MolnstyrningsguiderCloud governance guides

De användbara styrningsguiderna i det här avsnittet illustrerar den inkrementella strategin i Cloud Adoption Framework-styrningsmodellen, baserat på styrningsmetodiken som beskrevs tidigare.The actionable governance guides in this section illustrate the incremental approach of the Cloud Adoption Framework governance model, based on the Govern methodology previously described. Du kan skapa en flexibel metod för molnstyrning som uppfyller kraven i alla tänkbara molnstyrningsscenarier.You can establish an agile approach to cloud governance that will grow to meet the needs of any cloud governance scenario.

Gå igenom och implementera bästa praxis för molnstyrningReview and adopt cloud governance best practices

Välj någon av följande styrningsguider för att påbörja din molnimplementeringsresa.To begin your cloud adoption journey, choose one of the following governance guides. Varje guide beskriver en uppsättning metodtips, baserade på ett antal fiktiva kundupplevelser.Each guide outlines a set of best practices, based on a set of fictional customer experiences. Om du inte är bekant med den inkrementella strategin i Cloud Adoption Framework-styrningsmodellen rekommenderar vi att du läser igenom introduktionen till styrningskonceptet nedan innan du implementerar bästa praxis.For readers who are new to the incremental approach of the Cloud Adoption Framework governance model, review the high-level introduction to governance theory below before adopting either set of best practices.

  • Standardguide för styrning: En guide för de flesta organisationer baserat på den rekommenderade modellen med två prenumerationer, som är utformat för distributioner i flera regioner men som inte omfattar offentliga och nationella/myndighetsbaserade moln.Standard governance guide: A guide for most organizations based on the recommended two-subscription model, designed for deployments in multiple regions but not spanning public and sovereign/government clouds.

En inkrementell molnstyrningsstrategiAn incremental approach to cloud governance

Välja en styrningsguideChoose a governance guide

Guiderna visar hur du implementerar en styrnings-MVP.The guides demonstrate how to implement a governance MVP. Därifrån visar varje guide hur molnstyrningsteamet, i egenskap av partner, kan bana vägen för molnimplementeringsteamen och påskynda implementeringsarbetet.From there, each guide shows how the cloud governance team can work ahead of the cloud adoption teams as a partner to accelerate adoption efforts. Cloud Adoption Framework-styrningsmodellen beskriver styrningsimplementeringen från det första steget och genom de efterföljande förbättringarna och utvecklingarna.The Cloud Adoption Framework governance model guides the application of governance from foundation through subsequent improvements and evolutions.

Välj något av följande två alternativ för att påbörja en styrningsresa.To begin a governance journey, choose one of the two options below. Alternativen baseras på syntetiserade kundupplevelser.The options are based on synthesized customer experiences. För att underlätta navigeringen baseras titlarna på företagets komplexitet.The titles are based on the complexity of the enterprise for ease of navigation. Ditt beslut kan vara mer komplext.Your decision may be more complex. Följande tabeller beskriver skillnaderna mellan de två alternativen.The following tables outline the differences between the two options.

Varning

En mer stabil startpunkt för styrningen kan krävas.A more robust governance starting point may be required. I sådana fall bör du överväga CAF-landningszoner i företagsskala.In such cases, consider the CAF enterprise-scale landing zone. Metoden är avsedd för implementeringsteam som tänker ha mer än 1 000 tillgångar (infrastruktur, appar eller data) i molnet på medellång sikt (mindre än 24 månader).This approach focuses on adoption teams who have a mid-term objective (within 24 months) to host more than 1,000 assets (infrastructure, apps, or data) in the cloud. CAF-landningszoner i företagsskala passar för komplexa styrningsscenarier i stora molnimplementeringar.The CAF enterprise-scale landing zone is the typical choice for complex governance scenarios in large cloud adoption efforts.

Anteckning

Det är osannolikt att en guide helt överensstämmer med din situation.It's unlikely that either guide aligns entirely with your situation. Välj den guide som mest liknar din situation och använd den som startpunkt.Choose whichever guide is closest and use it as a starting point. Ytterligare information ges under hela guiden så att du kan anpassa beslut efter specifika villkor.Throughout the guide, additional information is provided to help you customize decisions to meet specific criteria.

