Installera Azure CLI 2.0

Installera den nya versionen av Azure CLI idag! Vi har förbättrat och uppdaterat den för att tillhandahålla den bästa möjliga interna kommandoraden för att hantera Azure-resurser. Den kan användas i Mac OS, Linux och Windows. Information om den senaste versionen finns i viktig information.

Information

Om du behöver den tidigare versionen av Azure CLI gör du så här för att installera Azure 1.0.

macOS

 1. Installera Azure CLI 2.0 med ett curl-kommando.

  curl -L https://aka.ms/InstallAzureCli | bash
  
 2. Du kan behöva starta om kommandogränssnittet för att vissa ändringar ska börja gälla.

  exec -l $SHELL
  
 3. Kör Azure CLI 2.0 från kommandotolken med az-kommandot.

Information

När du installerar med InstallAzureCli stöds inte az component update. Om du vill uppdatera till den senaste versionen av CLI kör du curl -L https://aka.ms/InstallAzureCli | bash igen.

Läs de manuella instruktionerna för att avinstallera om du vill avinstallera.

Windows

Azure CLI 2.0 stöder Bash-kommandosyntax, vilket innebär att Bash på Ubuntu i Windows är ett bra sätt att använda CLI. Om du inte använder Bash kan du installera och använda CLI i Windows-kommandotolken.

Bash på Ubuntu i Windows

 1. Om du inte har Bash på Windows installerar du det.

 2. Öppna Bash-gränssnittet.

 3. Ändra listan med källor.

  echo "deb [arch=amd64] https://packages.microsoft.com/repos/azure-cli/ wheezy main" | \
     sudo tee /etc/apt/sources.list.d/azure-cli.list
  
 4. Kör följande sudo-kommandon:

  sudo apt-key adv --keyserver packages.microsoft.com --recv-keys 417A0893
  sudo apt-get install apt-transport-https
  sudo apt-get update && sudo apt-get install azure-cli
  
Information

När du installerar med apt-get stöds inte az component. Om du vill uppdatera CLI kör du sudo apt-get update && sudo apt-get install azure-cli igen.

Kör sudo apt-get remove azure-cli för att avinstallera.

Windows-kommandorad

 1. Gå till Python-webbplatsen och ladda ned Python för Windows. Se till att installera Pip-komponenten när du installerar Python. När installationen är klar kan du lägga till Python i miljövariabeln PATH (installationsprogrammet uppmanar dig).

 2. Kontrollera Python-installationen från kommandotolken.

  python --version
  
 3. Installera Azure CLI 2.0 med pip.

  pip install --user azure-cli
  
 4. Lägg till mappen som innehåller az.bat till sökvägen. CLI az.bat kan installeras i %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Python\Scripts eller %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Python\PythonXY\Scripts där XY är Python-versionen (till exempel %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Python\Python27\Scripts). Lägg till mappen som innehåller az.bat till sökvägen.

 5. Kör Azure CLI 2.0 från kommandotolken med az-kommandot.

Information

Om du redan har installerat Azure CLI 2.0 och du vill se om du har den senaste versionen kan du använda az --version för att se vilken version du har. Jämför med den senaste versionen som är tillgänglig på https://pypi.python.org/pypi/azure-cli.

Kör az component update för att uppdatera till den senaste versionen av CLI.

Kör pip uninstall azure-cli för att avinstallera CLI.

Linux

 1. På Linux kan du behöva installera specifika förutsättningar.

 2. Installera Azure CLI 2.0 med ett curl-kommando.

  curl -L https://aka.ms/InstallAzureCli | bash
  
 3. Du kan behöva starta om kommandogränssnittet för att vissa ändringar ska börja gälla.

  exec -l $SHELL
  
 4. Kör Azure CLI 2.0 från kommandotolken med az-kommandot.

Information

När du installerar med InstallAzureCli stöds inte az component update. Om du vill uppdatera till den senaste versionen av CLI kör du curl -L https://aka.ms/InstallAzureCli | bash igen.

Läs de manuella instruktionerna för att avinstallera om du vill avinstallera.

Docker

Vi underhåller en Docker-avbildning som är förkonfigurerad med Azure CLI.

Installera Azure CLI med docker run.

docker run azuresdk/azure-cli-python:<version>

Se våra Docker-taggar för tillgängliga versioner.

Information

Om du vill hämta SSH-nycklarna från användarmiljön så kan du använda -v ${HOME}:/root för att montera $HOME som /root.

docker run -v ${HOME}:/root azuresdk/azure-cli-python:<version>
Information

Docker-avbildningen stöder inte component-funktionen. Använd docker run för att installera den senaste avbildningen eller en specifik avbildning som du vill ha för att uppdatera Azure CLI 2.0.

apt-get

Du kan installera Azure CLI 2.0 via apt-get på Debian/Ubuntu-baserade system.

 1. Ändra listan med källor.

  • 32-bitarssystem

   echo "deb https://packages.microsoft.com/repos/azure-cli/ wheezy main" | \
      sudo tee /etc/apt/sources.list.d/azure-cli.list
   
  • 64-bitarssystem

   echo "deb [arch=amd64] https://packages.microsoft.com/repos/azure-cli/ wheezy main" | \
      sudo tee /etc/apt/sources.list.d/azure-cli.list
   
 2. Kör följande sudo-kommandon:

  sudo apt-key adv --keyserver packages.microsoft.com --recv-keys 417A0893
  sudo apt-get install apt-transport-https
  sudo apt-get update && sudo apt-get install azure-cli
  
Information

När du installerar med apt-get stöds inte az component. Om du vill uppdatera CLI kör du sudo apt-get update && sudo apt-get install azure-cli igen.

Kör sudo apt-get remove azure-cli för att avinstallera.

Linux-förutsättningar

 1. Om du inte har Python kan du installera det.

 2. Installera de nödvändiga förutsättningarna beroende på vilken Linux-distribution du har.

  Platform       | Prerequisites
  ----------------------|---------------------------------------------
  Ubuntu 15.10 or 16.04 | sudo apt-get update && sudo apt-get install -y libssl-dev libffi-dev python-dev build-essential
  Ubuntu 12.04 or 14.04 | sudo apt-get update && sudo apt-get install -y libssl-dev libffi-dev python-dev
  Debian 8       | sudo apt-get update && sudo apt-get install -y libssl-dev libffi-dev python-dev build-essential
  Debian 7       | sudo apt-get update && sudo apt-get install -y libssl-dev libffi-dev python-dev
  CentOS 7.1 or 7.2   | sudo yum check-update; sudo yum install -y gcc libffi-devel python-devel openssl-devel
  RedHat 7.2      | sudo yum check-update; sudo yum install -y gcc libffi-devel python-devel openssl-devel
  SUSE OpenSUSE 13.2  | sudo zypper refresh && sudo zypper --non-interactive install gcc libffi-devel python-devel openssl-devel
  

Felsökning


Fel vid omdirigering av curl

Om du får ett fel från curl-kommandot angående -L-parametern eller ett fel som hänvisar till "Object Moved" så kan du försöka använda en fullständig URL i stället för URL:en aka.ms:

# If you see this:
curl -L https://aka.ms/InstallAzureCli | bash
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100  175 100  175  0   0  562   0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  560
bash: line 1: syntax error near unexpected token `<'
'ash: line 1: `<html><head><title>Object moved</title></head><body>

#### Try this instead:
curl https://azurecliprod.blob.core.windows.net/install | bash

Fel vid installation med cffi eller kryptografi

Om fel uppstår vid installation på OS X bör du uppgradera pip.

pip install --upgrade --force-reinstall pip

Om fel uppstår vid installation på Debian eller Ubuntu, som dessa exempel, kan du installera libssl-dev och libffi-dev.

sudo apt-get update
sudo apt-get install -y libssl-dev libffi-dev

Installera även Python Dev för din version av Python.

Python 2:

sudo apt-get install -y python-dev

Python 3:

sudo apt-get install -y python3-dev

Ubuntu 15 kanske även kräver build-essential:

sudo apt-get install -y build-essential

Exempelfel

Downloading cffi-1.5.2.tar.gz (388kB)
  100% |################################| 389kB 3.9MB/s
  Complete output from command python setup.py egg_info:

    No working compiler found, or bogus compiler options
    passed to the compiler from Python's distutils module.
    See the error messages above.
    (If they are about -mno-fused-madd and you are on OS/X 10.8,
    see http://stackoverflow.com/questions/22313407/ .)

  ----------------------------------------
Command "python setup.py egg_info" failed with error code 1 in /tmp/pip-build-77i2fido/cffi/
#include <openssl/e_os2.h>
              ^
compilation terminated.
error: command 'x86_64-linux-gnu-gcc' failed with exit status 1

Failed building wheel for cryptography

Se fråga om Stack Overflow – Det gick inte att installera kryptografipaketet för Python med PIP och setup.py

Avinstallera

Om du använder skriptet på https://aka.ms/InstallAzureCli för att installera CLI kan du avinstallera det med dessa anvisningar.

 1. Ta bort de installerade filerna.

  rm -r <install location>/lib/azure-cli
  rm <install location>/bin/az
  
 2. Ta bort raden <install location>/lib/azure-cli/az.completion från <install location>/.bash_profile.

Information

Standardplatsen för installation är /Users/<username>.

Om du använde pip, apt-get eller Docker för att installera CLI så kan du använda samma verktyg för att avinstallera.

Rapportera problem och feedback

Om du stöter på några buggar med verktyget kan du rapportera problemet i problem-delen av vårt GitHub-repo. Om du vill ge feedback från kommandoraden kan du prova kommandot az feedback.