Anvisningar: Ställa in API-säkerhetslägetHow-to: set the API security mode

Du kan välja vilket säkerhetsläge som ditt fil-API-program körs i med hjälp av funktionen IpcSetGlobalProperty.You can choose which security mode your File API application runs in by using the IpcSetGlobalProperty function.

Initiera programmet att köras i serverläge genom att anropa funktionen IpcSetGlobalProperty och ställa in säkerhetsläget till IPC_API_MODE_SERVER.To initialize your application to run in server mode, call the IpcSetGlobalProperty function and set the security mode to IPC_API_MODE_SERVER. Programmet körs som standard i klientläge, IPC_API_MODE_CLIENT.By default, your application will run in client mode, IPC_API_MODE_CLIENT.

Mer information om serverläge finns i Programtyper.For more information on server mode, see Application types.

Viktigt    Säkerhets läget bör anges innan någon annan Rights Management Services SDK 2,1-funktion anropas.Important  The security mode should be set before any other Rights Management Services SDK 2.1 function is called. När du har angett säkerhetsläget kan det inte ändras för den aktuella processen.After the security mode has been set, it cannot be changed for the current process.