Översikt över SQL Server i Azure Virtual Machines (Windows)Overview of SQL Server on Azure Virtual Machines (Windows)

Det här avsnittet beskriver dina alternativ när du kör en SQL Server på virtuella Azure-datorer (VM:ar) i Windows, tillsammans med länkar till portalavbildningar samt en översikt över vanliga uppgifter.This topic describes your options for running SQL Server on Azure Windows virtual machines (VMs), along with links to portal images and an overview of common tasks.

Anteckning

Om du redan är bekant med SQL Server och bara vill se hur man distribuerar en SQL Server-VM i Windows, hittar du mer information i Etablera en virtuell Windows-dator med SQL Server i Azure.If you're already familiar with SQL Server and just want to see how to deploy a SQL Server Windows VM, see Provision a Windows SQL Server VM in the Azure. Eller om du vill skapa en Linux-VM med SQL Server finns information i Etablera en Linux SQL Server-VM i AzureOr if you want to create a Linux VM with SQL Server, see Provision a Linux SQL Server VM in the Azure

Om du är en databasadministratör eller en utvecklare, kan Azure VM:ar ge dig ett sätt att flytta dina lokala SQL Server-arbetsbelastningar och program till molnet.If you are a database administrator or a developer, Azure VMs provide a way to move your on-premises SQL Server workloads and applications to the Cloud.

ScenarierScenarios

Det finns flera skäl att välja att ha sin data i Azure.There are many reasons that you might choose to host your data in Azure. Om ditt program flyttar till Azure, ger det bättre prestanda om man även flyttar dess data.If your application is moving to Azure, it improves performance to also move the data. Men det finns fler fördelar.But there are other benefits. Du får automatiskt tillgång till flera datacenter för en global närvaro och haveriberedskap.You automatically have access to multiple data centers for a global presence and disaster recovery. Din data är också mycket säker och beständig.The data is also highly secured and durable.

SQL Server som kör på Azure VM:ar är ett alternativ för att lagra din relationsdata i Azure.SQL Server running on Azure VMs is one option for storing your relational data in Azure. Det är bra för flera scenarier.It is good choice for several scenarios. Du kanske till exempel vill konfigurera din Azure VM så att den är så lik en lokal SQL Server-dator som möjligt.For example, you might want to configure the Azure VM as similarly as possible to an on-premises SQL Server machine. Eller så kanske du vill köra ytterligare program och tjänster på samma databasserver.Or you might want to run additional applications and services on the same database server. Det finns två huvudsakliga resurser som hjälper dig att tänka igenom ännu fler scenarier och överväganden:There are two main resources that can help you think through even more scenarios and considerations:

Skapa en ny virtuell SQL-datorCreate a new SQL VM

Följande avsnitt innehåller direktlänkar till Azure Portal för galleriavbildningarna för virtuella datorer med SQL Server.The following sections provide direct links to the Azure portal for the SQL Server virtual machine gallery images. Beroende på vilken avbildning du väljer kan du antingen betala för SQL Server-licensen per minut eller använda din egen licens (Bring your own license, BYOL).Depending on the image you select, you can either pay for SQL Server licensing costs on a per-minute basis, or you can bring your own license (BYOL).

Du hittar stegvisa anvisningar för hur du skapar en ny virtuell dator med SQL i självstudien Etablera en virtuell SQL Server-dator på Azure Portal.Find step-by-step guidance for creating a new SQL VM in the tutorial, Provision a SQL Server virtual machine in the Azure portal. Läs också Prestandarelaterade metodtips för virtuella datorer med SQL Server, som förklarar hur du väljer lämplig datorstorlek och andra funktioner som är tillgängliga vid etablering.Also, review the Performance best practices for SQL Server VMs, which explains how to select the appropriate machine size and other features available during provisioning.

Alternativ 1: Skapa en virtuell SQL-dator med licensiering per minutOption 1: Create a SQL VM with per-minute licensing

Följande tabell innehåller en matris med de senaste SQL Server-avbildningarna i galleriet för virtuella datorer.The following table provides a matrix of the latest SQL Server images in the virtual machine gallery. Klicka på en länk om du vill skapa en ny virtuell dator med SQL med den version, den utgåva och det operativsystem du angett.Click on any link to begin creating a new SQL VM with your specified version, edition, and operating system.

Tips

Om du vill förstå prissättningen för den virtuella datorn och SQL för dessa bilder kan du läsa Pricing guidance for SQL Server Azure VMs (Prisvägledning för virtuella SQL Server Azure-datorer).To understand the VM and SQL pricing for these images, see Pricing guidance for SQL Server Azure VMs.

