Viktig information om Azure CLIAzure CLI release notes

23 juni 2020June 23, 2020

Version 2.8.0Version 2.8.0

ACRACR

 • Lägg till stöd för regions slut punkt inaktivera/routning inaktiveraAdd support for region endpoint disable / routing disable
 • [bryta ändring] az acr login --expose-token accepterar inte användar namn och lösen ord[BREAKING CHANGE] az acr login --expose-token does not accept username and password

ACSACS

 • Ta bort privat kluster och 2019-10-27 – för hands versions-APIRemove private cluster and 2019-10-27-preview API

AKSAKS

 • Support--Ja för AZ AKS-uppgraderingSupport --yes for az aks upgrade
 • Återställ "ändra standard-SKU för virtuell dator till Standard_D2s_v3 (#13541)"Revert "change default vm sku to Standard_D2s_v3 (#13541)"
 • Lägg till "AZ AKS Update--drift tid-SLA"Add "az aks update --uptime-sla"
 • Åtgärda skrivning i kommandot AZ AKS UpdateFix typo in az aks update command
 • Ändra till stöd för 0 Node agent-pool och blockera manuell skalning för CAS-aktiverad poolChange to support 0 node agent pool and block manual scale for CAS enabled pool
 • Korrigera skrivfel på VirtualMachineScaleSets och uppdatera referenser till Kubernetes-versionerFix typo on VirtualMachineScaleSets and update references to Kubernetes versions

AMSAMS

 • ÄNDRA hjälp text för parametern--EXPIRED.CHANGE help text for "--expiry" parameter.

AppServiceAppService

 • az webapp log deployment show: Visa den senaste distributions loggen eller distributions loggarna för en specifik distribution om distributions-ID har angettsaz webapp log deployment show: Show the latest deployment log, or the deployment logs of a specific deployment if deployment-id is specified
 • az webapp log deployment list: Lista över tillgängliga distributions loggaraz webapp log deployment list: List of deployment logs available
 • KORRIGERA: Surface-fel när ogiltigt webapp-namn har angettsFix: Surface error when invalid webapp name provided
 • Korrigera #13261 AZ webapp List-Runtimes Använd statisk lista tills nya tillgängliga stack-API: er är tillgängligaFix #13261 az webapp list-runtimes use static list until new Available Stacks API is available
 • az appservice ase create: Åtgärda #13361 för att skapa problemaz appservice ase create: Fix create issue #13361
 • az appservice ase list-addresses: Korrigera ändring av SDK-#13140.az appservice ase list-addresses: Fix change of SDK #13140.
 • Korrigera webapp/Sockets-skapande för Windows-behållareFix webapp/slot creation for Windows Containers
 • az webapp auth update: Lägg till valfri parameter för att uppdatera runtime-versionaz webapp auth update: Add optional parameter to update runtime-version
 • Support lista, ta bort, godkänna och avvisa privat slut punkts anslutning för webapp i CLISupport list, delete, approve and reject private endpoint connection for webapp in CLI
 • Korrigera #13888: Lägg till stöd för statiska webbappar: get, list, Create-kommandonFix #13888 : Add support for Static WebApps: get, list, create commands
 • Förbättrade fel meddelanden för SSH-tunnel-anslutningImproved error messages for SSH Tunnel Connection

ARMARM

 • az tag: Lägg till exempel för-haz tag: Add examples for -h
 • az deployment group/sub what-if: Add---exclude-Change-types/-x-parameter.az deployment group/sub what-if: Add --exclude-change-types/-x parameter.
 • az deployment group/sub/mg/tenant create: Add---what-if-exclud-Type-parameter-types/-x.az deployment group/sub/mg/tenant create: Add --what-if-exclude-change-types/-x parameter.
 • az deployment group/sub/mg/tenant validate: Visa fel meddelanden i ett bättre format.az deployment group/sub/mg/tenant validate: Show error messages in a better format.
 • az group export: Lägg till nya parametrar --skip-resource-name-params och --skip-all-params stöd för att hoppa över Parameteriseringaz group export: Add new parameters --skip-resource-name-params and --skip-all-params to support skip parameterization
 • Lägg till AZ-funktion avregistrera APIAdd az feature unregister api

AROARO

 • Lägg till offentliga, privata till params för hjälp med ingress/apiserver-synlighetAdd Public, Private to params for help with ingress/apiserver visibility

BatchBatch

 • az batch account create: Lägg till ny parameter--public-network-accessaz batch account create: Add new parameter --public-network-access
 • az batch account create: Lägg till ny parameter--identity-typeaz batch account create: Add new parameter --identity-type
 • az batch account set: Lägg till ny parameter--identity-typeaz batch account set: Add new parameter --identity-type
 • [Bryta ändring] AZ batch pool Create: när du skapar en pool med en anpassad avbildning, refererar--image-egenskapen för kan nu bara till en delad avbildning av avbildningar.[BREAKING CHANGE] az batch pool create: When creating a pool using a custom image, the --image property of can now only refer to a Shared Image Gallery image.
 • [Bryta ändring] AZ batch pool Create: när du skapar en pool med alternativet--JSON-File och anger en networkConfiguration, har egenskapen publicIPs flyttats till en ny egenskap publicIPAddressConfiguration.[BREAKING CHANGE] az batch pool create: When creating a pool with --json-file option and specifying a networkConfiguration, the publicIPs property has moved in to a new property publicIPAddressConfiguration. Den här nya egenskapen stöder också en ny ipAddressProvisioningType-egenskap som anger hur poolen ska tilldela IP-adresser och en publicIPs-egenskap som gör det möjligt att konfigurera en lista över PublicIP-resurser som ska användas i ärendet ipAddressProvisioningType har angetts till UserManagedThis new property also supports a new ipAddressProvisioningType property which specifies how the pool should allocate IP's and a publicIPs property which allows for configuration of a list of PublicIP resources to use in the case ipAddressProvisioningType is set to UserManaged
 • az network private-link-resource: Lägg till stöd för batchAccount-resursen för Microsoft.BatCHaz network private-link-resource: Add support for the Microsoft.Batch batchAccount resource
 • az network private-endpoint-connection: Lägg till stöd för batchAccount-resursen för Microsoft.BatCHaz network private-endpoint-connection: Add support for the Microsoft.Batch batchAccount resource

CDNCDN

 • az cdn custom-domain enable-https: Lägg till stöd för BYOC.az cdn custom-domain enable-https: Add BYOC support.
 • az cdn custom-domain enable-https: Åtgärda aktiveringen av anpassade HTTPS med CDN-hanterade certifikat för Standard_Verizon och Standard_Microsoft SKU: er.az cdn custom-domain enable-https: Fix enabling custom HTTPS with CDN managed certificates for Standard_Verizon and Standard_Microsoft SKUs.

Cognitive ServicesCognitive Services

 • [bryta ändring] az cognitiveservices account nu har du en enhetlig struktur för alla kommandon.[BREAKING CHANGE] az cognitiveservices account now have a unified structure for all commands.
 • az cognitiveservices account identity: Lägg till identitets hantering för Cognitive Services.az cognitiveservices account identity: Add identity management for Cognitive Services.

ComputeCompute

 • az image builder: Uppgradera API-versionen till 2020-02-14az image builder: Upgrade API version to 2020-02-14
 • az image builder create: Lägg till --identity i identitets konfigurationen för supportaz image builder create: Add --identity to support identity configuration
 • az image builder customizer add: Stöd för Windows Update-anpassningaz image builder customizer add: Support Windows update customizer
 • Nytt kommandoaz image builder cancelNew command az image builder cancel
 • Visa en varning när en användare distribuerar en VMSS fäst till en angiven avbildnings version i stället för den senasteShow a warning when a user deploys a VMSS pinned to a specific image version rather than latest

Cosmos DBCosmos DB

 • az cosmosdb: Lägg till finns-kommando i databas-och behållar grupperaz cosmosdb: Add exists command to database and container groups
 • Tillåt att skapa fasta samlingarAllow creating fixed collections

EventHubEventHub

 • az eventhubs namespace create: Lägg till hanterade identitets parametraraz eventhubs namespace create : Add managed identity parameters

AnknytningExtension

 • Lägg till--version som stöds för installation från en angiven versionAdd --version to support to install from a specific version
 • Aktivera CLI-tillägg för att inkludera paket i namn området "Azure"Enable CLI extensions to include packages in the 'azure' namespace

IoT HubIot Hub

 • [Bryta ändring] AZ IoT Hub-jobb: ta bort föråldrade jobb kommandon[BREAKING CHANGE] az iot hub job: Remove deprecated job commands

KeyVaultKeyVault

 • az keyvault key import: Stöder import från strängar via två nya parametrar.az keyvault key import: Supports importing from strings via two new parameters.
 • Stöd för sträng/byte-kryptering och dekryptering med lagrade nycklarSupport string/bytes encryption and decryption with stored keys

ÖvervakaMonitor

 • Stöd ingen väntan på att klustret ska skapasSupport no wait for cluster creation
 • az monitor log-analytics workspace saved-search: Stöd för nya kommandon för Sparad sökningaz monitor log-analytics workspace saved-search: Support new commands for saved search

NätverkNetwork

 • az network application-gateway address-pool update: Förfina hjälp meddelandet och Lägg till exempel.az network application-gateway address-pool update: Refine help message and add examples.
 • az network vnet create: Support--NSG argumentaz network vnet create: Support --nsg argument
 • az network lb address-pool: Stöd för att skapa lb-backend-pool med Server dels adress.az network lb address-pool: Support create lb backend pool with backend address.
 • az network application-gateway address-pool: Korrigering för – Lägg till argumentaz network application-gateway address-pool: Fix for --add argument

RBACRBAC

 • az ad sp create-for-rabc: Stöd namn med blank steg, snedstreck och omvänt snedstreckaz ad sp create-for-rabc: Support name with space, slash and back slash
 • az ad sp create-for-rbac: Förfina fel meddelande när användaren anger en ogiltig omfattningaz ad sp create-for-rbac: Refine error message when user specify an invalid scope

SäkerhetSecurity

 • Lägg till kommandon för säkerhets bedömningAdd security assessment commands

SQLSQL

 • az sql db ltr-policy/ltr-backup: uppdatera/Visa policy för långsiktig kvarhållning, Visa/ta bort långsiktig kvarhållning av säkerhets kopior, återställa långsiktig kvarhållning av säkerhets kopioraz sql db ltr-policy/ltr-backup: update/show long term retention policy, show/delete long term retention backups, restore long term retention backup

StorageStorage

 • Åtgärda autentiseringsproblem för att stödja get-token för--SubscriptionFix authentication issue to support get token for --subscription
 • az storage remove: Korrigera problem #13459 för att generera ett undantag för åtgärds felaz storage remove: Fix issue #13459 to raise exception for operation failure
 • Åtgärda problem #13012, #13632 och #13657 för att ta bort oanvända argument för att generera sa-relaterade kommandonFix issues #13012, #13632 and #13657 to remove unused arguments for generate-sas related commands
 • az storage logging update: Lägg till kontroll för loggnings versionaz storage logging update: Add check for logging version
 • az storage blob show: Lägg till fler egenskaper för BLOB med Track 2 SDKaz storage blob show: Add more properties for blob with track 2 SDK
 • Korrigera #13708: förfina varnings meddelandet för autentiseringsuppgiftFix #13708: Refine warning message for credential
 • az storage share-rm create/update: Lägg till NFS-protokoll och stöd för rot squashaz storage share-rm create/update: Add NFS protocol and root squash support
 • az storage account create: Lägg till stöd för Double Encryptionaz storage account create: Add support for double encryption
 • [Ändring av byte] az storage blob/container/file/share/table/queue generate-sas : förfallo datum och--behörigheter krävs[BREAKING CHANGE] az storage blob/container/file/share/table/queue generate-sas: make --expiry and --permissions required
 • az storage blob set-tier: Migrera till spår 2 för att stödja inställning av rehydratiserad-prioritetaz storage blob set-tier: Migrate to Track 2 to support setting rehydrate priority

Juni 02 2020June 02, 2020

Version 2.7.0Version 2.7.0

ACRACR

 • Åtgärda ett skrivfel i ett fel meddelande om att token skapasFix a typo in an error message of token creation

AKSAKS

 • Ändra standard-SKU för virtuell dator till Standard_D2s_v3Change default vm sku to Standard_D2s_v3
 • Korrigera skapandet av roll tilldelning för MSI-clsuter plus anpassat undernätFix creating role assignment for MSI clsuter plus custom subnet

AppServiceAppService

 • Korrigera #12739 AZ AppService List-locations returnerar några ogiltiga platserFix #12739 az appservice list-locations returns some invalid locations

ARMARM

 • az deployment: Korrigera problem #13159 av felaktigt meddelande om JSON efter borttagning av kommentarer och komprimeringaz deployment: Fix issue #13159 of incorrect message of JSON after removing comments and compressing
 • az resource tag: Korrigera problem #13255 för att tagga resurser med resurs typMicrosoft.ContainerRegistry/registries/webhooksaz resource tag: Fix issue #13255 of tagging resources with resource type Microsoft.ContainerRegistry/registries/webhooks
 • Förbättra exemplen för modulen ResourceImprove the examples for the resource module

AROARO

 • Ändra CLIError till rätt flagga för--Worker-VM-disk-size-GBChange CLIError to correct flag for --worker-vm-disk-size-gb

EventHubEventHub

 • Korrigering för problem #12406 argumentet--Capture-Interval uppdaterar inte "intervalInSeconds"Fix for issue #12406 Argument --capture-interval does not update the "intervalInSeconds"

HDInsightHDInsight

 • Ändra get_json_object till shell_safe_json_parseChange get_json_object to shell_safe_json_parse

ÖvervakaMonitor

 • az monitor metrics alert: förfina flera hjälp meddelandenaz monitor metrics alert: refine several help messages
 • az monitor diagnostic-settings create: stöd--export-till-resurs-/regionsspecifika argumentaz monitor diagnostic-settings create: support --export-to-resource-specific argument
 • Stöd för LA arbets yta ÅterställSupport LA workspace recover

NätverkNetwork

 • az network dns zone: support-Characteraz network dns zone: support - character
 • az network vpn-connection ipsec-policy: ändra värdet--sa-livstid och--sa-Max-size till större värden i exempelaz network vpn-connection ipsec-policy: change the --sa-lifetime and --sa-max-size to larger values in example
 • Stöt nätverk till 2020-04-01Bump network to 2020-04-01
 • az network private-endpoint-connection: stöd för Event Gridaz network private-endpoint-connection: support event grid
 • az network express-route list-route-tables: åtgärda fel som inte kan lista vägar som tabellaz network express-route list-route-tables: fix bug that cannot list routes as table

PaketeringPackaging

 • Lägg till Ubuntus fokus paketAdd Ubuntu Focal Package

RBACRBAC

 • az ad sp credential reset: ändra generering av autentiseringsuppgifter för att undvika problematiska specialteckenaz ad sp credential reset: modify credential generation to avoid troublesome special characters

RedisRedis

 • Korrigera #13529: ändra dokumentation för parameter enable_non_ssl_portFix #13529: Change documentation of parameter enable_non_ssl_port

StorageStorage

 • az storage copy: Lägg till parameter --follow-symlinks för att stödja symlinksaz storage copy: Add parameter --follow-symlinks to support symlinks
 • Aktivera lokalt sammanhang för lagrings kontoEnable local context for storage account
 • az storage logging: Korrigera problem #11969 för att förfina fel meddelandetaz storage logging: Fix issue #11969 to refine error message

19 maj 2020May 19, 2020

Version 2.6.0Version 2.6.0

ACRACR

 • Lägg till standard tids gräns på 5 minuter för förfrågningar till ACRAdd default timeout of 5 minutes for any requests to ACR
 • Stöd för inaktivera offentlig nätverks åtkomstSupport disable public network access
 • az acr token create: exponera--dagars argumentaz acr token create: expose --days argument
 • az acr import: acceptera--käll argument värden som innehåller inloggning i Server namn genom klient slut Korrigeringaz acr import: accept --source argument values which contain login in server name through client end correction

ACSACS

 • Fel korrigering: ta bort fält rensa för fält som inte längre finnsBug fix: remove fields cleanup for fields that no longer exist

AKSAKS

 • Uppdatera drift tid – hjälp om SLA-kommandoUpdate uptime-sla command help context
 • Ta bort intervall Sök efter uppdatering av minsta antal för autoskalningRemove range check for updating min count for autoscaler
 • Korrigera att CLI berg inte kraschar när användaren bara anger Windows-lösenordFix that cli doe not fail when user only specifies Windows password

AMSAMS

 • az ams transform create: Lägg till möjlighet att skapa en transformering med en FaceDetector för inställningaz ams transform create: Add ability to create a transform with a FaceDetector preset
 • az ams content-key-policy create: Lägg till möjlighet att skapa en FairPlay-princip för innehålls nycklar med en konfiguration för offline-uthyrningaz ams content-key-policy create : Add ability to create a FairPlay content key policy with an offline rental configuration

AppConfigAppConfig

 • Fel korrigering för List nyckel värden med fältBug fix for list key values with fields

AppServiceAppService

 • az functionapp create: AzureWebJobsDashboard kommer bara att anges om AppInsights är inaktiverataz functionapp create: AzureWebJobsDashboard will only be set if AppInsights is disabled
 • Åtgärda #10664-VNet-integration – fel vid plats kontroll & åtgärda #13257-AZ webapp up kraschar när RG måste skapasFix #10664- VNet Integration - Location Check Issue & fix #13257- az webapp up failing when RG needs to be created
 • az webapp|functionapp config ssl import: Sök efter nyckel valv över resurs grupper i prenumerationen och förbättra hjälp och exempel.az webapp|functionapp config ssl import: Lookup key vault across resources groups in subscription and improve help and examples.
 • Publicera lokalt sammanhang för App ServiceOnboard local context for app service

ARMARM

 • az deployment: Åtgärda problemet att templateLink inte kommer att returneras när du distribuerar eller validerar mall-URIaz deployment: Fix the problem that the templateLink will not be returned when deploying or validating template-uri
 • az deployment: Åtgärda problemet som distribution/verifiera inte stöder särskilt kodat Characteraz deployment: Fix the problem that deployment/validate does not support specially encoded character
 • az deployment sub/group what-if: Korrigera mat ris justering och fel hanteringaz deployment sub/group what-if: Fix array alignment and error handling
 • az deployment operation: Ändra den föråldrade informationenaz deployment operation: Modify the deprecate information

AROARO

 • Lägg till exempel i AZ Aro Create, list, list-credentials, show, DeleteAdd examples to az aro create, list, list-credentials, show, delete
 • Lägg till generate_random_id funktionAdd generate_random_id function

BackupBackup

 • Tillåt FriendlyName i kommandot Aktivera skydd för AzureFileShareAllow FriendlyName in enable protection for AzureFileShare command
 • Korrigera i IaasVM Restore-disks, kommandoFix in IaasVM restore-disks Command
 • Lägg till kommandot "" monoklonal "-BackupManagementType till objekt listaAdd "MAB" BackupManagementType to item list command
 • Lägg till stöd för att försöka uppdatera princip uppdateringen för misslyckade objekt.Add support for retrying policy update for failed items.
 • Lägg till återställnings skydds funktioner för virtuell Azure-datorAdd Resume Protection functionality for Azure Virtual Machine
 • Lägg till stöd för att ange ResourceGroup för lagring av instantRP under skapa eller ändra principAdd support to specify ResourceGroup for storing instantRP during Create or Modify Policy

CICI

 • Support flake8 3.8.0Support flake8 3.8.0

ComputeCompute

 • Nytt kommando AZ VM Auto-ShutdownNew command az vm auto-shutdown
 • az vm list-skus: Uppdatering--zon beteende, returnera alla typer SKU: er nuaz vm list-skus: Update --zone behavior, return all type skus now

KärnaCore

 • Uppdatera lokal kontext på/av-status till global användar nivåUpdate local context on/off status to global user level

AnknytningExtension

 • az extension add: Lägg till--system för att aktivera installation av tillägg i en system Sök vägaz extension add: Add --system to enable installing extensions in a system path
 • Support. ägg-info för att lagra metadata för typ tillägg för hjulSupport .egg-info to store wheel type extension metadata

IoTIoT

 • az iot: Uppdatera IoT-kommandoraden första gången du vill köra tillägg till ett korrekt, icke-föråldrat modernt ID azure-iot .az iot: Update the IoT command module first run extension awareness message to the accurate, non-deprecated modern Id azure-iot.

IoT HubIoT Hub

 • Stöd för API: er och nätverks isolerings kommandon i 2020-03-01Support for 2020-03-01 API and Network Isolation commands

NetAppFilesNetAppFiles

 • az volume create: Lägger till ögonblicks bild-ID som en parameter för att skapa volym detta gör att användarna kan skapa en volym från en befintlig ögonblicks bild.az volume create: Adds snapshot-id as a parameter to create volume this will allow users to create a volume from existing snapshot.

NätverkNetwork

 • Korrigering av TTL-värde ändrades inte avsett för DNS-PostPostFix ttl value changed unintended for dns add-record
 • az network public-ip create: Informera kunder om en kommande förändringaz network public-ip create: Inform customers of a coming breaking change
 • Stöd för allmänna kommandon för privat länk scenarioSupport generic commands for private link scenario
 • az network private-endpoint-connection: Stöd för MySQL, Postgre och MariaDB-typeraz network private-endpoint-connection: Support mysql, postgre and mariadb types
 • az network private-endpoint-connection: Stöd för cosmosdb-typeraz network private-endpoint-connection: Support cosmosdb types
 • az network private-endpoint: föråldrad--Group-ID och omdirigera till--Group-IDaz network private-endpoint: deprecate --group-ids and redirect to --group-id

UtdataOutput

 • Visa uppdaterings instruktionen i hitta, feedback och--hjälpShow update instruction in find, feedback and --help

PaketeringPackaging

 • Bygg MSI/homebrew-paket med dependecies löst från requirements.txtBuild MSI/Homebrew packages with dependecies resolved from requirements.txt

RBACRBAC

 • az ad sp credential reset: korrigering av svaga autentiseringsuppgifter skapasaz ad sp credential reset: fix weak credential generation

StorageStorage

 • az storage account file-service-properties update/show: Lägg till stöd för fil egenskaper för lagrings kontotaz storage account file-service-properties update/show: Add File Properties Support for Storage Account
 • az storage container create: Korrigera #13373 genom att lägga till validator för offentlig åtkomstaz storage container create: Fix #13373 by adding validator for public access
 • Lägg till ADLS Gen2 Track2-stödAdd ADLS Gen2 track2 support
 • az storage blob sync: Support--connection-stringaz storage blob sync: Support --connection-string
 • az storage blob sync: Åtgärda fel meddelandet när AzCopy inte kan hitta installations platsenaz storage blob sync: Fix the incorrect error message when azcopy cannot find the installation location

30 april 2020April 30, 2020

Version 2.5.1Version 2.5.1

ACRACR

 • az acr check-health: Korrigera DOCKER_PULL_ERROR i Windowsaz acr check-health: Fix "DOCKER_PULL_ERROR" on Windows

ComputeCompute

 • az vm list-ip-addresses: Fel hanteringaz vm list-ip-addresses: Error handling
 • Åtgärda ett fel i den virtuella datorn skapa om endpoint_vm_image_alias_doc inte har angetts i moln profilenFix a bug of vm create if endpoint_vm_image_alias_doc is not set in cloud profile
 • az vmss create: Lägg till--OS-disk-size-GBaz vmss create: Add --os-disk-size-gb

Cosmos DBCosmos DB

 • az cosmosdb create/update: Add--Enable-Public-Network supportaz cosmosdb create/update: add --enable-public-network support

AnknytningExtension

 • Korrigera inläsning av fel metadata för tillägg för hjul typFix loading wrong metadata for wheel type extension

PaketeringPackaging

 • Lägg till AZ-skript för git bash/Cygwin i WindowsAdd az script for Git Bash/Cygwin on Windows

SQLSQL

 • az sql instance-pool: Lägg till kommando grupp för instans pooleraz sql instance-pool: Add instance pools command group

StorageStorage

 • Uppgradera paketet Azure-multiapi-Storage till 0.3.0Upgrade package azure-multiapi-storage to 0.3.0
 • Stöd för GZRS för skapande och uppdatering av lagrings kontoSupport GZRS for storage account creation and update
 • az storage account failover: Lägg till stöd för GRS/gzrs Storage Account redundansaz storage account failover: Add support for grs/gzrs storage account failover
 • az storage blob upload: Lägg till--Encryption-scope-parameter som stöd för att ange krypterings omfattnings informationaz storage blob upload: Add --encryption-scope parameter to support specifying encryption scope information

28 april 2020April 28, 2020

Version 2.5.0Version 2.5.0

ACSACS

 • [Bryta ändring] AZ OpenShift Create: Remove--VNet-peer parameter.[BREAKING CHANGE] az openshift create: remove --vnet-peer parameter.
 • az openshift create: Lägg till flaggor för att stödja privat kluster.az openshift create: add flags to support private cluster.
 • az openshift: uppgradera till 2019-10-27-preview API-version.az openshift: upgrade to 2019-10-27-preview API version.
 • az openshift: Lägg till update kommando.az openshift: add update command.

AKSAKS

 • az aks create: Lägg till stöd för Windowsaz aks create: Add support for Windows

AppServiceAppService

 • az webapp deployment source config-zip: ta bort vilo läge efter begäran. Get ()az webapp deployment source config-zip: remove sleep after request.get()

ARMARM

 • Lägg till mall distribution kommandon för konsekvensAdd template deployment What-If commands

AROARO

 • az aro: Korrigera tabellens utdataaz aro: Fix table output

CICI

 • Publicera pytest och föråldrad näsa för Automation-testOnboard pytest and deprecate nose for Automation Test

ComputeCompute

 • az vmss disk detach: åtgärda problem med data disk NoneTypeaz vmss disk detach: fix data disk NoneType issue
 • az vm availability-set list: Stöd för visning av VM-listaaz vm availability-set list: Support showing VM list
 • az vm list-skus: Åtgärda visnings problem i tabell formataz vm list-skus: Fix display problem of table format

KeyVaultKeyVault

 • Lägg till ny parameter --enable-rbac-authorization under skapande eller uppdateringAdd new parameter --enable-rbac-authorization during creating or updating

ÖvervakaMonitor

 • Stöd för LA Cluster CMK featuresSupport LA cluster CMK features
 • az monitor log-analytics workspace linked-storage: stöder BYOS-funktioneraz monitor log-analytics workspace linked-storage: supports BYOS features

NätverkNetwork

 • az network security-partner: support för providern för säkerhets partneraz network security-partner: support security partner provider

PrivatednsPrivatedns

 • Lägg till funktion i privat DNS-zon för att importera export zons filAdd feature in private DNS zone to import export zone file

21 april 2020April 21, 2020

Version 2.4.0Version 2.4.0

ACRACR

 • az acr run --cmd: inaktivera åsidosättning av arbets katalogaz acr run --cmd: disable working directory override
 • Stöd för dedikerad data slut punktSupport dedicated data endpoint

AKSAKS

 • az aks list -o tableska Visa privateFqdn som FQDN för privata klusteraz aks list -o table should show privateFqdn as fqdn for private clusters
 • Lägg till--drift tid – SLAAdd --uptime-sla
 • Uppdatera Container Service-paketUpdate containerservice package
 • Lägg till nod offentlig IP-supportAdd node public IP support
 • Åtgärda skrivning i hjälp kommandotFix typo in the help command

AppConfigAppConfig

 • Lösa Key Vault-referensen för kv list och export kommandonResolve key vault reference for kv list and export commands
 • Fel korrigering för List nyckel värdenBug fix for list key values

AppServiceAppService

 • az functionapp create: Ändrade sättet som linuxFxVersion angavs för dotNET Linux Function-appar.az functionapp create: Changed the way linuxFxVersion was being set for dotnet linux function apps. Detta bör åtgärda ett fel som förhindrar att dotNet Linux-konsumtions appar skapasThis should fix a bug that was preventing dotnet linux consumption apps from being created
 • [Bryta ändring] az webapp create : korrigera för att behålla befintlig appSettings med AZ webapp Create[BREAKING CHANGE] az webapp create: fix to keep existing AppSettings with az webapp create
 • [Bryta ändring] az webapp up : korrigera för att skapa RG för AZ webapp-kommando vid användning av-g-flaggan[BREAKING CHANGE] az webapp up: fix to create RG for az webapp up command when using -g flag
 • [Bryta ändring] az webapp config : korrigera för att visa värden för icke-JSON-utdata med AZ webapp config Connection-String List[BREAKING CHANGE] az webapp config: fix to show values for non-JSON output with az webapp config connection-string list

ARMARM

 • az deployment create/validate: Lägg till parameter --no-prompt som stöd för att hoppa över prompten av saknade parametrar för arm-mallenaz deployment create/validate: Add parameter --no-prompt to support skipping the prompt of missing parameters for ARM template
 • az deployment group/mg/sub/tenant validate: Support kommentarer i distributions parameter filenaz deployment group/mg/sub/tenant validate: Support comments in deployment parameter file
 • az deployment: Ta bort is_preview för parameter--handle-extended-json-formataz deployment: Remove is_preview for parameter --handle-extended-json-format
 • az deployment group/mg/sub/tenant cancel: Stöd för att avbryta distributionen av ARM-mallenaz deployment group/mg/sub/tenant cancel: Support cancel deployment for ARM template
 • az deployment group/mg/sub/tenant validate: Förbättra fel meddelandet när distributions verifieringen Miss lyckasaz deployment group/mg/sub/tenant validate: Improve the error message when deployment verification fails
 • az deployment-scripts: Lägg till nya kommandon för DeploymentScriptsaz deployment-scripts: Add new commands for DeploymentScripts
 • az resource tag: Lägg till parameter --is-incremental för att stödja tillägg av taggar till resurs stegvisaz resource tag: Add parameter --is-incremental to support adding tags to resource incrementally

