Filformat som stödsSupported file formats

Fil-API:et stöder inbyggda format och Pfile.The File API supports native and Pfile formats.

Filformat som stödsSupported File Formats

Den aktuella versionen av fil-API:et stöder inbyggt skydd för Microsoft Office-filer och PDF-filer (Portable Document File), samt PFile-skydd för alla andra filformat.The current version of the File API supports native protection for Microsoft Office files, Portable Document Files (PDF) and PFile protection for all other file formats. Om du vill kan du tillämpa PFile-skydd på PDF-filer.PDF files can optionally have PFile protection applied.

  • Internt skydd.Native protection. Med inbyggt skydd krypteras filen till ett AD RMS-filformat baserat på filens MIME-typ (filnamnstillägg).In native protection, the file is encrypted to an AD RMS file format that is based its MIME type (file name extension). Filer som skyddas internt med fil-API:et matchar formatet som förväntas av AD RMS-aktiverade program som använder inbyggt skydd, till exempel Office 2013, Office 2010 och PDF-läsaren FoxIt.Files that are natively protected using File API are consistent with the format expected by AD RMS enabled applications that use native protection; for example, Office 2013, Office 2010, and FoxIt PDF reader. Inbyggt skydd stöds endast för Office-filer, PDF-filer och ett begränsat antal andra filtyper.Native protection is supported only on Office files, PDF files, and a select number of other file types. Mer information om vilka filtyper som inbyggt skydd har stöd för finns i Konfiguration av fil-API:et.For more information about the file types on which native protection is supported, see File API configuration.
  • PFile-skydd.PFile protection. Med PFile-skydd krypteras filer med formatet AD RMS Protected File (PFile).In PFile protection, files are encrypted using AD RMS Protected File (PFile) format. Filen krypteras till en fil med filnamnstillägget .pfile.The file is encrypted to a file with an extension of .pfile. PFile-skydd stöds för alla filformat utom Office-filer.PFile protection is supported for all file formats except Office files.

Administratörer kan ange registernycklar för att konfigurera om och hur filer ska skyddas baserat på deras filnamnstillägg.Administrators can set registry keys to configure whether and how files should be protected based on their file name extension. Mer information om hur du konfigurerar filskydd när du använder fil-API:et finns i Konfiguration av fil-API:et.For more information about how to configure file protection when using File API, see File API configuration.