VersionVersion OperativsystemOperating System UtgåvaEdition
SQL Server 2017SQL Server 2017 Windows Server 2016Windows Server 2016 Enterprise, Standard, Web, Express, DeveloperEnterprise, Standard, Web, Express, Developer
SQL Server 2016 SP1SQL Server 2016 SP1 Windows Server 2016Windows Server 2016 Enterprise, Standard, Web, Express, DeveloperEnterprise, Standard, Web, Express, Developer
SQL Server 2014 SP2SQL Server 2014 SP2 Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2 Enterprise, Standard, Web, ExpressEnterprise, Standard, Web, Express
SQL Server 2012 SP3SQL Server 2012 SP3 Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2 Enterprise, Standard, Web, ExpressEnterprise, Standard, Web, Express

Anteckning

Tillgängliga Linux SQL Server-VM-avbildningar finns i Översikt över SQL Server på Azure Virtual Machines (Linux).To see the available Linux SQL Server virtual machine images, see Overview of SQL Server on Azure Virtual Machines (Linux).

Alternativ 2: Skapa en virtuell SQL-dator med en befintlig licens Option 2: Create a SQL VM with an existing license

Du kan även använda din egen licens (Bring your own license, BYOL).You can also bring your own license (BYOL). I det här scenariot betalar du bara för den virtuella datorn utan ytterligare avgifter för SQL Server-licensiering.In this scenario, you only pay for the VM without any additional charges for SQL Server licensing. Om du vill använda din egen licens använder du matrisen med de versioner, utgåvor och operativsystem för SQL Server som anges nedan.To use your own license, use the matrix of SQL Server versions, editions, and operating systems below. Namnen på avbildningarna föregås av {BYOL} i portalen.In the portal, these image names are prefixed with {BYOL}.

Tips

När du använder din egen licens kan du spara pengar långsiktigt för kontinuerliga arbetsbelastningar under produktion.Bringing your own license can save you money over time for continuous production workloads. Mer information finns i Pricing guidance for SQL Server Azure VMs (Prisvägledning för virtuella SQL Server Azure-datorer).For more information, see Pricing guidance for SQL Server Azure VMs.

VersionVersion OperativsystemOperating system UtgåvaEdition
SQL Server 2016 SP1SQL Server 2016 SP1 Windows Server 2016Windows Server 2016 Enterprise BYOL, Standard BYOLEnterprise BYOL, Standard BYOL
SQL Server 2014 SP2SQL Server 2014 SP2 Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2 Enterprise BYOL, Standard BYOLEnterprise BYOL, Standard BYOL
SQL Server 2012 SP2SQL Server 2012 SP2 Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2 Enterprise BYOL, Standard BYOLEnterprise BYOL, Standard BYOL

Förutom den här listan finns det andra kombinationer av SQL Server-versioner och operativsystem tillgängliga.In addition to this list, other combinations of SQL Server versions and operating systems are available. Hitta andra avbildningar via en marketplace-sökning i Azure Portal (Sök efter "{BYOL} SQL Server").Find other images through a marketplace search in the Azure portal (search for "{BYOL} SQL Server").

Viktigt

För att kunna använda VM-avbildningar med BYOL måste du ha ett Enterprise-avtal med licensmobilitet via Software Assurance i Azure.To use BYOL VM images, you must have an Enterprise Agreement with License Mobility through Software Assurance on Azure. Du måste också ha en giltig licens för den version/utgåva av SQL Server som du vill använda.You also need a valid license for the version/edition of SQL Server you want to use. Du måste förse Microsoft med nödvändig BYOL-information inom tio dagar från etableringen av den virtuella datorn.You must provide the necessary BYOL information to Microsoft within 10 days of provisioning your VM.

Anteckning

Det går inte att ändra så att licensieringsmodellen för en SQL Server VM som betalas per minut ska använda din egen licens.It is not possible to change the licensing model of a pay-per-minute SQL Server VM to use your own license. I så fall måste du skapa en ny virtuell dator med BYOL och migrera dina databaser till den nya virtuella datorn.In this case, you must create a new BYOL VM and migrate your databases to the new VM.

Hantera den virtuella SQL-datornManage your SQL VM

Det finns flera valfria hanteringsuppgifter som du kan utföra när du har etablerat din virtuella SQL Server-dator.After provisioning your SQL Server VM, there are several optional management tasks. Till stor del konfigurerar du och hanterar SQL Server på exakt samma sätt som när du administrerar en lokal SQL Server-instans.In many aspects, you configure and manage SQL Server exactly like you would manage an on-premises SQL Server instance. Men vissa uppgifter är specifika för Azure.However, some tasks are specific to Azure. I följande avsnitt beskrivs några av dessa områden med länkar till mer information.The following sections highlight some of these areas with links to more information.

Anslut till VM:enConnect to the VM

Ett av de mest grundläggande hanteringsstegen är att ansluta till din SQL Server-VM med hjälp av verktyg, som SQL Server Management Studio (SSMS).One of the most basic management steps is to connect to your SQL Server VM through tools, such as SQL Server Management Studio (SSMS). För instruktioner om hur du ansluter till din nya SQL Server-VM, kan du läsa Anslut till en virtuell SQL Server-dator i Azure.For instructions on how to connect to your new SQL Server VM, see Connect to a SQL Server Virtual Machine on Azure.