AROARO

 • az aro: Lägg till Azure RedHat OpenShift v4 Aro Command Moduleaz aro: Add Azure RedHat OpenShift V4 aro command module

BatchBatch

 • Uppdatera batch-APIUpdate Batch API

ComputeCompute

 • az sig image-version create: Lägg till lagrings konto typ Premium_LRSaz sig image-version create: Add storage account type Premium_LRS
 • az vmss update: Åtgärda avslutning av meddelande uppdaterings problemaz vmss update: Fix terminate notification update issue
 • az vm/vmss create: Lägg till stöd för specialiserad avbildnings versionaz vm/vmss create: Add support for specialized image version
 • SIG-API version 2019-12-01SIG API Version 2019-12-01
 • az sig image-version create: Lägg till--mål region – krypteringaz sig image-version create: Add --target-region-encryption
 • Det går inte att åtgärda test när du kör i seriellt läge på grund av att nyckel valv namnet är dubblerat i global momery cacheFix tests fail when running in serial due to keyvault name is duplicated in global in-momery cache

CosmosDBCosmosDB

 • Hjälpaz cosmosdb private-link-resource/private-endpoint-connectionSupport az cosmosdb private-link-resource/private-endpoint-connection

IoT CentralIoT Central

 • Avverkaaz iotcentralDeprecate az iotcentral
 • Lägg till az iot central kommando modulAdd az iot central command module

ÖvervakaMonitor

 • Stöd för privat länk scenario för övervakareSupport private link scenario for monitor
 • Åtgärda fel när du skissar i test_monitor_general_operations. pyFix wrong mocking way in test_monitor_general_operations.py

NätverkNetwork

 • Kommandot föråldrat SKU för offentlig IP-uppdateringDeprecate sku for public ip update command
 • az network private-endpoint: Stöd för privat DNS-zon gruppaz network private-endpoint: Support private dns zone group
 • Aktivera lokal kontext funktion för VNet/under näts parameternEnable local context feature for vnet/subnet parameter
 • Åtgärda fel i användnings exempel i test_nw_flow_log_deleteFix wrong usage example in test_nw_flow_log_delete

PaketeringPackaging

 • Släpp stöd för Ubuntu/identi-paketDrop support for Ubuntu/Disco package

RBACRBAC

 • az ad app create/update: support--optional-Claims som en parameteraz ad app create/update: support --optional-claims as a parameter

RDBMSRDBMS

 • Lägg till Azure Active Directory-administratörskonsolen för PostgreSQL och MySQLAdd Azure active directory administrator commands for PostgreSQL and MySQL

Service FabricService Fabric

 • Korrigera #12891: az sf application update --application-parameters tar bort gamla parametrar som inte finns i begäranFix #12891: az sf application update --application-parameters removes old parameters that are not in the request
 • Korrigera #12470 AZ SF Create Cluster, åtgärda buggar i uppdateringens hållbarhet och tillförlitlighet och hitta VMSS korrekt genom koden med ett nodnamnFix #12470 az sf create cluster, fix bugs in update durability and reliability and find vmss correctly through the code given a node type name

SQLSQL

 • Lägg till az sql mi op list , az sql mi op get ,az sql mi op cancelAdd az sql mi op list, az sql mi op get, az sql mi op cancel
 • az sql midb: uppdatera/Visa policy för långsiktig kvarhållning, Visa/ta bort långsiktig kvarhållning av säkerhets kopior, återställa långsiktig kvarhållning av säkerhets kopioraz sql midb: update/show long term retention policy, show/delete long term retention backups, restore long term retention backup

StorageStorage

 • Uppgradera Azure-MGMT-Storage till 9.0.0Upgrade azure-mgmt-storage to 9.0.0
 • az storage logging off: Stöder inaktive ring av loggning för ett lagrings kontoaz storage logging off: Support turning off logging for a storage account
 • az storage account update: Aktivera automatisk rotation av nyckel för CMKaz storage account update: Enable key auto-rotated for CMK
 • az storage account encryption-scope create/update/list/show: Lägg till stöd för att anpassa krypterings omfångaz storage account encryption-scope create/update/list/show: Add support to customize encryption scope
 • az storage container create: Lägg till--default-Encryption-scope och--Deny-Encryption-scope-override för att ange krypterings omfång för container nivåaz storage container create: Add --default-encryption-scope and --deny-encryption-scope-override to set encryption scope for container level

InspektörSurvey

 • Lägg till växel för att inaktivera undersöknings länkenAdd switch to turn off survey link

01 april 2020April 01, 2020

Version 2.3.1Version 2.3.1

ACRACR

 • Åtgärda fel version av Azure-MGMT-containerregistry för LinuxFix wrong version of azure-mgmt-containerregistry for Linux

ProfilProfile

 • AZ-inloggning: åtgärda inloggnings problem med andra moln profiler änlatestaz login: Fix login failure with cloud profiles other than latest

31 mars 2020March 31, 2020

Version 2.3.0Version 2.3.0

ACRACR

 • AZ ACR Task Update: undantag för null-pekare'az acr task update': null pointer exception
 • az acr import: Ändra hjälp och fel meddelande för att klargöra användningen av--Source och--Registryaz acr import: Modify help and error message to clarify the usage of --source and --registry
 • Lägg till en verifierare för argumentet registry_nameAdd a validator for argument 'registry_name'
 • az acr login: Ta bort förhands gransknings flaggan på--exponera-tokenaz acr login:Remove the preview flag on '--expose-token'
 • [bryta ändring] Gren parametern "AZ ACR Task Create/Update" tas bort[BREAKING CHANGE] 'az acr task create/update' Branch parameter is removed
 • Kunden AZ ACR Task Update kan nu uppdatera kontext, git-token och eller utlösare individuellt'az acr task update' Customer now can update context, git-token, and or triggers individually
 • "AZ ACR agentpoolegenskap": ny funktion'az acr agentpool': new feature

AKSAKS

 • Åtgärda apiServerAccessProfile vid uppdatering – API-Server-auktoriserad-IP-intervallFix apiServerAccessProfile when updating --api-server-authorized-ip-ranges
 • AKS-uppdatering: Åsidosätt utgående IP-adresser med indatavärden vid uppdateringaks update: Override outbound IPs with input values when update
 • Skapa inte SPN för MSI-kluster och stöd bifoga ACR till MSI-klusterDo not create SPN for MSI clusters and support attach acr to MSI clusters

AMSAMS

 • Korrigera #12469: det går inte att lägga till Fairplay Content-Key-policy på grund av problem med parametern "Ask"Fix #12469: adding Fairplay content-key-policy fails due to problems with 'ask' parameter

AppConfigAppConfig

 • Lägg till--Skip-valv för kv exportAdd --skip-keyvault for kv export

AppServiceAppService

 • Korrigera #12509: ta bort taggen till AZ webapp som standardFix #12509: Remove the tag to az webapp up by default
 • AZ functionapp Create: updated--runtime-version Hjälp-menyn och extra varning när användaren anger--runtime-version för dotNETaz functionapp create: Updated --runtime-version help menu and added warning when user specifies --runtime-version for dotnet
 • AZ functionapp Create: uppdaterad hur javaVersion angavs för Windows-Function-apparaz functionapp create: Updated the way javaVersion was being set for Windows function apps

ARMARM

 • AZ-distribution skapa/verifiera: Använd--handle-Extended-JSON-format som standardaz deployment create/validate: Use --handle-extended-json-format by default
 • AZ lock Create: Lägg till exempel på att skapa under resurser i hjälp dokumentationenaz lock create: Add examples of creating subresource in the help documentation
 • AZ-distribution {Group/mg/sub/Tenant} List: stöd för provisioningState-filtreringaz deployment {group/mg/sub/tenant} list: Support provisioningState filtering
 • AZ-distribution: åtgärda fel i parse för kommentar under det sista argumentetaz deployment: Fix the parse bug for comment under the last argument

BackupBackup

 • Funktioner för återställning av flera filer har lagts tillAdded multiple files restore capabilities
 • Stöd har lagts till endast för säkerhets kopiering av OS-diskarAdded support for Backing up OS Disks only
 • Parametern Restore-as-unmanaged-disk har lagts till för att ange ohanterad återställningAdded restore-as-unmanaged-disk parameter to specify unmanaged restore

ComputeCompute

 • AZ VM Create: Lägg till inget alternativ för--NSG-Ruleaz vm create: Add NONE option of --nsg-rule
 • AZ VMSS skapa/uppdatera: ta bort VMSS automatisk reparation för hands versionaz vmss create/update: remove vmss automatic repairs preview tag
 • AZ VM-uppdatering: support--arbets ytaaz vm update: Support --workspace
 • Åtgärda ett fel i initierings koden för VirtualMachineScaleSetExtensionFix a bug in VirtualMachineScaleSetExtension initialization code
 • Uppgradera VMAccessAgent-versionen till 2,4Upgrade VMAccessAgent version to 2.4
 • AZ VMSS set-Orchestration-Service-State: stöd VMSS set Orchestration Service Stateaz vmss set-orchestration-service-state: support vmss set orchestration service state
 • Uppgradera disk-API-versionen till 2019-11-01Upgrade disk API version to 2019-11-01
 • AZ disk Create: Add--disk-IOPS-Read-Only,--disk-Mbit/s-Read-Only,--Max-Shares,--avbildning-referens,--bild-referens-LUN,--galleri-bild-referens,--galleri-bild-referens-LUNaz disk create: add --disk-iops-read-only, --disk-mbps-read-only, --max-shares, --image-reference, --image-reference-lun, --gallery-image-reference, --gallery-image-reference-lun

Cosmos DBCosmos DB

 • Alternativet för att reparera saknade alternativ för föråldrade omdirigeringarFix missing --type option for deprecation redirections

DockerDocker

 • Uppdatera till Alpine 3,11 och python 3.6.10Update to Alpine 3.11 and Python 3.6.10

AnknytningExtension

 • Tillåt att tillägg läses in i System Sök vägen via paketAllow to load extensions in the system path via packages

HDInsightHDInsight

 • (AZ HDInsight Create:) Support kunder anger minimal TLS-version som stöds med hjälp av parametern --minimal-tls-version .(az hdinsight create:) Support customers specify minimal supported tls version by using parameter --minimal-tls-version. Det tillåtna värdet är 1.0, 1.1, 1.2The allowed value is 1.0,1.1,1.2

IoTIoT

 • Lägg till codeownerAdd codeowner
 • AZ IoT Hub Create: ändra standard-SKU till S1 från F1az iot hub create : Change default sku to S1 from F1
 • IoT Hub: stöd för IotHub i profilen 2019-03-01 – hybridiot hub: Support IotHub in the profile of 2019-03-01-hybrid

IoTCentralIoTCentral

 • Uppdatera fel information, uppdatera standard program mal len och fråga efter meddelandeUpdate error details, update default application template and prompt message

KeyVaultKeyVault

 • Stöd för säkerhets kopiering/återställning av certifikatSupport certificate backup/restore
 • Skapa/uppdatera nyckel valv: support--kvarhållning – dagarkeyvault create/update: Support --retention-days
 • Visar inte längre hanterade nycklar/hemligheter under registreringenNo longer display managed keys/secrets while listing
 • AZ-valv skapa: stöd --network-acls --network-acls-ips och --network-acls-vnets ange nätverks regler när du skapar valvetaz keyvault create: support --network-acls, --network-acls-ips and --network-acls-vnets for specifying network rules while creating vault

LåsaLock

 • AZ lock Delete Fix fel: AZ lock Delete fungerar inte på Microsoft.DocumentDBaz lock delete fix bug: az lock delete does not work on Microsoft.DocumentDB

ÖvervakaMonitor

 • AZ Monitor-kloning: stöd för att klona mått regler från en resurs till en annanaz monitor clone: support clone metric rules from one resource to another
 • Korrigera IcM179210086: det går inte att skapa en anpassad mått avisering för deras Application Insights måttFix IcM179210086: unable to create custom metric alert for their Application Insights metric

NetAppFilesNetAppFiles

 • AZ Volume Create: Tillåt data skydds volymer lägga till replikeringsalternativ: Godkänn, pausa, återuppta, status, ta bortaz volume create: Allow data protection volumes adding replication operations: approve, suspend, resume, status, remove

NätverkNetwork

 • AZ Network Application-Gateway WAF-princip Managed-Rule Rule-Set Add: support Microsoft_BotManagerRuleSetaz network application-gateway waf-policy managed-rule rule-set add: support Microsoft_BotManagerRuleSet
 • Network Watcher Flow-log show: åtgärda fel föråldrad informationnetwork watcher flow-log show: fix wrong deprecating info
 • stöd värdnamn i Application Gateway-lyssnarensupport host names in application gateway listener
 • AZ Network NAT gateway: stöd för att skapa en tom resurs utan offentliga IP-adresser eller offentliga IP-prefixaz network nat gateway: support create empty resource without public ip or public ip prefix
 • Stöd för generering av VPN-gatewaySupport vpn gateway generation
 • Stöd --if-none-match iaz network dns record-set {} add-recordSupport --if-none-match in az network dns record-set {} add-record

PaketeringPackaging

 • Släpp stöd för python 3,5Drop support for python 3.5

ProfilProfile

 • AZ-inloggning: Visa varning för MFA-felaz login: Show warning for MFA error

RDBMSRDBMS

 • Lägg till hanterings kommandon för Server data krypterings nyckel för PostgreSQL och MySQLAdd server data encryption key management commands for PostgreSQL and MySQL

10 mars 2020March 10, 2020

Version 2.2.0Version 2.2.0

ACRACR

 • KORRIGERA: az acr login fel vid ökning av felFix: az acr login wrongly raise error
 • Lägg till nytt kommandoaz acr helm install-cliAdd new command az acr helm install-cli
 • Lägg till privat länk och CMK-stödAdd private link and CMK support
 • Lägg till kommandot "privat länk-resurs lista"add 'private-link-resource list' command

AKSAKS

 • åtgärda AKS-browse i Cloud Shellfix the aks browse in cloud shell
 • AZ AKS: åtgärda övervaknings tillägg och agentpoolegenskap NoneType-felaz aks: Fix monitoring addon and agentpool NoneType errors
 • Lägg till--nodepool-taggar till Node-pool vid skapande av Azure Kubernetes-klusterAdd --nodepool-tags to node pool when creating azure kubernetes cluster
 • Lägg till-taggar när du lägger till eller uppdaterar en nodepool i klustretAdd --tags when adding or updating a nodepool to cluster
 • AKS skapa: Lägg till--enable-private-clusteraks create: add --enable-private-cluster
 • Lägg till--nodepool – etiketter när du skapar Azure Kubernetes-klusteradd --nodepool-labels when creating azure kubernetes cluster
 • Lägg till--etiketter när du lägger till en ny nodepool i Azure Kubernetes-klustretadd --labels when adding a new nodepool to azure kubernetes cluster
 • Lägg till saknas/i instrument panelens URLadd missing / in the dashboard url
 • Stöd för att skapa AKS-kluster som aktiverar hanterad identitetSupport create aks clusters enabling managed identity
 • AZ AKS: verifiera att nätverks-plugin-programmet är antingen "Azure" eller "Kubernetes"az aks: Validate network plugin to be either "azure" or "kubenet"
 • AZ AKS: Lägg till stöd för AAD-sessionsnyckelaz aks: Add aad session key support
 • [Bryta ändring] AZ AKS: stöder MSI-ändringar för GF och BF för omsagent (övervakning av behållare) (#1)[BREAKING CHANGE] az aks: support msi changes for GF and BF for omsagent (Container monitoring)(#1)
 • AZ AKS use-dev-Spaces: lägga till alternativet slut punkts typ för kommandot use-dev-Spaces för att anpassa slut punkten som skapats på en Azure dev Spaces-styrenhetaz aks use-dev-spaces: Adding endpoint type option to the use-dev-spaces command to customize the endpoint created on an Azure Dev Spaces controller

AppConfigAppConfig

 • Avblockera med "kv set" för att lägga till nyckel valvs referens och funktion...Unblock using "kv set" to add keyvault reference and feature …

AppServiceAppService

 • AZ webapp Create: åtgärda problem när du kör kommandot med--runtimeaz webapp create : Fix issue when running the command with --runtime
 • AZ functionapp Deployment source config-zip: Lägg till ett fel meddelande om resurs grupp eller funktions namn är ogiltiga/inte finnsaz functionapp deployment source config-zip: Add an error message if resource group or function name are invalid/don't exist
 • functionapp skapa: åtgärda varnings meddelandet som visas med functionapp create idag och som CITES en --functions_version flagga men som felaktigt använder en flagga i _ stället för en - i flagg namnetfunctionapp create: Fix the warning message that appears with functionapp create today which cites a --functions_version flag but erroneously uses a _ instead of a - in the flag name
 • AZ functionapp Create: uppdaterad hur linuxFxVersion och behållar avbildningens namn angavs för Linux Function-apparaz functionapp create: Updated the way linuxFxVersion and container image name were being set for linux function apps
 • AZ functionapp Deployment source config-zip: åtgärda ett problem som orsakas av appinställningar ändra tävlings villkor under zip-distribution, vilket ger 5xx fel under distributionenaz functionapp deployment source config-zip: Fix an issue caused by app settings change racing condition during zip deploy, giving 5xx errors during deployment
 • Korrigera #5720946: AZ webapp Backup kan inte ange namnFix #5720946: az webapp backup fails to set name

ARMARM

 • AZ-resurs: förbättra exemplen för modulen Resourceaz resource: Improve the examples of the resource module
 • AZ princip tilldelnings lista: stöd för att Visa princip tilldelningar i hanterings gruppens omfångaz policy assignment list: Support listing policy assignments at Management Group scope
 • Lägg till az deployment group och az deployment operation group för mall distribution i resurs grupper.Add az deployment group and az deployment operation group for template deployment at resource groups. Detta är en dubblett av az group deployment ochaz group deployment operationThis is a duplicate of az group deployment and az group deployment operation
 • Lägg till az deployment sub och az deployment operation sub för mall distribution i prenumerations omfång.Add az deployment sub and az deployment operation sub for template deployment at subscription scope. Detta är en dubblett av az deployment ochaz deployment operationThis is a duplicate of az deployment and az deployment operation
 • Lägga till az deployment mg och az deployment operation mg för mall distribution i hanterings grupperAdd az deployment mg and az deployment operation mg for template deployment at management groups
 • Lägga till az deployment tenant och az deployment operation tenant för mall distribution i klient omfångetAdd az deployment tenant and az deployment operation tenant for template deployment at tenant scope
 • AZ-princip tilldelning skapa: Lägg till en beskrivning i --location parameternaz policy assignment create: Add a description to the --location parameter
 • AZ Group Deployment skapa: Lägg till parameter --aux-tenants för att stödja flera klienteraz group deployment create: Add parameter --aux-tenants to support cross tenants

CDNCDN

 • Lägg till CDN WAF-kommandonAdd CDN WAF commands

ComputeCompute

 • AZ sig-bild-version: Lägg till--data-Snapshot-LUNaz sig image-version: add --data-snapshot-luns
 • AZ PPG show: Add--superlocation-status för att aktivera hämtning av samplacerings status för alla resurser i närhets placerings gruppenaz ppg show: add --colocation-status to enable fetching the colocation status of all the resources in the proximity placement group
 • AZ VMSS Create/Update: stöd för automatisk reparationaz vmss create/update: support automatic repairs
 • Bild mal len för att [ändra] AZ: Byt namn på mall till verktyg[BREAKING CHANGE] az image template: rename template to builder
 • AZ Image Builder Create: Add--Image-Templateaz image builder create: add --image-template

Cosmos DBCosmos DB

 • Lägg till lagrad SQL-procedur, UDF-och trigger-cmdletarAdd Sql stored procedure, udf and trigger cmdlets
 • AZ cosmosdb Create: Add--Key-URI som stöd för att lägga till krypterings information för nyckel valvaz cosmosdb create: add --key-uri to support adding key vault encryption information

KeyVaultKeyVault

 • nyckel valv skapa: Aktivera mjuk borttagning som standardkeyvault create: enable soft-delete by default

ÖvervakaMonitor

 • AZ övervaknings mått avisering skapa: support ~ i--conditionaz monitor metrics alert create: support ~ in --condition

NätverkNetwork

 • AZ Network Application-Gateway Rewrite-Rule Create: support-URL-konfigurationaz network application-gateway rewrite-rule create: support url configuration
 • AZ Network DNS Zone import:--Zone-Name är Skift läges okänslig i framtidenaz network dns zone import: --zone-name will be case insensitive in the future
 • AZ Network Private-Endpoint/Private-Link-service: ta bort förhands gransknings etikettaz network private-endpoint/private-link-service: remove preview label
 • AZ Network skydds: stöd för skyddsaz network bastion: support bastion
 • AZ Network VNet List-available-IP: support List available IP-adresser i ett virtuellt nätverkaz network vnet list-available-ips: support list available ips in a vnet
 • AZ Network Watcher Flow-log Create/List/Delete/Update: Lägg till nya kommandon för att hantera övervakare flödes logg och exponeras plats för att identifiera övervakare explicitaz network watcher flow-log create/list/delete/update: add new commands to manage watcher flow log and exposing --location to identify watcher explicitly
 • AZ Network Watcher Flow-log Configure: inaktuellaz network watcher flow-log configure: deprecated
 • AZ Network Watcher Flow-log show: support--location och--Name för att få ARM-formaterat resultat, föråldrade gamla formaterade utdataaz network watcher flow-log show: support --location and --name to get ARM-formatted result, deprecated old formatted output

PolicyPolicy

 • AZ princip tilldelning skapa: åtgärda det fel som automatiskt skapade namn för princip tilldelning överskrider gränsenaz policy assignment create: Fix the bug that automatically generated name of policy assignment exceeds the limit

RBACRBAC

 • AZ AD Group show: Fix--Group-värde behandlas som regex-Problemaz ad group show: fix --group value treated as regex problem

RDBMSRDBMS

 • Stöta på Azure-MGMT-RDBMS SDK-versionen till 2.0.0Bump the azure-mgmt-rdbms SDK version to 2.0.0
 • AZ postgres Private-Endpoint-Connection: hantera postgres privata slut punkts anslutningaraz postgres private-endpoint-connection: manage postgres private endpoint connections
 • AZ postgres Private-Link-Resource: hantera postgres privat länk resurseraz postgres private-link-resource: manage postgres private link resources
 • AZ MySQL privat-Endpoint-Connection: hantera MySQL-anslutningar för privata slut punkteraz mysql private-endpoint-connection: manage mysql private endpoint connections
 • AZ MySQL Private-Link-Resource: hantera MySQL-resurser för privata länkaraz mysql private-link-resource: manage mysql private link resources
 • AZ MariaDB Private-Endpoint-Connection: hantera MariaDB privata slut punkts anslutningaraz mariadb private-endpoint-connection: manage mariadb private endpoint connections
 • AZ MariaDB Private-Link-Resource: hantera MariaDB privat länk resurseraz mariadb private-link-resource: manage mariadb private link resources
 • Uppdaterar RDBMS-tester för privata slut punkterUpdating RDBMS Private Endpoint Tests

SQLSQL

 • SQL EXTEXTB Lägg till: lista-borttagen, Visa-borttagen, uppdatering kvarhållning, Visa-kvarhållningSql midb Add: list-deleted, show-deleted, update-retention, show-retention
 • (SQL Server Create:) Lägg till den valfria flaggan Public-Network-Access "Aktivera/inaktivera" i SQL Server Create(sql server create:) Add optional public-network-access 'Enable'/'Disable' flag to sql server create
 • (SQL Server Update:) gör en del kundriktad ändring(sql server update:) make some customer-facing change
 • Lägg till minimal_tls_version egenskap för MI och SQL DBAdd minimal_tls_version property for MI and SQL DB

StorageStorage

 • AZ Storage BLOB Delete-batch: felkonfigurera --dryrun flaggaaz storage blob delete-batch: Misbehaving --dryrun flag
 • AZ lagrings konto nätverk-regel Lägg till (fel korrigering): Lägg till åtgärd ska vara idempotentaaz storage account network-rule add (bug fix): add operation should be idempotent
 • AZ lagrings konto skapa/uppdatera: Lägg till stöd för cirkulations inställningaraz storage account create/update: Add Routing Preference support
 • Uppgradera Azure-MGMT-Storage-versionen till 8.0.0Upgrade azure-mgmt-storage version to 8.0.0
 • AZ Storage container oföränderlighets Create: Add--Allow-Protected-Write-Write parameteraz storage container immutability create: add --allow-protected-append-write parameter
 • AZ lagrings konto privat-länk-resurs lista: Lägg till stöd för att lista privata länk resurser för lagrings kontotaz storage account private-link-resource list: Add support to list private link resources for storage account
 • AZ lagrings konto privat – slut punkt-anslutning Godkänn/avvisa/Visa/ta bort: stöd för att hantera privata slut punkts anslutningaraz storage account private-endpoint-connection approve/reject/show/delete: Support to manage private endpoint connections
 • AZ Storage Account BLOB-service-Properties Update: Add--Enable-Restore-Policy and--Restore-Daysaz storage account blob-service-properties update: add --enable-restore-policy and --restore-days
 • AZ Storage BLOB Restore: Lägg till stöd för att återställa BLOB-intervallaz storage blob restore: Add support to restore blob ranges

18 februari 2020February 18, 2020

Version 2.1.0Version 2.1.0

ACRACR

 • Lägg till ett nytt argument --expose-token föraz acr loginAdd a new argument --expose-token for az acr login
 • Åtgärda Felaktiga utdata frånaz acr task identity show -n Name -r Registry -o tableFix the incorrect output of az acr task identity show -n Name -r Registry -o table
 • AZ ACR-inloggning: Utlös en CLIError om det uppstår fel som returneras av Docker-kommandotaz acr login: Throw a CLIError if there are errors returned by docker command

ACSACS

 • Skapa/uppdatera AKS: Lägg till --vnet-subnet-id verifieringaks create/update: add --vnet-subnet-id validation

AladdinAladdin

 • Parsa genererade exempel till kommandon _help. pyParse generated examples into commands' _help.py

AMSAMS

 • AZ AMS är GA nuaz ams is GA now

AppConfigAppConfig

 • Ändra hjälp meddelande för att undanta nyckel-/etikett filter som inte stödsRevise help message to exclude unsupported key/label filter
 • Ta bort för hands versions tag gen för de flesta kommandon förutom hanterade identiteterRemove preview tag for most commands excluding managed identity and feature flags
 • Lägg till kund hanterad nyckel vid uppdatering av butikerAdd customer managed key when updating stores

AppServiceAppService

 • AZ webapp List-Runtimes: åtgärda felet för List-runtimeaz webapp list-runtimes: Fix the bug for list-runtimes
 • Lägg till AZ webapp | functionapp config SSL CreateAdd az webapp|functionapp config ssl create
 • Lägg till stöd för v3-Function-appar och nod 12Add support for v3 function apps and node 12

ARMARM

 • AZ princip tilldelning skapa: åtgärda fel meddelandet när --policy parametern är ogiltigaz policy assignment create: Fix the error message when the --policy parameter is invalid
 • AZ Group Deployment Create: åtgärda fel meddelandet "stat: sökväg för lång för Windows" när stora parameters.jss på filen användsaz group deployment create: Fix "stat: path too long for Windows" error when using large parameters.json file

BackupBackup

 • Korrigering för återställnings flöde på objekt nivå i OLRFix for item level recovery flow in OLR
 • Lägg till återställning som filer stöd för SQL-och SAP-databaserAdd restore as files support for SQL and SAP Databases

ComputeCompute

 • VM/VMSS/tillgänglighet-ange uppdatering: Add--PPG för att tillåta uppdatering av ProximityPlacementGroupvm/vmss/availability-set update: add --ppg to allowing updating ProximityPlacementGroup
 • VMSS skapa: Lägg till--data-disk-IOPS och--data-disk-Mbit/svmss create: add --data-disk-iops and --data-disk-mbps
 • AZ VM-värd: ta bort för hands versions tag gen för vm host ochvm host groupaz vm host: remove preview tag for vm host and vm host group
 • [bryta ändring] Korrigera #10728: az vm create : skapa undernät automatiskt om VNet har angetts och under nätet inte finns[BREAKING CHANGE] Fix #10728: az vm create: create subnet automatically if vnet is specified and subnet not exists
 • Öka robustheten för lista över virtuella dator avbildningarIncrease robustness of vm image list

EventhubEventhub

 • Azure Stack stöd för 2019-03-01-hybrid profilAzure Stack support for 2019-03-01-hybrid profile

KeyVaultKeyVault

 • AZ-nyckel för nyckel valv skapa: Lägg till ett nytt värde import för parametern--opsaz keyvault key create: add a new value import for parameter --ops
 • AZ Key Vault Key List-versions: support parameter --id för att ange nycklaraz keyvault key list-versions: support parameter --id for specifying keys
 • Stöd för privata slut punkts anslutningarSupport private endpoint connections

NätverkNetwork

 • Stöt till Azure-MGMT-Network 9.0.0Bump to azure-mgmt-network 9.0.0
 • AZ Network Private-Link-Service Update/skapa: support--Enable-proxy-Protocolaz network private-link-service update/create: support --enable-proxy-protocol
 • Funktionen Lägg till anslutnings övervakare v2Add connection Monitor V2 feature

PaketeringPackaging

 • [bryta ändring] Släpp stöd för python 2,7[BREAKING CHANGE] Drop support for Python 2.7

ProfilProfile

 • För hands version: Lägg till nya attribut homeTenantId och managedByTenants prenumerations konton.Preview: Add new attributes homeTenantId and managedByTenants to subscription accounts. Kör igen för att az login ändringarna ska börja gällaPlease re-run az login for the changes to take effect
 • AZ-inloggning: Visa en varning när en prenumeration visas från fler än en innehavare och som standard den första.az login: Show a warning when a subscription is listed from more than one tenants and default to the first one. Om du vill välja en enskild klient när du har åtkomst till den här prenumerationen kan du ta med --tenant iaz loginTo select a specific tenant when accessing this subscription, please include --tenant in az login

RollRole

 • AZ roll tilldelning skapa: åtgärda det fel som tilldelar en roll till ett tjänst huvud namn efter visnings namn ger en HTTP 400az role assignment create: Fix the error that assigning a role to a service principal by display name yields a HTTP 400

SQLSQL

 • Uppdatera SQL Managed instance-cmdlet az sql mi update med två nya parametrar: nivå och familjUpdate SQL Managed Instance cmdlet az sql mi update with two new parameters: tier and family

StorageStorage

 • [Brytande ändring] az storage account create : ändra standard lagrings kontots typ till StorageV2[BREAKING CHANGE] az storage account create: Change default storage account kind to StorageV2

04 februari 2020February 04, 2020

Version 2.0.81Version 2.0.81

ACSACS

 • Lägg till stöd för att ange utgående, allokerade portar och tids gränser för inaktivitet på standard Load BalancerAdd support to set outbound allocated ports and idle timeouts on standard load balancer
 • Uppdatera till API version 2019-11-01Update to API Version 2019-11-01

ACRACR

 • [bryta ändring] az acr delete kommer att uppmanas[BREAKING CHANGE] az acr delete will prompt
 • [bryta ändring] "AZ ACR Task Delete" kommer att uppmanas[BREAKING CHANGE] 'az acr task delete' will prompt
 • Lägg till en ny kommando grupp ' AZ ACR taskrun show/List/Delete ' för taskrun-hanteringAdd a new command group 'az acr taskrun show/list/delete' for taskrun management

AKSAKS

 • Varje kluster får ett separat tjänst huvud namn för att förbättra isoleringenEach cluster gets a separate service principal to improve isolation

AppConfigAppConfig

 • Stöd för import/export av nyckel valvs referenser från/till AppServiceSupport import/export of keyvault references from/to appservice
 • Stöd för import/export av alla etiketter från appconfig till appconfigSupport import/export of all labels from appconfig to appconfig
 • Verifiera nyckel-och funktions namn innan du ställer in och importerarValidate key and feature names before setting and importing
 • Exponera SKU-ändring för konfigurations lager.Expose sku modification for configuration store.
 • Lägg till kommando grupp för hanterad identitet.Add command group for managed identity.

