Välja mellan Azure Cost Management och CloudynChoose between Azure Cost Management and Cloudyn

Cloudyn dras tillbaka i slutet av 2020.Cloudyn is being deprecated by the end of 2020. Befintliga Cloudyn-funktioner integreras direkt på Azure-portalen då det är möjligt.Existing Cloudyn features are being integrated directly into the Azure portal wherever possible. Med undantag för CSP-kunder kan inga nya kunder registreras för närvarande.With the exception of CSP customers, no new customers can onboard at this time. Support för den befintliga produkten finns kvar tills produkten har tagits ur bruk helt.Support for the existing product will remain until it is fully deprecated.

Microsoft har förvärvat Cloudyn och migrerar kostnadshanteringsfunktionerna från Cloudyn-portalen till att ingå i Azure.Microsoft acquired Cloudyn and is migrating its cost management features from the Cloudyn portal natively into Azure. Om du vill använda de nya funktionerna loggar du in på Azure-portalen och går till Cost Management och fakturering i listan med Azure-tjänster.To use the new features, sign in to the Azure portal and navigate to Cost Management and Billing in the list of Azure services. Jämfört med Cloudyn ger den inbyggda upplevelsen förbättrad prestanda och en förkortad datafördröjning med cirka åtta timmar.Compared to Cloudyn, the native experience offers improved performance and lower data latency of about eight hours.

Migreringen av nyckelfunktionerna Enterprise-avtal, Betala per användning och MSDN-erbjudanden till Azure Cost Management har slutförts.Key feature migration for Enterprise Agreement, Pay-As-You-Go, and MSDN offer categories to Azure Cost Management is complete. CSP-prenumerationer håller på att migreras till Azure Cost Management.CSP subscriptions are in the process of being migrated over to Azure Cost Management.

Om du har en erbjudandekategori som ännu inte har migrerats, bör du fortsätta att använda Cloudyn-portalen.If you have an offer category not yet migrated, you should continue to use the Cloudyn portal. Alla andra kan använda Azure Cost Management.Everyone else can use Azure Cost Management.

Microsoft Azure-erbjudandenMicrosoft Azure offers Rekommenderad kostnadshanteringstjänstRecommended cost management service
Azure Enterprise-avtalAzure Enterprise Agreement Azure Cost ManagementAzure Cost Management
Azure Web Direct (PAYG/MSDN)Azure Web Direct (PAYG/MSDN) Azure Cost ManagementAzure Cost Management
Azure GovernmentAzure Government Azure Cost ManagementAzure Cost Management
Microsoft-kundavtalMicrosoft Customer Agreement Azure Cost ManagementAzure Cost Management
Microsoft-kundavtal som stöds av partnerMicrosoft Customer Agreement supported by partners Azure Cost ManagementAzure Cost Management
Azure CSPAzure CSP CloudynCloudyn

Tillgängliga Cost Management-funktionerAvailable Cost Management features

Några av följande funktioner är tillgängliga i Cloudyn, men alla är tillgängliga nu i Azure Cost Management.Some of the following features are available in Cloudyn, but all of them are available now in Azure Cost Management.

 • API:erAPIs
 • Rekommendationer för Azure-kostnadsoptimering, inklusive men inte begränsat till:Azure cost optimization recommendations, including but not limited to:
  • Rekommendationer om optimal storlek och avstängning för Azure-instanserAzure instance right sizing and shutdown recommendations
  • Reservationsrekommendationer för AzureAzure Reservation recommendations
 • BudgetarBudgets
 • KostnadsanalysCost analysis
 • Exportera data till ett Azure-lagringskontoExport data to an Azure storage account
 • Lägre fördröjningLower latency
 • Power BI-mallappPower BI template app
 • Stöd för resurstaggarResource tag support
 • Stöd för kostnadsanalys mellan moln för AWSCross-cloud cost analysis support for AWS

Nästa stegNext steps