Migrera dina dataMigrate your data

Om du har en befintlig databas vill du antagligen flytta den till den nyetablerade virtuella SQL-datorn.If you have an existing database, you'll want to move that to the newly provisioned SQL VM. En lista över migreringsalternativ och anvisningar finns i Migrera en databas till SQL Server på en virtuell dator i Azure.For a list of migration options and guidance, see Migrating a Database to SQL Server on an Azure VM.

Konfigurera hög tillgänglighetConfigure high availability

Om du behöver hög tillgänglighet bör du överväga att konfigurera SQL Server-tillgänglighetsgrupper.If you require high availability, consider configuring SQL Server Availability Groups. Detta betyder att det finns flera virtuella Azure-datorer i ett virtuellt nätverk.This involves multiple Azure VMs in a virtual network. På Azure Portal finns det en mall som ställer in den här konfigurationen åt dig.The Azure portal has a template that sets up this configuration for you. Mer information finns i Konfigurera en AlwaysOn-tillgänglighetsgrupp för virtuella datorer i Azure Resource Manager.For more information, see Configure an AlwaysOn availability group in Azure Resource Manager virtual machines. Om du vill konfigurera tillgänglighetsgruppen och associerade lyssnare manuellt läser du Konfigurera AlwaysOn-tillgänglighetsgrupper för virtuella datorer i Azure.If you want to manually configure your Availability Group and associated listener, see Configure AlwaysOn Availability Groups in Azure VM.

Mer information om hög tillgänglighet finns i Hög tillgänglighet och haveriberedskap för SQL Server på Azure Virtual Machines.For other high availability considerations, see High Availability and Disaster Recovery for SQL Server in Azure Virtual Machines.

Säkerhetskopiera dataBack up your data

Virtuella Azure-datorer kan dra nytta av automatisk säkerhetskopiering, som regelbundet skapar säkerhetskopior av databasen till Blob Storage.Azure VMs can take advantage of Automated Backup, which regularly creates backups of your database to blob storage. Du kan också använda den här tekniken manuellt.You can also manually use this technique. Mer information finns i Använda Azure Storage för säkerhetskopiering och återställning av SQL Server.For more information, see Use Azure Storage for SQL Server Backup and Restore. En översikt över alla alternativ för säkerhetskopiering och återställning finns i Säkerhetskopiering och återställning av SQL Server i Azure Virtual Machines.For an overview of all backup and restore options, see Backup and Restore for SQL Server in Azure Virtual Machines.

Automatisera uppdateringarAutomate updates

Virtuella Azure-datorer kan använda automatisk korrigering för att schemalägga en underhållsperiod för automatisk installation av viktiga Windows- och SQL Server-uppdateringar.Azure VMs can use Automated Patching to schedule a maintenance window for installing important windows and SQL Server updates automatically.

CEIP (Customer Experience Improvement Program)Customer experience improvement program (CEIP)

CEIP (Customer Experience Improvement Program) är aktiverat som standard.The Customer Experience Improvement Program (CEIP) is enabled by default. Det skickar periodvisa rapporter till Microsoft för att hjälpa att förbättra SQL Server.This periodically sends reports to Microsoft to help improve SQL Server. Det krävs inga hanteringsaktiviteter för CEIP om du inte vill inaktivera den efter etablering.There is no management task required with CEIP unless you want to disable it after provisioning. Du kan anpassa eller inaktivera CEIP genom att ansluta till den virtuella datorn med Fjärrskrivbord.You can customize or disable the CEIP by connecting to the VM with remote desktop. Kör sedan verktyget Fel- och användningsrapportering för SQL Server.Then run the SQL Server Error and Usage Reporting utility. Inaktivera rapporteringen genom att följa anvisningarna.Follow the instructions to disable reporting.

Mer information om datainsamling finns i SQL Server-sekretesspolicyn.For more information about data collection, see the SQL Server Privacy Statement.

Nästa stegNext steps

Om du har frågor om pris kan du läsa Pricing guidance for SQL Server Azure VMs (Prisvägledning för virtuella SQL Server Azure-datorer) och prissättningssidan för Azure.For questions about pricing, see Pricing guidance for SQL Server Azure VMs and the Azure pricing page. Välj din mål-utgåva av SQL Server i listan Operativsystem/programvara.Select your target edition of SQL Server in the OS/Software list. Visa därefter priser för virtuella datorer av olika storlek.Then view the prices for differently sized virtual machines.

Har du fler frågor?More question? Börja med att läsa Vanliga frågor och svar om SQL Server på Azure Virtual Machines.First, see the SQL Server on Azure Virtual Machines FAQ. Du kan också lägga till dina frågor eller kommentarer längst ned i något av avsnitten om virtuella datorer med SQL och interagera med Microsoft och communityn.But also add your questions or comments to the bottom of any SQL VM topics to interact with Microsoft and the community.