Distributionsanteckningar för Rights Management Service-klienten

Gäller för:Active Directory Rights Management Services, Azure Information Protection, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016

Relevant för:AIP unified labeling client and classic client.

Om du har Windows 7 eller Office 2010 kan du gå till AIP och äldre Windows och Office versioner.

Obs!

För att ge en enhetlig och smidig kundupplevelse är den klassiska Azure Information Protection-klienten och Etiketthantering i Azure-portalen inaktuella sedan den 31 mars 2021. Inget ytterligare stöd tillhandahålls för den klassiska klienten och underhållsversioner kommer inte längre att släppas.

Den klassiska klienten upphör officiellt och slutar fungera den 31 mars 2022.

Alla aktuella kunder med Azure Information Protection för klassiska klienter måste migrera till Microsoft Information Protection unified labeling-plattformen och uppgradera till den enhetliga etikettklienten. Läs mer i vår migreringsblogg.

Klientversionen av RMS-klienten (Rights Management Service) version 2 kallas även MSIPC-klienten. It is software for Windows computers that communicates with Microsoft Rights Management services on-premises or in the cloud to help protect access to and usage of information as it flows through applications and devices, within the boundaries of your organization, or outside those managed boundaries.

Förutom att skicka med Den enhetliga Azure Information Protection-märkningsklientenfinns RMS-klienten tillgänglig som en valfri nedladdning som, med bekräftelse på och godkännande av licensavtalet, kan distribueras fritt med programvara från tredje part så att klienter kan skydda och använda innehåll som har skyddats med Rights Management-tjänster.

Distribuera om RMS-klienten

RMS-klienten kan fritt distribueras och paketeras med andra program och IT-lösningar. Om du är programutvecklare eller lösningsleverantör och vill distribuera OM RMS-klienten har du två alternativ:

 • Rekommenderas: Bädda in RMS-klientinstallationsprogrammet i programinstallationen och kör det i tyst läge (växeln /tyst, med detaljerad information i nästa avsnitt).

 • Gör RMS-klienten till en förutsättning för programmet. Med det här alternativet kan du behöva ge användarna ytterligare instruktioner för att hämta, installera och uppdatera sina datorer med klienten innan de kan använda programmet.

Installera RMS-klienten

RMS-klienten finns i en körbar installationsfil med namnet setup_msipc_ arch .exe, > där valv är > (för 32-bitars klientdatorer) eller x64 (för 64-bitars klientdatorer). 64-bitarsinstallationspaketet (x64) installerar både en körbar 32-bitarskörningsfil för kompatibilitet med 32-bitarsprogram som körs på en 64-bitarsinstallation av operativsystemet, samt en körbar 64-bitarskörning för stöd för inbyggda 64-bitarsprogram. 32-bitarsinstallationsprogrammet (x86) körs inte på en 64-bitars Windows installation.

Obs!

Du måste ha förhöjd behörighet att installera RMS-klienten, till exempel medlem i gruppen Administratörer på den lokala datorn.

Du kan installera RMS-klienten med någon av följande installationsmetoder:

 • Tyst läge. Genom att använda växeln /quiet som en del av kommandoradsalternativen kan du göra en tyst installation av RMS-klienten på datorer. Följande exempel visar en tyst lägesinstallation för RMS-klienten på en 64-bitarsklientdator:

  setup_msipc_x64.exe /quiet
  
 • Interaktivt läge. Du kan också installera RMS-klienten med hjälp av det GUI-baserade installationsprogram som tillhandahålls av installationsguiden för RMS-klienten. Om du vill installera interaktivt dubbelklickar du på installationspaketet för RMS-klienten(setup_msipc_ arch .exe) i mappen som det kopierades till eller hämtades till på den lokala datorn.

Frågor och svar om RMS-klienten

I följande avsnitt finns vanliga frågor och svar om RMS-klienten och svaren på dem.

Vilka operativsystem stöder RMS-klienten?

RMS-klienten stöds med följande operativsystem:

Windows Server-operativsystem Windows klientoperativsystemet
Windows Server 2016 Windows 10
Windows Server 2012 R2 Windows 8.1
Windows Server 2012 Windows 8
Windows Server 2008 R2 Windows 7 med minst SP1

Vilka processorer eller plattformar har stöd för RMS-klienten?

RMS-klienten stöds på datorplattformar med x86 och x64.

Var är RMS-klienten installerad?

Som standard installeras RMS-klienten i %ProgramFiles%\Active Directory Rights Management Services Client 2. <>delversionsnummer.

Vilka filer är kopplade till RMS-klientprogramvaran?

Följande filer installeras som en del av RMS-klientprogramvaran:

 • Msipc.dll

 • Ipcsecproc.dll

 • Ipcsecproc_ssp.dll

 • MSIPCEvents.man

Förutom de här filerna installerar RMS-klienten även MUI-stödfiler (Multilingual User Interface) på 44 språk. Kontrollera vilka språk som stöds genom att köra RMS-klientinstallationen och granska innehållet i de flerspråkiga supportmapparna under standardsökvägen när installationen är klar.

Ingår RMS-klienten som standard när jag installerar ett operativsystem som stöds?

Nej. Den här versionen av RMS-klienten levereras som en valfri nedladdning som kan installeras separat på datorer med versioner av Microsoft Windows-operativsystem som stöds.

Uppdateras RMS-klienten automatiskt av Microsoft Update?

Om du har installerat RMS-klienten med alternativet för tyst installation ärver RMS-klienten de aktuella inställningarna för Microsoft Update. Om du har installerat RMS-klienten med det GUI-baserade installationsprogrammet uppmanas du i installationsguiden för RMS-klienten att aktivera Microsoft Update.

RMS-klientinställningar

Följande avsnitt innehåller inställningsinformation om RMS-klienten. Den här informationen kan vara användbar om du har problem med program eller tjänster som använder RMS-klienten.

Obs!

Vissa inställningar beror på om det RMS-hanterade programmet körs som ett klientlägesprogram (till exempel Microsoft Word och Outlook eller Azure Information Protection-klienten med Windows Utforskaren) eller serverlägesprogram (till exempel SharePoint och Exchange). I följande tabeller identifieras de här inställningarna som Klientlägerespektive Serverläge.

Var RMS-klienten lagrar licenser på klientdatorer

RMS-klienten lagrar licenser på den lokala hårddisken och cachelagrar även viss information Windows registret.

Beskrivning Sökvägar i klientläge Sökvägar i serverläge
Plats för licensbutik %localappdata%\Microsoft\MSIPC %allusersprofile%\Microsoft\MSIPC\Server\ SID >
Plats för mallbutik %localappdata%\Microsoft\MSIPC\Templates %allusersprofile%\Microsoft\MSIPC\Server\ SID >
Registerplats HKEY_CURRENT_USER
\Software
\Classes
\Local Inställningar
\Software
\Microsoft
\MSIPC
HKEY_CURRENT_USER
\Software
\Microsoft
\MSIPC
\Server
\\>

Obs!

SID> är sid (secure identifier) för det konto där serverprogrammet körs. Om programmet till exempel körs under det inbyggda nätverkstjänstkontot ersätter du SID > med värdet för den välkända SID för kontot (S-1-5-20).

Windows registerinställningar för RMS-klienten

Du kan använda Windows för att ange eller ändra vissa RMS-klientkonfigurationer. Som administratör för RMS-använda program som kommunicerar med AD RMS-servrar kanske du till exempel vill uppdatera företagets tjänstplats (åsidosätt den AD RMS-server som är vald för publicering) beroende på klientdatorns aktuella plats i Active Directory-topologin. Eller så kanske du vill aktivera RMS-spårning på klientdatorn för att felsöka ett problem med ett RMS-program. Använd följande tabell för att identifiera de registerinställningar som du kan ändra för RMS-klienten.

Uppgift Inställningar
Om klienten är version 1.03102.0221 eller senare:

Styra datainsamling i ett program
Viktigt:Om du vill respektera användarsekretessen måste du som administratör be användaren om medgivande innan du aktiverar datainsamling.

Om du aktiverar datainsamling godkänner du att skicka data till Microsoft via Internet. Microsoft använder dessa data för att tillhandahålla och förbättra kvaliteten, säkerheten och integriteten för Microsofts produkter och tjänster. Microsoft analyserar till exempel prestanda och tillförlitlighet, t.ex. vilka funktioner du använder, hur snabbt funktionerna svarar, enhetsprestanda, interaktioner med användargränssnittet och eventuella problem som uppstår med produkten. Data omfattar även information om konfigurationen av din programvara, t.ex. den programvara som du använder för närvarande och IP-adressen.

