Service Bus Premium- och Standard-meddelandenivåerService Bus Premium and Standard messaging tiers

Service Bus-meddelanden, inklusive entiteter som köer och ämnen, kombinerar meddelandefunktioner för företag med utförlig publicerings-/prenumerationssemantik i molnskala.Service Bus Messaging, which includes entities such as queues and topics, combines enterprise messaging capabilities with rich publish-subscribe semantics at cloud scale. Service Bus-meddelanden används som kommunikationsryggrad i flera avancerade molnlösningar.Service Bus Messaging is used as the communication backbone for many sophisticated cloud solutions.

Premium-nivån av Service Bus-meddelanden är ett svar på vanliga kundönskemål gällande skala, prestanda och tillgänglighet för verksamhetskritiska program.The Premium tier of Service Bus Messaging addresses common customer requests around scale, performance, and availability for mission-critical applications. Premium-nivån rekommenderas för användning i produktionsmiljö.The Premium tier is recommended for production scenarios. Även om funktionsuppsättningarna är snudd på identiska är dessa två nivåer av Service Bus-meddelanden utformade för att passa olika användningsfall.Although the feature sets are nearly identical, these two tiers of Service Bus Messaging are designed to serve different use cases.

En del övergripande skillnader visas i tabellen nedan.Some high-level differences are highlighted in the following table.

PremiumPremium StandardStandard
Högt genomflödeHigh throughput Variabelt genomflödeVariable throughput
Förutsägbar prestandaPredictable performance Variabel svarstidVariable latency
Fast prissättningFixed pricing Variabla priser – betala per användningPay as you go variable pricing
Möjlighet att skala arbetsbelastningen uppåt och nedåtAbility to scale workload up and down Gäller inteN/A
Meddelandestorlek upp till 1 MBMessage size up to 1 MB Meddelandestorlek upp till 256 kBMessage size up to 256 KB

Service Bus Premium-meddelanden ger resursisolering på processor- och minnesnivån så att varje kunds arbetsbelastning körs i isolering.Service Bus Premium Messaging provides resource isolation at the CPU and memory level so that each customer workload runs in isolation. Den här resurscontainern kallas för en meddelandefunktionsenhet.This resource container is called a messaging unit. Varje Premium-namnområde allokeras minst en meddelandefunktionsenhet.Each premium namespace is allocated at least one messaging unit. Du kan köpa 1, 2, 4 eller 8 meddelandefunktionsenheter för varje Service Bus Premium-namnområde.You can purchase 1, 2, 4 or 8 messaging units for each Service Bus Premium namespace. En enda arbetsbelastning eller enhet kan spänna över flera meddelandefunktionsenheter och antalet meddelandefunktionsenheter kan ändras när du vill.A single workload or entity can span multiple messaging units and the number of messaging units can be changed at will. Resultatet är förutsägbara och repeterbara prestanda för Service Bus-lösningen.The result is predictable and repeatable performance for your Service Bus-based solution.

Prestanda är inte bara mer förutsägbara och tillgängliga, utan de är snabbare också.Not only is this performance more predictable and available, but it is also faster. Service Bus Premium-meddelanden bygger på lagringsmotorn som introducerades i Azure Event Hubs.Service Bus Premium Messaging builds on the storage engine introduced in Azure Event Hubs. Med Premium-meddelanden är topprestandan mycket snabbare än på standardnivån.With Premium Messaging, peak performance is much faster than with the Standard tier.

Premium-meddelanden – tekniska skillnaderPremium Messaging technical differences

I följande avsnitt diskuteras några skillnader mellan Premium- och Standard-meddelandenivåerna.The following sections discuss a few differences between Premium and Standard messaging tiers.

Partitionerade köer och ämnenPartitioned queues and topics

Det finns inget stöd för partitionerade köer och ämnen i Premium Messaging.Partitioned queues and topics are not supported in Premium Messaging. Mer information om partitionering finns i Partitionerade köer och ämnen.For more information about partitioning, see Partitioned queues and topics.

ExpressenheterExpress entities

Eftersom meddelandehanteringen på premiumnivå körs i en helt isolerad körningsmiljö, stöds inte längre expressenheter i premiumnamnområden.Because Premium messaging runs in a completely isolated run-time environment, express entities are not supported in Premium namespaces. Mer information om expressfunktionen finns i egenskapen QueueDescription.EnableExpress.For more information about the express feature, see the QueueDescription.EnableExpress property.

Om du har kod som körs med meddelandehantering på standardnivå och vill portera den till premiumnivån kontrollerar du att egenskapen EnableExpress har värdet false (standardvärdet).If you have code running under Standard messaging and want to port it to the Premium tier, make sure the EnableExpress property is set to false (the default value).

Resursanvändningen för Premium-meddelandenPremium Messaging resource usage

I allmänhet kan alla åtgärder på en entitet orsaka CPU och minnesanvändning.In general, any operation on an entity may cause CPU and memory usage. Här följer några av dessa åtgärder:Here are some of these operations:

  • Hanteringsåtgärder som CRUD (skapa, hämta, uppdatera och ta bort) åtgärder för köer, ämnen och prenumerationer.Management operations such as CRUD (Create, Retrieve, Update, and Delete) operations on queues, topics, and subscriptions.
  • Runtime-åtgärder (skicka och ta emot meddelanden)Runtime operations (send and receive messages)
  • Övervakningsåtgärder och aviseringarMonitoring operations and alerts

Ytterligare processor-och minnesanvändningen prissätts inte dessutom dock.The additional CPU And memory usage is not priced additionally though. Det finns ett enda pris för meddelandeenhet för Premium Messaging-nivån.For the Premium Messaging tier, there is a single price for the message unit.

Processor- och minnesanvändning spåras och visas för dig av följande skäl:The CPU and memory usage are tracked and displayed to the you for the following reasons:

  • Ger insyn i systemarkitekturen systemProvide transparency into the system internals
  • Förstå kapaciteten för resurser som har köpt.Understand the capacity of resources purchased.
  • Kapacitetsplanering som hjälper dig att bestämma att skala upp och ned.Capacity planning that helps you decide to scale up/down.

Kom igång med Premium-meddelandetjänsterGet started with Premium Messaging

Det är enkelt att komma igång med Premium-meddelandetjänster och processen liknar den för Standard-meddelandetjänster.Getting started with Premium Messaging is straightforward and the process is similar to that of Standard Messaging. Börja med att skapa ett namnområde i Azure Portal.Begin by creating a namespace in the Azure portal. Se till att du väljer Premium under Prisnivå.Make sure you select Premium under Pricing tier. Klicka på Visa fullständiga prisuppgifter om du vill se mer information om varje nivå.Click View full pricing details to see more information about each tier.

create-premium-namespace

Du kan också skapa Premium-namnområden med hjälp av Azure Resource Manager-mallar.You can also create Premium namespaces using Azure Resource Manager templates.

Nästa stegNext steps

I följande länkar kan du lära dig mer om Service Bus-meddelanden:To learn more about Service Bus Messaging, see the following links: