Utgiftsgräns i AzureAzure spending limit

Utgiftsgränsen i Azure gör att du inte kan spendera mer än ditt kreditbelopp.The spending limit in Azure prevents spending over your credit amount. Alla nya kunder som registrerar sig för ett kostnadsfritt Azure-konto eller prenumerationer som innefattar krediter under flera månader har utgiftsgränsen aktiverad som standard.All new customers who sign up for an Azure free account or subscription types that include credits over multiple months have the spending limit turned on by default. Utgiftsgränsen är lika med kreditbeloppet och kan inte ändras.The spending limit is equal to the amount of credit and it can’t be changed. Om du till exempel har registrerat dig för ett kostnadsfritt Azure-konto är din utgiftsgräns 200 USD och du kan inte ändra den till 500 USD.For example, if you signed up for Azure free account, your spending limit is $200 and you can't change it to $500. Dock kan du när som helst ta bort utgiftsgränsen.However, you can remove the spending limit. Så du har antingen ingen gräns eller så har du en gräns som motsvarar kreditbeloppet.So, you either have no limit, or you have a limit equal to the amount of credit. Det här spärrar dig från de flesta typer av utgifter.This prevents you from most kinds of spending. Utgiftsgränsen är inte tillgänglig för prenumerationer med åtagandeplaner eller prissättning enligt Betala per användning.The spending limit isn’t available for subscriptions with commitment plans or with pay-as-you-go pricing. Mer information finns i den fullständiga listan med typer av Azure-prenumerationer och tillgänglighet för utgiftsgränsen.See the full list of Azure subscription types and the availability of the spending limit.

Uppnå en utgiftsgränsReaching a spending limit

När din användning leder till avgifter som överstiger utgiftsgränsen så inaktiveras de tjänster du har distribuerat under resten av faktureringsperioden.When your usage results in charges that exhaust your spending limit, the services that you deployed are disabled for the rest of that billing period.

När du till exempel spenderar all kredit som ingår i ett kostnadsfritt Azure-konto tas de Azure-resurser du har distribuerat bort från produktion och dina virtuella Azure-datorer stoppas och avallokeras.For example, when you spend all the credit included with your Azure free account, Azure resources that you deployed are removed from production and your Azure virtual machines are stopped and de-allocated. Data i dina lagringskonton är tillgängliga som skrivskyddade.The data in your storage accounts are available as read-only.

Om din prenumerationstyp omfattar krediter under flera månader aktiveras prenumerationen igen automatiskt i början av nästa faktureringsperiod.If your subscription type includes credits over multiple months, your subscription is re-enabled automatically at the beginning of the next billing period. Sedan kan du distribuera om dina Azure-resurser och få fullständig åtkomst till dina lagringskonton och databaser.Then you can redeploy your Azure resources and have full access to your storage accounts and databases.

Azure skickar e-postaviseringar när du når utgiftsgränsen.Azure sends email notifications when you reach the spending limit. Logga in i Azure-portalen för att se aviseringar om prenumerationer som har nått utgiftsgränsen.Sign in to the Azure portal to see notifications about subscriptions that have reached the spending limit.

Om du har ett kostnadsfritt Azure-konto och når utgiftsgränsen kan du uppgradera till att betala per användning för att ta bort utgiftsgränsen och automatiskt aktivera prenumerationen på nytt.If you signed up for an Azure free account and reach the spending limit, you can upgrade to a pay-as-you-go pricing to remove the spending limit and automatically re-enable your subscription.

Ta bort utgiftsgränsen i Azure-portalenRemove the spending limit in Azure portal

Du kan ta bort utgiftsgränsen när som helst så länge det finns en giltig betalningsmetod som är associerad med din Azure-prenumeration.You can remove the spending limit at any time as long as there's a valid payment method associated with your Azure subscription. För prenumerationstyper som har kredit under flera månader, som Visual Studio Enterprise och Visual Studio Professional, kan du välja att ta bort utgiftsgränsen på obestämd tid eller bara för den aktuella faktureringsperioden.For subscription types that have credit over multiple months such as Visual Studio Enterprise and Visual Studio Professional, you can choose to remove the spending limit indefinitely or only for the current billing period. Om du väljer endast för den aktuella faktureringsperioden aktiveras utgiftsgränsen automatiskt i början av nästa faktureringsperiod.If you choose the current billing period only, the spending limit will be automatically enabled at the beginning of your next billing period.