För version 1.0.3356 eller senare:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft\MSIPC
REG_DWORD: Diagnostiktillgänglighet

För versioner före 1.0.3356:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft\MSIPC
REG_DWORD: DiagnosticState

Värde:0 för Program som definierats (standard) med hjälp av miljöegenskapen IPC_EI_DATA_COLLECTION_ENABLED,1 för Inaktiverad, 2 för Aktiverad

Obs!Om det 32-bitars MSIPC-baserade programmet körs på en 64-bitarsversion av Windows är platsen HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\MSIPC.
Endast AD RMS:

Så här uppdaterar du företagstjänstplatsen för en klientdator
Uppdatera följande registernycklar:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSIPC\ServiceLocation\EnterpriseCertification
REG_SZ: standard

Värde: http eller https :// >>/_wmcs/Certification

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSIPC\ServiceLocation\EnterprisePublishing
REG_SZ: standard

Värde: http eller https :// >>/_wmcs/Licensing
Aktivera och inaktivera spårning Uppdatera följande registernyckel:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSIPC
REG_DWORD: Spåra

Värde:1 för att aktivera spårning, 0 för att inaktivera spårning (standard)
Ändra hur ofta mallarna ska uppdateras i dagar Följande registervärden anger hur ofta mallar uppdateras på användarens dator om värdet för TemplateUpdateFrequencyInSeconds inte har angetts. Om inget av dessa värden anges är standarduppdateringsintervallet för program som använder RMS-klienten (version 1.0.1784.0) för att ladda ned mallar 1 dag. I tidigare versioner används standardvärdet var 7:e dag.

Klientläge:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\MSIPC
REG_DWORD: TemplateUpdateFrequency

Värde:Ett heltalsvärde som anger antalet dagar (minst 1) mellan nedladdningar.

Serverläge:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSIPC\Server\< SID>
REG_DWORD: TemplateUpdateFrequency

Värde:Ett heltalsvärde som anger antalet dagar (minst 1) mellan nedladdningar.
Så här ändrar du hur ofta mallarna ska uppdateras i sekunder

Viktigt! Om du anger den här inställningen ignoreras värdet för att uppdatera mallar om dagar. Ange det ena eller andra, inte båda.
Följande registervärden anger hur ofta mallar uppdateras på användarens dator. Om detta värde eller värdet för att ändra frekvensen i dagar (TemplateUpdateFrequency) inte har angetts är standarduppdateringsintervallet för program som använder RMS-klienten (version 1.0.1784.0) för att ladda ned mallar 1 dag. I tidigare versioner används standardvärdet var 7:e dag.

Klientläge:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\MSIPC
REG_DWORD: TemplateUpdateFrequencyInSeconds

Värde:Ett heltalsvärde som anger antalet sekunder (minst 1) mellan nedladdningar.

Serverläge:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSIPC\Server\<<>
REG_DWORD: TemplateUpdateFrequencyInSeconds

Värde:Ett heltalsvärde som anger antalet sekunder (minst 1) mellan nedladdningar.
Endast AD RMS:

Så här laddar du ned mallar direkt vid nästa publiceringsförfrågan
Under tester och utvärderingar kanske du vill att RMS-klienten ska ladda ned mallar så snart som möjligt. För den här konfigurationen tar du bort följande registernyckel och RMS-klienten laddar sedan ned mallar omedelbart vid nästa publiceringsförfrågan i stället för att vänta på den tid som anges av registerinställningen MalluppdateFrequency:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\MSIPC\<<> \Mall

Obs!Servernamn kan ha både externa (corprights.contoso.com) och interna (corprights) URL:er och därmed två olika poster.
Endast AD RMS:

Så här aktiverar du stöd för federerad autentisering
Om RMS-klientdatorn ansluter till ett AD RMS-kluster med hjälp av ett federerat förtroende måste du konfigurera federationshemsfären.

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSIPC\Federation
REG_SZ: FederationHomeRealm

Värde:Värdet för den här registerposten är URI (Uniform Resource Identifier) för federationstjänsten (till exempel " ").