AppServiceAppService

 • Azure Stack: Surface-kommandon under profilen 2019-03-01 – hybridAzure Stack: surface commands under the profile of 2019-03-01-hybrid
 • functionapp: Lägg till möjlighet att skapa Java-funktionella appar i Linuxfunctionapp: Add ability to create Java function apps in Linux

ARMARM

 • Åtgärda problem #10246: az resource tag kraschar när den --ids angivna parametern är resurs GRUPPS-IDFix issue #10246: az resource tag crashes when the parameter --ids passed in is resource group ID
 • Åtgärda problem #11658: az group export kommandot stöder inte --query och --output parametrarFix issue #11658: az group export command does not support --query and --output parameters
 • Korrigera problem #10279: slut koden az group deployment validate är 0 när verifieringen Miss lyckasFix issue #10279: The exit code of az group deployment validate is 0 when the verification fails
 • Åtgärda problem #9916: förbättra fel meddelandet i konflikten mellan tagg och andra filter villkor för az resource list kommandotFix issue #9916: Improve the error message of the conflict between tag and other filter conditions for az resource list command
 • Lägg till ny parameter --managed-by som stöder tillägg av managedBy-information för kommandotaz group createAdd new parameter --managed-by to support adding managedBy information for command az group create

Azure Red Hat OpenShiftAzure Red Hat OpenShift

 • Lägg till monitor under grupp för att hantera Log Analytics övervakning i Azure Red Hat OpensShift-klusterAdd monitor subgroup to manage Log Analytics monitoring in Azure Red Hat OpensShift cluster

BotServiceBotService

 • Korrigera problem #11697: az bot create är inte idempotentaFix issue #11697: az bot create is not idempotent
 • Ändra namn – korrigerar tester som bara körs i Live-lägeChange name-correcting tests to run in Live-mode only

CDNCDN

 • Lägg till stöd för rulesEngine-funktionenAdd support for rulesEngine feature
 • Lägg till den nya kommando gruppen ' CDN Endpoint rule ' för att hantera reglerAdd new commands group 'cdn endpoint rule' to manage rules
 • Uppdatera Azure-MGMT-CDN-versionen till 4.0.0 för att använda API-version 2019-04-15Update azure-mgmt-cdn version to 4.0.0 to use api version 2019-04-15

DistributionshanterarenDeployment Manager

 • Lägg till List åtgärd för alla resurser.Add list operation for all resources.
 • Förbättra steg resurs för den nya steg typen.Enhance step resource for new step type.
 • Uppdatera Azure-MGMT-deploymentmanager-paketet för att använda version 0.2.0.Update azure-mgmt-deploymentmanager package to use version 0.2.0.

IoTIoT

 • Inaktuelle kommandon för IoT Hub-jobb.Deprecate 'IoT hub Job' commands.

IoT CentralIoT Central

 • Stöd för skapande av appar/uppdatering med det nya SKU-namnet ST0, ST1, ST2.Support app creation/update with the new sku name ST0, ST1, ST2.

Key VaultKey Vault

 • Lägg till ett nytt kommando az keyvault key download för att hämta nycklar.Add a new command az keyvault key download for downloading keys.

DiverseMisc

 • Korrigera #6371: stöd för slut för ande av fil-och miljö variabel i bashFix #6371: Support filename and environment variable completion in Bash

NätverkNetwork

 • Korrigera #2092: AZ Network DNS Record-set Add/Remove: Add warning for Record-set kunde inte hittas.Fix #2092: az network dns record-set add/remove: add warning when record-set is not found. I framtiden kommer ett extra argument att stödjas för att bekräfta att den skapas automatiskt.In the future, an extra argument will be supported to confirm this auto creation.

PolicyPolicy

 • Lägg till nytt kommando az policy metadata för att hämta omfattande principer för metadata resurserAdd new command az policy metadata to retrieve rich policy metadata resources
 • az policy remediation create: Ange om kompatibilitet ska utvärderas igen innan reparation med --resource-discovery-mode parameternaz policy remediation create: Specify whether compliance should be re-evaluated prior to remediation with the --resource-discovery-mode parameter

ProfilProfile

 • az account get-access-token: Lägg till --tenant parameter för att hämta token för klient organisationen direkt, behöver inte ange en prenumerationaz account get-access-token: Add --tenant parameter to acquire token for the tenant directly, needless to specify a subscription

RBACRBAC

 • [bryta ändring] Fix #11883: az role assignment create : tomt omfång kommer att uppmana fel[BREAKING CHANGE] Fix #11883: az role assignment create: empty scope will prompt error

SäkerhetSecurity

 • Lägg till nya kommandon az atp show och az atp update för att visa och hantera avancerade hot skydds inställningar för lagrings konton.Add new commands az atp show and az atp update to view and manage advanced threat protection settings for storage accounts.

SQLSQL

 • sql dw create: föråldrade --zone-redundant och --read-replica-count parametrar.sql dw create: deprecate --zone-redundant and --read-replica-count parameters. Dessa parametrar gäller inte för DataWarehouse.These parameters do not apply to DataWarehouse.
 • [Brytande ändring] az sql db create : ta bort "WideWorldImportersStd" och "WideWorldImportersFull" som dokumenterade tillåtna värden för "AZ SQL DB Create--Sample-Name".[BREAKING CHANGE] az sql db create: Remove "WideWorldImportersStd" and "WideWorldImportersFull" as documented allowed values for "az sql db create --sample-name". Dessa exempel databaser skulle alltid orsaka att det inte går att skapa.These sample databases would always cause creation to fail.
 • Lägg till nya kommandon sql db classification show/list/update/delete och sql db classification recommendation list/enable/disable Hantera känslighets klassificeringar för SQL-databaser.Add New commands sql db classification show/list/update/delete and sql db classification recommendation list/enable/disable to manage sensitivity classifications for SQL databases.
 • az sql db audit-policy: Korrigering för tomma gransknings åtgärder och grupperaz sql db audit-policy: Fix for empty audit actions and groups

StorageStorage

 • Lägg till en ny kommando grupp az storage share-rm om du vill använda Microsoft. Storage Resource Provider för Azure File Share Management-åtgärder.Add a new command group az storage share-rm to use the Microsoft.Storage resource provider for Azure file share management operations.
 • Korrigera problem #11415: behörighets fel föraz storage blob updateFix issue #11415: permission error for az storage blob update
 • Integrera AzCopy 10.3.3 och stöd Win32.Integrate Azcopy 10.3.3 and support Win32.
 • az storage copy: Add --include-path , --include-pattern --exclude-path och --exclude-pattern Parametersaz storage copy: Add --include-path, --include-pattern, --exclude-path and--exclude-pattern parameters
 • az storage remove: Ändra --inlcude och --exclude parametrar till --include-path --include-pattern parametrarna,, --exclude-path och --exclude-patternaz storage remove: Change --inlcude and --exclude parameters to --include-path, --include-pattern, --exclude-path and--exclude-pattern parameters
 • az storage sync: Add --include-pattern --exclude-path och --exclude-pattern Parametersaz storage sync: Add --include-pattern, --exclude-path and--exclude-pattern parameters

ServiceFabricServiceFabric

 • Lägg till nya kommandon för att hantera appomstart och tjänster.Add new commands to manage appliaction and services.

13 januari 2020January 13, 2020

Version 2.0.80Version 2.0.80

ComputeCompute

 • disk uppdatering: Add--Disk-Encryption-set och--Encryption-Typedisk update: Add --disk-encryption-set and --encryption-type
 • Skapa/uppdatera ögonblicks bild: Add--Disk-Encryption-set och--Encryption-Typesnapshot create/update: Add --disk-encryption-set and --encryption-type

StorageStorage

 • Uppgradera Azure-MGMT-Storage-versionen till 7.1.0Upgrade azure-mgmt-storage version to 7.1.0
 • az storage account create: Lägg till --encryption-key-type-for-table och --encryption-key-type-for-queue för att stödja tabeller och kös Encryption serviceaz storage account create: Add --encryption-key-type-for-table and --encryption-key-type-for-queue to support Table and Queue Encryption Service

Den 07 januari 2020January 07, 2020

Version 2.0.79Version 2.0.79

ACRACR

 • [bryta ändring] Ta bort parametern--OS för "ACR Build", "ACR Task Create/Update", "ACR Run" och "ACR Pack".[BREAKING CHANGE] Remove '--os' parameter for 'acr build', 'acr task create/update', 'acr run', and 'acr pack'. Använd--Platform i stället.Use '--platform' instead.

AppConfigAppConfig

 • Lägg till stöd för import/export av funktions flaggorAdd support for importing/exporting feature flags
 • Lägg till det nya kommandot ' AZ appconfig kv set-nyckel Vault ' för att skapa nyckel valvs referensAdd new command 'az appconfig kv set-keyvault' for creating keyvault reference
 • Stöd för olika namngivnings konventioner när du exporterar funktions flaggor till filSupport various naming conventions when exporting feature flags to file

AppServiceAppService

 • Korrigera problem #7154: uppdatering av dokumentationen för kommando <> används för att använda bakgrunds markeringar i stället för enkla citat teckenFix issue #7154: Updating documentation for command <> to use back ticks instead of single quotes
 • Åtgärda problem #11287: webapp up: som standard ska appen som skapas med hjälp av "SSL Enabled"Fix issue #11287: webapp up: By default make the app created using up 'should be 'SSL enabled'
 • Åtgärda problem #11592: Lägg till AZ webapp-flagga för HTML-statiska platserFix issue #11592: Add az webapp up flag for html static sites

ARMARM

 • Korrigera az resource tag : det går inte att uppdatera Recovery Services Vault-TaggarFix az resource tag: Recovery Services Vault tags cannot be updated

BackupBackup

 • Det nya kommandot säkerhets kopierings skydd ångra borttagning för att aktivera funktionen för mjuk borttagning för IaasVM-arbetsbelastningAdded new command 'backup protection undelete' to enable soft-delete feature for IaasVM workload
 • Den nya parametern "--Soft-Delete-Feature-State" lades till i kommandot för att ange säkerhets kopierings egenskaperAdded new parameter '--soft-delete-feature-state' to set backup-properties command
 • Disk undantags stöd har lagts till för IaasVM-arbetsbelastningAdded disk exclusion support for IaasVM workload

ComputeCompute

 • vm createDet gick inte att åtgärda felet i Azure Stack profilen.Fix vm create failure in Azure Stack profile.
 • VM Monitor-mått slut/lista – definitioner: stöd för frågans mått och list definitioner för en virtuell dator.vm monitor metrics tail/list-definitions: support query metric and list definitions for a vm.
 • Lägg till ny tillämpa kommando åtgärd för AZ VMAdd new reapply command action for az vm

HDInsightHDInsight

 • Stöd för att skapa ett Kafka-kluster med Kafka rest proxySupport for creating a Kafka cluster with Kafka Rest Proxy
 • Uppgradera Azure-MGMT – HDInsight till 1.3.0Upgrade azure-mgmt-hdinsight to 1.3.0

Tillägget.Misc.

 • Lägg till för hands versions kommandot az version show för att visa versioner av Azure CLI-moduler och tillägg i JSON-format som standard eller format som kon figurer ATS av--outputAdd preview command az version show to show the versions of Azure CLI modules and extensions in JSON format by default or format configured by --output

Event HubsEvent Hubs

 • [bryta ändring] Ta bort status alternativet "ReceiveDisabled" från kommandot "AZ eventhubs eventhub Update" och "AZ eventhubs eventhub Create".[BREAKING CHANGE] Remove 'ReceiveDisabled' status option from command 'az eventhubs eventhub update' and 'az eventhubs eventhub create'. Det här alternativet är inte giltigt för Event Hub-entiteter.This option is not valid for Event Hub entities.

Service BusService Bus

 • [bryta ändring] Ta bort status alternativet "ReceiveDisabled" från kommandot "AZ Service Bus topic Create", "AZ Service Bus topic Update", "AZ Service Bus Queue Create" och "AZ Service Bus Queue Update".[BREAKING CHANGE] Remove 'ReceiveDisabled' status option from command 'az servicebus topic create', 'az servicebus topic update', 'az servicebus queue create', and 'az servicebus queue update'. Det här alternativet är inte giltigt för Service Bus ämnen och köer.This option is not valid for Service Bus topics and queues.

RBACRBAC

 • Korrigera #11712: az ad app/sp show returnerar inte avslutnings koden 3 när programmet eller tjänstens huvud namn inte finnsFix #11712: az ad app/sp show does not return exit code 3 when the application or service principal does not exist

StorageStorage

 • az storage account create: Ta bort förhands gransknings flagga för--Enable-hierarkisk-namespace-parameteraz storage account create: Remove preview flag for --enable-hierarchical-namespace parameter
 • Uppdatera Azure-MGMT-Storage-versionen till 7.0.0 för att använda API-version 2019-06-01Update azure-mgmt-storage version to 7.0.0 to use api version 2019-06-01
 • Lägg till nya parametrar --enable-delete-retention och --delete-retention-days stöd för hantering av borttagnings bevarande princip för lagrings kontots BLOB-service-egenskaper.Add new parameters --enable-delete-retention and --delete-retention-days to support managing delete retention policy for storage account blob-service-properties.

17 december 2019December 17, 2019

2.0.782.0.78

ACRACR

 • Stöd för lokal kontext i ACR Task-körning har lagts tillAdded support Local context in acr task run

ACSACS

 • [Bryta ändring]AZ OpenShift Create: Byt namn --workspace-resource-id till --workspace-id .[BREAKING CHANGE]az openshift create: rename --workspace-resource-id to --workspace-id.

AMSAMS

 • Uppdaterade Visa kommandon att returnera 3 när resursen inte hittadesUpdated show commands to return 3 when resource not found

AppConfigAppConfig

 • Ett fel har åtgärd ATS vid tillägg av API-version till begärd URL.Fixed bug when appending api-version to request url. Den befintliga lösningen fungerar inte med sid brytning.The existing solution doesn't work with pagination.
 • Stöd har lagts till för att Visa språk förutom engelska som vår server dels tjänst stöder Unicode för globalisering.Added support for showing languages besides English as our backend service support unicode for globalization.

AppServiceAppService

 • Fast problem #11217: webapp: AZ webapp config SSL upload ska ha stöd för plats parameterFixed issue #11217: webapp: az webapp config ssl upload should support slot parameter
 • Korrigerat problem #10965: fel: namnet får inte vara tomt.Fixed issue #10965: Error: Name cannot be empty. Tillåt borttagning av ip_address och undernätAllow remove by ip_address and subnet
 • Stöd har lagts till för import av certifikat från Key Vaultaz webapp config ssl importAdded support for importing certificates from Key Vault az webapp config ssl import

ARMARM

 • Uppdaterat Azure-MGMT-Resource-paket för användning av 6.0.0Updated azure-mgmt-resource package to use 6.0.0
 • Stöd för flera klienter för az group deployment create kommando genom att lägga till en ny parameter--aux-subsCross Tenant Support for az group deployment create command by adding new parameter --aux-subs
 • Ny parameter har lagts --metadata till för att ge stöd för att lägga till metadatainformation för princip uppsättnings definitioner.Added new parameter --metadata to support adding metadata information for policy set definitions.

BackupBackup

 • Stöd för säkerhets kopiering har lagts till för SQL och SAP HANA-arbetsbelastningar.Added Backup support for SQL and SAP Hana workload.

BotServiceBotService

 • [Bryta ändring] Ta bort flaggan--version från förhands gransknings kommandot AZ bot Create.[Breaking change] Remove '--version' flag from preview command 'az bot create'. Endast v4 SDK-robotar stöds.Only v4 SDK bots are supported.
 • Namn tillgänglighets kontroll har lagts till för ' AZ robot create '.Added name availability check for 'az bot create'.
 • Stöd för uppdatering av ikon-URL: en för en robot via "AZ bot Update" har lagts till.Added support for updating the icon URL for a bot via 'az bot update'.
 • Stöd har lagts till för uppdatering av en direkt linje kanal via "AZ bot directline Update".Added support for updating a Direct Line channel via 'az bot directline update'.
 • Stöd har lagts till för flaggan "--Enable-Enhanced-auth" för "AZ bot directline Create".Added '--enable-enhanced-auth' flag support to 'az bot directline create'.
 • Följande kommando grupper är GA och inte i för hands version: ' AZ bot authsetting '.The following command groups are GA and not in preview: 'az bot authsetting'.
 • Följande kommandon i "AZ robot" är GA och inte i för hands version: "Create", "preping-Deploy", "show", "Delete", "Update".The following commands in 'az bot' are GA and not in preview: 'create', 'prepare-deploy', 'show', 'delete', 'update'.
 • Fast "AZ robot preping-Deploy" Changing "--proj-File-Path"-värdet till gemener (t. ex. "test. CSPROJ" till "test. CSPROJ").Fixed 'az bot prepare-deploy' changing '--proj-file-path' value to lower case (e.g. "Test.csproj" to "test.csproj").

ComputeCompute

 • VMSS skapa/uppdatera: tillagt--Scale-in-policy, som bestämmer vilka virtuella datorer som väljs för borttagning när en VMSS skalas.vmss create/update: Added --scale-in-policy, which decides which virtual machines are chosen for removal when a VMSS is scaled-in.
 • VM/VMSS-uppdatering: tillagt--Priority.vm/vmss update: Added --priority.
 • VM/VMSS-uppdatering: tillagt--Max-Price.vm/vmss update: Added --max-price.
 • Tillagd kommando grupp för disk krypterings uppsättning (skapa, Visa, uppdatera, ta bort, lista).Added disk-encryption-set command group (create, show, update, delete, list).
 • disk skapa: tillagt--krypterings typ och--Disk-Encryption-set.disk create: Added --encryption-type and --disk-encryption-set.
 • VM/VMSS skapa: tillagt--OS-disk-Encryption-set och--data-disk-Encryption-set.vm/vmss create: Added --os-disk-encryption-set and --data-disk-encryption-sets.

KärnaCore

 • Stöd har tagits bort för python 3,4Removed support for Python 3.4
 • Ansluta i hatt-undersökningen i flera kommandonPlug in HaTS survey in multiple commands

DLSDLS

 • Uppdaterad ADLS SDK-version (0.0.48).Updated ADLS sdk version (0.0.48).

InstalleraInstall

 • Installera skript stöd för python 3,8Install script support python 3.8

Sakernas InternetIOT

 • [bryta ändring] Borttagen--redundans-region parameter från manuell redundansväxling.[BREAKING CHANGE] Removed --failover-region parameter from manual-failover. Nu kommer den att redundansväxla till tilldelad sekundär region med geo-par.Now it will failover to assigned geo-paired secondary region.

Key VaultKey Vault

 • Fast #8095: az keyvault storage remove : förbättra hjälp meddelandetFixed #8095: az keyvault storage remove: improve the help message
 • Fast #8921: az keyvault key/secret/certificate list/list-deleted/list-versions korrigera validerings felet på parametern--maxresultsFixed #8921: az keyvault key/secret/certificate list/list-deleted/list-versions: fix the validation bug on parameter --maxresults
 • Fast #10512: az keyvault set-policy : förbättra fel meddelandet när inget av --object-id --spn eller --upn har angettsFixed #10512: az keyvault set-policy: improve the error message when none of --object-id, --spn or --upn is specified
 • Fast #10846: az keyvault secret show-deleted : När --id har angetts --name/-n krävs det inteFixed #10846: az keyvault secret show-deleted: when --id is specified, --name/-n is not required
 • Fast #11084: az keyvault secret download : förbättra hjälp meddelandet för parametern--encodingFixed #11084: az keyvault secret download: improve the help message of parameter --encoding

NätverkNetwork

 • AZ Network Application-Gateway Probe: stöd--port-alternativ har lagts till för att ange en port för avsöknings backend-servrar när du skapar och uppdateraraz network application-gateway probe: Added support --port option to specify a port for probing backend servers when create and update
 • AZ Network Application-Gateway URL-Path-Map Create/Update: fel korrigering för--waf-policyaz network application-gateway url-path-map create/update: bug fix for --waf-policy
 • AZ Network Application-Gateway: stöd har lagts till--rewrite-rule-setaz network application-gateway: Added support --rewrite-rule-set
 • AZ Network List-Service-alias: stöd List Service alias som kan användas för tjänst slut punkts principer har lagts tillaz network list-service-aliases: Added support list service aliases which can be used for Service Endpoint Policies
 • AZ Network DNS Zone import: tillagd support. @ i postnamnaz network dns zone import: Added support .@ in record name

PaketeringPackaging

 • Lade till backend-versioner för pip-installationAdded back edge builds for pip install
 • Ubuntu eoan-paketet har lagts tillAdded Ubuntu eoan package

PolicyPolicy

 • Stöd har lagts till för princip-API version 2019-09-01.Added support for Policy API version 2019-09-01.
 • AZ princip set-definition: stöd gruppering lades till i princip uppsättnings definitioner med --definition-groups parameternaz policy set-definition: Added support grouping within policy set definitions with --definition-groups parameter

RedisRedis

 • Har lagt till för hands version param --replicas-per-master till az redis create kommandoAdded preview param --replicas-per-master to az redis create command
 • Uppdaterad Azure-MGMT-Redis från 6.0.0 till 7.0.0 RC1Updated azure-mgmt-redis from 6.0.0 to 7.0.0rc1

ServiceFabricServiceFabric

 • Åtgärdad i nod-typ Lägg till logik, inklusive #10963: om du lägger till ny nodtyp med hållbarhets nivå guld kommer alltid att utlösa CLI-felFixed in node-type add logic including #10963: Adding new node type with durability level Gold will always throw CLI error
 • Uppdaterade ServiceFabricNodeVmExt-versionen till 1,1 i mallen för skapandeUpdated ServiceFabricNodeVmExt version to 1.1 in creation template

SQLSQL

 • Parametrarna "--Read-Scale" och "--Read-Replicas" har lagts till i SQL DB-kommandon för att skapa och uppdatera för att stödja hantering av Läs skala.Added "--read-scale" and "--read-replicas" parameters to sql db create and update commands, to support read scale management.

StorageStorage

 • GA Release, stor fil resurs egenskap för kommandot för att skapa och uppdatera lagrings kontoGA Release Large File Shares property for storage account create and update command
 • Stöd för att hantera SAS-token i GA-versionGA Release User Delegation SAS token Support
 • Nya kommandon har lagts till az storage account blob-service-properties show och az storage account blob-service-properties update --enable-change-feed för att hantera BLOB service-egenskaper för lagrings kontot.Added new commands az storage account blob-service-properties show and az storage account blob-service-properties update --enable-change-feed to manage blob service properties for storage account.
 • [Kommande ändring] az storage copy : det * finns inte längre stöd för tecknen som jokertecken i URL, men nya parametrar – include-Pattern och--exclude-Pattern kommer att läggas till med * stöd för jokertecken.[COMING BREAKING CHANGE] az storage copy: * character is no longer supported as a wildcard in URL, but new parameters --include-pattern and --exclude-pattern will be added with * wildcard support.
 • Fast problem #11043: stöd har lagts till för att ta bort hela behållaren/resursen i az storage remove kommandotFixed issue #11043: Added support to remove whole container/share in az storage remove command

26 november 2019November 26, 2019

Version 2.0.77Version 2.0.77

ACRACR

 • Föråldrad parameter --branch från ACR uppgift Skapa/uppdateraDeprecated parameter --branch from acr task create/update

Azure Red Hat OpenShiftAzure Red Hat OpenShift

 • --workspace-resource-idFlagga som tillåter att Azure Red Hat OpenShift-kluster skapas med övervakningAdded --workspace-resource-id flag to allow creation of Azure Red Hat Openshift cluster with monitoring
 • Har lagts monitor_profile till för att skapa Azure Red Hat OpenShift-kluster med övervakningAdded monitor_profile to create Azure Red Hat OpenShift cluster with monitoring

AKSAKS

 • Stöd för kluster certifikats rotation har lagts till med "AZ AKS rotation-certifikat".Added support cluster certificate rotation operation using "az aks rotate-certs".

AppConfigAppConfig

 • Stöd har lagts till för att använda ":" för as az appconfig kv import avgränsareAdded support for using ":" for as az appconfig kv import separator
 • Ett problem har åtgärd ATS för att Visa nyckel värden med flera etiketter, inklusive null-etiketter.Fixed issue for listing key values with multiple labels including null label.
 • Uppdaterat Management plan SDK, Azure-MGMT-appconfiguration, till version 0.3.0.Updated management plane sdk, azure-mgmt-appconfiguration, to version 0.3.0.

AppServiceAppService

 • Fast problem #11100: AttributeError för AZ webapp när du skapar service planFixed issue #11100: AttributeError for az webapp up when create service plan
 • AZ webapp up: framtvingar skapandet eller distributionen till en plats för språk som stöds, inga standardvärden används.az webapp up: Forcing the creation or deployment to a site for supported languages, no defaults used.
 • Stöd har lagts till för App Service-miljön: AZ AppService ASE show | lista | Visa lista över adresser | Visa lista över planer | skapa | uppdatera | ta bortAdded support for App Service Environment: az appservice ase show | list | list-addresses | list-plans | create | update | delete

BackupBackup

 • Ett åtgärds fel har åtgärd ATS i AZ backup-Items.Fixed issue in az backup policy list-associated-items. Valfri BackupManagementType-parameter har lagts till.Added optional BackupManagementType parameter.

ComputeCompute

 • Uppgraderad API-version av Compute, diskar, ögonblicks bilder till 2019-07-01Upgraded API version of compute, disks, snapshots to 2019-07-01
 • VMSS skapa: förbättring för--Orchestration-modevmss create: Improvement for --orchestration-mode
 • sig-bild-definition skapa: tillagt--OS-State för att tillåta att ange om de virtuella datorerna som skapades under den här avbildningen är generaliserade eller specialiseradesig image-definition create: Added --os-state to allow specifying whether the virtual machines created under this image are 'Generalized' or 'Specialized'
 • sig-avbildning-definition skapa: tillagd--Hyper-v-generation för att tillåta att hypervisor-genereringen angessig image-definition create: Added --hyper-v-generation to allow specifying the hypervisor generation
 • sig-image-version skapa: lade till stöd--OS-Snapshot och--data – ögonblicks bildersig image-version create: Added support --os-snapshot and --data-snapshots
 • Skapa avbildning: lade till--datadisk-cachelagring för att kunna ange cachelagring av data diskarimage create: Added --data-disk-caching to allow specifying caching setting of data disks
 • Uppgraderade python Compute SDK till 10.0.0Upgraded Python Compute SDK to 10.0.0
 • Skapa virtuell dator/VMSS: lade till "dekor" till ' Priority ' Enum-egenskapvm/vmss create: Added 'Spot' to 'Priority' enum property
 • [Bryta ändring] Har bytt namn till parametern--Max-fakturerings parameter till "--Max-Price", för både VM-och VMSS, för att vara konsekvent med Swagger-och PowerShell-cmdletar[Breaking change] Renamed '--max-billing' parameter to '--max-price', for both VM and VMSS, to be consistent with Swagger and Powershell cmdlets
 • logg bild för övervakaren för virtuella datorer: stöd för att skicka frågor till loggen i den länkade Log Analytics-arbetsytan.vm monitor log show: Added support for querying log over linked log analytics workspace.

Sakernas InternetIOT

 • Korrigera #2531: nya bekvämlighets argument för uppdatering av hubb.Fix #2531: Added convenience arguments for hub update.
 • Korrigera #8323: saknade parametrar har lagts till för att skapa en anpassad slut punkt.Fix #8323: Added missing parameters to create storage custom endpoint.
 • Åtgärda Regressions fel: återställningen av ändringarna som åsidosätter standard lagrings slut punkten.Fix regression bug: Reverted the changes which overrides the default storage endpoint.

Key VaultKey Vault

 • Fast #11121: När az keyvault certificate list du använder, --include-pending behöver inte skicka nu ett värde av true ellerfalseFixed #11121: When using az keyvault certificate list, passing --include-pending now doesn't require a value of true or false

NetAppFilesNetAppFiles

 • Uppgraderade Azure-MGMT-NetApp till 0.7.0, som innehåller några ytterligare volym egenskaper kopplade till kommande replikeringarUpgraded azure-mgmt-netapp to 0.7.0 which includes some additional volume properties associated with upcoming replication operations

NätverkNetwork

 • Application-Gateway WAF-config: inaktuellapplication-gateway waf-config: deprecated
 • Application-Gateway-WAF – princip: tillagd under grupp hanterade-regler för hantering av hanterade regel uppsättningar och undantags reglerapplication-gateway waf-policy: Added subgroup managed-rules to manage managed rule sets and exclusion rules
 • Application-Gateway-WAF – princip: har lagt till under grup princip inställningar för att hantera global konfiguration av en WAF-principapplication-gateway waf-policy: Added subgroup policy-setting to manage global configuration of a waf-policy
 • [Bryta ändring] Application-Gateway WAF-princip: nytt namn på under grupps regeln till anpassad regel[BREAKING CHANGE] application-gateway waf-policy: Renamed subgroup rule to custom-rule
 • http-lyssnare för program-Gateway: tillagt--Firewall-policy när Createapplication-gateway http-listener: Added --firewall-policy when create
 • Application-Gateway URL-sökväg-kart regel: tillagt--Firewall-policy när Createapplication-gateway url-path-map rule: Added --firewall-policy when create

PaketeringPackaging

 • AZ-omslutningen skrevs om i pythonRewrote the az wrapper in Python
 • Stöd har lagts till för python 3,8Added support for Python 3.8
 • Ändrat till python 3 för RPM-paketChanged to Python 3 for RPM package

ProfilProfile

 • Snyggt fel vid körning az login -u {} -p {} med Microsoft-kontoPolished error when running az login -u {} -p {} with Microsoft account
 • Snyggare SSLError vid körning az login bakom en proxyserver med självsignerat rot certifikatPolished SSLError when running az login behind a proxy with self-signed root certificate
 • Fast #10578: az login låser sig när fler än en instans startas samtidigt på Windows eller WslFixed #10578: az login hangs when more than one instances are launched at the same time on Windows or WSL
 • Fast #11059: az login --allow-no-subscriptions kan inte utföras om det finns prenumerationer i klientenFixed #11059: az login --allow-no-subscriptions fails if there are subscriptions in the tenant
 • Fast #11238: när du har bytt namn på en prenumeration kommer inloggning med MSI att resultera i att samma prenumeration visas två gångerFixed #11238: After renaming a subscription, logging in with MSI will result in the same subscription appearing twice

RBACRBAC

 • Fast #10996: polskt fel för --force-change-password-next-login i az ad user update när --password har inte angettsFixed #10996: Polish error for --force-change-password-next-login in az ad user update when --password is not specified

RedisRedis

 • Fast #2902: Undvik att ange minnes konfiguration vid uppdatering av Basic SKU cacheFixed #2902: Avoid setting memory configs while updating Basic SKU cache

ReservationerReservations

 • Uppgraderad SDK-version till 0.6.0Upgraded SDK Version to 0.6.0
 • Information om billingplan har lagts till efter anrop till get-GatalogsAdded billingplan details info after calling Get-Gatalogs
 • Nytt kommando har lagts az reservations reservation-order calculate till för att beräkna priset för en reservationAdded new command az reservations reservation-order calculate to calculate the price for a reservation
 • Nytt kommando har lagts az reservations reservation-order purchase till för att köpa en ny reservationAdded new command az reservations reservation-order purchase to purchase a new reservation

RESTRest

 • Ändrat az rest till GAChanged az rest to GA

SQLSQL

 • Uppdaterade Azure-MGMT-SQL till version 0.15.0.Updated azure-mgmt-sql to version 0.15.0.

StorageStorage

 • lagrings konto skapa: tillagt--Enable-hierarkisk-namespace för att stödja fil namns semantik i BLOB service.storage account create: Added --enable-hierarchical-namespace to support filesystem semantics in blob service.
 • Ett icke relaterat undantag togs bort från fel meddelandetRemoved unrelated exception from error message
 • Korrigerade problem med fel meddelande "du har inte de behörigheter som krävs för att utföra den här åtgärden."Fixed issues with incorrect error message "You do not have the required permissions needed to perform this operation." När de blockeras av nätverks regler eller AuthenticationFailed.when blocked by network rules or AuthenticationFailed.

Den 4 november 2019November 4, 2019

Version 2.0.76Version 2.0.76

ACRACR

 • En för hands parameter har lagts --pack-image-tag till i kommandot az acr pack build .Added a preview parameter --pack-image-tag to command az acr pack build.
 • Stöd har lagts till för att aktivera granskning när du skapar ett registerAdded support for enabling auditing on creating a registry
 • Stöd har lagts till för RBAC-scope i databasenAdded support for Repository-scoped RBAC

AKSAKS

 • Lade --enable-cluster-autoscaler till --min-count och --max-count till az aks create kommandot som aktiverar kluster autoskalning för Node-poolen.Added --enable-cluster-autoscaler, --min-count and --max-count to the az aks create command, which enables cluster autoscaler for the node pool.
 • Lade till ovanstående flaggor --update-cluster-autoscaler och och --disable-cluster-autoscaler till az aks update kommandot, så att du kan uppdatera kluster autoskalning.Added the above flags as well as --update-cluster-autoscaler and --disable-cluster-autoscaler to the az aks update command, allowing updates to cluster autoscaler.

AppConfigAppConfig

 • Har lagt till kommando gruppen appconfig Feature för hantering av funktions flaggor lagrade i en app-konfiguration.Added appconfig feature command group to manage feature flags stored in an App Configuration.
 • Fast minor-bugg för appconfig kv export to File-kommando.Fixed minor bug for appconfig kv export to file command. Sluta läsa mål filens innehåll under exporten.Stop reading dest file contents during export.

AppServiceAppService

 • az appservice plan create: Stöd har lagts till för att ange "persitescaling" i AppService plan Create.az appservice plan create: Added support to set 'persitescaling' on appservice plan create.
 • Ett problem har åtgärd ATS när åtgärden webapp config SSL bind tagit bort befintliga taggar från resursenFixed an issue where webapp config ssl bind operation was removing existing tags from the resource
 • Flagga som har lagts till --build-remote för az functionapp deployment source config-zip för att stödja fjärrbuild-åtgärd under Function app-distribution.Added --build-remote flag for az functionapp deployment source config-zip to support remote build action during function app deployment.
 • En standardnode-version på Function-appar har ändrats till ~ 10 för WindowsChanged default node version on function apps to ~10 for Windows
 • Egenskapen har lagts --runtime-version tillaz functionapp createAdded --runtime-version property to az functionapp create

ARMARM

 • az deployment/group deployment validate: Parameter har lagts --handle-extended-json-format till för stöd för flera rader och kommentarer i JSON-mallen vid distribution.az deployment/group deployment validate: Added --handle-extended-json-format parameter to support multiline and comments in json template when deployment.
 • Tillstötad Azure-MGMT-resurs till 2019-07-01Bumped azure-mgmt-resource to 2019-07-01

BackupBackup

 • Stöd för migreringsåtgärden-säkerhetskopiering har lagts tillAdded AzureFiles backup support

ComputeCompute

 • az vm create: Varning har lagts till när ett accelererat nätverk och ett befintligt nätverkskort anges tillsammans.az vm create: Added warning when specifying accelerated networking and an existing NIC together.
 • az vm create: Har lagts --vmss till för att ange en befintlig skalnings uppsättning för virtuell dator som den virtuella datorn ska tilldelas.az vm create: Added --vmss to specify an existing virtual machine scale set that the virtual machine should be assigned to.
 • az vm/vmss create: En lokal kopia av en fil Ali Aset har lagts till så att den kan nås i en begränsad nätverks miljö.az vm/vmss create: Added a local copy of image alias file so that it can be accessed in a restricted network environment.
 • az vmss create: Har lagts --orchestration-mode till för att ange hur virtuella datorer hanteras av skalnings uppsättningen.az vmss create: Added --orchestration-mode to specify how virtual machines are managed by the scale set.
 • az vm/vmss update: Har lagts --ultra-ssd-enabled till för att tillåta uppdatering av Ultra SSD-inställningen.az vm/vmss update: Added --ultra-ssd-enabled to allow updating ultra SSD setting.
 • [Brytande ändring] az vm extension set : åtgärdat fel där användare inte kunde ange ett tillägg på en virtuell dator med --ids .[BREAKING CHANGE] az vm extension set: Fixed bug where users could not set an extension on a VM with --ids.
 • Nya kommandon har lagts az vm image terms accept/cancel/show till för hantering av bild villkor för Azure Marketplace.Added new commands az vm image terms accept/cancel/show to manage Azure Marketplace image terms.
 • Uppdaterade tillägget vmaccessforlinux till version 1,5Updated VMAccessForLinux to version 1.5

CosmosDBCosmosDB

 • [Bryta ändring] az sql container create : ändrad --partition-key-path till obligatorisk parameter[BREAKING CHANGE] az sql container create: Changed --partition-key-path to required parameter
 • [Bryta ändring] az gremlin graph create : ändrad --partition-key-path till obligatorisk parameter[BREAKING CHANGE] az gremlin graph create: Changed --partition-key-path to required parameter
 • az sql container create: Tillagd --unique-key-policy och--conflict-resolution-policyaz sql container create: Added --unique-key-policy and --conflict-resolution-policy
 • az sql container create/update: Uppdaterat --idx standard schemaaz sql container create/update: Updated the --idx default schema
 • gremlin graph create: Tillagt--conflict-resolution-policygremlin graph create: Added --conflict-resolution-policy
 • gremlin graph create/update: Uppdaterat --idx standard schemagremlin graph create/update: Updated the --idx default schema
 • Ett stavfel i hjälpmeddelandet har korrigeratsFixed typo in help message
 • databas: information om utfasning har lagts tilldatabase: Added deprecation information
 • samling: information om utfasning har lagts tillcollection: Added deprecation information

IoTIoT

 • Ny typ av cirkulations källa har lagts till: DigitalTwinChangeEventsAdded new routing source type: DigitalTwinChangeEvents
 • Fasta saknade funktioner iaz iot hub createFixed missing features in az iot hub create

Key VaultKey Vault

 • Ett oväntat fel har åtgärd ATS när certifikat filen inte finnsFixed an unexpected error when certificate file does not exist
 • Fast az keyvault recover/purge fungerar inteFixed az keyvault recover/purge not working

NetAppFilesNetAppFiles

 • Uppgraderade Azure-MGMT-NetApp till 0.6.0 för att använda API version 2019-07-01.Upgraded azure-mgmt-netapp to 0.6.0 to use API version 2019-07-01. Den här nya API-versionen innehåller:This new API version includes:

  • Volym skapande --protocol-types accepterar nu "nfsv 4.1" inte "NFSv4"Volume creation --protocol-types accepts now "NFSv4.1" not "NFSv4"
  • Volym export princip egenskapen heter "nfsv41" inte "NFSv4"Volume export policy property now named 'nfsv41' not 'nfsv4'
  • Volym har --creation-token bytt namn till--file-pathVolume --creation-token renamed to --file-path
  • Datum för skapande av ögonblicks bild som nu heter bara "skapad"Snapshot creation date now named just 'created'

NätverkNetwork

 • az network private-dns link vnet create/update: Stöd för länkning mellan virtuella nätverk mellan klienter.az network private-dns link vnet create/update: Support cross-tenant virtual network linking.
 • [ÖVERändrad ändring] az network vnet subnet list : ändrad --resource-group och --vnet-name krävs nu.[BREAKING CHANGE] az network vnet subnet list: Changed --resource-group and --vnet-name to be required now.
 • az network public-ip prefix create: Stöd har lagts till för att ange IP-protokollversion (IPv4, IPv6) när den skapasaz network public-ip prefix create: Added support to specify IP address version (IPv4, IPv6) when creation
 • Förhöjda Azure-MGMT-Network till 7.0.0 och API-version till 2019-09-01Bumped azure-mgmt-network to 7.0.0 and api-version to 2019-09-01
 • az network vrouter: Stöd har lagts till för nya virtuella routrar för tjänsten och peering för virtuella routraraz network vrouter: Added support for new service virtual router and virtual router peering
 • az network express-route gateway connection: Stöd har lagts till för--internet-securityaz network express-route gateway connection: Added support for --internet-security

ProfilProfile

 • Fast az account get-access-token --resource-type ms-graph fungerar inteFixed az account get-access-token --resource-type ms-graph not working
 • Varning borttagen frånaz loginRemoved warning from az login

RBACRBAC

 • Fast az ad app update --id {} --display-name {} inte fungerarFixed az ad app update --id {} --display-name {} doesn't work

ServiceFabricServiceFabric

 • az sf cluster create: Ett problem har åtgärd ATS genom att ändra Service Fabric Linux och Windows template.jspå Compute VMSS från standard till Managed disksaz sf cluster create: Fixed an issue by modifying service fabric linux and windows template.json compute vmss from standard to managed disks

SQLSQL

 • Tillagda --compute-model --auto-pause-delay Parametrar för --min-capacity att stödja CRUD-åtgärder för nya SQL Database-erbjudande: Server lös beräknings modell.Added --compute-model, --auto-pause-delay, and --min-capacity parameters to support CRUD operations for new SQL Database offering: Serverless compute model.

StorageStorage

 • az storage account create/update: Tillagd--Enable-Files-lägger till parameter och Azure Active Directory egenskaps argument grupp för att stödja Azure Files Active Directory-domän-tjänsteautentiseringaz storage account create/update: Added --enable-files-adds parameter and Azure Active Directory Properties Argument group to support Azure Files Active Directory Domain Service Authentication
 • Expanderat az storage account keys list/renew för att stödja registrering eller återskapande av Kerberos-nycklar för lagrings kontot.Expanded az storage account keys list/renew to support listing or regenerating Kerberos keys of storage account.

15 oktober 2019October 15, 2019

Version 2.0.75Version 2.0.75

AKSAKS

 • Ändra --load-balancer-sku standardvärdet till standard om det stöds av Kubernetes-versionenChanged --load-balancer-sku default value to standard if supported by the kubernetes version
 • Ändra --vm-set-type standardvärdet till virtualmachinescalesets om det stöds av Kubernetes-versionenChanged --vm-set-type default value to virtualmachinescalesets if supported by the kubernetes version

AMSAMS

 • [bryta ändring] Ändrade namnet job start tilljob create[BREAKING CHANGE] Changed the name of job start to job create
 • [bryta ändring] Har ändrat --ask parametern för content-key-policy create att använda en hex-sträng på 32 tecken i stället för utf8[BREAKING CHANGE] Changed the --ask parameter of content-key-policy create to use a 32-character hex string instead of UTF8

AppServiceAppService

 • Tillagda kommandonwebapp config access-restriction show|set|add|removeAdded commands webapp config access-restriction show|set|add|remove
 • Ökad fel hantering tillwebapp upAdded better error handling to webapp up
 • Stöd för SKU har lagts Isolated tillappservice plan updateAdded support for Isolated SKU to appservice plan update

ARMARM

 • Parameter har lagts --handle-extended-json-format deployment create till för stöd för flera rader och kommentarer i JSON-mallenAdded --handle-extended-json-format parameter deployment create to support multiline and comments in json template

ComputeCompute

 • Parametern --enable-agent har lagts till i vm createAdded --enable-agent parameter to vm create
 • Ändrades vm create till att använda standard-offentliga IP-adresser automatiskt när du använder zonerChanged vm create to use standard public IP SKU automatically when using zones
 • Ändrades vm create till att automatiskt skapa ett giltigt dator namn för en virtuell dator om inget angesChanged vm create to automatically create a valid computer name for a VM if none is provided
 • Parametern har lagts --computer-name-prefix till för vmss create att stödja det anpassade dator namnets prefix för virtuella datorer i VMSSAdded --computer-name-prefix parameter to vmss create to support custom computer name prefix of virtual machines in the VMSS
 • Lägg till --workspace parameter till vm create för att aktivera Log Analytics-arbetsytan automatisktAdd --workspace parameter to vm create to enable log analytics workspace automatically
 • API-versionen för gallerier har uppdaterats till 2019-07-01Updated galleries API version to 2019-07-01

KärnaCore

 • Syntaxkontroll för --set parameter i allmänt uppdaterings kommando har lagts tillAdded syntax check for --set parameter in generic update command

IoTIoT

 • Ett problem har åtgärd ATS där iot hub show fel meddelandet "resursen hittades inte"Fixed an issue where iot hub show would incorrectly error with "resource not found"

ÖvervakaMonitor

 • Stöd har lagts till för CRUD tillmonitor log-analytics workspaceAdded support for CRUD to monitor log-analytics workspace

NätverkNetwork

 • Stöd har lagts till för virtuell länk mellan klienter tillnetwork private-dns link vnet [create|update]Added support for cross-tenant virtual linking to network private-dns link vnet [create|update]
 • [bryta ändring] Har ändrats network vnet subnet list till att kräva --resource-group och --vnet-name parametrar[BREAKING CHANGE] Changed network vnet subnet list to require --resource-group and --vnet-name parameters

SQLSQL

 • Kommandon som sql mi ad-admin stöder inställningen AAD-administratör på hanterade instanser har lagts tillAdded commands to sql mi ad-admin that support setting an AAD administrator on managed instances

StorageStorage

 • Parameter har lagts --preserve-s2s-access-tier storage copy till för att bevara åtkomst nivån under tjänst till tjänst kopiaAdded --preserve-s2s-access-tier parameter storage copy to preserve access tier during service to service copy
 • Parameter har lagts --enable-large-file-share till för storage account [create|update] att stödja stora fil resurser för lagrings kontotAdded --enable-large-file-share parameter to storage account [create|update] to support large file shares for storage account

24 september 2019September 24, 2019

Version 2.0.74Version 2.0.74

ACRACR

 • En obligatorisk parameter har lagts --type tillacr config retention updateAdded a required --type parameter to acr config retention update
 • [bryta ändring] --name -nÄndrad parameter ändrad till --registry -r för acr config kommando grupp[BREAKING CHANGE] Renamed parameter --name -n changed to --registry -r for acr config command group

AKSAKS

 • --load-balancer-skuParameter till kommandot har lagts till aks create , vilket gör att du kan skapa AKS-kluster med SLBAdded --load-balancer-sku parameter to aks create command, which allows for creating AKS cluster with SLB
 • Tillagda --load-balancer-managed-outbound-ip-count --load-balancer-outbound-ips och --load-balancer-outbound-ip-prefixes Parametrar för aks [create|update] kommandon som tillåter uppdatering av belastnings Utjämnings profilen för ett AKS-kluster med SLBAdded --load-balancer-managed-outbound-ip-count, --load-balancer-outbound-ips and --load-balancer-outbound-ip-prefixes parameters to aks [create|update] commands, which allow for updating load balancer profile of an AKS cluster with SLB
 • --vm-set-typeParameter till kommandot har lagts till aks create , vilket gör att du kan ange VM-typer för ett AKS-kluster (VMAs eller VMSS)Added --vm-set-type parameter to aks create command, which allows to specify vm types of an AKS Cluster (vmas or vmss)

ARMARM

 • Parameter har lagts till för --handle-extended-json-format group deployment create kommandot för att stödja flera rader och kommentarer i JSON-mallenAdded --handle-extended-json-format parameter to group deployment create command to support multiline and comments in json template

ComputeCompute

 • Parameter har lagts till --terminate-notification-time för vmss [create|update] kommandon för att avsluta den schemalagda händelse konfigureringenAdded --terminate-notification-time parameter to vmss [create|update] commands to support terminate scheduled event configurability
 • Parameter har lagts till för --enable-terminate-notification vmss update kommandot som stöd för att avsluta schemalagd händelse konfigureringAdded --enable-terminate-notification parameter to vmss update command to support terminate scheduled event configurability
 • Parametrar har lagts --priority, --eviction-policy, --max-billing till för [vm|vmss] create kommandonAdded --priority, --eviction-policy, --max-billing parameters to [vm|vmss] create commands
 • Har ändrats disk create för att tillåta att den exakta storleken på disk uppladdning angesChanged disk create to allow specifying the exact size of the disk upload
 • Stöd har lagts till för stegvisa ögonblicks bilder för hanterade diskar tillsnapshot createAdded support for incremental snapshots for managed disks to snapshot create

Cosmos DBCosmos DB

 • Parameter har lagts till för --type <key-type> cosmosdb keys list kommandot för att Visa nyckel, skrivskyddade nycklar eller anslutnings strängarAdded --type <key-type> parameter to cosmosdb keys list command to show key, read only keys or connection strings
 • Kommandot cosmosdb keys regenerate har lagts tillAdded cosmosdb keys regenerate command
 • [Föråldrad] Föråldrade cosmosdb list-connection-strings cosmosdb regenerate-key och cosmosdb list-read-only-keys kommandon[DEPRECATED] Deprecated cosmosdb list-connection-strings, cosmosdb regenerate-key and cosmosdb list-read-only-keys commands

EventGridEventGrid

 • Korrigera slut punktens hjälp text för att referera till rätt parameterFixed the endpoint help text to refer to the right parameter

Key VaultKey Vault

 • Ett problem har åtgärd ATS där inloggning med en klient ( login -t ) kan orsaka keyvault create felFixed issue where logging in with a tenant (login -t) could cause keyvault create to fail

ÖvervakaMonitor

 • Ett problem har åtgärd ATS där : Character inte var tillåtet i --condition argumentet tillmonitor metrics alert createFixed issue where : character was not allowed in --condition argument to monitor metrics alert create

PolicyPolicy

 • Stöd har lagts till för princip-API version 2019-06-01Added support for Policy API version 2019-06-01
 • Parameter har lagts --enforcement-mode till för policy assignment create kommandotAdded --enforcement-mode parameter to policy assignment create command

StorageStorage

 • Parameter har lagts --blob-type till för az storage copy kommandotAdded --blob-type parameter to az storage copy command

10 september 2019September 10, 2019

ACRACR

 • Kommando gruppen har lagts acr config retention till för att konfigurera bevarande principAdded command group acr config retention to configure retention policy

AKSAKS

 • Stöd har lagts till för ACR-integrering med följande kommandon:Added support for ACR integration with the following commands:
  • Parameter har lagts --attach-acr till för aks [create|update] att koppla en ACR till ett AKS-klusterAdded --attach-acr parameter to aks [create|update] to attach an ACR to an AKS cluster
  • Parametern har lagts --detach-acr till för aks update att koppla från ACR från ett AKS-klusterAdded --detach-acr parameter to aks update to detach the ACR from an AKS cluster

ARMARM

 • Uppdaterat med att använda API version 2019-05-10Updated to use API version 2019-05-10

BatchBatch

 • Nya inställningar för JSON-konfigurationen har lagts till --json-file för batch pool create :Added new JSON configuration settings to --json-file for batch pool create:
 • Stöd för delade avbildnings gallerier har lagts till--imageAdded support for shared image galleries to --image
 • [bryta ändring] Standardvärdet för --start-task-wait-for-success på har ändrats batch pool create``true[BREAKING CHANGE] Changed default value of --start-task-wait-for-success on batch pool create to be true
 • [bryta ändring] Förändrat standardvärde för ScopeAutoUserSpecification till alltid att vara pool (fanns Task på Windows-noder Pool på Linux-noder)[BREAKING CHANGE] Changed default value for Scope on AutoUserSpecification to always be Pool (was Task on Windows nodes, Pool on Linux nodes)
  • Det här argumentet kan bara anges från en JSON-konfiguration med--json-fileThis argument can only be set from a JSON configuration with --json-file

HDInsightHDInsight

 • GA-versionGA release
 • [bryta ändring] Parametern måste --workernode-count/-c az hdinsight resize ha ändrats.[BREAKING CHANGE] Changed parameter --workernode-count/-c of az hdinsight resize to be required.

Key VaultKey Vault

 • Åtgärdat problem där undernät inte kunde tas bort från nätverks reglerFixed issue where subnets couldn't be deleted from network rules
 • Åtgärdat problem där dubbla undernät och IP-adresser kan läggas till i nätverks reglerFixed issue where duplicated subnets and IP addresses could be added to network rules

NätverkNetwork

 • Parameter har lagts --interval till network watcher flow-log för att ange värde för trafik analys intervallAdded --interval parameter to network watcher flow-log to set traffic analysis interval value
 • Tillagt network application-gateway identity till hantera Gateway-identitetAdded network application-gateway identity to manage gateway identity
 • Stöd har lagts till för att ange Key Vault-ID tillnetwork application-gateway ssl-certAdded support for setting Key Vault ID to network application-gateway ssl-cert
 • network express-route peering peer-connection [show|list] har lagts tillAdded network express-route peering peer-connection [show|list]

PolicyPolicy

 • Uppdaterat med att använda API version 2019-01-01Updated to use API version 2019-01-01

27 augusti 2019August 27, 2019

Version 2.0.72Version 2.0.72

ACRACR

 • [bryta ändring] Stöd har tagits bort för classic SKU: n[BREAKING CHANGE] Removed support for the classic SKU

API ManagementAPI Management

 • FÖRHANDSGRANSKNINGSVYN Kommando gruppen har lagts till apim[PREVIEW] Added apim command group

AppServiceAppService

 • Åtgärdat problem med webapp webjob continuous start kommando när du anger en platsFixed issue with webapp webjob continuous start command when specifying a slot
 • Har ändrats webapp up för att identifiera env mappen och ta bort den från filen som används för distributionChanged webapp up to detect env folder and remove it from the file used for deployment

KeyVaultKeyvault

 • Åtgärdade ett fel i keyvault secret set som igored --expires argumentetFixed a bug in keyvault secret set that igored the --expires argument

NätverkNetwork

 • Stöd har lagts till för IPv6-adresser till --private-ip-address-version argumentAdded support for IPv6 addresses to --private-ip-address-version arguments
 • Nya kommandon network private-endpoint [create|update|list-types] för hantering av privata slut punkter har lagts tillAdded new commands network private-endpoint [create|update|list-types] for private endpoint management
 • Kommando gruppen har lagts tillnetwork private-link-serviceAdded command group network private-link-service
 • Argumenten --private-endpoint-network-policies och --private-link-service-network-policies har lagts till för network vnet subnet updateAdded --private-endpoint-network-policies and --private-link-service-network-policies arguments to network vnet subnet update

RBACRBAC

 • Åtgärdat problem med ad app update --homepage där start sidan inte skulle uppdaterasFixed issue with ad app update --homepage where homepage would not be updated

ServiceFabricServiceFabric

 • Stöd har lagts till för blandade fall Key Vault namnAdded support for mixed-case Key Vault names
 • Åtgärdat problem vid användning av certifikat i Key VaultFixed issue when using certificates in Key Vault
 • Fast problem med att använda PFX-certifikatfilerFixed issue with using PFX certificate files
 • Ett problem har åtgärd ATS med sf cluster certificate add när Key Vault resurs grupp inte angavsFixed issue with sf cluster certificate add when Key Vault resource group wasn't specified
 • Åtgärdat problem med sf cluster set fungerar inteFixed issue with sf cluster set not working

SignalRSignalR

 • Nya kommandon har lagts till:Added new commands:
  • signalr cors: Hantera SignalR CORSsignalr cors: Manage SignalR CORS
  • signalr restart: Starta om en signal tjänstsignalr restart: Restart a SignalR service
  • signalr update: Uppdatera en signal tjänstsignalr update: Update a SignalR service
 • Argumentet --service-mode har lagts till för signalr createAdded --service-mode argument to signalr create

StorageStorage

 • Kommandot storage account revoke-delegation-keys har lagts tillAdded storage account revoke-delegation-keys command

13 augusti 2019August 13, 2019

Version 2.0.71Version 2.0.71

AppServiceAppService

 • Ett problem har åtgärd ATS där webapp webjob continuous kommandon misslyckats för platserFixed issue where webapp webjob continuous commands were failing for slots

BotServiceBotService

 • [bryta ändring] Stöd för att skapa v3 SDK-robotar har tagits bort[BREAKING CHANGE] Removed support for creating v3 SDK bots

CognitiveServicesCognitiveServices

 • cognitiveservices account network-rule-kommandon har lagts tillAdded cognitiveservices account network-rule commands

Cosmos DBCosmos DB

 • Varning borttagen vid uppdatering av flera Skriv platserRemoved warning when updating multiple write locations
 • CRUD-kommandon för CosmosDB SQL, MongoDB, Cassandra, Gremlin och tabell resurser och resurs data flöde har lagts tillAdded CRUD commands for CosmosDB SQL, MongoDB, Cassandra, Gremlin and Table resources and resource's throughput

HDInsightHDInsight

Den här versionen innehåller ett stort antal avbrytande ändringar.This release contains a large number of breaking changes.

