Molnmigrering i Cloud Adoption Framework

Alla molnimplementeringsplaner i företagsskala inkluderar arbetsbelastningar som inte kräver några stora investeringar i utveckling av ny affärslogik. Dessa arbetsbelastningar kan flyttas till molnet på flera olika sätt: lyfta och flytta, lyfta och optimera eller modernisera. Var och en av dessa metoder anses vara en migrering. Följande övningar hjälper dig att upprätta iterativa processer för att utvärdera, migrera, optimera, skydda och hantera dessa arbetsbelastningar.

Vi rekommenderar följande för att förbereda dig inför den här fasen i livscykeln för molnimplementering:

   


Migrera din första arbetsbelastning: Använd Azure-migreringsguiden och bekanta dig med de inbyggda verktygen i Azure och migreringsmetoderna.


Migreringsscenarier: Använd ytterligare migreringsverktyg och metoder för att arbeta med andra migreringsscenarier.


Metodtips: Hantera vanliga migreringsbehov genom att använda bästa praxis.


Processförbättringar: Migration är en högaktivitetsprocess. När migreringsarbetet skalas kan du använda de här processförbättringarna för att utvärdera och utveckla olika aspekter av migreringen.

Migreringsmetoden och stegen ovan bygger på följande antaganden:

  • Metoden som styr migreringssprintar följer migreringsvågor eller utgåvor, som definieras med metoderna Planera, Redo och Implementera. I varje migreringssprint migreras en batch med arbetsbelastningar till molnet.
  • Innan arbetsbelastningar migreras har minst en landningszon identifierats, konfigurerats och distribuerats för att uppfylla behoven för molnimplementeringsplanen för den nära framtiden.
  • Migrering associeras ofta med termerna Lift and Shift eller Rehost (värdbyte). Den här metodiken och stegen ovan bygger på tanken att inga datacenter (och få arbetsbelastningar) ska migreras med en metod för endast värdbyte. Fastän värdbyte kan användas för många arbetsbelastningar brukar kunderna välja att modernisera vissa tillgångar inom varje arbetsbelastning. Under den här iterativa processen är balansen mellan hastighet och modernisering ett vanligt diskussionsämne.

Migreringsarbete

De åtgärder som krävs för att migrera arbetsbelastningar kan delas in i tre typer av arbete (eller faser) för varje arbetsbelastning: utvärdera arbetsbelastningar, distribuera arbetsbelastningar och släppa arbetsbelastningar. Det här avsnittet om Cloud Adoption Framework beskriver hur användaren kan maximera avkastningen från varje fas som krävs för att migrera en arbetsbelastning till produktionsmiljön.

I en två veckor lång standarditeration kan ett erfaret migreringsteam slutföra den här processen för 2–5 arbetsbelastningar med låg till medellåg komplexitet. För mer avancerade arbetsbelastningar, till exempel SAP, kan det krävas flera 2-veckorsiterationer för att slutföra alla tre faser av migreringen för en enda arbetsbelastning. Erfarenhet och komplexitet är båda viktiga faktorer som påverkar tidslinjen och hur snabbt migreringen kan göras.

Cloud Adoption Framework-migreringsarbete

Följande punkter ger en översikt över faserna i processen (som illustreras i bilden ovan):

  • Utvärdera arbetsbelastningar: Utvärdera arbetsbelastningar för att få en uppfattning om kostnader, modernisering och distributionsverktyg. Den här processen fokuserar på att verifiera eller bestrida de antaganden som gjorts under tidigare identifiering och utvärderingar genom att titta närmare på rationaliseringsalternativ. Det är också i den här processen som användarmönster och beroenden studeras mer i detalj för att säkerställa arbetsbelastningarnas tekniska funktion efter migreringen.
  • Distribuera arbetsbelastningar: När arbetsbelastningarna har utvärderats replikeras de befintliga funktionerna i dessa arbetsbelastningar (eller förbättras) i molnet. Detta kan inbegripa en lift and shift eller värdbyte till molnet. Men vanligare i den här fasen är att många av tillgångarna som används av dessa arbetsbelastningar moderniseras för att dra nytta av möjligheterna med molnet.
  • Släppa arbetsbelastningar: När funktionerna har replikerats till molnet kan arbetsbelastningarna testas, optimeras, dokumenteras och ges ut för löpande åtgärder. Viktigt i den här processen är att granska de migrerade arbetsbelastningarna och överlämna dem till styrnings-, drifthanterings- och säkerhetsteamen för löpande hantering.

Anteckning

I vissa tidiga iterationer av migreringen är det vanligt att begränsa omfattningen till en enskild arbetsbelastning. Den här metoden maximerar inlärningen och ger teamet mer tid att experimentera och öva.

Anteckning

Vissa team som skapar en migreringsfabrik kan välja att fördela faserna ovan mellan flera team och flera sprintar. Den här metoden kan förbättra repeterbarheten och påskynda migreringen.

Migreringsvågor och iterativ förändringsledning

Migreringsiterationer levererar tekniskt värde genom att migrera tillgångar och arbetsbelastningar. En migrationsvåg är den minsta mängden arbetsbelastningar som levererar ett påtagligt och mätbart affärsvärde. Varje iteration bör resultera i en rapport som beskriver det utförda tekniska arbetet. Men företagsförändringar och strategisk planering sker vanligtvis på en något högre nivå. Medan molnimplementeringsteamet arbetar med migreringen, planerar molnstrategiteamet de kommande 1–2 migreringsvågorna. Molnstrategiteamet följer också upp tekniska framsteg för att bättre förstå tidslinjerna för realisering av affärsvärde. I detta avseende är migreringsvågor en metod för iterativ ändringshantering för att spåra affärsresultat, människor och tidslinjer.

Som du ser i bilden i föregående avsnitt ger processer i metoden Planera, Redo och i viss mån metoden Strategi i Cloud Adoption Framework vägledning om planeringen och hanteringen av migreringsvågorna. Hanteringen av dessa vågor prioriterar och definierar migreringsarbetet som ska utföras av de tekniska teamen.

Nästa steg

I stegen ovan och i efterföljande riktlinjer i metoden Migrera lär du dig hur du kan effektivisera processerna i respektive migreringssprint. Azure-migreringsguiden är en kort serie artiklar som beskriver de vanligaste verktygen och de metoder som används under den första migreringsvågen.