Skapa ett lagringskonto att använda med Azure Data Lake Storage Gen2

Skapa ett lagringskonto med ett hierarkiskt namnområde om du vill använda funktionerna Storage Data Lake Storage Gen2.

Stegvisa anvisningar finns i Skapa ett lagringskonto.

Se till att välja de alternativ som beskrivs i den här artikeln när du skapar kontot.

Välj en lagringskontotyp

Data Lake Storage stöds i följande typer av lagringskonton:

  • Allmän standard v2
  • Premium blockera blob

Mer information om hur du väljer mellan dem finns i Översikt över lagringskonto.

Du kan välja mellan dessa två typer av konton på fliken Grunder på sidan Skapa ett lagringskonto.

Om du vill skapa ett allmänt 2-standardkonto väljer du Standard.

Om du vill skapa ett blob-konto för premiumblockering väljer du Premium. Välj sedan Blockera blobbar Premium kontotyp i listrutan För kontotyp.

Premium blob-alternativ för att blockera

Aktivera det hierarkiska namnområdet

Lås upp Storage datasjön genom att välja inställningen aktivera det hierarkiska namnområdet på fliken Avancerat på sidan Skapa lagringskonto.

Följande bild visar den här inställningen på sidan Skapa lagringskonto.

Hierarkisk namnområdesinställning

Information om hur du aktiverar Storage för Data Lake i ett befintligt konto finns i Uppgradera Azure Blob Storage med Azure Data Lake Storage Gen2-funktioner.

Obs!

Dataskydd och hierarkiskt namnområde kan inte aktiveras samtidigt.

Nästa steg