 • [bryta ändring] Parametrar har bytt namn för hdinsight create :[BREAKING CHANGE] Renamed parameters for hdinsight create:
  • --storage-default-container har bytt namn till --storage-containerRenamed --storage-default-container to --storage-container
  • --storage-default-filesystem har bytt namn till --storage-filesystemRenamed --storage-default-filesystem to --storage-filesystem
 • [bryta ändring] Ändrade --name argumentet för application create för att representera program namnet i stället för kluster namnet[BREAKING CHANGE] Changed the --name argument of application create to represent the application name instead of the cluster name
 • Argument har lagts --cluster-name till för application create att ersätta gamla --name funktionerAdded --cluster-name argument to application create to replace old --name functionality
 • [bryta ändring] Parametrar har bytt namn för application create :[BREAKING CHANGE] Renamed parameters for application create:
  • --application-type har bytt namn till --typeRenamed --application-type to --type
  • --marketplace-identifier har bytt namn till --marketplace-idRenamed --marketplace-identifier to --marketplace-id
  • --https-endpoint-access-mode har bytt namn till --access-modeRenamed --https-endpoint-access-mode to --access-mode
  • Har bytt namn --https-endpoint-destination-port till--destination-portRenamed --https-endpoint-destination-port to --destination-port
 • [bryta ändring] Borttagna parametrar för application create :[BREAKING CHANGE] Removed parameters for application create:
  • --https-endpoint-location
  • --https-endpoint-public-port
  • --ssh-endpoint-destination-port
  • --ssh-endpoint-location
  • --ssh-endpoint-public-port
 • [DELA CHNAGE] Har bytt namn --target-instance-count till --workernode-count förhdinsight resize[BREAKING CHNAGE] Renamed --target-instance-count to --workernode-count for hdinsight resize
 • [bryta ändring] Alla kommandon i gruppen har ändrats hdinsight script-action för att använda --name parametern som namn på skript åtgärden.[BREAKING CHANGE] Changed all commands in the hdinsight script-action group to use the --name parameter as the name of the script action.
 • Argument har lagts --cluster-name till för alla hdinsight script-action kommandon för att ersätta gamla --name funktionerAdded --cluster-name argument to all hdinsight script-action commands to replace old --name functionality
 • [bryta ändring] Har bytt namn --script-execution-id till --execution-id för alla hdinsight script-action kommandon[BREAKING CHANGE] Renamed --script-execution-id to --execution-id for all hdinsight script-action commands
 • [ICKE-BAKÅTKOMPATIBEL ÄNDRING]hdinsight script-action show har bytt namn till hdinsight script-action show-execution-details[BREAKING CHANGE] Renamed hdinsight script-action show to hdinsight script-action show-execution-details
 • [DELA CHNAGE] Parametrar har ändrats till hdinsight script-action execute --roles blank steg i stället för kommaavgränsade[BREAKING CHNAGE] Changed parameters to hdinsight script-action execute --roles to be space-separated instead of comma-separated
 • [bryta ändring] Tog bort --persisted parametern förhdinsight script-action list[BREAKING CHANGE] Removed the --persisted parameter of hdinsight script-action list
 • Parametern har ändrats hdinsight create --cluster-configurations för att acceptera en sökväg till en lokal JSON-fil eller en JSON-strängChanged the hdinsight create --cluster-configurations parameter to accept a path to a local JSON file or a JSON string
 • Kommandot hdinsight script-action list-execution-history har lagts tillAdded command hdinsight script-action list-execution-history
 • Har ändrats hdinsight monitor enable --workspace för att acceptera ett Log Analytics arbetsyte-ID eller arbets ytans namnChanged hdinsight monitor enable --workspace to accept a Log Analytics workspace ID or workspace name
 • Argumentet har lagts till hdinsight monitor enable --primary-key , vilket krävs om ett arbetsyte-ID anges som parameterAdded the hdinsight monitor enable --primary-key argument, which is needed if a workspace ID is provided as the parameter
 • Fler exempel och uppdaterade beskrivningar för hjälp meddelanden har lagts tillAdded more examples and updated descriptions for help messages

InteraktivInteractive

 • Ett inläsnings fel har åtgärd ATSFixed a loading error

KubernetesKubernetes

 • Har ändrats för att användas https om instrument panelens container port användshttpsChanged to use https if dashboard container port is using https

NätverkNetwork

 • Tillagt --yes argumentnetwork dns record-set cname deleteAdded --yes argument network dns record-set cname delete

ProfilProfile

 • Argument har lagts --resource-type till för account get-access-token att hämta resurs åtkomst-tokenAdded --resource-type argument to account get-access-token to get resource access tokens

ServiceFabricServiceFabric

 • Har lagt till alla OS-versioner som stöds för SF-kluster CreateAdded all supported os version for sf cluster create
 • Fel vid validering av fast primärt certifikatFixed primary certificate validation bug

StorageStorage

 • Kommandot storage copy har lagts tillAdded command storage copy

30 juli 2019July 30, 2019

Version 2.0.70Version 2.0.70

ACRACR

 • Fast problem #9952 (en regression i acr pack build kommandot)Fixed issue #9952 (a regression in the acr pack build command)
 • Namnet på standard-Builder-avbildningen har tagits bort iacr pack buildRemoved the default builder image name in acr pack build

App ServiceAppservice

 • Har ändrats webapp config ssl för att visa ett meddelande om en resurs inte hittasChanged webapp config ssl to show a message if a resource is not found
 • Åtgärdat problem där functionapp create inte accepterar Standard_RAGRS typ av lagrings kontoFixed issue where functionapp create does not accept Standard_RAGRS storage account type
 • Ett problem har åtgärd ATS webapp up om kör med äldre versioner av pythonFixed an issue where webapp up would fail if run using older versions of python

NätverkNetwork

 • Ogiltig parameter togs bort --ids från network nic ip-config add (korrigeringar #9861)Removed invalid parameter --ids from network nic ip-config add (fixes #9861)
 • Korrigeringar #9604.Fixes #9604. Parametern har lagts --root-certs till för network application-gateway http-settings [create|update] att stödja användaren att associera betrodda rot certifikat.Added --root-certs parameter to network application-gateway http-settings [create|update] to support user associate trusted root certificates.
 • Fast arguent --subscription för network dns record-set ns create (#9965)Fixed arguent --subscription for network dns record-set ns create (#9965)

RBACRBAC

 • Kommandot user update har lagts tillAdded user update command
 • [Föråldrad] Inaktuell --upn-or-object-id från användarspecifika kommandon[DEPRECATED] Deprecated --upn-or-object-id from user-related commands
  • Använd ersättnings argument--idUse replacement argument --id
 • Argument har lagts --id till för användarspecifika kommandonAdded --id argument to user-related commands

SQLSQL

 • Hanterings kommandon för hanterade instans nycklar och TDE-skydd har lagts tillAdded management commands for managed instance keys and TDE protector

StorageStorage

 • Kommandot storage remove har lagts tillAdded storage remove command
 • Åtgärdat ett problem medstorage blob updateFixed an issue with storage blob update

Virtuell datorVM

 • Ändrades list-skus till att använda nyare API-version för att mata ut zon informationChanged list-skus to use newer api-version to output zone details
 • Standardvärdet för för har ändrats --single-placement-group false``vmss createChanged default of --single-placement-group to false for vmss create
 • Möjlighet att välja ZRS Storage SKU: er har lagts till[snapshot|disk] createAdded ability to select ZRS storage SKUs for [snapshot|disk] create
 • Nya kommando grupper har lagts vm host till som stöd för dedikerade värdarAdded new command group vm host to support dedicated hosts
 • Parametrar har lagts till --host och --host-group aktive vm create rad för den dedikerade värddatornAdded parameters --host and --host-group on vm create to set VM dedicated host

16 juli 2019July 16, 2019

Version 2.0.69Version 2.0.69

App ServiceAppservice

 • Ändrade webapp identity kommandon för att returnera ett korrekt fel meddelande om ResourceGroupName eller App-namnet är ogiltigaChanged webapp identity commands to return a proper error message if ResourceGroupName or App name are invalid
 • Åtgärdat webapp list för att returnera rätt värde för numberOfSites om ingen ResourceGroup angavsFixed webapp list to return the correct value for numberOfSites if no ResourceGroup was provided
 • Fasta sido effekter av appservice plan create ochwebapp createFixed side-effects of appservice plan create and webapp create

KärnaCore

 • Åtgärdat problem var som --subscription skulle uppstå trots att det inte är tillämpligtFixed issue where --subscription would appear despite being not applicable

BatchBatch

 • [bryta ändring] Ersatt batch pool node-agent-skus list medbatch pool supported-images list[BREAKING CHANGE] Replaced batch pool node-agent-skus list with batch pool supported-images list
 • Stöd har lagts till för säkerhets regler som blockerar nätverks åtkomst till en pool baserat på trafikens käll port när --json-file alternativet för användsbatch pool create networkAdded support for security rules blocking network access to a pool based on the source port of the traffic when using the --json-file option of batch pool create network
 • Stöd har lagts till för att köra uppgiften i arbets katalogen för behållaren eller i arbets katalogen för batch-aktiviteten när du använder --json-file alternativet förbatch task createAdded support for executing the task in the container working directory or in the Batch task working directory when using the --json-file option of batch task create
 • Fast fel med --application-package-references alternativet batch pool create där det bara fungerar med standardvärdenFixed error in --application-package-references option of batch pool create where it would only work with defaults

EventhubsEventhubs

 • Validering för parameter --rights för authorizationrule kommandon har lagts tillAdded validation for parameter --rights of authorizationrule commands

RDBMSRDBMS

 • Valfri parameter har lagts till för att ange replik-SKU för kommandot Skapa replikAdded optional parameter to specify replica SKU for create replica command
 • Åtgärda problemet med CI-testfel med att skapa MySQL-replikeringFixed the issue with CI test failure with creating MySQL replica

ReläRelay

 • Åtgärdat problem med hybrid anslutning när klientens authroization inaktiverades #8775Fixed issue with hybrid connection when client authroization disabled #8775
 • Parametern --requires-transport-security har lagts till i relay wcfrelay createAdded parameter --requires-transport-security to relay wcfrelay create

Service BusServicebus

 • Validering för parameter --rights för authorizationrule kommandon har lagts tillAdded validation for parameter --rights of authorizationrule commands

StorageStorage

 • Aktivera filer AADDS för lagrings konto uppdateringEnable Files AADDS for storage account update
 • Åtgärdat problem storage blob service-properties update --setFixed issue storage blob service-properties update --set

2 juli 2019July 2, 2019

Version 2.0.68Version 2.0.68

KärnaCore

 • Kommandofiler är nu konsoliderade i ett enda python Distribuerbart.Command modules are now consolidated into a single Python distributable. Den här inaktuella inleder användningen av många azure-cli- paket på pypi.This deprecates direct use of many azure-cli- packages on PyPI. Detta bör minska installations storleken och bara påverka användare som direkt har installerat via pip .This should reduce install size and only affect users who have directly installed via pip.

ACRACR

 • Stöd har lagts till för timer-utlösare för aktivitetAdded support for Timer Triggers to Task

App ServiceAppservice

 • Har ändrats functionapp create för att aktivera Application Insights som standardChanged functionapp create to enable application insights by default
 • [bryta ändring] Föråldrat kommando har tagits bort functionapp devops-build .[BREAKING CHANGE] Removed deprecated functionapp devops-build command.
  • Använd det nya kommandot az functionapp devops-pipeline i ställetUse the new command az functionapp devops-pipeline instead
 • Stöd har lagts till i stöd för Linux förbruknings funktion tillfunctionapp deployment config-zipAdded Linux Consumption function app plan support to functionapp deployment config-zip

Cosmos DBCosmos DB

 • Stöd har lagts till för att inaktivera TTLAdded support for disabling TTL

DLSDLS

 • Uppdaterad ADLS-version (0.0.45)Updated ADLS version (0.0.45)

FeedbackFeedback

 • När du rapporterar ett kommando för misslyckad tillägg az feedback försöker nu att öppna webbläsaren till projekt-lagrings platsen URL för tillägget från indexetWhen reporting a failed extension command, az feedback now attempts to open the browser to the project/repo url of the extension from the index

HDInsightHDInsight

 • [bryta ändring] Ändrade oms kommando gruppens namn tillmonitor[BREAKING CHANGE] Changed oms command group name to monitor
 • [bryta ändring] --http-password/-pEn obligatorisk parameter har gjorts[BREAKING CHANGE] Made --http-password/-p a required parameter
 • Slutförd har lagts till för slutförande- --cluster-admin-account och cluster-users-group-dns Parameters-slutförandeAdded completers for --cluster-admin-account and cluster-users-group-dns parameters completer
 • En ändrad cluster-users-group-dns parameter måste anges när —esp den finnsChanged cluster-users-group-dns parameter to be required when —esp is present
 • En timeout har lagts till för alla befintliga argument för automatisk kompletteringAdded a timeout for all existing argument auto-completers
 • En timeout har lagts till för att transformera resurs namnet till resurs-IDAdded a timeout for transforming resource name to resource id
 • Ändrade automatiskt slutförda för att välja resurser från vilken resurs grupp som helst.Changed Auto-completers to select resources from any resource group. Det kan vara en annan resurs grupp än den som anges med-gIt can be a different resource group than the one specified with -g
 • Stöd för --sub-domain-suffix och --disable_gateway_auth parametrar i hdinsight application create kommandot har lagts tillAdded support for --sub-domain-suffix and --disable_gateway_auth parameters in the hdinsight application create command

Hanterade tjänsterManaged Services

 • Introduktion till hanterad tjänst kommando modul i för hands versionIntroducing managed service command module in preview

ProfilProfile

 • Utelämna --subscription argument för kommandot logga utSuppress --subscription argument for logout command

RBACRBAC

 • [bryta ändring] Borttaget --password argument förcreate-for-rbac[BREAKING CHANGE] Removed --password argument for create-for-rbac
 • Parameter har lagts till för --assignee-principal-type create kommandot för att undvika tillfälliga haverier som orsakas av AAD Graph Server-replikeringsfördröjningAdded --assignee-principal-type parameter to create command to avoid intermittent failures caused by AAD graph server replication latency
 • En krasch i ad signed-in-user vid registrering av ägda objekt har åtgärd ATSFixed a crash in ad signed-in-user when listing owned objects
 • Ett problem har åtgärd ATS där ad sp det inte gick att hitta rätt program från ett huvud namn för tjänstenFixed issue where ad sp would not find the right application from a service principal

RDBMSRDBMS

 • Stöd har lagts till för replikering för MariaDBAdded support for replication for MariaDB

SQLSQL

 • Dokumenterade tillåtna värden försql db create --sample-nameDocumented allowed values for sql db create --sample-name

StorageStorage

 • Stöd för användar delegering SAS-token har lagts till --as-user``storage blob generate-sasAdded user delegation SAS token support with --as-user to storage blob generate-sas
 • Stöd för användar delegering SAS-token har lagts till --as-user``storage container generate-sasAdded user delegation SAS token support with --as-user to storage container generate-sas

Virtuell datorVM

 • Åtgärdat vmss create fel där returnerar ett fel meddelande vid körning med--no-waitFixed bug where vmss create returns an error message when run with --no-wait
 • Kontroll av klient sidan har tagits bort vmss create --single-placement-group .Removed client-side validation for vmss create --single-placement-group. Fungerar inte om --single-placement-group är inställt på true och --instance-count är större än 100 eller tillgänglighets zoner har angetts, men lämnar den här verifieringen till beräknings tjänstenDoes not fail if --single-placement-group is set to true and--instance-count is greater than 100 or availability zones are specified, but leaves this validation to the compute service
 • Fast bugg vid [vm|vmss] extension image list fel vid användning med--latestFixed bug where [vm|vmss] extension image list fails when used with --latest

18 juni 2019June 18, 2019

Version 2.0.67Version 2.0.67

KärnaCore

Den här versionen introducerar en ny [för hands version]-tagg för att mer tydligt kommunicera med kunder när en kommando grupp, kommando eller argument är i för hands versions status.This release introduces a new [Preview] tag to more clearly communicate to customers when a command group, command or argument is in preview status. Detta kallades tidigare för hjälp text eller kommunicerade implicit av kommando modulens versions nummer.This was previously called out in help text or communicated implicitly by the command module version number. CLI kommer att ta bort versions nummer för enskilda paket i framtiden.The CLI will be removing version numbers for individual packages in the future. Om ett kommando är i för hands version är alla argument också.If a command is in preview, all of its arguments are as well. Om en kommando grupp är märkt som för hands version, anses alla kommandon och argument vara i för hands versionen.If a command group is labeled as being in preview, then all commands and arguments are considered to be in preview as well.

Till följd av den här ändringen kan flera kommando grupper se ut att vara i en förhands gransknings status med den här versionen.As a result of this change, several command groups may seem to "suddenly" appear to be in a preview status with this release. Det som faktiskt hände är att de flesta paket befann sig i förhands gransknings status, men som betraktas som GA med den här versionenWhat actually happened is that most packages were in a preview status, but are being deemed GA with this release

ACRACR

 • Kommandot ACR check-Health har lagts tillAdded 'acr check-health' command
 • Förbättrad fel hantering för AAD-token och för att hämta externa kommandonImproved error handling for AAD tokens and for retrieving external commands

ACSACS

 • Föråldrade ACS-kommandon är nu dolda i hjälp vynDeprecated ACS commands are now hidden from help view

AMSAMS

 • [bryta ändring] Ändrades till att returnera ISO 8601-tidssträngar för Arkiv-fönster längd och nyckel-ram-intervall-varaktighet[BREAKING CHANGE] Changed to return ISO 8601 time strings for archive-window-length and key-frame-interval-duration

AppServiceAppService

 • Tillagd plats baserad routning för webapp deleted list ochwebapp deleted restoreAdded location based routing for webapp deleted list and webapp deleted restore
 • Åtgärdat problem där webapp up-mål-URL ("du kan starta appen på...") är inte klickade i Azure Cloud ShellFixed issue where webapp up logged target URL ("You can launch the app at...") was not clickable in Azure Cloud Shell
 • Ett problem har åtgärd ATS där du skapade appar med vissa SKU: er som misslyckades med ett AlwaysOn-felFixed an issue where creating apps with the some SKUs was failing with an AlwaysOn error
 • För validering har lagts till[appservice|webapp] createAdded pre-validation to [appservice|webapp] create
 • Åtgärdat [webapp|functionapp] traffic-routing för att använda rätt actionHostNameFixed [webapp|functionapp] traffic-routing to use the correct actionHostName
 • Stöd för plats stöd har lagts till för functionapp kommandonAdded slot support to functionapp commands

BatchBatch

 • Fast AAD auth-regression orsakad av överdriven fel rapportering för delad nyckel-autentiseringFixed AAD auth regression caused by over-aggressive error reporting for Shared Key Auth

BatchAIBatchAI

 • BatchAI-kommandon är nu föråldrade och doldaBatchAI commands are now deprecated and hidden

BotServiceBotService

 • Nya varnings meddelanden för "utgångna support"/"underhålls läge" har lagts till för kommandon som stöder v3 SDKAdded "discontinued support"/"maintenance mode" warning messages for commands that support the v3 SDK

CosmosDBCosmosDB

 • [Föråldrad] Föråldrade cosmosdb list-keys kommandot[DEPRECATED] Deprecated the cosmosdb list-keys command
 • Har lagt till cosmosdb keys list kommandot-ersättercosmosdb list-keysAdded the cosmosdb keys list command - replaces cosmosdb list-keys
 • cosmsodb create/update: Det nya formatet har lagts till för--Location för att ange egenskapen "isZoneRedundant".cosmsodb create/update: Added new format for --location to allow setting "isZoneRedundant" property. Föråldrat gammalt formatDeprecated old format

EventGridEventGrid

 • eventgrid domainKommandon för domän CRUD åtgärder har lagts tillAdded eventgrid domain commands for domain CRUD operations
 • Kommandon som har lagts till eventgrid domain topic för domän ämnen CRUD åtgärderAdded eventgrid domain topic commands for domain topics CRUD operations
 • Argument har lagts --odata-query till eventgrid [topic|event-subscription] list för för att filtrera resultat med OData-syntaxAdded --odata-query argument to eventgrid [topic|event-subscription] list for filtering results using OData syntax
 • event-subscription create/update: Lade till servicebusqueue som nya värden för --endpoint-type parameternevent-subscription create/update: Added servicebusqueue as new values for the --endpoint-type parameter
 • [bryta ändring] Borttaget stöd för --included-event-types All medeventgrid event-subscription [create|update][BREAKING CHANGE] Removed support for --included-event-types All with eventgrid event-subscription [create|update]

HDInsightHDInsight

 • Stöd har lagts till för --ssh-public-key parametern i hdinsight create kommandotAdded support for --ssh-public-key parameter in hdinsight create command

IoTIoT

 • Stöd har lagts till för att återskapa nycklar för AuktoriseringsprinciperAdded support to regenerate authorization policy keys
 • SDK och stöd för DigitalTwin lagrings tjänst har lagts tillAdded SDK and support for DigitalTwin Repository Provisioning Service

NätverkNetwork

 • Zon stöd för NAT-gateway har lagts tillAdded Zone support for Nat Gateway
 • Kommandot network list-service-tags har lagts tillAdded command network list-service-tags
 • Ett problem har åtgärd ATS dns zone import där användare inte kunde importera jokertecken till en postFixed issue with dns zone import where users could not import wildcard A records
 • Åtgärdat problem med watcher flow-log configure där flödes loggning inte kunde aktive ras i vissa regionerFixed issue with watcher flow-log configure where flow logging could not be enabled in certain regions

ResursResource

 • Kommandot har lagts till az rest för att göra rest-anropAdded az rest command for making REST calls
 • Fast fel vid användning policy assignment list med en resurs grupp eller prenumerations nivå--scopeFixed error when using policy assignment list with a resource group or subscription level --scope

ServiceBusServiceBus

 • Åtgärdat problem med servicebus topic create --max-size #9319Fixed issue with servicebus topic create --max-size #9319

SQLSQL

 • --locationHar ändrats till är valfritt för sql [server|mi] create -använder resurs grupps plats om inget angesChanged --location to be optional for sql [server|mi] create - uses resource group location if not specified
 • Det fasta "' NoneType '-objektet är inte iterable" fel försql db list-editions --availableFixed "'NoneType' object is not iterable" error for sql db list-editions --available

SQLVmSQLVm

 • [DELA CHNAGE] Ändrades sql vm create till Kräv --license-type parameter[BREAKING CHNAGE] Changed sql vm create to require --license-type parameter
 • Har ändrats för att tillåta inställning av SQL-avbildnings-SKU när en virtuell SQL-dator skapas eller uppdaterasChanged to allow setting SQL image SKU when creating or updating a sql vm

StorageStorage

 • Åtgärdat problem med saknad konto nyckel förstorage container generate-sasFixed issue with missing account key for storage container generate-sas
 • Åtgärdat problem med storage blob sync på LinuxFixed issue with storage blob sync on Linux

Virtuell datorVM

 • FÖRHANDSGRANSKNINGSVYN Kommandon har lagts vm image template till för att bygga VM-avbildningar[PREVIEW] Added vm image template commands to build VM images

4 juni 2019June 4, 2019

Version 2.0.66Version 2.0.66

KärnaCore

 • Åtgärdat fel där kommandon fungerar om --output yaml används med--queryFixed bug where commands fail if --output yaml is used with --query

ACRACR

 • Har lagt till kommando gruppen ACR Pack för att skapa snabb build-uppgifter med hjälp av Buildpacks.Added 'acr pack' command group for creating quick build Tasks using Buildpacks.

ACSACS

 • Tillåt aktivering/inaktive ring av AKS Kube-instrument panels tilläggAllow enabling/disabling AKS kube-dashboard addon
 • Skriv ut ett eget meddelande när prenumerationen inte är vit listas att använda Azure Red Hat OpenShiftPrint a friendly message when the subscription is not whitelisted to use Azure Red Hat OpenShift

BatchBatch

 • Förbättrad fel hantering när du inte är inloggad på ett konto [ #9165 ] [ #8978]Improved error handling when not logged in to an account [#9165][#8978]

IoTIoT

 • Stöd har lagts till för manuell redundansväxlingAdded support for manual failover

NätverkNetwork

 • Kommandon har lagts network application-gateway waf-policy till för att stödja anpassade WAF-regler.Added network application-gateway waf-policy commands to support custom WAF rules.
 • Argumenten --waf-policy och --max-capacity har lagts till för network application-gateway [create|update]Added --waf-policy and --max-capacity arguments to network application-gateway [create|update]

ResursResource

 • Förbättrat fel meddelande från deployment create när det inte finns någon tillgänglig TTYImproved error message from deployment create when there is no TTY available

RollRole

 • Uppdaterad hjälp text.Updated help text.

ComputeCompute

 • Stöd har lagts till vm create för virtuella datorer från en hanterad avbildning med LUN-enheter för data diskar som inte börjar från 0 eller som hoppar över siffrorAdded support to vm create for VMs from a managed image with data-disk luns that do not start from 0 or that skip numbers

21 maj, 2019May 21, 2019

Version 2.0.65Version 2.0.65

KärnaCore

 • Bättre feedback om autentiseringsfel har lagts tillAdded better feedback for authentication errors
 • Åtgärdat problem där CLI skulle läsa in tillägg som inte är kompatibla med dess kärn versionFixed issue where the CLI would load extensions that were not compatible with its core version
 • Ett problem har åtgärd ATS vid start när clouds.config är skadatFixed issue with launching when clouds.config is corrupted

ACRACR

 • Stöd har lagts till för hanterade identiteter för aktiviteterAdded support for Managed Identities to Tasks

ACSACS

 • Fast openshift create kommando som används med kund AAD-klientFixed openshift create command when used with customer AAD client

AppServiceAppService

 • [Föråldrad] Föråldrat functionapp devops-build kommando-tas bort i nästa version[DEPRECATED] Deprecated functionapp devops-build command - will be removed in next release
 • Har ändrats functionapp devops-pipeline till Hämta build-logg från Azure DevOps i utförligt lägeChanged functionapp devops-pipeline to fetch build log from Azure DevOps in verbose mode
 • [bryta ändring] Flaggan togs bort --use_local_settings från functionapp devops-pipeline kommandot-var ingen-op[BREAKING CHANGE] Removed --use_local_settings flag from functionapp devops-pipeline command - was a no-op
 • webapp upHar ändrats för att returnera JSON-utdata om --logs inte användsChanged webapp up to return JSON output if --logs is not used
 • Stöd för skrivning av standard resurser till lokal konfiguration för har lagts tillwebapp upAdded support for writing default resources to local config for webapp up
 • Stöd har lagts till webapp up för att distribuera om en app utan att använda --location argumentetAdded support to webapp up for redeploying an app without using the --location argument
 • Ett problem har åtgärd ATS där för att det ska gå att skapa en virtuell Linux-SKU för Linux som SKU-värde inte fungeradeFixed an issue where for Linux Free SKU ASP creation use Free as SKU value was not working

BotServiceBotService

 • Har ändrats för att tillåta alla --lang Parametrar för kommandonChanged to allow all casing for --lang parameters for commands
 • Uppdaterad beskrivning för kommandosyntaxenUpdated description for command module

FörbrukningConsumption

 • Sakna nödvändig parameter har lagts till vid körningconsumption usage list --billing-period-nameAdded missing required parameter when running consumption usage list --billing-period-name

IoTIoT

 • Stöd har lagts till för att lista alla nycklarAdded support to list all keys

NätverkNetwork

 • [BRYTA ÄNDRING]: Removed network interface-endpoints command group - use network private-endpoints [BREAKING CHANGE]: Removed network interface-endpoints command group - use network private-endpoints
 • Argument har lagts --nat-gateway till network vnet subnet [create|update] för att ansluta till en NAT-gatewayAdded --nat-gateway argument to network vnet subnet [create|update] for attaching to a NAT gateway
 • Åtgärdat problem med dns zone import var post namn inte kunde matcha en posttypFixed issue with dns zone import where record names could not match a record type

RDBMSRDBMS

 • Stöd för postgres och MySQL har lagts till för geo-replikeringAdded postgres and mysql support for geo replication

RBACRBAC

 • Stöd har lagts till för hanterings gruppens omfång tillrole assignmentAdded support for management group scope to role assignment

StorageStorage

 • storage blob sync: Lägg till Sync-kommando för Storage BLOBstorage blob sync: add sync command for storage blob

ComputeCompute

 • Tillagt --computer-name i vm create för att ange dator namn för en virtuell datorAdded --computer-name to vm create for setting a VM's computer name
 • Bytt namn --ssh-key-value till --ssh-key-values for [vm|vmss] create -kan nu acceptera flera värden eller sökvägar för SSH-offentliga nycklarRenamed --ssh-key-value renamed to --ssh-key-values for [vm|vmss] create - can now accept multiple ssh public key values or paths
  • Obs! detta är inte en avbrytande ändring – --ssh-key-value kommer att tolkas korrekt eftersom den bara matchar--ssh-key-valuesNote: This is not a breaking change - --ssh-key-value will be parsed correctly as it matches only --ssh-key-values
 • Argumentet har ändrats --type ppg create till valfrittChanged the --type argument of ppg create to be optional

Den 6 maj 2019May 6, 2019

Version 2.0.64Version 2.0.64

ACSACS

 • [bryta ändring] --fqdnFlaggades borttagen för openshift kommandon[BREAKING CHANGE] Removed --fqdn flag on openshift commands
 • Ändrades till att använda Azure Red Hat OpenShift GA API-versionenChanged to use Azure Red Hat Openshift GA API Version
 • Flagga har lagts customer-admin-group-id tillopenshift createAdded customer-admin-group-id flag to openshift create
 • GA Borttaget (PREVIEW) från aks create alternativ--network-policy[GA] Removed (PREVIEW) from aks create option --network-policy

App ServiceAppservice

 • [Föråldrad] Föråldrat functionapp devops-build kommando[DEPRECATED] Deprecated functionapp devops-build command
  • Har bytt namn tillfunctionapp devops-pipelineRenamed to functionapp devops-pipeline
 • Korrigerar korrekt användar namn för cloudshell som orsakade webapp up felFixed getting the correct username for cloudshell which was causing webapp up to fail
 • Uppdaterad appservice plan --sku dokumentation som har uppdaterats för att avspegla de appserviceplans som stödsUpdated appservice plan --sku documentation updated to reflect the supported appserviceplans
 • Valfria argument har lagts till för resurs gruppen och planeringenwebapp upAdded optional arguments for resource group and plan to webapp up
 • Stöd har lagts till för webapp ssh att respektera AZURE_CLI_DISABLE_CONNECTION_VERIFICATION miljö variabelnAdded support to webapp ssh to respect AZURE_CLI_DISABLE_CONNECTION_VERIFICATION environment variable
 • appserviceplan createStöd för kostnads fri Linux-SKU har lagts tillAdded appserviceplan create support for Linux Free SKU
 • webapp upHar ändrats till att ha en 30 s vilo läge när SCM_DO_BUILD_DURING_DEPLOYMENT=true AppSetting för att hantera kudu kall startChanged webapp up to have a 30s sleep after setting SCM_DO_BUILD_DURING_DEPLOYMENT=true appsetting to handle kudu cold start
 • Stöd har lagts powershell till för körning till functionapp create i WindowsAdded support for powershell runtime to functionapp create on Windows
 • Kommandot create-remote-connection har lagts tillAdded create-remote-connection command