Obs!Det är viktigt att du anger http och inte https för det här värdet. Om det 32-bitars MSIPC-baserade programmet körs på en 64-bitarsversion av Windows är platsen HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\MSIPC\Federation. En exempelkonfiguration finns i Distribuera Active Directory Rights Management Services med Active Directory Federation Services.
Endast AD RMS:

Stöd för partnerfedereringsservrar som kräver formulärbaserad autentisering för inmatning av användare
SOM standard fungerar RMS-klienten i tyst läge och ingen användarinmatning krävs. Partnerfedereringsservrar kan emellertid konfigureras så att användarinmatning krävs, till exempel genom formulärbaserad autentisering. I det här fallet måste du konfigurera RMS-klienten så att tyst läge ignoreras så att formuläret för federerad autentisering visas i ett webbläsarfönster och användaren framhävs för autentisering.

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSIPC\Federation
REG_DWORD: EnableBrowser

Obs!Om federationsservern är konfigurerad för att använda formulärbaserad autentisering krävs den här nyckeln. Om federationsservern är konfigurerad att använda integrerad Windows, krävs inte den här nyckeln.
Endast AD RMS:

Blockera ILS-tjänsteförbrukning
Som standard gör RMS-klienten det möjligt att använda innehåll som skyddas av ILS-tjänsten, men du kan konfigurera klienten för att blockera den här tjänsten genom att ange följande registernyckel. Om registernyckeln är inställd på att blockera ILS-tjänsten returneras följande fel om försök att öppna och använda innehåll som skyddas av ILS-tjänsten:
HRESULT_FROM_WIN32(ERROR_ACCESS_DISABLED_BY_POLICY)

HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\MSIPC
REG_DWORD: DisablePassportCertification

Värde:1 för att blockera ILS-förbrukning, 0 för att tillåta ILS-förbrukning (standard)

Hantera malldistribution för RMS-klienten

Mallar gör det enkelt för användare och administratörer att snabbt tillämpa Rights Management protection och RMS-klienten laddar automatiskt ned mallar från sina RMS-servrar eller -tjänster. Om du lägger mallarna på följande mappsökplats laddar RMS-klienten inte ned några mallar från dess standardplats och laddar i stället ned de mallar som du har lagt i den här mappen. RMS-klienten kan fortsätta att ladda ned mallar från andra tillgängliga RMS-servrar.

Klientläge:%localappdata%\Microsoft\MSIPC\UnmanagedTemplates

Serverläge:%allusersprofile%\Microsoft\MSIPC\Server\UnmanagedTemplates\ SID

När du använder den här mappen krävs inga särskilda namngivningskonventioner, förutom att mallarna ska utfärdas av RMS-servern eller -tjänsten och att de måste .xml filnamnstillägget. Till exempel Contoso-Confidential.xml namn Contoso-ReadOnly.xml giltiga namn.

Endast AD RMS: Begränsa RMS-klienten till att använda betrodda AD RMS-servrar

RMS-klienten kan vara begränsad till att bara använda vissa betrodda AD RMS-servrar genom att göra följande ändringar i Windows lokala datorer.

Så här aktiverar du begränsning av RMS-klienten så att endast betrodda AD RMS-servrar kan användas

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSIPC\TrustedServers\

  REG_DWORD:AllowTrustedServersOnly

  Värde:Om ett värde som inte är noll anges litar RMS-klienten endast på de angivna servrar som är konfigurerade i listan TrustedServers och Azure Rights Management-tjänsten.

Så här lägger du till medlemmar i listan med betrodda AD RMS-servrar

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSIPC\TrustedServers\

  REG_SZ: URL_or_HostName >

  Värde:Strängvärdena på den här registernyckelplatsen kan vara antingen DNS-domännamnsformat (till exempel adrms.contoso.com)eller fullständiga URL:er till betrodda AD RMS-servrar (till exempel). Om en angiven URL startar https://använder RMS-klienten SSL eller TLS för att kontakta den angivna AD RMS-servern.

