Threat Modeling Tool uppdaterings version 7.3.00316.1 – 03/22/2020Threat Modeling Tool update release 7.3.00316.1 - 03/22/2020

Version 7.3.00316.1 av Microsoft Threat Modeling Tool (TMT) gavs ut den 22 2020 mars och innehåller följande ändringar:Version 7.3.00316.1 of the Microsoft Threat Modeling Tool (TMT) was released on March 22 2020 and contains the following changes:

  • Förbättrad användbarhetAccessibility improvements
  • FelkorrigeringarBug fixes
  • Ny DiagramReader-funktionNew DiagramReader feature

Viktiga fel korrigeringarNotable bug fixes

Exportera hot listan till CSVExporting the threat list to CSV

Funktionen Exportera till CSV var inkonsekvent med att välja vilka fält från hot listan som ska exporteras.The export to CSV function was inconsistently selecting which fields from the threat list would be exported. Nu kommer alla fält från hot listan att exporteras till CSV-filen.Now all fields from the threat list will be exported into the CSV file.

UX-buggarUX bugs

  • Hjälp menyerna i det primära arbets flödet (skapa/öppna/analysera) och redigeraren för mallar har nu konsekventa meny alternativ.The help menus in the primary workflow (create/open/analyze) and the template editor experience now have consistent menu options.
  • Sök fältet i stencil rutan har nu en standard markör och lämpliga etiketter har lagts till.The search bar in the stencils pane now has a standard cursor and appropriate labels have been added.

Nya funktionerNew features

DiagramReader-funktionen har lagts tillDiagramReader feature has been added

En ny DiagramReader-funktion har lagts till på huvud menyn när en modell är öppen.A new DiagramReader feature has been added in the main menu while a model is open. Med den här funktionen konverteras den grafiska åter givningen av modellen till en textbaserad bild.This feature will convert the graphical representation of the model into a text-based narrative.

SystemkravSystem requirements

Dokumentation och feedbackDocumentation and feedback

Nästa stegNext steps

Ladda ned den senaste versionen av Microsoft Threat Modeling Tool.Download the latest version of the Microsoft Threat Modeling Tool.