BatchBatch

 • Fast bugg i validator för --application-package-references alternativFixed bug in validator for --application-package-references options

BotserviceBotservice

 • [bryta ändring] Har ändrats bot create -v v4 -k webapp för att skapa en tom app-robot som standard (dvs. ingen bot distribueras till App Service)[BREAKING CHANGE] Changed bot create -v v4 -k webapp to create an empty Web App Bot by default (i.e. no bot is deployed to the App Service)
 • --echoFlagga som har lagts till för bot create att använda det gamla beteendet med-v v4Added --echo flag to bot create to use the old behavior with -v v4
 • [bryta ändring] Standardvärdet har ändrats --version tillv4[BREAKING CHANGE] Changed the default value of --version to v4
  • Obs: bot prepare-publish använder fortfarande det gamla standardvärdetNOTE: bot prepare-publish still uses the its old default
 • [bryta ändring] Ändrades --lang till inte längre som standard Csharp .[BREAKING CHANGE] Changed --lang to no longer default to Csharp. Om kommandot kräver --lang och det inte har angetts kommer kommandot nu att bli felIf the command requires --lang and it is not provided, the command will now error out
 • [bryta ändring] Ändrade --appid --password argumenten och för bot create att bli nödvändiga och kan nu skapas viaad app create[BREAKING CHANGE] Changed the --appid and --password args for bot create to be required and can now be created via ad app create
 • Tillagd --appid och --password valideringAdded --appid and --password validation
 • [bryta ändring] Har ändrats bot create -v v4 till att inte skapa eller använda ett lagrings konto eller Application Insights[BREAKING CHANGE] Changed bot create -v v4 to not create or use a Storage Account or Application Insights
 • [bryta ändring] bot create -v v3Har ändrats till att kräva en region där Application Insights är tillgängligt[BREAKING CHANGE] Changed bot create -v v3 to require a region where Application Insights is available
 • [bryta ändring] Ändrades bot update till nu påverkar endast vissa egenskaper för en robot[BREAKING CHANGE] Changed bot update to now affect only specific properties of a bot
 • [bryta ändring] Ändrade --lang flaggor som ska accepteras Javascript i stället förNode[BREAKING CHANGE] Changed --lang flags to accept Javascript instead of Node
 • [bryta ändring] Borttaget Node som ett tillåtet --lang värde[BREAKING CHANGE] Removed Node as an allowed --lang value
 • [bryta ändring] Ändrades bot create -v v4 -k webapp till true som inte längre anges SCM_DO_BUILD_DURING_DEPLOYMENT .[BREAKING CHANGE] Changed bot create -v v4 -k webapp to no longer set SCM_DO_BUILD_DURING_DEPLOYMENT to true. Alla distributioner via kudu fungerar enligt deras standard beteendeAll deployments through Kudu will act according to their default behavior
 • Ändrat bot download för robotar utan .bot filer för att skapa den språkspecifika konfigurations filen med värden från program inställningarna för botChanged bot download for bots without .bot files to create the language-specific configuration file with values from the Application Settings for the bot
 • Typescript-stöd har lagts till för bot prepare-deployAdded Typescript support to bot prepare-deploy
 • Varnings meddelandet har lagts till bot prepare-deploy för Javascript och Typescript robotar för när --code-dir inte innehållerpackage.jsonAdded warning message to bot prepare-deploy for Javascript and Typescript bots for when --code-dir does not contain package.json
 • Ändrades bot prepare-deploy till returnera true om det lyckadesChanged bot prepare-deploy to return true if successful
 • Utförlig loggning har lagts tillbot prepare-deployAdded verbose logging to bot prepare-deploy
 • Fler tillgängliga Application Insights regioner har lagts tillaz bot create -v v3Added more available Application Insights regions to az bot create -v v3

KonfigureraConfigure

 • Stöd har lagts till för mappbaserade argument standardvärden för konfigurationerAdded support for folder based argument default value configurations

EventhubsEventhubs

 • namespace network-rule-kommandon har lagts tillAdded namespace network-rule commands
 • Argumentet har lagts till --default-action för nätverks regler tillnamespace [create|update]Added --default-action argument for network rules to namespace [create|update]

NätverkNetwork

 • [bryta ändring] Ersatte --cache arugment med --defer forvnet [create|update][BREAKING CHANGE] Replaced --cache arugment with --defer for vnet [create|update]

PrincipinsikterPolicy Insights

 • Stöd har lagts till för --expand PolicyEvaluationDetails att köra frågor mot princip utvärderings information på resursenAdded support for --expand PolicyEvaluationDetails to query policy evaluation details on the resource

RollRole

 • [Föråldrad] create-for-rbacHar ändrats Dölj--Password-argument-stödet tas bort i maj 2019[DEPRECATED] Changed create-for-rbac hide '--password' argument - support will be removed in May 2019

Service BusService Bus

 • namespace network-rule-kommandon har lagts tillAdded namespace network-rule commands
 • Argumentet har lagts till --default-action för nätverks regler tillnamespace [create|update]Added --default-action argument for network rules to namespace [create|update]
 • Åtgärdat topic [create|update] för att tillåta --max-size stöd för 10, 20, 40 och 80 GB-värden med Premium SKUFixed topic [create|update] to allow --max-size support for 10, 20, 40 and 80GB values with premium SKU

SQLSQL

 • sql virtual-cluster [list|show|delete]-kommandon har lagts tillAdded sql virtual-cluster [list|show|delete] commands

Virtuell datorVM

 • Lade till --protect-from-scale-in och --protect-from-scale-set-actions för vmss update att aktivera uppdateringar av skydds principen för VMSS VM-instanserAdded --protect-from-scale-in and --protect-from-scale-set-actions to vmss update to enable updates to the protection policy of VMSS VM instances
 • Har lagts --instance-id till för vmss update att aktivera allmän uppdatering av VMSS VM-instanserAdded --instance-id to vmss update to enable generic update of VMSS VM instances
 • --instance-id har lagts till i vmss waitAdded --instance-id to vmss wait
 • Nya kommando grupper har lagts till ppg för att hantera närhets placerings grupperAdded new ppg command group for managing Proximity Placement Groups
 • Tillagt --ppg till [vm|vmss] create och vm availability-set create för att hantera PPGsAdded --ppg to [vm|vmss] create and vm availability-set create for managing PPGs
 • Parametern --hyper-v-generation har lagts till i image createAdded --hyper-v-generation parameter to image create

23 april 2019April 23, 2019

Version 2.0.63Version 2.0.63

ACSACS

 • Ändrades aks get-credentials till prompt till Skriv över duplicerade värdenChanged aks get-credentials to prompt to overwrite duplicated values
 • Har tagits bort (PREVIEW) från dev Spaces-kommandon "AKS use-dev-Spaces" och "AKS Remove-dev-Spaces"Removed (PREVIEW) from Dev Spaces commands "aks use-dev-spaces" and "aks remove-dev-spaces"

AMSAMS

 • Uppdatering av fel med till gångs-och konto filter har åtgärd ATSFixed bug with asset and account filters update

AppServiceAppService

 • Stöd för ASE och tids gräns har lagts tillwebapp sshAdded support for ASE and timeout to webapp ssh
 • Stöd har lagts till för att upprätta CI CD till en Azure DevOps-pipeline från en GitHub-lagringsplats till Function-apparAdded support for establishing CI CD to an Azure DevOps pipeline from a Github repository to Function apps
 • Argumentet har lagts --github-pat till för functionapp devops-build create att acceptera GitHub-personlig åtkomsttokenAdded --github-pat argument to functionapp devops-build create to accept Github personal access token
 • Argumentet har lagts --github-repository till för functionapp devops-build create att godkänna GitHub-lagringsplatsen som innehåller en functionapp-KällkodAdded --github-repository argument to functionapp devops-build create to accept Github repository that contains a functionapp source code
 • Ett problem har åtgärd ATS där az webapp up --logs ett fel inträffade vid uppdatering av standardvärdet. NetCore-version till 2,1Fixed issue where az webapp up --logs was failing with a error and updating default .NETCORE version to 2.1
 • Onödiga functionapp-inställningar har tagits bort när en Function-app skapades med förbruknings planRemoved unnecessary functionapp settings when creating a function app with consumption plan
 • Om du har ändrat webapp up standard-ASP-strängen läggs numret nu till i slutet för att skapa en ny ASP-baserad baserat på SKU-alternativChanged webapp up so the default asp string now appends number at the end to create a new ASP based on SKU options
 • Tillagt -b som ett alternativ för webapp up att starta appen i webbläsarenAdded -b as an option to webapp up to launch the app in the browser
 • Ändrades webapp deployment source config zip till hantera AZURE_CLI_DISABLE_CONNECTION_VERIFICATION miljö variabelChanged webapp deployment source config zip to handle AZURE_CLI_DISABLE_CONNECTION_VERIFICATION environment variable

DistributionshanterarenDeployment Manager

 • FÖRHANDSGRANSKNINGSVYN Skapa och hantera artefakter som stöder distributioner[PREVIEW] Create and manage artifacts that support rollouts

LabbLab

 • Fast bugg som skulle orsaka en tidig avslutningFixed bug which would cause an early exit

NätverkNetwork

 • Delegering av automatiskt namn har lagts till dns zone create i överordnad under skapande av underordnad zonAdded auto name server delegation to dns zone create in parent during child zone creation

ResursResource

 • [Föråldrad] Föråldrade --link-id --target-id och --filter-string argument förresource link[DEPRECATED] Deprecated --link-id, --target-id and --filter-string arguments of resource link
  • Använd argumenten --link , --target och --filter i ställetUse the arguments --link, --target, and --filter instead
 • Åtgärdat problem där resource link [create|update] kommandon inte fungerarFixed issue where resource link [create|update] commands would not work
 • Ett problem har åtgärd ATS där det gick att ta bort med resurs-ID: tFixed an issue where deleting using a resource ID could crash on error

SQLSQL

 • Stöd har lagts till för den anpassade tids zonen på hanterade instanserAdded support for custom time zone on managed instances
 • Har ändrats för att tillåta att elastisk poolnamn används medsql db updateChanged to allow elastic pool name to be used with sql db update
 • --no-wait-stöd har lagts till för sql server [create|update]Added --no-wait support to sql server [create|update]
 • Kommandot sql server wait har lagts tillAdded command sql server wait

StorageStorage

 • Åtgärdat problem med Double-kodade SAS-token istorage blob generate-sasFixed issue with double-encoded SAS tokens in storage blob generate-sas

Virtuell datorVM

 • Flagga har lagts --skip-shutdown till vm|vmss stop för avstängning av virtuella datorer utan avstängningAdded --skip-shutdown flag to vm|vmss stop to power-off VMs without shutdown
 • Argument har lagts --storage-account-type till för sig image-version create att ange konto typen för publicerings profilenAdded --storage-account-type argument to sig image-version create to set the publishing profile's account type
 • Argumentet har lagts --target-regions till för sig image-version create att tillåta inställning av landsspecifika lagrings konto typerAdded --target-regions argument to sig image-version create to allow setting region-specific storage account types

9 april 2019April 9, 2019

KärnaCore

 • Ett problem har åtgärd ATS där vissa tillägg visade en version av Unknown och inte kunde uppdaterasFixed issue where some extensions showed a version of Unknown and could not be updated

ACRACR

 • Stöd för att köra en avbildning contextlessly har lagts tillAdded support running an image contextlessly

AMSAMS

 • [FÖRÅLDRAD]: Deprecated the --bitrate parameter of account-filter and asset-filter [DEPRECATED]: Deprecated the --bitrate parameter of account-filter and asset-filter
 • [BRYTA ÄNDRING]: Renamed the --bitrate parameter to --first-quality [BREAKING CHANGE]: Renamed the --bitrate parameter to --first-quality
 • Nya stöd för krypterings parametrar har lagts till iams streaming-policy createAdded new encryption parameters support in ams streaming-policy create
 • Ny parameter har lagts --filters tillams streaming-locator createAdded new paramter --filters to ams streaming-locator create

AppServiceAppService

 • --logs-stöd har lagts till för webapp upAdded --logs support to webapp up
 • Problem med fast functionapp devops-build create kommando azure-pipelines.yml generationFixed functionapp devops-build create command azure-pipelines.yml generation issues
 • Förbättrad unctionapp devops-build create fel hantering och indikatorerImproved unctionapp devops-build create error handling and indicators
 • [bryta ändring] Borttagning av --local-git flaggan för devops-build kommandot, lokal git-identifiering och hantering är obligatorisk för att skapa Azure DevOps-pipelines[BREAKING CHANGE] Removed the --local-git flag for devops-build command, local git detection and handling are compulsory for creating Azure DevOps pipelines
 • Stöd har lagts till för att skapa plan för Linux FunctionsAdded support for Linux functions plan creation
 • Har lagt till möjlighet att byta en plan under en Function-app med hjälp avfunctionapp update --planAdded ability to switch a plan underneath a function app using functionapp update --plan
 • Stöd har lagts till för inställningar för att skala ut Azure Functions Premium planAdded support for Azure Functions premium plan scale out settings

CDNCDN

 • Stöd har lagts till för Microsoft_Standard ochStandard_ChinaCdnAdded support for Microsoft_Standard and Standard_ChinaCdn

FeedbackFeedback

 • feedbackHar ändrats för att visa metadata för de senaste körnings kommandonaChanged feedback to show metadata on recently run commands
 • Ändrades feedback till att meddela användaren att hjälpa till med att skapa problem genom att öppna en webbläsaren och använda en Issue-mallChanged feedback to prompt user to assist in issue creation process by opening a brower and using an issue template
 • feedbackHar ändrats för att skriva ut ärende texten vid körning med "--VERBOSE"Changed feedback to print out issue body when run with '--verbose'

ÖvervakaMonitor

 • Åtgärdat problem där "count" inte var ett tillåtet värde medmetrics alert [create|update]Fixed issue where "count" was not a permitted value with metrics alert [create|update]

NätverkNetwork

 • Fast tabell format visas inte medvnet-gateway list-bgp-peer-statusFixed table format not displaying with vnet-gateway list-bgp-peer-status
 • Tillagda list-request-headers och list-response-headers kommandon förapplication-gateway rewrite-ruleAdded list-request-headers and list-response-headers commands to application-gateway rewrite-rule
 • Kommandot har lagts list-server-variables till iapplication-gateway rewrite-rule conditionAdded list-server-variables command to application-gateway rewrite-rule condition
 • Ett problem har åtgärd ATS där uppdatering av länk status på en Express-Route-port skulle resultera i ett okänt attribut undantagexpress-route port updateFixed an issue where updating link state on an express-route port would throw an unknown attribute exception express-route port update

PrivateDNSPrivateDNS

 • Har lagts till network private-dns för privat DNS zonerAdded network private-dns for Private DNS zones

ResursResource

 • Åtgärdat problem med deployment create och group deployment create där en parameter fil med en tom uppsättning parametrar inte fungerarFixed issue with deployment create and group deployment create where a parameters file with an empty set of parameters would not work

RollRole

 • Åtgärdat create-for-rbac till referens --years korrektFixed create-for-rbac to handle --years correctly
 • [bryta ändring] Ändrades role assignment delete till prompt när du tog bort alla tilldelningar under prenumerationen utan villkor[BREAKING CHANGE] Changed role assignment delete to prompt when deleting all assignments under the subscription unconditionally

SQLSQL

 • Uppdaterat sql mi [create|update] med egenskaperna proxyOverride och publicDataEndpointEnabledUpdated sql mi [create|update] with the properties proxyOverride and publicDataEndpointEnabled

StorageStorage

 • [bryta ändring] Borttaget resultat avstorage blob delete[BREAKING CHANGE] Removed result of storage blob delete
 • Har lagts --full-uri till för storage blob generate-sas att skapa en fullständig URI för blobben med SASAdded --full-uri to storage blob generate-sas to create the full uri for the blob with sas
 • Tillagt --file-snapshot till storage file copy start för att kopiera filen från ögonblicks bildAdded --file-snapshot to storage file copy start to copy file from snapshot
 • Har ändrats storage blob copy cancel till att endast Visa felet i stället för undantag för NoPendingCopyOperationChanged storage blob copy cancel to only show the error instead of exception for NoPendingCopyOperation

26 mars 2019March 26, 2019

KärnaCore

 • Fasta problem med inkompatibilitet för dev-tilläggFixed issues with dev extension incompatibility
 • Fel hanteringen pekar nu på problem på sidan kunderError handling now points customers to issues page

MolnetCloud

 • Det gick inte att hitta en prenumeration som har åtgärd ATS icloud setFixed a 'subscription not found' error in cloud set

ACRACR

 • Fasta redundanta källor i avbildnings importFixed redundant sources in image import
 • Har lagts --auth-mode till i acr build acr run acr task create acr task update kommandona,, ochAdded --auth-mode to acr build, acr run, acr task create, and acr task update commands
 • Kommando gruppen "ACR Task Credential" har lagts till för hantering av autentiseringsuppgifter för en uppgiftAdded 'acr task credential' command group for managing credentials for a Task
 • Lade till kommandot--No-wait i acr build kommandotAdded '--no-wait' to acr build command

AppServiceAppService

 • Fast bugg var webapp up inte hanterade körning från Tom katalog eller felaktigt kod scenarioFixed bug where webapp up was not handling running from empty directory or unknown code scenario correctly
 • Åtgärdat fel där platser inte fungerade för[webapp|functionapp] config ssl bindFixed bug where slots didn't work for [webapp|functionapp] config ssl bind

BOT-tjänstBOT Service

 • Har lagts bot prepare-deploy till för att förbereda för distribution av robotar viawebappAdded bot prepare-deploy to prepare for deploying bots via webapp
 • Ändrat bot create --kind registration till Visa lösen ord om lösen ordet inte angesChanged bot create --kind registration to show password if the password is not provided
 • [bryta ändring] Ändras till som --endpoint bot create --kind registration standard till en tom sträng i stället för att krävas[BREAKING CHANGE] Changed --endpoint in bot create --kind registration to default to an empty string instead of being required
 • Lade SCM_DO_BUILD_DURING_DEPLOYMENT till i program inställningarna för arm-mallen för v4-webbappens robotarAdded SCM_DO_BUILD_DURING_DEPLOYMENT to ARM template's Application Settings for v4 Web App Bots

CDNCDN

 • Stöd har lagts till för --no-wait för cdn endpoint [create|update|start|stop|delete|load|purge]Added support for --no-wait to cdn endpoint [create|update|start|stop|delete|load|purge]
 • Ändrad [ändring]: ändrad cdn endpoint create standard beteende för cachelagring av frågesträngar.[BREAKING CHANGE]: Changed cdn endpoint create default query string caching behaviour. Standardvärdet är inte längre "IgnoreQueryString".No longer defaults to "IgnoreQueryString". Detta konfigureras nu av tjänstenIt is now set by the service

CosmosdbCosmosdb

 • Stöd har lagts till vid --enable-multiple-write-locations uppdatering av kontotAdded support for --enable-multiple-write-locations on account update
 • Under network-rule gruppen med kommandon add , remove och list för hantering av VNet-regler för ett Cosmos DB-konto har lagts tillAdded network-rule subgroup with commands add, remove, and list for managing VNET rules of a Cosmos DB account

InteraktivInteractive

 • Fast inkompatibilitet med interaktivt tillägg installerat via azdevFixed incompatibility with Interactive extension installed through azdev

ÖvervakaMonitor

 • Ändrades till att tillåta dimensions värde * förmonitor metrics alert [create|update]Changed to allow dimension value * for monitor metrics alert [create|update]

NätverkNetwork

 • rewrite-ruleKommando gruppen har lagts tillapplication-gatewayAdded rewrite-rule command group to application-gateway

ProfilProfile

 • Konto stöd för klient nivå har lagts till för hanterad tjänst identitet förloginAdded tenant level account support for managed service identity to login

PostgresPostgres

 • Postgresql replica kommandon och restart server kommando har lagts tillAdded postgresql replica commands and restart server command
 • Har ändrats för att hämta standard platsen från resurs gruppen när de inte angavs för att skapa servrar och lägga till validering för kvarhållningsintervallChanged to get default location from resource group when not provided for creating servers and add validation for retention days

ResursResource

 • Förbättrade tabell resultat fördeployment [create|list|show]Improved table output for deployment [create|list|show]
 • Åtgärdat problem med deployment [create|validate] WHERE-secureObject kändes inte igenFixed issue with deployment [create|validate] where type secureObject was not recognized

GraphGraph

 • Stöd har lagts till för --end-date för ad [app|sp] credential resetAdded support for --end-date to ad [app|sp] credential reset
 • Stöd har lagts till för att lägga till behörigheter medad app permission addAdded support to add permissions with ad app permission add
 • En bugg har åtgärd ATS med ad app permission list när det inte fanns några behörigheterFixed a bug with ad app permission list when there were no permissions
 • ad sp deleteHar ändrats för att hoppa över roll tilldelningen ta bort om det aktuella kontot inte har någon prenumerationChanged ad sp delete to skip role assignment delete if the current account has no subscription
 • ad app createHar ändrats till en --identifier-uris tom lista som standard om den inte angesChanged ad app create to have --identifier-uris default to empty list if not provided

storagestorage

 • Har lagts --snapshot till för storage file download-batch att ladda ned från en resurs ögonblicks bildAdded --snapshot to storage file download-batch to download from a share snapshot
 • storage blob [download-batch|upload-batch]Förlopps indikatorn har ändrats till mindre utförlig och indikerar aktuell BLOBChanged storage blob [download-batch|upload-batch] progress bar to be less verbose and indicate current blob
 • Åtgärdat problem med storage account update vid uppdatering av krypterings parametrarFixed issue with storage account update when updating encryption parameters
 • Problem som har åtgärd ATS storage blob show vid användning av OAuth ( --auth-mode=login )Fixed issue where storage blob show would fail when using oauth (--auth-mode=login)

Virtuell datorVM

 • Kommandot image update har lagts tillAdded image update command

12 mars 2019March 12, 2019

Version 2.0.60Version 2.0.60

KärnaCore

 • Det gick inte att hitta ett felaktigt fel i cloud set About-prenumerationenFixed an incorrect error in cloud set about subscription not found

ACRACR

 • Fasta redundanta källor i avbildnings importFixed redundant sources in image import

ACSACS

 • Har ändrats för att ignorera --listen-address parametern för aks browse om den inte stöds av kubectlChanged to ignore the --listen-address parameter for aks browse if it is not supported by kubectl

AppServiceAppService

 • Har lagts [webapp|functionapp] deployment list-publishing-credentials till för att hämta publicerings-URL för kudu och dess autentiseringsuppgifterAdded [webapp|functionapp] deployment list-publishing-credentials to get the Kudu publishing url and its credentials
 • Felaktig utskrifts instruktion har tagits bortwebapp auth updateRemoved erroneous print statement for webapp auth update
 • Åtgärdat functionapp för att ange rätt avbildning för körning i Linux App Service planerFixed functionapp to set the correct image for runtime in Linux App Service plans
 • Förhands gransknings tag gen för webapp up och ytterligare förbättringar för kommandot har tagits bortRemoved preview tag for webapp up and added improvements to the command

BotserviceBotservice

 • Lade SCM_DO_BUILD_DURING_DEPLOYMENT till i program inställningarna för arm-mallen för v4-webbappens robotarAdded SCM_DO_BUILD_DURING_DEPLOYMENT to ARM template's Application Settings for v4 Web App Bots
 • Har lagt till Microsoft-BotFramework-AppId och Microsoft-BotFramework-AppPassword till arm-mallens program inställningar för v4-webbappens robotarAdded Microsoft-BotFramework-AppId and Microsoft-BotFramework-AppPassword to ARM template's Application Settings for v4 Web App Bots
 • De enskilda citat tecknen har tagits bort från bot publish kommandoutdata i slutet avbot createRemoved single quotes from bot publish command output at end of bot create
 • Har ändrats bot publish till att vara asynkronChanged bot publish to be asynchronous

ContainerContainer

 • Argumentet --no-wait har lagts till för container [start|restart]Added --no-wait argument to container [start|restart]

EventHubEventHub

 • Flagga har lagts --skip-empty-archives till för eventhub create|update att stödja tomma Arkiv i avbildningenAdded --skip-empty-archives flag to eventhub create|update to support empty archives in capture

HittaFind

 • Viktig uppdatering av funktionerMajor functionality update

HDInsightHDInsight

 • Parametern har lagts --storage-account-managed-identity till för hdinsight create att stöda ADLS Gen2 MSIAdded the --storage-account-managed-identity parameter to hdinsight create to support ADLS Gen2 MSI

NätverkNetwork

 • Ett problem har åtgärd ATS vid vpn-connection update uppdatering av en VPN-anslutning mellan gatewayer i olika prenumerationerFixed issue with vpn-connection update where updating a VPN connection between gateways in different subscriptions would fail

RdbmsRdbms

 • Mindre korrigeringar för att hämta standard platsen från resurs gruppen när de inte anges för att skapa servrar och lägga till validering för kvarhållningsintervallMinor fixes to get default location from resource group when not provided for creating servers and add validation for retention days

RollRole

 • Fast role definition update att använda ID för att matcha definitionen korrektFixed role definition update to use ID to resolve definition correctly
 • Har ändrats ad app credential reset för att ta bort antagandet att appens tjänst huvud namn alltid finnsChanged ad app credential reset to remove the assumption that app's service principal always exists

Service FabricService Fabric

 • Det gick inte att utföra ett åtgärds fel sf cluster listFixed issue with sf cluster list was not iterable

26 februari 2019February 26, 2019

Version 2.0.59Version 2.0.59

KärnaCore

 • Åtgärdat problem där i vissa instanser som använder skulle leda till --subscription NAME ett undantagFixed issue where in some instances using --subscription NAME would throw an exception

ACRACR

 • --targetParameter för acr build , acr task create och acr task update kommandon har lagts tillAdded --target parameter for acr build, acr task create and acr task update commands
 • Förbättrad fel hantering för körnings kommandon när du inte är inloggad i AzureImproved error handling for runtime commands when not logged into Azure

ACSACS

 • --listen-address-alternativ till aks port-forward har lagts tillAdded --listen-address option to aks port-forward

AppServiceAppService

 • Kommandot functionapp devops-build har lagts tillAdded functionapp devops-build command

BatchBatch

 • [bryta ändring] Kommandot har tagits bort batch pool upgrade os[BREAKING CHANGE] Removed the batch pool upgrade os command
 • [bryta ändring] Tog bort Pacakges egenskapen från Application svar[BREAKING CHANGE] Removed the Pacakges property from Application responses
 • Kommandot har lagts batch application package list till för att visa paket för ett programAdded the batch application package list command to list packages of an application
 • [bryta ändring] Ändrat --application-id till --application-name i alla batch application kommandon,[BREAKING CHANGE] Changed --application-id to --application-name in all batch application commands,
 • Argumentet har lagts --json-file till för kommandon för att begära RAW API-svarAdded the --json-file argument to commands for requesting the raw API response
 • Valideringen har uppdaterats så att den automatiskt inkluderas https:// i alla slut punkter om det saknasUpdated validation to automatically include https:// in all endpoints if missing

CosmosDBCosmosDB

 • Under network-rule gruppen med kommandon add , remove och list för hantering av VNet-regler för ett Cosmos DB-konto har lagts tillAdded network-rule subgroup with commands add, remove, and list for managing VNET rules of a Cosmos DB account

KustoKusto

 • [bryta ändring] Ändrade hot_cache_period och soft_delete_period typer för databas till iso8601 varaktighets format[BREAKING CHANGE] Changed hot_cache_period and soft_delete_period types for database to ISO8601 duration format

NätverkNetwork

 • Argumentet --express-route-gateway-bypass har lagts till för vpn-connection [create|update]Added --express-route-gateway-bypass argument to vpn-connection [create|update]
 • Kommando grupper har lagts till från express-route tilläggAdded command groups from express-route extensions
 • Tillagda express-route gateway och express-route port kommando grupperAdded express-route gateway and express-route port command groups
 • Argumentet --legacy-mode har lagts till för express-route peering [create|update]Added argument --legacy-mode to express-route peering [create|update]
 • --allow-classic-operationsArgument har lagts till --express-route-port``express-route [create|update]Added arguments --allow-classic-operations and --express-route-port to express-route [create|update]
 • Argumentet --gateway-default-site har lagts till för vnet-gateway [create|update]Added --gateway-default-site argument to vnet-gateway [create|update]
 • Kommandon har lagts ipsec-policy till ivnet-gatewayAdded ipsec-policy commands to vnet-gateway

ResursResource

 • Åtgärdat problem med deployment create WHERE-fältet är Skift läges känsligtFixed issue with deployment create where type field was case-sensitive
 • Stöd har lagts till för URI-baserade parameter fil tillpolicy assignment createAdded support for URI-based parameters file to policy assignment create
 • Stöd har lagts till för URI-baserade parametrar och definitioner tillpolicy set-definition updateAdded support for URI-based parameters and definitions to policy set-definition update
 • Fast hantering av parametrar och regler förpolicy definition updateFixed handling of parameters and rules for policy definition update
 • Problem med resource show/update/delete/tag/invoke-action WHERE-prenumerations-ID: n respekterade inte prenumerations-ID: t korrektFixed issue with resource show/update/delete/tag/invoke-action where cross-subscription IDs did not properly honor the subscription ID

RollRole

 • Stöd har lagts till för app-roller tillad app [create|update]Added support for app roles to ad app [create|update]