RMS-tjänstidentifiering

Med hjälp av RMS-tjänstidentifiering kan RMS-klienten kontrollera vilken RMS-server eller RMS-tjänst som den ska kommunicera med innan innehållet skyddas. Identifiering av tjänsten kan också inträffa när RMS-klienten använder skyddat innehåll, men det är mindre sannolikt att den här typen av identifiering sker eftersom den princip som är kopplad till innehållet innehåller den önskade RMS-servern eller RMS-tjänsten. Endast om de källorna inte fungerar kan klienten köra tjänstidentifiering.

RmS-klienten kontrollerar följande för att utföra tjänstidentifiering:

 1. Så Windows datornslokala dator: Om inställningarna för tjänstidentifiering har konfigurerats i registret används de här inställningarna först.

  Som standard konfigureras inte de här inställningarna i registret, men en administratör kan konfigurera dem för AD RMS enligt dokument i följande avsnitt. En administratör konfigurerar vanligtvis de här inställningarna för Azure Rights Management-tjänsten under migreringsprocessen från AD RMS till Azure Information Protection.

 2. Active Directory Domain Services: En domänkopplingsdatorfråga i Active Directory för en tjänstanslutningspunkt (SCP).

  Om en SCP har registrerats enligt dokument i följande avsnitt returneras AD RMS-serverns URL till RMS-klienten.

 3. Identifieringstjänsten för Azure Rights Management: RMS-klienten ansluter till , som uppmanar användaren att autentisera.

  När autentiseringen lyckas används användarnamnet (och domänen) från autentiseringen till att identifiera Azure Information Protection-klientorganisationen som ska användas. Url:en för Azure Information Protection som ska användas för det användarkontot returneras till RMS-klienten. URL-adressen är i följande format: https:// YourTenantURL >>

  Till exempel: 5c6bb73b-1038-4eec-863d-49bded473437.rms.na.aadrm.com/_wmcs/licensing

  YourTenantURL > har följande format: > Du kan hitta det här värdet genom att identifiera RightsManagementServiceId-värdet när du kör cmdleten Get-AipServiceConfiguration.

Obs!

Det finns fyra viktiga undantag för det här tjänstidentifieringsflödet:

 • Mobila enheter är bäst lämpat att använda en molntjänst, så som standard används tjänstidentifiering för Azure Rights Management-tjänsten ( https://discover.aadrm.com ). Om du vill åsidosätta den här standardinställningen så att mobila enheter använder AD RMS i stället för Azure Rights Management-tjänsten anger du SRV-poster i DNS och installerar tillägget för mobila enheter enligt Active Directory Rights Management Services Mobile Device Extension.

 • När rättighetshanteringstjänsten anropas av en Azure Information Protection-etikett utförs inte tjänstidentifiering. I stället anges URL-adressen direkt i den etikettinställning som är konfigurerad i Azure Information Protection-principen.

 • När en användare initierar inloggning från ett Office-program används användarnamnet och domänen från autentiseringen för att identifiera Azure Information Protection-klientorganisationen som ska användas. I det här fallet behövs inte registerinställningar och SCP kontrolleras inte.

 • När du har konfigurerat DNS-omdirigering för Office klicka-och-kör-skrivbordsprogram hittar RMS-klienten Tjänsten Azure Rights Management genom att nekas åtkomst till AD RMS-klustret som tidigare fanns. Den här neka-åtgärden utlöser klienten att leta efter SRV-posten, som omdirigerar klienten till Azure Rights Management-tjänsten för klientorganisationen. Med den här SRV-posten Exchange Online dekryptera e-postmeddelanden som har skyddats av AD RMS-klustret.

Endast AD RMS: Aktivera tjänstidentifiering på serversidan med hjälp av Active Directory

Om ditt konto har tillräcklig behörighet (företagsadministratörer och lokal administratör för AD RMS-servern) kan du automatiskt registrera en SCP (Service Connection Point) när du installerar AD RMS-rotklusterservern. Om det redan finns en SCP i skogen måste du först ta bort den befintliga SCP-nätverket innan du kan registrera en ny.

Du kan registrera och ta bort en SCP när AD RMS har installerats på följande sätt. Innan du börjar kontrollerar du att ditt konto har de behörigheter som krävs (företagsadministratörer och lokal administratör för AD RMS-servern).

