Översikt över Azure-installationsguidenAzure setup guide overview

Anteckning

Den här guiden är en startpunkt för vägledningen kring beredskap i Cloud Adoption Framework och är även tillgänglig i Azures snabbstartscenter (se tipset nedan).This guide provides a starting point for readiness guidance in the Cloud Adoption Framework and is also available in the Azure Quickstart Center. I tipset i artikeln finns en länk.See the tip in the article for a link.

Innan du börjar skapa och distribuera lösningar med hjälp av Azure-tjänster måste du förbereda din miljö.Before you start building and deploying solutions using Azure services, you need to prepare your environment. I den här guiden presenterar vi olika funktioner som hjälper dig att organisera resurser, kontrollera kostnader samt skydda och hantera organisationen.In this guide, we introduce features that help you organize resources, control costs, and secure and manage your organization. Mer information, metodtips och överväganden när det gäller att förbereda din molnmiljö finns i avsnittet om Cloud Adoption Framework-beredskap.For more information, best practices, and considerations related to preparing your cloud environment, see the Cloud Adoption Framework's readiness section.

Du lär dig följande:You'll learn how to:

  • Organisera resurser: Ordna en hanteringshierarki för åtkomstkontroll, principer och efterlevnad för grupper av resurser och använd märkning till att spåra relaterade resurser.Organize resources: Set up a management hierarchy to consistently apply access control, policy, and compliance to groups of resources and use tagging to track related resources.
  • Hantera åtkomst: Använd rollbaserad Azure-åtkomstkontroll för att se till att användarna bara har de behörigheter som verkligen behövs.Manage access: Use Azure role-based access control to make sure that users have only the permissions they really need.
  • Hantera kostnader och fakturering: Identifiera din prenumerationstyp, lär dig hur faktureringen fungerar och se hur du kan kontrollera dina kostnader.Manage costs and billing: Identify your subscription type, understand how billing works, and learn how to control costs.
  • Planera styrning, säkerhet och efterlevnad: Tillämpa och automatisera principer och säkerhetsinställningar som hjälper dig att följa gällande lagstiftning.Plan for governance, security, and compliance: Enforce and automate policies and security settings that help you follow applicable legal requirements.
  • Använd övervakning och rapportering: Få bra insyn i dina resurser så att du kan identifiera och åtgärda problem, optimera prestanda och få inblick i kundens beteende.Use monitoring and reporting: Get visibility across resources to find and fix problems, optimize performance, and gain insight into customer behavior.
  • Håll dig uppdaterad med Azure: Spåra produktuppdateringar och hantera ändringar proaktivt.Stay current with Azure: Track product updates to enable a proactive approach to change management.

Tips

Visa den här guiden i Azure-portalen om du vill ha en interaktiv upplevelse.For an interactive experience, view this guide in the Azure portal. Gå till Azure Quickstart Center i Microsoft Azure-portalen, välj Konfigurationsguide för Azure och följ instruktionerna.Go to the Azure Quickstart Center in the Azure portal, select Azure Setup Guide, and then follow the step-by-step instructions.

Nästa steg:Next steps:

Den här guiden innehåller interaktiva steg där du kan prova funktionerna i takt med att de introduceras.This guide provides interactive steps that let you try features as they're introduced. Om du vill börja om där du slutade använder du navigeringslänken.To come back to where you left off, use the breadcrumb for navigation.