Virtuell datorVM

 • Ett fast problem med vm create where --accelererat-nätverk är inte aktiverat som standard för Ubuntu 18,0Fixed issue with vm create where --accelerated-networking` was not enabled by default for Ubuntu 18.0

12 februari 2019February 12, 2019

Version 2.0.58Version 2.0.58

KärnaCore

 • az --versionvisar nu ett meddelande om du har paket som kan uppdaterasaz --version now displays a notification if you have packages that can be updated
 • Fast regression där --ids det inte längre går att använda JSON-utdataFixed regression where --ids could no longer be used with JSON output

ACRACR

 • [bryta ändring] Borttagen acr build-task kommando grupp[BREAKING CHANGE] Removed acr build-task command group
 • [bryta ändring] Borttagna --tag och --manifest alternativ frånacr repository delete[BREAKING CHANGE] Removed --tag and --manifest options from from acr repository delete

ACSACS

 • Stöd har lagts till för Skift läges känsliga namn tillaks [enable-addons|disable-addons]Added support for case-insensitive names to aks [enable-addons|disable-addons]
 • Stöd har lagts till för Azure Active Directory uppdaterings åtgärden medaks update-credentials --reset-aadAdded support for Azure Active Directory updating operation using aks update-credentials --reset-aad
 • Ytterligare klargörande som --output ignoreras föraks get-credentialsAdded clarification that --output is ignored for aks get-credentials

AMSAMS

 • ams streaming-endpoint [start | stop | create | update] wait-kommandon har lagts tillAdded ams streaming-endpoint [start | stop | create | update] wait commands
 • ams live-event [create | start | stop | reset] wait-kommandon har lagts tillAdded ams live-event [create | start | stop | reset] wait commands

App ServiceAppservice

 • Möjlighet att skapa och konfigurera funktioner med ACR-behållare har lagts tillAdded ability to create and configure functions using ACR containers
 • Stöd har lagts till för uppdatering av webapp-konfigurationer via JSONAdded support for updating webapp configurations through json
 • Förbättrad hjälp förappservice-plan-updateImproved help for appservice-plan-update
 • Stöd har lagts till för App Insights på functionapp CreateAdded support for app insights on functionapp create
 • Fasta problem med webapp SSHFixed issues with webapp SSH

BotserviceBotservice

 • Förbättrat UX förbot publishImproved UX for bot publish
 • Varning har lagts till för timeout vid körning npm install underaz bot publishAdded warning for timeouts when running npm install during az bot publish
 • Ogiltigt tecken har tagits bort . från --name``az bot createRemoved invalid char . from --name in az bot create
 • Har ändrats för att stoppa slumpmässiga resurs namn när du skapar Azure Storage, App Service plan, funktion/webbapp och Application InsightsChanged to stop randomizing resource names when creating Azure Storage, App Service Plan, Function/Web App and Application Insights
 • [Föråldrad] Föråldrat --proj-name argument till förmån för--proj-file-path[DEPRECATED] Deprecated --proj-name argument in favor of --proj-file-path
 • az bot publishHar ändrats för att ta bort hämtade IIS-Node.js distributions filer om de inte redan fannsChanged az bot publish to remove fetched IIS Node.js deployment files if they did not already exist
 • Argumentet har lagts --keep-node-modules till för az bot publish att inte ta bort node_modules mappen på App ServiceAdded --keep-node-modules argument to az bot publish to not delete node_modules folder on App Service
 • "publishCommand"Nyckel/värde-par har lagts till för utdata från az bot create när du skapade en Azure Function-eller Web App-robotAdded "publishCommand" key-value pair to output from az bot create when creating an Azure Function or Web App bot
  • Värdet för "publishCommand" är ett az bot publish förifyllt kommando med de obligatoriska parametrarna för att publicera den nya botenThe value of "publishCommand" is an az bot publish command prepopulated with the required parameters to publish the newly created bot
 • Uppdaterat "WEBSITE_NODE_DEFAULT_VERSION" i arm-mallen för v4 SDK-robotar att använda 10.14.1 i stället för 8.9.4Updated "WEBSITE_NODE_DEFAULT_VERSION" in ARM template for v4 SDK bots to use 10.14.1 instead of 8.9.4

Key VaultKey Vault

 • Ett problem har åtgärd ATS keyvault secret backup där vissa användare fick ett unexpected_keyword fel när de använde--idFixed issue with keyvault secret backup where some users received an unexpected_keyword error when using --id

ÖvervakaMonitor

 • Ändrades monitor metrics alert [create|update] till att tillåta dimensions värde*Changed monitor metrics alert [create|update] to allow dimension value *

NätverkNetwork

 • dns zone exportHar ändrats för att se till att exporterade CNAME är fullständigt kvalificerade domän namnChanged dns zone export to ensure exported CNAMEs are FQDNs
 • Parametern har lagts --gateway-name till för nic ip-config address-pool [add|remove] att stöda programgatewayens backend-adresspoolerAdded --gateway-name parameter to nic ip-config address-pool [add|remove] to support application gateway backend address pools
 • Tillagda --traffic-analytics och --workspace argument för network watcher flow-log configure att stödja trafik analys via en Log Analytics arbets ytaAdded --traffic-analytics and --workspace arguments to network watcher flow-log configure to support traffic analytics through a Log Analytics workspace
 • Lade till --idle-timeout och --floating-ip tilllb inbound-nat-pool [create|update]Added --idle-timeout and --floating-ip to lb inbound-nat-pool [create|update]

PrincipinsikterPolicy Insights

 • Kommandon har lagts policy remediation till för reparation av resurs princip funktionerAdded policy remediation commands to support resource policy remediation features

RDBMSRDBMS

 • Förbättrat hjälp meddelande och kommando parametrarImproved help message and command parameters

RedisRedis

 • Kommandon för att hantera brand Väggs regler (skapa, uppdatera, ta bort, Visa, lista) har lagts tillAdded commands for managing firewall-rules (create, update, delete, show, list)
 • Kommandon för att hantera Server länk (skapa, ta bort, Visa, lista har lagts till)Added commands for managing server-link (create, delete, show, list)
 • Kommandon för att hantera patch-schema har lagts till (skapa, uppdatera, ta bort, Visa)Added commands for managing patch-schedule (create, update, delete, show)
 • Stöd har lagts till för Tillgänglighetszoner och lägsta TLS-version till "Redis CreateAdded support for Availability Zones and Minimum TLS Version to `redis create
 • [bryta ändring] Borttagna redis update-settings och redis list-all kommandon[BREAKING CHANGE] Removed redis update-settings and redis list-all commands
 • [bryta ändring] Parameter för redis create : "klient inställningar" accepteras inte i nyckel [= värde]-format[BREAKING CHANGE] Parameter for redis create: 'tenant settings' is not accepted in key[=value] format
 • [Föråldrad] Varnings meddelande för inaktuellt kommando har lagts till redis import-method[DEPRECATED] Added warning message for deprecating redis import-method command

RollRole

 • [bryta ändring] Flyttade az identity kommando hit från vm kommandon[BREAKING CHANGE] Moved az identity command here from vm commands

SQL VMSQL VM

 • [Föråldrad] Föråldrat --boostrap-acc-pwd argument på grund av skrivfel[DEPRECATED] Deprecated --boostrap-acc-pwd argument due to typo

Virtuell datorVM

 • Har ändrats vm list-skus för att tillåta användning av --all i stället för--all trueChanged vm list-skus to allow use of --all in place of --all true
 • vmss run-command [invoke | list | show] har lagts tillAdded vmss run-command [invoke | list | show]
 • Fast bugg var vmss encryption enable fel uppstår om kör tidigareFixed bug where vmss encryption enable would fail if run previously
 • [bryta ändring] Kommandot har flyttats az identity till role kommandon[BREAKING CHANGE] Moved az identity command to role commands

31 januari 2019January 31, 2019

Version 2.0.57Version 2.0.57

KärnaCore

28 januari 2019January 28, 2019

Version 2.0.56Version 2.0.56

ACRACR

 • Stöd har lagts till för VNet/IP-reglerAdded support for VNet/IP rules

ACSACS

 • För hands version av virtuella noder har lagts tillAdded Virtual Nodes Preview
 • Hanterade OpenShift-kommandon har lagts tillAdded Managed OpenShift commands
 • Stöd har lagts till för tjänstens huvud uppdaterings åtgärd medaks update-credentials -reset-service-principalAdded support for service principal updates operation with aks update-credentials -reset-service-principal

AMSAMS

 • [ICKE-BAKÅTKOMPATIBEL ÄNDRING]ams asset get-streaming-locators har bytt namn till ams asset list-streaming-locators[BREAKING CHANGE] Renamed ams asset get-streaming-locators to ams asset list-streaming-locators
 • [ICKE-BAKÅTKOMPATIBEL ÄNDRING]ams streaming-locator get-content-keys har bytt namn till ams streaming-locator list-content-keys[BREAKING CHANGE] Renamed ams streaming-locator get-content-keys to ams streaming-locator list-content-keys

App ServiceAppservice

 • Stöd har lagts till för App Insights påfunctionapp createAdded support for app insights on functionapp create
 • Stöd har lagts till för skapande av App Service-plan (inklusive elastisk Premium) till Function-apparAdded support for app service plan creation (including Elastic Premium) to Function Apps
 • Problem med fast app-inställning med elastiska Premium-planerFixed app setting issues with Elastic Premium plans

ContainerContainer

 • Kommandot container start har lagts tillAdded container start command
 • Har ändrats för att tillåta användning av decimal värden för CPU när container skapasChanged to allow using decimal values for CPU during container creation

EventGridEventGrid

 • Parametern --deadletter-endpoint har lagts till i event-subscription [create|update]Added --deadletter-endpoint parameter to event-subscription [create|update]
 • Lade till storagequeue och resursprovider som nya värden för "händelse prenumeration [Create | Update]--Endpoint-Type"Added storagequeue and hybridconnection as new values for 'event-subscription [create|update] --endpoint-type`
 • Tillagda --max-delivery-attempts och --event-ttl Parametrar för event-subscription create att ange princip för återförsök för händelserAdded --max-delivery-attempts and --event-ttl parameters to event-subscription create to specify the retry policy for events
 • Ett varnings meddelande har lagts till event-subscription [create|update] när webhook som mål används för en händelse prenumerationAdded a warning message to event-subscription [create|update] when webhook as destination is used for an event subscription
 • Har lagt till käll-resurs-ID-parametern för alla relaterade kommandon för händelse prenumeration och markera alla andra käll resurs relaterade parametrar som föråldradeAdded source-resource-id parameter for all event subscription related commands and mark all other source resource related parameters as deprecated

HDInsightHDInsight

 • [bryta ändring] Parametrarna och har tagits bort --virtual-network --subnet-name frånhdinsight [application] create[BREAKING CHANGE] Removed the --virtual-network and --subnet-name parameters from hdinsight [application] create
 • [bryta ändring] Har ändrats hdinsight create --storage-account till att godkänna namn eller ID för lagrings kontot i stället för BLOB-slutpunkter[BREAKING CHANGE] Changed hdinsight create --storage-account to accept name or id of storage account instead of blob endpoints
 • Parametrarna --vnet-name och --subnet-name har lagts till i hdinsight createAdded --vnet-name and --subnet-name parameters to hdinsight create
 • Stöd har lagts till för Enterprise Security Package-och disk kryptering tillhdinsight createAdded support for Enterprise Security Package and disk encryption to hdinsight create
 • Kommandot hdinsight rotate-disk-encryption-key har lagts tillAdded hdinsight rotate-disk-encryption-key command
 • Kommandot hdinsight update har lagts tillAdded hdinsight update command

IoTIoT

 • Har lagt till kodnings format för routning – slut punkt kommandoAdded encoding format to routing-endpoint command

KustoKusto

 • FörhandsversionPreview release

ÖvervakaMonitor

 • Ändrade ID-jämförelser så att den inte är Skift läges känsligChanged ID comparison to be case insensitive

ProfilProfile

 • Aktivera kontot på klient nivå för hanterad tjänst identitet förloginEnable tenant level account for managed service identity for login

NätverkNetwork

 • Åtgärdat problem med express-route update : Where- --bandwidth argumentet ignoreradesFixed issue with express-route update: where --bandwidth argument was ignored
 • Åtgärdat problem med ddos-protection update där set förståelsen orsakade stack spårningFixed issue with ddos-protection update where set comprehension caused stack trace

ResursResource

 • Stöd har lagts till för URI-parametrar fil tillgroup deployment createAdded support for URI parameters file to group deployment create
 • Stöd har lagts till för hanterad identitet tillpolicy assignment [create|list|show]Added support for managed identity to policy assignment [create|list|show]

Virtuell SQL-datorSQL Virtual Machine

 • FörhandsversionPreview release

StorageStorage

 • Ändrings korrigeringen för uppdatering av endast egenskaper som ändras för samma objektChanged fix to update only properties that are changed on the same object
 • Fast #8021 är binära data kodade i bas 64 när de returnerasFixed #8021, binary data is encoded in base 64 when returned

Virtuell datorVM

 • Har ändrats vm encryption enable för att verifiera disk krypterings nyckel valvet och det finns nyckel krypterings nyckel valvChanged vm encryption enable to validate disk encryption keyvault and that key encryption keyvault exists
 • Flagga har lagts --force tillvm encryption enableAdded --force flag to vm encryption enable

15 januari 2019January 15, 2019

Version 2.0.55Version 2.0.55

ACRACR

 • Har ändrats för att tillåta framtvinga push-Helm diagram som inte finnsChanged to allow force push a helm chart that doesn't exist
 • har ändrats för att tillåta körnings åtgärder utan ARM-begärandenchanged to allow runtime operations without ARM requests
 • [Föråldrad] Föråldrad --resource-group parameter i kommandona:[DEPRECATED] Deprecated --resource-group parameter in the commands:
  • acr login
  • acr repository
  • acr helm

ACSACS

 • Stöd har lagts till för nya ACI-regionerAdded support for new ACI regions

App ServiceAppservice

 • Åtgärdat problem med att ladda upp certifikat för appar som finns på en ASE, där ASE RG & app RG är olikaFixed issue with uploading certificates for apps that are hosted on an ASE, where the ASE RG & App RG are different
 • Har ändrats webapp up till att använda SKU-P1V1 som standard för LinuxChanged webapp up to use SKU P1V1 as default for Linux
 • Åtgärdat [webapp|functionapp] deployment source config-zip för att visa rätt fel meddelande när en distribution Miss lyckasFixed [webapp|functionapp] deployment source config-zip to show the right error message when a deployment fails
 • Kommandot webapp ssh har lagts tillAdded webapp ssh command

BotserviceBotservice

 • Distributions status uppdateringar har lagts tillbot createAdded deployment status updates to bot create

KonfigureraConfigure

 • Tillagt none som ett konfigurerbart utdataformatAdded none as a configurable output format

CosmosDBCosmosDB

 • Stöd har lagts till för att skapa databasen med delat data flödeAdded support for creating database with shared throughput

HDInsightHDInsight

 • Kommandon för att hantera program har lagts tillAdded commands for managing applications
 • Kommandon för att hantera skript åtgärder har lagts tillAdded commands for managing script actions
 • Kommandon för hantering av Operations Management Suite (OMS) har lagts tillAdded commands for managing Operations Management Suite (OMS)
 • Stöd har lagts till för att lista regional användning tillhdinsight list-usageAdded support to list regional usage to hdinsight list-usage
 • [bryta ändring] Standard kluster typen har tagits bort frånhdinsight create[BREAKING CHANGE] Removed default cluster type from hdinsight create

NätverkNetwork

 • Argumenten --custom-headers och --status-code-ranges har lagts till för traffic-manager profile [create|update]Added --custom-headers and --status-code-ranges arguments to traffic-manager profile [create|update]
 • Nya typer av routning har lagts till: undernät och multivärdeAdded new routing types: Subnet and Multivalue
 • Argumenten --custom-headers och --subnets har lagts till för traffic-manager endpoint [create|update]Added --custom-headers and --subnets arguments to traffic-manager endpoint [create|update]
 • Åtgärdat problem där --vnets "" ddos-protection update det uppstod ett fel vid leverans av ett felFixed issue where supplying --vnets "" to ddos-protection update caused an error

RollRole

 • [Föråldrad] Föråldrat --password argument för create-for-rbac .[DEPRECATED] Deprecated --password argument for create-for-rbac. Använd säkra lösen ord som genererats av CLI i ställetUse secure passwords generated by the CLI instead

SäkerhetSecurity

 • Första versionenInitial Release

StorageStorage

 • [bryta ändring] storage [blob|file|container|share] listStandard antalet resultat har ändrats till 5 000.[BREAKING CHANGE] Changed storage [blob|file|container|share] list default number of results to be 5,000. Använd --num-results * för ursprungligt beteende för att returnera alla resultatUse --num-results * for original behavior of returning all results
 • Parametern --marker har lagts till i storage [blob|file|container|share] listAdded --marker parameter to storage [blob|file|container|share] list
 • Har lagt till logg markör för nästa sida till STDERR förstorage [blob|file|container|share] listAdded log marker for next page to STDERR for storage [blob|file|container|share] list
 • Kommandot har lagts till storage blob service-properties update med stöd för statiska webbplatserAdded storage blob service-properties update command with support for static websites

Virtuell datorVM

 • Ändrat vm [disk|unmanaged-disk] och vmss disk för att ha mer konsekventa parametrarChanged vm [disk|unmanaged-disk] and vmss disk to have more consistent parameters
 • Stöd har lagts till för avbildning av över klient organisationer som refererar till[vm|vmss] createAdded support for cross tenant image referencing to [vm|vmss] create
 • Åtgärdat fel med standard konfiguration ivm diagnostics get-default-config --windows-osFixed bug with default configuration in vm diagnostics get-default-config --windows-os
 • Argument har lagts --provision-after-extensions till för vmss extension set att definiera vilka tillägg som måste tillhandahållas innan tillägget angesAdded argument --provision-after-extensions to vmss extension set to define what extensions must be provisioned before the extension being set
 • Argument har lagts --replica-count till sig image-version update för att ställa in standardantal replikeringarAdded argument --replica-count to sig image-version update for setting the default replication count
 • Åtgärdat fel med image create --source där käll-OS-disken är förväxlad för en virtuell dator med samma namn, även om det fullständiga resurs-ID: t angesFixed bug with image create --source where source os disk is mistaken for a VM with the same name, even if the full resource ID is provided

20 december 2018December 20, 2018

Version 2.0.54Version 2.0.54

App ServiceAppservice

 • Ett problem har åtgärd ATS där det webapp up inte gick att distribuera omFixed issue where webapp up would fail to redeploy
 • Stöd har lagts till för att visa och återställa webapp-ögonblicksbilderAdded support for listing and restoring webapp snapshots
 • Stöd har lagts till för --runtime flagga till Windows Function-apparAdded support for --runtime flag to Windows function apps

IoTCentralIoTCentral

 • Kommando-API-anrop med fast uppdateringFixed update command API call

RollRole

 • [bryta ändring] Har ad [app|sp] list endast ändrats till lista de första 100 objekten som standard[BREAKING CHANGE] Changed ad [app|sp] list to only list the first 100 objects by default

SQLSQL

 • Stöd har lagts till för anpassad sortering på hanterade instanserAdded support for custom collation on managed instances

Virtuell datorVM

 • Parametern ---os-type har lagts till i disk createAdded ---os-type parameter to disk create

18 december 2018December 18, 2018

Version 2.0.53Version 2.0.53

ACRACR

 • Stöd har lagts till för avbildnings import från externa behållar registerAdded support for image import from external Container Registries
 • Komprimerade tabellayout för uppgifts listaCondensed the table layout for task list
 • Stöd har lagts till för Azure DevOps-URL: erAdded support for Azure DevOps URLs

ACSACS

 • För hands version av virtuella noder har lagts tillAdded Virtual Nodes Preview
 • Tog bort "(för hands version)" från AAD-argument tillaks createRemoved "(PREVIEW)" from AAD arguments to aks create
 • [Föråldrad] Föråldrade az acs kommandon.[DEPRECATED] Deprecated az acs commands. ACS-tjänsten tas ur bruk den 31 januari 2020The ACS service will retire on January 31, 2020
 • Stöd för nätverks principer har lagts till när nya AKS-kluster skapasAdded support of Network Policy when creating new AKS clusters
 • Kravet på --nodepool-name argument för aks scale om det bara finns en nodepoolRemoved requirement of --nodepool-name argument for aks scale if there's only one nodepool

App ServiceAppservice

 • Åtgärdat problem där webapp config container ingen parameter uppfylldes --slotFixed issue where webapp config container did not honor --slot parameter

BotserviceBotservice

 • Stöd har lagts till för .bot fil parsning vid anropbot showAdded support for .bot file parsing when calling bot show
 • Fel vid etablering av fast AppInsightsFixed AppInsights provisioning bug
 • Fast mellanslag-bugg vid hantering av fil Sök vägarFixed whitespace bug when dealing with file paths
 • Reducerade kudu-nätverks anropReduced Kudu network calls
 • Allmänna förbättringar av kommando UXGeneral command UX improvements

FörbrukningConsumption

 • Fasta buggar för budget-API för att visa meddelandenFixed bugs for budget API to show notifications

CosmosDBCosmosDB

 • Stöd har lagts till för uppdatering av konto från multi-master till Single MasterAdded support for updating account from multi-master to single-master

MapsMaps

 • Stöd har lagts till för S1-SKU: n tillmaps account [create|update]Added support for the S1 SKU to maps account [create|update]

NätverkNetwork

 • Stöd har lagts till för --format och --log-version tillwatcher flow-log configureAdded support for --format and --log-version to watcher flow-log configure
 • Ett problem har åtgärd ATS med dns zone update att använda "" för att rensa lösning och registrera virtuella nätverk fungerar inteFixed issue with dns zone update where using "" to clear resolution and registration VNets didn't work

ResursResource

 • Fast hantering av omfattnings parameter för hanterings grupper ipolicy assignment [create|list|delete|show|update]Fixed handling of scope parameter for management groups in policy assignment [create|list|delete|show|update]
 • Nytt kommando har lagts tillresource waitAdded new command resource wait

StorageStorage

 • Möjlighet att uppdatera logg schema versionen för lagrings tjänster i har lagts tillstorage logging updateAdded ability to update log schema version for storage services in storage logging update

Virtuell datorVM

 • Fast krasch i vm identity remove när den angivna virtuella datorn saknar tilldelade hanterade tjänst identiteterFixed crash in vm identity remove when the specified vm has no assigned managed service identities

4 december 2018December 4, 2018

Version 2.0.52Version 2.0.52

KärnaCore

 • Stöd har lagts till för resurs etablering för flera innehavare för tjänstens huvud namn för flera innehavareAdded support for cross tenant resource provisioning for multi-tenant service principal
 • Åtgärdat fel där ID: n skickas från ett kommando med TSV-utdata tolkades felaktigtFixed bug where ids piped from a command with tsv output was improperly parsed

App ServiceAppservice

 • FÖRHANDSGRANSKNINGSVYN Kommandot har lagts till för att webapp up skapa & distribuerar innehåll till appen[PREVIEW] Added webapp up command that helps in creating & deploying contents to app
 • Åtgärdade en bugg på container-baserad Windows-app på grund av Server dels ändringFixed a bug on container based windows app due to backend change

NätverkNetwork

 • Argument har lagts --exclusion till för application-gateway waf-config set att stödja WAF-undantagAdded --exclusion argument to application-gateway waf-config set to support WAF exclusions

RollRole

 • Stöd har lagts till för anpassade identifierare för autentiseringsuppgifter för lösen ordAdded support for custom identifiers for password credential

Virtuell datorVM

 • [Föråldrad] Föråldrad vm extension [show|wait] --expand parameter[DEPRECATED] Deprecated vm extension [show|wait] --expand parameter
 • Parameter har lagts --force till för vm restart att distribuera om virtuella datorer som inte svararAdded --force parameter to vm restart to redeploy unresponsive VMs
 • [vm|vmss] create --authentication-typeHar ändrats till att acceptera "alla" för att skapa en virtuell dator med både lösen ord och SSH-autentiseringChanged [vm|vmss] create --authentication-type to accept "all" to create a VM with both password and ssh authentication
 • Parameter har lagts image create --os-disk-caching till för att ange cachelagring av OS-disk för en avbildningAdded image create --os-disk-caching parameter to set os disk caching for an image

20 november 2018November 20, 2018

Version 2.0.51Version 2.0.51

KärnaCore

 • MSI-inloggning har ändrats till Not åter användning av prenumerations namn i identitetChanged MSI login to not reuse subscription name in identity

ACRACR

 • Lade till Sammanhangs-token i aktivitets stegetAdded context token to task step
 • Stöd har lagts till för att ställa in hemligheter i ACR-körning till spegel ACR uppgiftAdded support for setting secrets in acr run to mirror acr task
 • Förbättrat stöd för --top och --orderby för- show-tags och- show-manifests kommandonImproved support for --top and --orderby for show-tags and show-manifests commands

App ServiceAppservice

 • Ändrade standard tids gräns för zip-distribution för avsökning av status ökad till 5 minuter, även en timeout-egenskap för att anpassa det här värdetChanged zip deployment default timeout to poll for the status increased to 5 mins, also adding a timeout property to customize this value
 • Standardvärdet har uppdaterats node_version .Updated the default node_version. Om du återställer plats växlings åtgärden under en två fas växling bevaras alla appSettings & anslutnings strängarResetting slot swap action, during a two phase swap preserves all the appsettings & connection strings
 • Ta bort SKU-kontroll på klient sidan för Linux app service-plan skapaRemoved client-side SKU check for Linux app service plan create
 • Åtgärdat fel vid försök att hämta zipdeploy-statusFixed error when trying to get zipdeploy status

IotCentralIotCentral

 • Tillgänglighets kontroll för underdomän har lagts till vid skapande av ett IoT Central-programAdded subdomain availability check when creating an IoT Central application

KeyVaultKeyVault

 • Åtgärdat fel där fel kan ha ignoreratsFixed bug where errors may have been ignored

NätverkNetwork

 • Under root-cert kommandon har lagts till application-gateway för att hantera betrodda rot-CertifcatesAdded root-cert subcommands to application-gateway to handle trusted root certifcates
 • Tillagda --min-capacity och --custom-error-pages alternativ för application-gateway [create|update] :Added --min-capacity and --custom-error-pages options to application-gateway [create|update]:
 • Har lagts till --zones för tillgänglighets zon stöd tillapplication-gateway createAdded --zones for availability zone support to application-gateway create
 • Argument har lagts till --file-upload-limit --max-request-body-size och --request-body-check för attapplication-gateway waf-config setAdded arguments --file-upload-limit, --max-request-body-size and --request-body-check to application-gateway waf-config set

RdbmsRdbms

 • MariaDB VNet-kommandon har lagts tillAdded mariadb vnet commands

RBACRbac

 • Ett problem har åtgärd ATS vid försök att uppdatera oföränderliga autentiseringsuppgifter iad app updateFixed an issue with attempting to update immutable credentials in ad app update
 • Varningar har lagts till för att kommunicera över ändringar i nära framtid förad [app|sp] listAdded output warnings to communicate breaking changes in the near future for ad [app|sp] list

StorageStorage

 • Förbättrad hantering av hörn fall för kommandon för lagrings kopieringImproved handling of corner cases for storage copy commands
 • Fast problem med storage blob copy start-batch inloggnings uppgifter som inte används när mål-och käll kontona är sammaFixed issue with storage blob copy start-batch not using login credentials when the destination and source accounts are the same
 • Åtgärdat fel med Where är inte storage [blob|file] url sas_token införlivat i URLFixed bug withstorage [blob|file] url where sas_token wasn't incorporated into URL
 • Varning om ändrad varning till [blob|container] list : kommer snart bara att mata ut de första 5000 resultaten som standardAdded breaking change warning to [blob|container] list: will soon output only first 5000 results by default

Virtuell datorVM

 • Stöd har lagts till för [vm|vmss] create --storage-sku att ange lagrings kontots SKU för hanterade operativ system och data diskar separatAdded support to [vm|vmss] create --storage-sku to specify the storage account SKU for managed OS and data disks separately
 • Ändrade versions namn parametrar till sig image-version att vara--image-version -eChanged version name parameters to sig image-version to be --image-version -e
 • Föråldrat sig image-version argument --image-version-name , ersatt av--image-versionDeprecated sig image-version argument --image-version-name, replaced by --image-version
 • Stöd har lagts till för att använda en lokal OS-disk för att[vm|vmss] create --ephemeral-os-diskAdded support to use local OS disk to [vm|vmss] create --ephemeral-os-disk
 • Stöd har lagts till för --no-wait för snapshot create/updateAdded support for --no-wait to snapshot create/update
 • Kommandot snapshot wait har lagts tillAdded snapshot wait command
 • Stöd har lagts till för användning av instans namn med[vm|vmss] extension set --extension-instance-nameAdded support for using instance name with [vm|vmss] extension set --extension-instance-name

6 november 2018November 6, 2018

Version 2.0.50Version 2.0.50

KärnaCore

 • Stöd har lagts till för tjänstens huvud namn SN + Issuer authAdded support for service principal sn+issuer auth

ACRACR

 • Stöd har lagts till för att genomföra och Hämta git-händelser för aktivitets källanAdded support for commit and pull request git events for Task source trigger
 • Har ändrats till att använda standard-Dockerfile om den inte anges i kommandot buildChanged to use default Dockerfile if it's not specified in build command

ACSACS

 • [bryta ändring] Har tagits bort enable_cloud_console_aks_browse för att aktivera "AZ AKS Browse" som standard[BREAKING CHANGE] Removed enable_cloud_console_aks_browse to enable 'az aks browse' by default

