Azure CLI-skriptexempel: Belastningsutjämna trafik för virtuella datorer för hög tillgänglighet

Det här Azure CLI-skriptexemplet skapar allt som behövs för att köra flera virtuella Ubuntu-datorer, konfigurerade med hög tillgänglighet och belastningsutjämning. När du har kört skriptet har du tre virtuella datorer som är anslutna till en Azure-tillgänglighetsuppsättning och är tillgängliga via Azure Load Balancer.

Om du vill köra det här exemplet installerar du den senaste versionen av Azure CLI. Börja genom att köra az login för att upprätta en anslutning med Azure.

Exempel för Azure CLI skrivs för bash gränssnittet. Om du vill köra det här exemplet i Windows PowerShell eller kommando tolken kan du behöva ändra element i skriptet.

Om du inte har en Azure-prenumerationkan du skapa ett kostnads fritt konto innan du börjar.

Exempelskript

#!/bin/bash

# Create a resource group.
az group create --name myResourceGroup --location westeurope

# Create a virtual network.
az network vnet create --resource-group myResourceGroup --location westeurope --name myVnet --subnet-name mySubnet

# Create a public IP address.
az network public-ip create --resource-group myResourceGroup --name myPublicIP

# Create an Azure Load Balancer.
az network lb create --resource-group myResourceGroup --name myLoadBalancer --public-ip-address myPublicIP \
 --frontend-ip-name myFrontEndPool --backend-pool-name myBackEndPool

# Creates an LB probe on port 80.
az network lb probe create --resource-group myResourceGroup --lb-name myLoadBalancer \
 --name myHealthProbe --protocol tcp --port 80

# Creates an LB rule for port 80.
az network lb rule create --resource-group myResourceGroup --lb-name myLoadBalancer --name myLoadBalancerRuleWeb \
 --protocol tcp --frontend-port 80 --backend-port 80 --frontend-ip-name myFrontEndPool \
 --backend-pool-name myBackEndPool --probe-name myHealthProbe

# Create three NAT rules for port 22.
for i in `seq 1 3`; do
 az network lb inbound-nat-rule create \
  --resource-group myResourceGroup --lb-name myLoadBalancer \
  --name myLoadBalancerRuleSSH$i --protocol tcp \
  --frontend-port 422$i --backend-port 22 \
  --frontend-ip-name myFrontEndPool
done

# Create a network security group
az network nsg create --resource-group myResourceGroup --name myNetworkSecurityGroup

# Create a network security group rule for port 22.
az network nsg rule create --resource-group myResourceGroup --nsg-name myNetworkSecurityGroup --name myNetworkSecurityGroupRuleSSH \
 --protocol tcp --direction inbound --source-address-prefix '*' --source-port-range '*' \
 --destination-address-prefix '*' --destination-port-range 22 --access allow --priority 1000

# Create a network security group rule for port 80.
az network nsg rule create --resource-group myResourceGroup --nsg-name myNetworkSecurityGroup --name myNetworkSecurityGroupRuleHTTP \
--protocol tcp --direction inbound --priority 1001 --source-address-prefix '*' --source-port-range '*' \
--destination-address-prefix '*' --destination-port-range 80 --access allow --priority 2000

# Create three virtual network cards and associate with public IP address and NSG.
for i in `seq 1 3`; do
 az network nic create \
  --resource-group myResourceGroup --name myNic$i \
  --vnet-name myVnet --subnet mySubnet \
  --network-security-group myNetworkSecurityGroup --lb-name myLoadBalancer \
  --lb-address-pools myBackEndPool --lb-inbound-nat-rules myLoadBalancerRuleSSH$i
done

# Create an availability set.
az vm availability-set create --resource-group myResourceGroup --name myAvailabilitySet --platform-fault-domain-count 3 --platform-update-domain-count 3

# Create three virtual machines, this creates SSH keys if not present.
for i in `seq 1 3`; do
 az vm create \
  --resource-group myResourceGroup \
  --name myVM$i \
  --availability-set myAvailabilitySet \
  --nics myNic$i \
  --image UbuntuLTS \
  --generate-ssh-keys \
  --no-wait
done

Rensa distribution

Kör följande kommando för att ta bort resursgruppen, den virtuella datorn och alla relaterade resurser.

az group delete --name myResourceGroup

Förklaring av skript

I det här skriptet används följande kommandon för att skapa en resursgrupp, virtuell dator, tillgänglighetsuppsättning, lastbalanserare och alla relaterade resurser. Varje kommando i tabellen länkar till kommandospecifik dokumentation.

Kommando Kommentarer
az group create Skapar en resursgrupp där alla resurser lagras.
az network vnet create Skapar ett virtuellt Azure-nätverk och undernät.
az network public-ip create Skapar en offentlig IP-adress med en statisk IP-adress och ett tillhörande DNS-namn.
az network lb create Skapar en Azure-lastbalanserare.
az network lb probe create Skapar en lastbalanseringsavsökning. En lastbalanseringsavsökning används för att övervaka varje virtuell dator i lastbalanseringsuppsättningen. Om en virtuell dator blir otillgänglig dirigeras trafiken förbi den.
az network lb rule create Skapar en lastbalanseringsregel. I det här exemplet skapas en regel för port 80. När HTTP-trafik anländer vid lastbalanseraren dirigeras den till port 80, en av de virtuella datorerna i lastbalanseringsuppsättningen.
az network lb inbound-nat-rule create Skapar en lastbalanseringsregel för NAT (Network Address Translation). NAT-regler mappar en port för lastbalanseraren till en port på en virtuell dator. I det här exemplet skapas en NAT-regel för SSH-trafik till varje virtuell dator i lastbalanseringsuppsättningen.
az network nsg create Skapar en nätverkssäkerhetsgrupp (NSG), som är en säkerhetsgräns mellan internet och den virtuella datorn.
az network nsg rule create Skapar en NSG-regel för att tillåta inkommande trafik. I det här exemplet öppnas port 22 för SSH-trafik.
az network nic create Skapar ett virtuellt nätverkskort och ansluter det till det virtuella nätverket, undernätet och NSG.
az vm availability-set create Skapar en tillgänglighetsuppsättning. Tillgänglighetsuppsättningar garanterar programmets drifttid genom att fördela virtuella datorer mellan fysiska resurser så att hela uppsättningen inte berörs om något fel inträffar.
az vm create Skapar den virtuella datorn och ansluter den till nätverkskortet, ett virtuellt nätverk, ett undernät och en NSG. Kommandot specificerar även avbildningen av den virtuella dator som ska användas samt administrativa autentiseringsuppgifter.
az group delete Tar bort en resursgrupp, inklusive alla kapslade resurser.

Nästa steg

Mer information om Azure CLI finns i Azure CLI-dokumentationen.

Ytterligare exempel på Azure Networking CLI-skript finns i Azure Networking-dokumentationen.