TermerTerms

En samling definitioner för utvecklartermer som är specifika för Azure Information Protection.A collection of developer terminology definitions specific to Azure Information Protection.

Föråldrad algoritmDeprecated Algorithm
En modal inställning som implementerar ett äldre innehållsskyddsschema, som mer specifikt refererar till ECB (Electronic Codebook Cipher Mode).A modal setting that implements an older content protection scheme, specifically referring to electronic codebook cipher mode (ECB). I detta SDK kan du använda inställningen för att generera licenser som är kompatibla med MSDRM-biblioteket som används av AD Rights Management Services SDK.In this SDK, the setting allows you to generate licenses compatible with the MSDRM library used by the AD Rights Management Services SDK.

Den här inställningen kan göra att ditt program skyddar innehåll på ett sätt som inte överensstämmer med dina kunders standarder för innehållsskydd.This setting may cause your application to protect content in a way that does not conform to your customers' standards for content protection.

Den här inställningen hindrar programmet från att dra nytta av alla kryptografiska förbättringar som lagts till i Microsoft Rights Management SDK 3.0 och senare.This setting will prevent your application from benefitting from any cryptographic enhancements added to Microsoft Rights Management SDK 3.0 or later.

Microsoft-skyddat filformatMicrosoft Protected File Format

Kallas också för PFile-format och är standardfilformatet för AD RMS. Formatet fungerar som en standard i RMS-aktiverade program.Also referred to as PFile format, it is the default file format for AD RMS and functions as a standard across RMS-enabled applications.

PFile-formatet är transparent för programutvecklaren eftersom det är inbäddat i Microsoft Rights Management SDK 4.2-designen.PFile format is transparent to the application developer as it is embedded in the way Microsoft Rights Management SDK 4.2 is designed.