FöretagsegenskaperBusiness characteristics

EgenskapCharacteristic StandardorganisationStandard organization Komplext företagComplex enterprise
Geografiskt område (land eller geopolitisk region)Geography (country or geopolitical region) Kunder eller personal finns huvudsakligen i samma geografiska områdeCustomers or staff reside largely in one geography Kunder eller personal finns i flera geografiska områden eller kräver nationella moln.Customers or staff reside in multiple geographies or require sovereign clouds.
Affärsenheter som påverkasBusiness units affected Affärsenheter som delar en gemensam IT-infrastrukturBusiness units that share a common IT infrastructure Flera affärsenheter som inte delar en gemensam IT-infrastruktur.Multiple business units that do not share a common IT infrastructure.
IT-budgetIT budget En enda IT-budgetSingle IT budget Budget fördelad mellan affärsenheter och valutor.Budget allocated across business units and currencies.
IT-investeringarIT investments Kapitalkostnaderna för investeringar planeras årligen och täcker oftast endast grundläggande underhåll.Capital expense-driven investments are planned yearly and usually cover only basic maintenance. Kapitalkostnaderna för investeringar planeras årligen och täcker ofta underhåll och en förnyelsecykel på tre till fem år.Capital expense-driven investments are planned yearly and often include maintenance and a refresh cycle of three to five years.

Tillstånd före implementeringen av molnstyrningCurrent state before adopting cloud governance

StatusState StandardföretagStandard enterprise Komplext företagComplex enterprise
Datacenter eller utomstående leverantörer av värdtjänsterDatacenter or third-party hosting providers Mindre än fem datacenterFewer than five datacenters Fler än fem datacenterMore than five datacenters
NätverkNetworking Inga WAN- eller 1 – 2 WAN-leverantörerNo WAN, or 1 – 2 WAN providers Komplext nätverk eller globalt WANComplex network or global WAN
IdentitetIdentity En skog, en domän.Single forest, single domain. Komplext, flera skogar, flera domäner.Complex, multiple forests, multiple domains.

Önskat tillstånd efter inkrementell förbättring av molnstyrningDesired future state after incremental improvement of cloud governance

StatusState StandardorganisationStandard organization Komplext företagComplex enterprise
Kostnadshantering: molnredovisningCost Management: cloud accounting Showback-modell.Showback model. Faktureringen är centraliserad via IT.Billing is centralized through IT. Återbetalningsmodell.Chargeback model. Faktureringen kan distribueras via IT-inköp.Billing could be distributed through IT procurement.
Säkerhetsbaslinje: skyddade dataSecurity Baseline: protected data Finansiella företagsdata och IP.Company financial data and IP. Begränsade kunddata.Limited customer data. Inga krav på efterlevnad från tredje part.No third-party compliance requirements. Flera samlingar med kunders finansiella och personliga data.Multiple collections of customers' financial and personal data. Kan behöva tänka på efterlevnadskrav från tredje part.Might need to consider third-party compliance.

CAF-landningszon i företagsskalaCAF enterprise-scale landing zone

CAF-landningszon i företagsskala är en metod för att få ut det mesta av Azure-molnplattformens funktioner samtidigt som företagets krav på säkerhet och styrning respekteras.CAF enterprise-scale landing zone is an approach to making the most of the Azure cloud platform's capabilities while respecting an enterprise's security and governance requirements.

Jämfört med traditionella lokala miljöer gör Azure det möjligt för arbetsbelastningsutvecklingsteam och deras affärspartner att dra nytta av den större distributionsflexibilitet som molnplattformarna erbjuder.Compared to traditional on-premises environments, Azure allows workload development teams and their business sponsors to take advantage of the increased deployment agility that cloud platforms offer. Allteftersom molnimplementeringen utökas till verksamhetskritiska data och arbetsbelastningar kan den här flexibiliteten krocka med de efterlevnadskrav på säkerhet och principer som företagets IT-team har upprättat.As your cloud adoption efforts expand to include mission-critical data and workloads, this agility may conflict with corporate security and policy compliance requirements established by your IT teams. Detta gäller särskilt stora företag som har befintliga avancerade styrnings- och efterlevnadskrav.This is especially true for large enterprises that have existing sophisticated governance and regulatory requirements.

