database resource.
  2. ConsumptionMeter är SQL Database-resursens mätar-ID.ConsumptionMeter is the meter ID for the SQL Database resource.
  3. Mätar-ID är reservationens mätare.The Meter Id is the reservation meter. Kostnaden för den här mätaren är $0.The cost of this meter is $0. Det här mätar-ID:t visas för alla SQL Database-resurser som är berättigade till reservationsrabatten i CSV-filen.Any SQL Database resources that qualify for the reservation discount shows this meter ID in the CSV file.

Behöver du hjälp?Need help? Kontakta oss.Contact us.

Om du har frågor eller behöver hjälp kan du skapa en supportbegäran.If you have questions or need help, create a support request.

Nästa stegNext steps

Du kan läsa mer om Azure-reservationer i följande artiklar:To learn more about Azure Reservations, see the following articles: