Snabbstart: Skapa en virtuell Linux-dator i Azure Portal

Gäller för: ✔️ Virtuella Linux-datorer

Det går att skapa virtuella Azure-datorer via Azure Portal. Azure-portalen är ett webbläsarbaserat användargränssnitt för att skapa Azure-resurser. Den här snabbstarten visar hur du använder Azure-portalen för att distribuera en virtuell Linux-dator (VM) som kör Ubuntu 18.04 LTS. För att se hur den virtuella datorn fungerar i praktiken använder du sedan SSH för att ansluta till den virtuella datorn och installerar NGINX-webbservern.

Om du inte har någon Azure-prenumeration kan du skapa ett kostnadsfritt konto innan du börjar.

Logga in på Azure

Logga in på Azure-portalen.

Skapa en virtuell dator

 1. Ange virtuella datorer i sökningen.

 2. Under Tjänster väljer du Virtuella datorer.

 3. På sidan Virtuella datorer väljer du Skapa och sedan Virtuell dator. Sidan Skapa en virtuell dator öppnas.

 4. På fliken Grundläggande inställningar går du till Projektinformation, kontrollerar att korrekt prenumeration har valts och väljer sedan Skapa ny för resursgruppen. Ange myResourceGroup som namn.*.

  Screenshot of the Project details section showing where you select the Azure subscription and the resource group for the virtual machine

 5. Under Instansinformation anger du myVM som Namn på virtuell dator och väljer Ubuntu 18.04 LTS – Gen2 som avbildning. Låt de övriga standardvärdena vara som de är. Standardstorleken och prissättningen visas bara som exempel. Storlekstillgänglighet och priser beror på din region och prenumeration.

  Screenshot of the Instance details section where you provide a name for the virtual machine and select its region, image, and size.

  Anteckning

  Vissa användare ser nu alternativet att skapa virtuella datorer i flera zoner. Mer information om den här nya funktionen finns i Skapa virtuella datorer i en tillgänglighetszon. Screenshot showing that you have the option to create virtual machines in multiple availability zones.

 6. Under Administratörskonto väljer du offentlig SSH-nyckel.

 7. I Användarnamn anger du azureuser.

 8. För källa för offentlig SSH-nyckel lämnar du standardvärdet Generera nytt nyckelpar och anger sedan myKey som nyckelparnamn.

  Screenshot of the Administrator account section where you select an authentication type and provide the administrator credentials

 9. Under Regler för inkommande portar>Offentliga inkommande portar väljer du Tillåt valda portar och väljer sedan SSH (22) och HTTP (80) i listrutan.

  Screenshot of the inbound port rules section where you select what ports inbound connections are allowed on

 10. Låt de återstående standardinställningarna vara och välj sedan knappen Granska + skapa längst ned på sidan.

 11. På sidan Skapa en virtuell dator kan du se information om den virtuella datorn som du håller på att skapa. När du är klar väljer du Skapa.

 12. När fönstret Generera nytt nyckelpar öppnas väljer du Ladda ned privat nyckel och skapar resurs. Nyckelfilen laddas ned som myKey.pem. Kontrollera att du vet var .pem filen laddades ned. Du behöver sökvägen till den i nästa steg.

 13. När distributionen är klar väljer du Gå till resurs.

 14. På sidan för den nya virtuella datorn väljer du den offentliga IP-adressen och kopierar den till Urklipp.

  Screenshot showing how to copy the IP address for the virtual machine

Ansluta till den virtuella datorn

Skapa en SSH-anslutning med den virtuella datorn.

 1. Om du använder en Mac- eller Linux-dator öppnar du en Bash-kommandotolk. Om du använder en Windows-dator öppnar du en PowerShell-kommandotolk.

 2. Öppna en SSH-anslutning till den virtuella datorn i prompten. Ersätt IP-adressen med den från den virtuella datorn och ersätt sökvägen till .pem med sökvägen till där nyckelfilen laddades ned.

ssh -i .\Downloads\myKey.pem azureuser@10.111.12.123

Tips

SSH-nyckeln som du skapade kan användas nästa gång du skapar en virtuell dator i Azure. Välj bara källan Använd en nyckel som lagras i Azure för offentlig SSH-nyckel nästa gång du skapar en virtuell dator. Du har redan den privata nyckeln på datorn, så du behöver inte ladda ned något.

Installera webbservern

Om du vill se hur den virtuella datorn fungerar i praktiken installerar du NGINX-webbservern. Från din SSH-session uppdaterar du dina paketkällor och installera det senaste NGINX-paketet.

sudo apt-get -y update
sudo apt-get -y install nginx

När du är klar avslutar du SSH-sessionen genom att skriva exit.

Se hur webbservern fungerar i praktiken

Använd valfri webbläsare för att visa välkomstsidan för NGINX. Ange den virtuella datorns offentliga IP-adress som webbadress. Den offentliga IP-adressen kan hittas på översiktssidan för den virtuella datorn eller som en del av SSH-anslutningssträngen du använde tidigare.

Screenshot showing the NGINX default site in a browser

Rensa resurser

Du kan ta bort resursgruppen, den virtuella datorn och alla relaterade resurser när de inte längre behövs. Om du vill göra detta väljer du resursgruppen för den virtuella datorn. Välj sedan Ta bort och kontrollera namnet på resursgruppen som du vill ta bort.

Nästa steg

I den här snabbstarten distribuerade du en enkel virtuell dator, skapade en nätverkssäkerhetsgrupp och en regel och installerade en enkel webbserver. Om du vill veta mer om virtuella Azure-datorer fortsätter du till självstudien för virtuella Linux-datorer.