Så här aktiverar du identifiering av AD RMS-tjänsten genom att registrera en SCP i Active Directory

 1. Öppna konsolen Active Directory Management Services på AD RMS-servern:

  • För Windows Server 2012 R2 eller Windows Server 2012 i Serverhanteraren väljer du VerktygActive Directory Rights Management Services.

  • För Windows Server 2008 R2 väljer du Startaadministrationsverktyg Active Directory Rights Management Services.

 2. Högerklicka på AD RMS-klustret i AD RMS-konsolen och klicka sedan på Egenskaper.

 3. Klicka på fliken SCP.

 4. Markera kryssrutan Ändra SCP.

 5. Välj alternativet Ange SCP för aktuellt certifieringskluster och klicka sedan på OK.

Aktivera identifiering av klienttjänst med hjälp av Windows register

Som ett alternativ till att använda en SCP eller där en SCP inte finns kan du konfigurera registret på klientdatorn så att RMS-klienten kan hitta AD RMS-servern.

Så här aktiverar du ad rms-tjänstidentifiering på klientsidan med hjälp Windows register

 1. Öppna Windows registereditorn och Regedit.exe:

  • I fönstret Kör på klientdatorn skriver du regeditoch trycker sedan på Retur för att öppna Registereditorn.
 2. I Registereditorn går du tillHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSIPC.

  Obs!

  Om du kör ett 32-bitarsprogram på en 64-bitarsdator går du till HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\MSIPC

 3. Du skapar undernyckeln ServiceLocation genom att högerklicka på MSIPC,peka på Ny,klicka på Nyckel ochsedan skriva Tjänstbeläggning.

 4. Du skapar undernyckeln EnterpriseCertification genom att högerklicka på ServiceLocation,peka på Ny,klicka på Nyckeloch sedan skriva EnterpriseCertification.

 5. Om du vill ange url:en för företagscertifiering dubbelklickar du på värdet (Standard) under undernyckeln EnterpriseCertification. När dialogrutan Redigera sträng visas skriver du värdedataoch klickar sedan på OK.

 6. Du skapar undernyckeln EnterprisePublishing genom att högerklicka på ServiceLocation,peka på Ny,klicka på Nyckeloch sedan skriva .

 7. Om du vill ange URL-adressen för företagspublicering dubbelklickar du (Standard) under undernyckeln EnterprisePublishing. När dialogrutan Redigera sträng visas skriver du värdedataoch klickar sedan på OK.

 8. Stäng Registereditorn.

Om RMS-klienten inte kan hitta en SCP genom att fråga Active Directory och den inte anges i registret misslyckas samtal för identifiering av tjänster för AD RMS.

Omdirigera licensservertrafik

I vissa fall kan du behöva omdirigera trafik vid identifiering av tjänster, till exempel när två organisationer slås samman och den gamla licensservern i en organisation tas bort och klienter måste omdirigeras till en ny licensserver. Eller så migrerar du från AD RMS till Azure RMS. Använd följande procedur för att aktivera licensomdirigering.

Aktivera RMS-licensieringsomdirigering med hjälp av Windows register

 1. Öppna Windows registereditorn och Regedit.exe.

 2. Gå till något av följande i Registereditorn:

  • För 64-bitarsversionen av Office på x64-plattformen: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSIPC\Servicelocation

  • För 32-bitarsversionen av Office på x64-plattformen: HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\MSIPC\Servicelocation

 3. Skapa en LicensingRedirection-undernyckel genom att högerklicka på Tjänstplats,peka på Ny,klicka på Nyckeloch skriv Sedan LicensingRedirection.

 4. Om du vill ange licensomdirigering högerklickar du på undernyckeln LicensingRedirection, väljer Nyttoch väljer sedan Strängvärde. I Namn angerdu den föregående URL:en för serverlicensiering och för Värde den nya serverlicensierings-URL:en.

  Om du till exempel vill omdirigera licensiering från en server Contoso.com till en Fabrikam.com kan du ange följande värden:

  Namn:

  Värde:

  Obs!

  Om den gamla licensservern har url-adresser för både intranät och extranät angivna måste ett nytt namn och en ny värdemappning ställas in för båda dessa URL:er med LicensingRedirection-nyckeln.

 5. Upprepa föregående steg för alla servrar som måste omdirigeras.

 6. Stäng Registereditorn.