Arkitekturen för CAF-landningszon i företagsskala hanterar dessa problem tidigare i implementeringsprocessen genom att tillhandahålla arkitekturer, implementeringar och vägledning för att få balans mellan krav från molnimplementeringsteam och krav från centrala IT-team under företagets molnintegreringsarbete.The CAF enterprise-scale landing zone architecture aims to address these concerns earlier in the adoption lifecycle by architectures, implementations, and guidance to help achieve a balance between cloud adoption team requirements and central IT team requirements during enterprise cloud adoption efforts. Centralt i den här metoden är konceptet med en delad tjänstarkitektur och välhanterade landningszoner.Central to this approach is the concept of a shared service architecture and well-managed landing zones.

En CAF-landningszon i företagsskala distribuerar ditt eget isolerade moln inom Azure-plattformen, som integrerar de hanteringsprocesser, regelkrav och säkerhetsprocesser som krävs av din styrningsprinciper.CAF enterprise-scale landing zone deploys your own "isolated cloud" within the Azure platform, integrating management processes, regulatory requirements, and security processes required by your governance policies. Inom den här virtuella gränsen erbjuder CAF-landningszonen i företagsskala exempelmodeller för att distribuera arbetsbelastningar samtidigt som man säkerställer konsekvent efterlevnad och tillhandahåller grundläggande information om hur organisationen implementerar sina separata roller och ansvarsområden i molnet.Within this virtual boundary, CAF enterprise-scale landing zone offers example models for deploying workloads while ensuring consistent compliance and provides basic guidance on implementing an organization's separation of roles and responsibilities in the cloud.

Kvalifikationer för CAF-landningszon i företagsskalaCAF enterprise-scale landing zone qualifications

Även mindre team kan dra nytta av arkitekturen och rekommendationerna för CAF-landningszon i företagsskala.Although smaller teams may benefit from the architecture and recommendations the CAF enterprise-scale landing zone provides. Vårt mål är att fortsätta utveckla implementeringarna av CAF-landningszoner i företagsskala så att de blir mer tillgängliga även för mindre team.Our objective is to continue to streamline the CAF enterprise-scale landing zone implementations to make them more friendly for smaller teams. För närvarande är metoden utformad för att vägleda centrala IT-team som hanterar stora molnmiljöer.Currently, this approach is designed to guide central IT teams managing large cloud environments.

Metoden med CAF-landningszoner i företagsskala är avsedd för implementeringsteam som tänker ha mer än 1 000 tillgångar (program, infrastruktur eller datatillgångar) i molnet på medellång sikt (mindre än 24 månader) .The CAF enterprise-scale landing zone approach focuses on adoption teams who have a mid-term objective (within 24 months) to host more than 1,000 assets (applications, infrastructure, or data assets) in the cloud.

För organisationer som uppfyller följande kriterier kanske du också vill börja med CAF-landningszon i företagsskala:For organizations that meet the following criteria, you may also want to start with the CAF enterprise-scale landing zone:

  • Ditt företag måste uppfylla efterlevnadskrav som kräver centraliserad övervakning och granskningsfunktioner.Your enterprise is subject to regulatory compliance requirements that require centralized monitoring and audit capabilities.
  • Det är viktigt att du upprätthåller gemensam princip- och styrningsefterlevnad, samt central IT-kontroll över kärntjänster.You need to maintain common policy and governance compliance and centralized IT control over core services.
  • Din bransch är beroende av en avancerad plattform, vilket kräver avancerade kontroller och omfattande domänkunskaper för att styra plattformen.Your industry depends on a complex platform that requires complex controls and deep domain expertise to govern the platform. Detta är vanligast i stora företag inom finans, tillverkning samt olja och gas.This is most common in large enterprises within finance, manufacturing, and oil and gas.
  • De befintliga IT-styrningsprinciperna kräver striktare paritet med befintliga funktioner, även tidigt i implementeringsprocessen.Your existing IT governance policies require tighter parity with existing features, even during early stage adoption.

Nästa stegNext steps

Välj någon av dessa guider:Choose one of these guides: