Testa din kunskaps bas i QnA MakerTest your knowledge base in QnA Maker

Att testa din QnA Maker kunskaps bas är en viktig del av en iterativ process för att förbättra noggrannheten i svaren som returneras.Testing your QnA Maker knowledge base is an important part of an iterative process to improve the accuracy of the responses being returned. Du kan testa kunskaps basen via ett förbättrat chatt-gränssnitt som gör det möjligt att redigera.You can test the knowledge base through an enhanced chat interface that also allows you make edits.

Testa interaktivt i QnA Maker PortalInteractively test in QnA Maker portal

 1. Gå till kunskaps basen genom att välja namnet på sidan Mina kunskaps baser .Access your knowledge base by selecting its name on the My knowledge bases page.
 2. Välj testa i programmets övre panel för att komma åt test-bildspel-panelen.To access the Test slide-out panel, select Test in your application's top panel.
 3. Ange en fråga i text rutan och välj RETUR.Enter a query in the text box and select Enter.
 4. Det bäst matchade svaret från kunskaps basen returneras som svar.The best-matched answer from the knowledge base is returned as the response.

Rensa test panelenClear test panel

Om du vill rensa alla angivna test frågor och resultat från test konsolen väljer du börja i det övre vänstra hörnet på test panelen.To clear all the entered test queries and their results from the test console, select Start over at the upper-left corner of the Test panel.

Stäng test panelenClose test panel

Välj knappen testa igen för att stänga test panelen.To close the Test panel, select the Test button again. Medan test panelen är öppen kan du inte redigera innehållet i kunskaps basen.While the Test panel is open, you cannot edit the Knowledge Base contents.

Granska PoängInspect score

Du har granskat informationen om test resultatet i inspektions panelen.You inspect details of the test result in the Inspect panel.

 1. Med test-out-panelen öppen väljer du Granska för mer information om svaret.With the Test slide-out panel open, select Inspect for more details on that response.

  Inspektera svar

 2. Inspektions panelen visas.The Inspection panel appears. Panelen innehåller den översta bedömnings avsikten samt alla identifierade entiteter.The panel includes the top scoring intent as well as any identified entities. Panelen visar resultatet av den valda uttryck.The panel shows the result of the selected utterance.

Korrigera det främsta bedömnings svaretCorrect the top scoring answer

Om det översta bedömnings svaret är felaktigt väljer du rätt svar i listan och väljer Spara och träna.If the top scoring answer is incorrect, select the correct answer from the list and select Save and Train.

Korrigera det främsta bedömnings svaret

Lägg till alternativa frågorAdd alternate questions

Du kan lägga till alternativa formulär för en fråga till ett angivet svar.You can add alternate forms of a question to a given answer. Skriv de alternativa svaren i text rutan och klicka på RETUR för att lägga till dem.Type the alternate answers in the text box and click enter to add them. Välj Spara och träna för att lagra uppdateringarna.Select Save and Train to store the updates.

Lägg till alternativa frågor

Lägg till ett nytt svarAdd a new answer

Du kan lägga till ett nytt svar om något av de befintliga svaren som matchades är felaktigt eller om svaret inte finns i kunskaps basen (ingen lämplig matchning hittades i KB).You can add a new answer if any of the existing answers that were matched are incorrect or the answer does not exist in the knowledge base (no good match found in the KB).

Längst ned i listan med svar använder du text rutan för att ange ett nytt svar och trycker på RETUR för att lägga till den.At the bottom of the answers list, use the text box to enter a new answer and press enter to add it.

Välj Spara och träna för att spara det här svaret.Select Save and Train to persist this answer. Ett nytt fråge-/svar-par har nu lagts till i din kunskaps bas.A new question-answer pair has now been added to your knowledge base.

Anteckning

Alla redigeringar av kunskaps basen sparas bara när du trycker på knappen Spara och träna .All edits to your knowledge base only get saved when you press the Save and Train button.

Testa den publicerade kunskaps basenTest the published knowledge base

Du kan testa den publicerade versionen av kunskaps basen i test fönstret.You can test the published version of knowledge base in the test pane. När du har publicerat KB väljer du rutan publicerad KB och skickar en fråga för att få resultat från den publicerade KB.Once you have published the KB, select the Published KB box and send a query to get results from the published KB.

Testa mot en publicerad KB

Batch-test med verktygetBatch test with tool

Använd batch-testverktyget när du vill:Use the batch testing tool when you want to:

 • Fastställ bästa svar och Poäng för en uppsättning frågordetermine top answer and score for a set of questions
 • verifiera förväntat svar för uppsättning av frågorvalidate expected answer for set of questions

Läs själv studie kursen för batch-testning för steg-för-steg-anvisningar.Read the batch testing tutorial for step-by-step instructions.

Batch-testning ingår i batch-testverktyget.Batch testing is provided with the batch testing tool. Det här verktyget är tillgängligt som en zippad körbar fil för nedladdning eller som C#-källkod.This tool is available as an zipped executable for download or as C# source code.

Referens dokumentation om verktyget inkluderar:Reference documentation about the tool includes:

 • kommando rads exemplet för verktygetthe command-line example of the tool
 • formatet för TSV-och utdatafilerthe format for TSV input and outfile files

Nästa stegNext steps