Om du har ett kostnadsfritt Azure-konto kan du läsa mer om att ta bort utgiftsgränsen i Uppgradera din Azure-prenumeration.If you have an Azure free account, see Upgrade your Azure subscription to remove your spending limit. Annars kan du ta bort utgiftsgränsen på följande sätt:Otherwise, follow these steps to remove your spending limit:

 1. Logga in på Azure-portalen som kontoadministratör.Sign in to the Azure portal as the Account Administrator.

 2. Sök efter Kostnadshantering och fakturering.Search for Cost Management + Billing.

  Skärmbild som visar en sökning efter kostnadshantering och faktureringScreenshot that shows search for cost management + billing

 3. I listan Mina prenumerationer väljer du din prenumeration.In the My subscriptions list, select your subscription. Till exempel Visual Studio Enterprise.For example, Visual Studio Enterprise.

  Skärmbild som visar Mina prenumerationer-rutnätet i översikt

  Anteckning

  Om du inte ser några av dina Visual Studio-prenumerationer här, kan det bero på att du har ändrat prenumerationskatalogen vid något tillfälle.If you don't see some of your Visual Studio subscriptions here, it might be because you changed a subscription directory at some point. För dessa prenumerationer måste du ändra katalog till den ursprungliga katalogen (katalogen där du registrerade dig).For these subscriptions, you need to switch the directory to the original directory (the directory in which you initially signed up). Upprepa sedan steg 2.Then, repeat step 2.

 4. I prenumerationsöversikten klickar du på den orangefärgade banderollen för att ta bort utgiftsgränsen.In the Subscription overview, click the orange banner to remove the spending limit.

  Skärmbild som visar banderollen Ta bort utgiftsgräns

 5. Välj om du vill ta bort utgiftsgränsen på obestämd tid eller bara för den aktuella faktureringsperioden.Choose whether you want to remove the spending limit indefinitely or for the current billing period only.

  Skärmbild som visar bladet Ta bort utgiftsgräns

  AlternativOption VerkanEffect
  Ta bort utgiftsgränsen på obestämd tidRemove spending limit indefinitely Utgiftsgränsen aktiveras inte automatiskt igen vid början av nästa faktureringsperiod.Spending limit does not automatically turn back on at the start of the next billing period. Men du kan aktivera den igen när du vill.However, you can turn it back on yourself at any time.
  Ta bort utgiftsgränsen för den aktuella faktureringsperiodenRemove spending limit for the current billing period Utgiftsgränsen aktiveras automatiskt igen vid början av nästa faktureringsperiod.Spending limit automatically turns back on at the start of the next billing period.
 6. Klicka på Välj betalningsmetod för att välja en betalningsmetod för prenumerationen.Click Select payment method to choose a payment method for your subscription. Det blir den aktiva betalningsmetoden för din prenumeration.This will become the active payment method for your subscription.

 7. Klicka på Finish.Click Finish.

Därför bör du kanske ta bort utgiftsgränsenWhy you might want to remove the spending limit

Utgiftsgränsen kan hindra dig från att distribuera eller använda vissa tjänster från tredje part och Microsoft-tjänster.The spending limit could prevent you from deploying or using certain third-party and Microsoft services. Här följer några situationer där du bör ta bort utgiftsgränsen för din prenumeration.Here are the situations where you should remove the spending limit on your subscription.

 • Du planerar att distribuera avbildningar från tredje part som Oracle, eller tjänster som Azure DevOps Services.You plan to deploy third-party images like Oracle or services such as Azure DevOps Services. Den här situationen gör att du når upp till utgiftsgränsen nästan omedelbart och din prenumeration inaktiveras.This situation causes you to reach your spending limit almost immediately and causes your subscription to be disabled.
 • Du har tjänster som du inte vill ska störas.You have services that you don't want disrupted. När du når upp till utgiftsgränsen tas de Azure-resurser du har distribuerat bort från produktionen och dina virtuella Azure-datorer stoppas och avallokeras.When you reach your spending limit, Azure resources that you deployed are removed from production and your Azure virtual machines are stopped and de-allocated. Om du har tjänster där du vill undvika avbrott måste du ta bort utgiftsgränsen.If you have services that you don't want disrupted, you must remove your spending limit.
 • Du har tjänster och resurser med inställningar, till exempel virtuella IP-adresser, som du inte vill förlora.You have services and resources with settings like virtual IP addresses that you don't want to lose. Dessa inställningar förloras när du når upp till utgiftsgränsen och tjänsterna och resurserna avallokeras.These settings are lost when your reach your spending limit and the services and resources are de-allocated.

Aktivera utgiftsgränsen efter borttagningTurn on the spending limit after removing

Den här funktionen är bara tillgänglig när du har tagit bort utgiftsgränsen tills vidare för prenumerationstyper med krediter under flera månader.This feature is available only when the spending limit has been removed indefinitely for subscription types that include credits over multiple months. Du kan använda den här funktionen till att aktivera utgiftsgränsen automatiskt i början av nästa faktureringsperiod.You can use this feature to turn on your spending limit automatically at the start of the next billing period.

 1. Logga in på Azure-portalen som kontoadministratör.Sign in to the Azure portal as the Account Administrator.

 2. Sök efter Kostnadshantering och fakturering.Search for Cost Management + Billing.

  Skärmbild som visar en sökning efter kostnadshantering och faktureringScreenshot that shows search for cost management + billing

 3. I listan Mina prenumerationer väljer du din prenumeration.In the My subscriptions list, select your subscription. Till exempel Visual Studio Enterprise.For example, Visual Studio Enterprise.

  Skärmbild som visar Mina prenumerationer-rutnätet i översikt

  Anteckning

  Om du inte ser några av dina Visual Studio-prenumerationer här, kan det bero på att du har ändrat prenumerationskatalogen vid något tillfälle.If you don't see some of your Visual Studio subscriptions here, it might be because you changed a subscription directory at some point. För dessa prenumerationer måste du ändra katalog till den ursprungliga katalogen (katalogen där du registrerade dig).For these subscriptions, you need to switch the directory to the original directory (the directory in which you initially signed up). Upprepa sedan steg 2.Then, repeat step 2.

 4. I prenumerationsöversikten klickar du på banderollen längst upp på sidan för att aktivera utgiftsgränsen igen.In the Subscription overview, click the banner at the top of the page to turn the spending limit back on.

Anpassad utgiftsgränsCustom spending limit

Anpassade utgiftsgränser är inte tillgängliga.Custom spending limits aren't available.

En utgiftsgräns förhindrar inte alla typer av utgifterA spending limit doesn't prevent all charges

Vissa externa tjänster som publicerats på Azure Marketplace kan inte användas med dina prenumerationskrediter, och kan medföra separata avgifter även när din utgiftsgräns har angetts.Some external services published in the Azure Marketplace can't be used with your subscription credits, and can incur separate charges even when your spending limit is set. Exempel är Visual Studio-licenser, Azure Active Directory Premium, supportavtal och de flesta varumärkestjänster från tredje part.Examples include Visual Studio licenses, Azure Active Directory premium, support plans, and most third-party branded services. När du etablerar en ny extern tjänst visas en varning om att tjänsterna faktureras separat:When you provision a new external service, a warning is shown to let you know the services are billed separately:

Varning om inköp på Marketplace

Behöver du hjälp?Need help? Kontakta oss.Contact us.

Om du har frågor eller behöver hjälp kan du skapa en supportbegäran.If you have questions or need help, create a support request.

Nästa stegNext steps