AdvisorAdvisor

 • GA-versionGA release

AMSAMS

 • Nya kommando grupper har lagts till:Added new command groups:
  • ams account-filter
  • ams asset-filter
  • ams content-key-policy
  • ams live-event
  • ams live-output
  • ams streaming-endpoint
  • ams mru
 • Nya kommandon har lagts till:Added new commands:
  • ams account check-name
  • ams job update
  • ams asset get-encryption-key
  • ams asset get-streaming-locators
  • ams streaming-locator get-content-keys
 • Stöd för krypterings parametrar har lagts tillams streaming-policy createAdded encryption parameters support to ams streaming-policy create
 • Stöd har lagts till ams transform output remove nu kan utföras genom att skicka det utgående indexet att ta bortAdded support to ams transform output remove now can be performed by passing the output index to remove
 • Tillagda --correlation-data och --label argument för ams job kommando gruppAdded --correlation-data and --label arguments to ams job command group
 • Tillagda --storage-account och --container argument för ams asset kommando gruppAdded --storage-account and --container arguments to ams asset command group
 • Standardvärden har lagts till för förfallo tid (nu + 23h) och behörigheter (läsa) i ams asset get-sas-url kommandotAdded default values for expiry time (Now+23h) and permissions (Read) in ams asset get-sas-url command
 • [bryta ändring] Ersatt ams streaming locator kommando medams streaming-locator[BREAKING CHANGE] Replaced ams streaming locator command with ams streaming-locator
 • [bryta ändring] Uppdaterat --content-keys argument förams streaming locator[BREAKING CHANGE] Updated --content-keys argument of ams streaming locator
 • [bryta ändring] Har bytt namn --content-policy-name till --content-key-policy-name i ams streaming locator kommando[BREAKING CHANGE] Renamed --content-policy-name to --content-key-policy-name in ams streaming locator command
 • [bryta ändring] Ersatt ams streaming policy kommando medams streaming-policy[BREAKING CHANGE] Replaced ams streaming policy command with ams streaming-policy
 • [bryta ändring] Ersatt --preset-names argument med --preset i ams transform kommando gruppen.[BREAKING CHANGE] Replaced --preset-names argument with --preset in ams transform command group. Nu kan du bara ange 1 utdata/för inställning i taget (för att lägga till fler du behöver köra ams transform output add ).Now you can only set 1 output/preset at a time (to add more you have to run ams transform output add). Du kan också ange anpassade StandardEncoderPreset genom att skicka sökvägen till din anpassade JSONAlso, you can set custom StandardEncoderPreset by passing the path to your custom JSON
 • [bryta ändring] Har bytt namn --output-asset-names till --output-assets i- ams job start kommando.[BREAKING CHANGE] Renamed --output-asset-names to --output-assets in ams job start command. Nu accepterar den en blankstegsavgränsad lista med till gångar i formatet "assetName = Label".Now it accepts a space-separated list of assets in 'assetName=label' format. En till gång utan etikett kan skickas så här: "assetName ="An asset without label can be sent like this: 'assetName='

AppServiceAppService

 • En bugg har åtgärd ATS i az webapp config backup update som förhindrar inställning av ett schema för säkerhets kopiering om en inte redan har angettsFixed a bug in az webapp config backup update that prevents setting a backup schedule if one is not already set

KonfigureraConfigure

 • Lade till YAML i format alternativ för utdataAdded YAML to output format options

ContainerContainer

 • Har ändrats för att Visa identitet när en behållar grupp exporteras till yamlChanged to show identity when exporting a container group to yaml

EventHubEventHub

 • --enable-kafkaFlagga som stöder Kafka i har lagts tilleventhub namespace [create|update]Added --enable-kafka flag to support Kafka in eventhub namespace [create|update]

InteraktivInteractive

 • Interaktiv installation installerar nu interactive tillägget, vilket ger snabbare uppdateringar och supportInteractive now installs the interactive extension, which will allow for faster updates and support

ÖvervakaMonitor

 • Stöd har lagts till för mått namn som inkluderar tecken Forward-snedstreck (/) och punkt (.) till --condition imonitor metrics alert [create|update]Added support for metric names which include characters forward-slash (/) and period (.) to --condition in monitor metrics alert [create|update]

NätverkNetwork

 • Föråldrade network interface-endpoint kommando namn till förmån förnetwork private-endpointDeprecated network interface-endpoint command names in favor of network private-endpoint
 • Åtgärdat problem med WHERE --peer-circuit -argument i express-route peering connection create accepterar inte ett IDFixed issue with where --peer-circuit argument in express-route peering connection createwould not accept an ID
 • Åtgärdat problem där --ip-tags inte fungerade korrekt medpublic-ip createFixed issue where --ip-tags did not work correctly with public-ip create

ProfilProfile

 • Har lagts --use-cert-sn-issuer till az login för tjänstens huvud inloggning med certifikat automatisktAdded --use-cert-sn-issuer to az login for service principal login with cert auto-rolls

RDBMSRDBMS

 • Kommandona för MySQL-replikering har lagts tillAdded mysql replica commands

ResursResource

 • Stöd har lagts till för hanterings grupper och prenumerationer på policy definition|set-definition kommandonAdded support for management groups and subscriptions to policy definition|set-definition commands

RollRole

 • Stöd har lagts till för hantering av API-behörighet, inloggat användare och lösen ord & certifikatets hantering av autentiseringsuppgifterAdded support for API permission management, signed-in-user, and application password & certificate credential management
 • Har ändrats ad sp create-for-rbac för att klargöra förvirringen mellan DisplayName och tjänstens huvud namnChanged ad sp create-for-rbac to clarify the confusion between displayName and service principal name
 • Stöd har lagts till för att ge behörighet till AAD-apparAdded support to grant permissions to AAD apps

StorageStorage

 • Stöd har lagts till endast för att ansluta till lagrings tjänster med SAS och slut punkter (utan ett konto namn eller en nyckel) enligt beskrivningen iConfigure Azure Storage connection strings <https://docs.microsoft.com/azure/storage/common/storage-configure-connection-string>Added support to connect to storage services only with SAS and endpoints (without an account name or a key) as described in Configure Azure Storage connection strings <https://docs.microsoft.com/azure/storage/common/storage-configure-connection-string>

Virtuell datorVM

 • Argument har lagts storage-sku till image create för att ställa in avbildningens standard lagrings konto typAdded storage-sku argument to image create for setting the image's default storage account type
 • Åtgärdat fel med vm resize WHERE- --no-wait alternativ gör att kommandot krascharFixed bug with vm resize where --no-wait option causes command to crash
 • vm encryption showFormatet för tabell utdata har ändrats för att visa statusChanged vm encryption show table output format to show status
 • Har ändrats vm secret format till att kräva JSON/jsonc-utdata.Changed vm secret format to require json/jsonc output. Varnar användare och standardvärden för JSON-utdata om ett oönskat utmatnings format har valtsWarns user and defaults to json output if an undesired output format is selected
 • Förbättrad argument validering förvm create --imageImproved argument validation for vm create --image

23 oktober 2018October 23, 2018

Version 2.0.49Version 2.0.49

KärnaCore

 • Problem med --ids där --subscription hade företräde före prenumerationen i --ids har åtgärdatsFixed issue with --ids where --subscription would take precedence over the subscription in --ids
 • Explicita varningar har lagts till när parametrar ignoreras på grund av användning av --idsAdded explicit warnings when parameters would be ignored by use of --ids

ACRACR

 • Ett kodningsproblem för en ACR-version har åtgärdats i Python2Fixed an ACR Build encoding issue in Python2

CDNCDN

 • [ICKE-BAKÅTKOMPATIBEL ÄNDRING] Standardbeteendet för cachelagring av frågesträngar för cdn endpoint create har ändrats så att ”IgnoreQueryString” inte längre används som standardvärde.[BREAKING CHANGE] Changed cdn endpoint create's default query string caching behaviour to no longer defaults to "IgnoreQueryString". Detta konfigureras nu av tjänstenIt is now set by the service

ContainerContainer

 • Private har lagts till som en giltig typ som kan skickas till ”--ip-adress”Added Private as a valid type to pass to '--ip-address'
 • Ändringar som gör att det går att konfigurera ett virtuellt nätverk för containergruppen genom att endast använda undernätets ID har genomförtsChanged to allow using only subnet ID to setup a virtual network for the container group
 • Ändringar som gör det möjligt att aktivera användning av virtuella nätverk från olika resursgrupper med namn på virtuella nätverk eller resurs-ID har genomförtsChanged to allow using vnet name or resource id to enable using vnets from different resource groups
 • --assign-identity har lagts till för att lägga till en MSI-identitet till en containergruppAdded --assign-identity for adding a MSI identity to a container group
 • --scope har lagts till för att skapa en rolltilldelning för den systemtilldelade MSI-identitetenAdded --scope to create a role assignment for the system assigned MSI identity
 • En varning har lagts till när du skapar en containergrupp med en bild utan en tidskrävande processAdded a warning when creating a container group with an image without a long running process
 • Problem med tabellutdata för kommandona list och show har korrigeratsFixed table output issues for list and show commands

CosmosDBCosmosDB

 • --enable-multiple-write-locations-stöd har lagts till för cosmosdb createAdded --enable-multiple-write-locations support to cosmosdb create

InteraktivInteractive

 • En ändring som ser till att globala prenumerationsparametrar visas i parametrar har genomförtsChanged to ensure global subscription parameter appears in parameters

IoT CentralIoT Central

 • Alternativ för mall- och visningsnamn har lagts till när IoT Central-program skapasAdded template and display name options for IoT Central Application creation
 • [ICKE-BAKÅTKOMPATIBEL ÄNDRING] Stöd för F1 SKU har tagits bort. Använd S1 SKU istället[BREAKING CHANGE] Removed support for the F1 SKU; Use S1 SKU instead

ÖvervakaMonitor

 • Ändringar i monitor activity-log list:Changes to monitor activity-log list:
  • Stöd har lagts till för att skapa en lista över alla händelser på prenumerationsnivåAdded support for listing all events at the subscription level
  • --offset-parameter har lagts till för att skapa frågor på ett enklare sättAdded --offset parameter to more easily create time queries
  • Verifieringen av --start-time och --end-time har förbättrats för att använda fler ISO8601-format och mer användarvänliga datetime-formatImproved validation for --start-time and --end-time to use wider range of ISO8601 formats and more user-friendly datetime formats
  • --namespace har lagts till som alias för det inaktuella alternativet --resource-providerAdded --namespace as alias for deprecated option --resource-provider
  • --filters har gjorts inaktuell eftersom inga värden förutom de med starkt typifierade alternativ har stöd av tjänstenDeprecated --filters because no values other than those with strongly-typed options are supported by the service
 • Ändringar i monitor metrics list:Changes to monitor metrics list:
  • --offset-parameter har lagts till för att skapa frågor på ett enklare sättAdded --offset parameter to more easily create time queries
  • Verifieringen av --start-time och --end-time har förbättrats för att använda fler ISO8601-format och mer användarvänliga datetime-formatImproved validation for --start-time and --end-time to use wider range of ISO8601 formats and more user-friendly datetime formats
 • Förbättrad verifiering för --event-hub- och --event-hub-rule-argument till monitor diagnostic-settings createImproved validation for --event-hub and --event-hub-rule arguments to monitor diagnostic-settings create

NätverkNetwork

 • --app-gateway-address-pools- och --gateway-name-argument har lagts till i nic create för att tillhandahålla stöd för att lägga till application gateway-serverdelsadresspooler till ett nätverkskortAdded --app-gateway-address-pools and --gateway-name arguments to nic create, to support adding application gateway backend address pools to a NIC
 • --app-gateway-address-pools- och --gateway-name-argument har lagts till i nic ip-config create/update för att tillhandahålla stöd för att lägga till application gateway-serverdelsadresspooler till ett nätverkskortAdded --app-gateway-address-pools and --gateway-name arguments to nic ip-config create/update, to support adding application gateway backend address pools to a NIC

ServiceBusServiceBus

 • Skrivskyddat migration_state har lagts till i MigrationConfigProperties för att visa aktuellt migreringstillstånd för Service Bus Standard till Premium-namnområdeAdded Read-Only migration_state to MigrationConfigProperties to show current Service Bus Standard to Premium namespace migration state

SQLSQL

 • sql failover-group create och sql failover-group update har åtgärdats för att fungera med manuell redundansprincipFixed sql failover-group create and sql failover-group update to work with Manual failover policy

StorageStorage

 • Utdataformatering för az storage cors list har korrigerats, alla objekt visar rätt ”tjänstnyckel”Fixed az storage cors list output formatting, all items show correct "Service" key
 • --bypass-immutability-policy-parameter för oföränderlighetsprincip som blockeras av borttagning av container har lagts tillAdded --bypass-immutability-policy parameter for immutability-policy blocked container deletion

Virtuell datorVM

 • Framtvingat diskcachelagringsläge bör vara None för virtuella datorer i Lv/Lv2-serien i [vm|vmss] createEnforce disk caching mode be None for Lv/Lv2 series of machines in [vm|vmss] create
 • Storlekslistan som stöder nätverksacceleratorn för vm create har uppdateratsUpdated supported size list supporting networking accelerator for vm create
 • Starkt typifierade argument har lagts till för ultrassd iops och mbit/s-konfigurationer för disk createAdded strong typed arguments for ultrassd iops and mbps configs for disk create

16 oktober 2018October 16, 2018

Version 2.0.48Version 2.0.48

Virtuell datorVM

 • Ett problem med SDK som gjorde att installationen av Homebrew misslyckades har åtgärdatsFixed SDK issue that caused Homebrew instllation to fail

9 oktober 2018October 9, 2018

Version 2.0.47Version 2.0.47

KärnaCore

 • Förbättrad felhantering för ”Felaktig förfrågan”-felImproved error handling for "Bad Request" errors

ACRACR

 • Stöd har lagts till för tabellformat som liknar helm-klientensAdded support for similar table format as helm client

ACSACS

 • aks [create|scale] --nodepool-name har lagts till för att konfigurera namn för nodpool, trunkerat till 12 tecken, standard – nodepool1Added aks [create|scale] --nodepool-name to configure nodepool name, truncated to 12 characters, default - nodepool1
 • Har korrigerats för att återgå till att ”scp” när Parimiko misslyckasFixed to fall back to 'scp' when Parimiko fails
 • aks create har ändrats för att inte längre kräva --aad-tenant-idChanged aks create to no longer require --aad-tenant-id
 • Förbättrad sammanslagning av autentiseringsuppgifter för Kubernetes när dubbla poster finnsImproved merging of Kubernetes credentials when duplicate entries are present

ContainerContainer

 • functionapp create har ändrats för att stödja skapandet av en förbrukningsplantyp för Linux med en specifik körningChanged functionapp create to support creating a Linux consumption plan type with a specific runtime
 • [FÖRHANDSVERSION] Stöd har lagts till för att agera som värd för webbappar på Windows-containrar[PREVIEW] Added support for hosting webapps on Windows containers

HändelsehubbEvent Hub

 • Kommandot eventhub update har åtgärdatsFixed eventhub update command
 • [ICKE-BAKÅTKOMPATIBEL ÄNDRING]list-kommandon har ändrats för att hantera fel för resurserna NotFound(404) på det vanliga sättet istället för att visa en tom lista[BREAKING CHANGE] Changed list commands to handle errors for resource(s) NotFound(404) in the typical way instead of showing empty list

TilläggExtensions

 • Ett problem vid försök att lägga till ett tillägg som redan har installerats har åtgärdatsFixed issue with attempting to add an extension that is already installed

HDInsightHDInsight

 • Första utgåvanInitial release

IoTIoT

 • Ett kommando för att installera tillägg vid första körningen av en banderoll har lagts tillAdded extension installation comand to first-run banner

KeyVaultKeyVault

 • Har ändrats för att begränsa kommandon för nyckelvalvslagring till den senaste API-profilenChanged to restrict keyvault storage commmands to the latest API profile

NätverkNetwork

 • network dns zone create har åtgärdats: Kommandot lyckas även om användaren har konfigurerat en standardplats.Fixed network dns zone create: Command succeeds even if the user has configured a default location. Se #6052See #6052
 • --remote-vnet-id för network vnet peering create har gjorts inaktuellDeprecated --remote-vnet-id for network vnet peering create
 • --remote-vnet har lagts till i network vnet peering create som godkänner ett namn eller IDAdded --remote-vnet to network vnet peering create which accepts a name or ID
 • Stöd för flera undernätsprefix i network vnet create med --subnet-prefixes har lagts tillAdded support for multiple subnet prefixes to network vnet create with --subnet-prefixes
 • Stöd för flera undernätsprefix i network vnet subnet [create|update] med --address-prefixes har lagts tillAdded support for multiple subnet prefixes to network vnet subnet [create|update] with --address-prefixes
 • Ett problem med network application-gateway create som förhindrade skapande av gatewayer med SKU:erna WAF_v2 eller Standard_v2 har åtgärdatsFixed issue with network application-gateway create that prevented creating gateways with WAF_v2 or Standard_v2 SKU
 • --service-endpoint-policy bekvämlighetsargument har lagts till för network vnet subnet updateAdded --service-endpoint-policy convenience argument to network vnet subnet update

RollRole

 • Stöd har lagts till för att visa ägare av Azure AD-appar i ad app ownerAdded support for listing Azure AD app owners to ad app owner
 • Stöd har lagts till för att visa ägare av tjänstens huvudnamn i Azure AD i ad sp ownerAdded support for listing Azure AD service principal owners to ad sp owner
 • Kommandon för att skapa och uppdatera rolldefinitioner har ändrats så att de godkänner flera behörighetskonfigurationerChanged to ensure role definition create & update commands accept multiple permission configurations
 • ad sp create-for-rbac har ändrats för att se till att URI för startsidor alltid är ”https”Changed ad sp create-for-rbac to ensure home page URI is always "https"

Service BusService Bus

 • [ICKE-BAKÅTKOMPATIBEL ÄNDRING]list-kommandon har ändrats för att hantera fel för resurserna NotFound(404) på det vanliga sättet istället för att visa en tom lista[BREAKING CHANGE] Changed list commands to handle errors for resource(s) NotFound(404) in the typical way instead of showing empty list

Virtuell datorVM

 • Tomt accessSas-fält i disk grant-access har åtgärdatsFixed empty accessSas field in disk grant-access
 • vmss create har ändrats för att reservera tillräckligt stort portintervall för klientdelar i syfte att hantera överetableringChanged vmss create to reserve large enough frontend port range to handle overprovisioning
 • Uppdateringskommandon för sig har åtgärdatsFixed update commands for sig
 • --no-wait-stöd för att hantera avbildningsversioner i sig har lagts tillAdded --no-wait support for managing image versions in sig
 • vm list-ip-addresses har ändrats för att visa tillgänglighetszon för offentliga IP-adresserChanged vm list-ip-addresses to show availability zone of public IP addresses
 • [vm|vmss] disk attach har ändrats för att ställa in diskens standardlun till den första tillgängliga platsenChanged [vm|vmss] disk attach to set disk's default lun to the first available spot

21 september 2018September 21, 2018

Version 2.0.46Version 2.0.46

ACRACR

 • Uppgiftskommandon har lagts till i ACRAdded ACR Task commands
 • Snabbkörningskommando har lagts tillAdded quick run command
 • Kommandogruppen build-task är inaktuellDeprecated build-task command group
 • Kommandogruppen helm har lagts till för hantering av helmdiagram med ACRAdded helm command group to support managing helm charts with ACR
 • Stöd har lagts till för idempotent skapande för hanterat registerAdded support for idempotent create for managed registry
 • En icke-formatflagga har lagts till för att visa build-loggarAdded a no-format flag for displaying build logs

ACSACS

 • Kommandot install-connector har ändrats för att ange huvud-FQDN för AKSChanged the install-connector command to set the AKS Master FQDN
 • Skapande av rolltilldelning har åtgärdats för vnet-undernät-id när tjänstens huvudnamn och skip-roll-tilldelning inte angesFixed creating role assignment for vnet-subnet-id when not specifying service principal and skip-role-assignemnt

AppServiceAppService

 • Stöd har lagts till för åtgärdshantering för webjobs (kontinuerliga och utlösta)Added support for webjobs (continuous and triggered) operations management
 • az webapp config set har stöd för egenskapen --fts-stateStöd har också lagts till för az functionapp config set och showaz webapp config set supports --fts-state propertyAlso added support fot az functionapp config set & show
 • Stöd har lagts till för Bring Your Own Storage för webbapparAdded support for bring your own storage for webapps
 • Stöd har lagts till för att visa och återställa borttagna webbapparAdded support for listing and restoring deleted webapps

BatchBatch

 • Tillägg av uppgifter via --json-file har ändrats till stöd för AddTaskCollectionParameter-syntaxChanged adding tasks through --json-file to support AddTaskCollectionParameter syntax
 • Dokumentation om godkända --json-file-format har uppdateratsUpdated documentation of accepted --json-file formats
 • --max-tasks-per-node-option har lagts till i batch pool createAdded --max-tasks-per-node-option to batch pool create
 • Funktionen för batch account har ändrats så att det aktuella inloggade kontot visas om inga alternativ har angettsChanged behavior of batch account to show currently logged in account if no options are specified

Batch AIBatch AI

 • Fel vid automatiskt skapande av lagringskonto i kommandot batchai cluster create har åtgärdatsFixed auto storage account creation failure in batchai cluster create command

Cognitive ServicesCognitive Services

 • Slutförare för argumenten --sku, --kind och --location har lagts tillAdded completer for --sku, --kind, --location arguments
 • Kommandot cognitiveservices account list-usage har lagts tillAdded command cognitiveservices account list-usage
 • Kommandot cognitiveservices account list-kinds har lagts tillAdded command cognitiveservices account list-kinds
 • Kommandot cognitiveservices account list har lagts tillAdded command cognitiveservices account list
 • cognitiveservices list har gjorts inaktuellDeprecated cognitiveservices list
 • --name har ändrats så att det är valfritt för cognitiveservices account list-skusChanged --name to be optional for cognitiveservices account list-skus

ContainerContainer

 • Möjlighet att starta om och stoppa en containergrupp som körs har lagts tillAdded ability to restart and stop a running container group
 • --network-profile för att anges i en nätverksprofil har lagts tillAdded --network-profile for passing in a network profile
 • --subnet och --vnet_name har lagts till för att göra det möjligt att skapa containergrupper i ett virtuellt nätverkAdded --subnet, --vnet_name, to allow creating container groups in a VNET
 • Tabellutdata har ändrats till att visa status för containergruppenChanged table output to show the status of the container group

DatalakeDatalake

 • Kommandon för regler för virtuella nätverk har lagts tillAdded commands for virtual network rules

Interaktivt gränssnittInteractive Shell

 • Fel i Windows där kommandon inte körs korrekt har åtgärdatsFixed error on Windows where commands fail to run properly
 • Problem med kommandoinläsning i interaktiv som orsakades av inaktuella objekt har åtgärdatsFixed command loading problem in interactive that was caused by deprecated objects

IoTIoT

 • Stöd har lagts till för routning av IoT-hubbarAdded support for routing IoT Hubs

Key VaultKey Vault

 • Key Vault-nyckelimport för RSA-nycklar har åtgärdatsFixed Key Vault key import for RSA keys

NätverkNetwork

 • Lägg till network public-ip prefix-kommandon för stöd för funktioner för offentliga IP-prefixAdd network public-ip prefix commands to support public IP prefixes features
 • Lägg till network service-endpoint-kommandon för stöd för funktioner för tjänstslutpunktsprinciperAdd network service-endpoint commands to support service endpoint policy features
 • Lägg till network lb outbound-rule-kommandon för stöd av skapande av utgående regler för Standard Load BalancerAdd network lb outbound-rule commands to support creation of Standard Load Balancer outbound rules
 • Lägg till --public-ip-prefix i network lb frontend-ip create/update för stöd för klientdels-IP-konfigurationer med offentliga IP-prefixAdd --public-ip-prefix to network lb frontend-ip create/update to support frontend IP configurations using public IP prefixes
 • Lägg till --enable-tcp-reset i network lb rule/inbound-nat-rule/inbound-nat-pool create/updateAdd --enable-tcp-reset to network lb rule/inbound-nat-rule/inbound-nat-pool create/update
 • Lägg till --disable-outbound-snat i network lb rule create/updateAdd --disable-outbound-snat to network lb rule create/update
 • Tillåt att network watcher flow-log show/configure används med klassiska NSG:erAllow network watcher flow-log show/configure to be used with classic NSGs
 • Lägg till kommandot network watcher run-configuration-diagnosticAdd network watcher run-configuration-diagnostic command
 • Åtgärda kommandot network watcher test-connectivity och lägg till egenskaperna --method, --valid-status-codes och --headersFix network watcher test-connectivity command and add --method, --valid-status-codes and --headers properties
 • network express-route create/update: Lägg till flaggan --allow-global-reachnetwork express-route create/update: Add --allow-global-reach flag
 • network vnet subnet create/update: Lägg till stöd för --delegationnetwork vnet subnet create/update: Add support for --delegation
 • Kommandot network vnet subnet list-available-delegations har lagts tillAdded network vnet subnet list-available-delegations command
 • network traffic-manager profile create/update: Stöd har lagts till för --interval, --timeout och --max-failures för övervakarkonfiguration Inaktuella alternativ --monitor-path, --monitor-port och --monitor-protocol till förmån för --path, --port och --protocolnetwork traffic-manager profile create/update: Added support for --interval, --timeout and --max-failures for Monitor configuration Deprecated options --monitor-path, --monitor-port and --monitor-protocol in favor of --path, --port, --protocol
 • network lb frontend-ip create/update: Logiken för att ange metod för allokering av privat IP har åtgärdats. Om en privat IP-adress anges blir allokeringen statisk. Om ingen privat IP-adress anges eller en tom sträng anges som privat IP-adress blir allokeringen dynamisk.network lb frontend-ip create/update: Fixed the logic for setting private IP allocation methodIf a private IP address is provided, the allocation will be staticIf no private IP address is provided, or empty string is provided for private IP address, allocation is dynamic.
 • dns record-set * create/update: Lägg till stöd för --target-resourcedns record-set * create/update: Add support for --target-resource
 • Lägg till network interface-endpoint-kommandon för att fråga gränssnittsslutpunktsobjektAdd network interface-endpoint commands to query interface endpoint objects
 • Lägg till network profile show/list/delete för delvis hantering av nätverksprofilerAdd network profile show/list/delete for partial management of network profiles
 • Lägg till network express-route peering connection-kommandon för att hantera peering-anslutningar mellan ExpressRoute-anslutningarAdd network express-route peering connection commands to manage peering connections between ExpressRoutes

RDBMSRDBMS

 • Stöd har lagts till för MariaDB-tjänstenAdded support for MariaDB service

ReservationReservation

 • CosmosDb har lagts till i uppräkningstypen för reserverad resursAdded CosmosDb in the reserved resource enum type
 • Namnegenskap har lagts till i Patch-modellAdded name property in Patch model

Hantera appManage App

 • Bugg som orsakar krasch när en instans skapas av en Marketplace-hanterad app har åtgärdats i managedapp create --kind MarketPlaceFixed bug in managedapp create --kind MarketPlace causing instance creation of a Marketplace managed app to crash
 • feature-kommandon har ändrats till att vara begränsade till profiler som stödsChanged feature commands to be restricted to supported profiles

RollRole

 • Stöd har lagts till för att visa användarens gruppmedlemskapAdded support for listing user's group memberships

SignalRSignalR

 • First ReleaseFirst release

StorageStorage

 • Parametern --auth-mode login har lagts till för användning av användarens inloggningsuppgifter för blob- och köauktoriseringAdded --auth-mode login parameter for use of user's login credentials for blob and queue authorization
 • storage container immutability-policy/legal-hold har lagts till för att hantera oföränderlig lagringAdded storage container immutability-policy/legal-hold to manage immutable storage

Virtuell datorVM

 • Problem har åtgärdats där vm create --generate-ssh-keys skriver över privat nyckelfil om offentlig nyckelfil saknas (#4725, #6780)Fixed issue where vm create --generate-ssh-keys overwrites private key file if public key file is missing (#4725, #6780)
 • Stöd har lagts till för delat bildgalleri via az sigAdded support for shared image gallery through az sig

28 augusti 2018August 28, 2018

Version 2.0.45Version 2.0.45

KärnaCore

 • Ett problem med att läsa in en tom konfigurationsfil har åtgärdatsFixed issue of loading empty configuration file
 • Stöd har lagts till för profilen 2018-03-01-hybrid för Azure StackAdded support for profile 2018-03-01-hybrid for Azure Stack

ACRACR

 • En lösning för runtime-åtgärder utan ARM-begäranden har lagts tillAdded a workaround for runtime operations without ARM requests
 • En ändring för att exkludera versionskontrollfiler (t.ex, .git, .gitignore) från en uppladdad tar-fil som standard i kommandot build har genomförtsChanged to exclude version control files (eg, .git, .gitignore) from uploaded tar by default in build command

ACSACS

 • aks create har ändrats till standardinställningar för virtuella Standard_DS2_v2-datorerChanged aks create to defaults to Standard_DS2_v2 VMs
 • aks get-credentials har ändrats för att nu anropa nya API:er för att hämta autentiseringsuppgifter för klusterChanged aks get-credentials to now call new apis to get cluster credential

AppServiceAppService

 • Stöd har lagts till för CORS på funktionsappar och webbapparAdded support for CORS on functionapp & webapp
 • Stöd har lagts till för ARM-taggar till kommandon för att skapaAdded ARM tag support on create commands
 • [webapp|functionapp] identity show har ändrats för att avsluta med kod 3 när en resurs saknasChanged [webapp|functionapp] identity show to exit with code 3 upon a missing resource

BackupBackup

 • backup vault backup-properties show har ändrats för att avsluta med kod 3 när en resurs saknasChanged backup vault backup-properties show to exit with code 3 upon a missing resource

Bot ServiceBot Service

 • CLI-version för Initial Bot ServiceInitial Bot Service CLI Release

Cognitive ServicesCognitive Services

 • Den nya parametern --api-properties, har lagts till, vilket krävs för att skapa några av tjänsternaAdded new parameter --api-properties, which is required for creating some of the services

IoTIoT

 • Ett problem med att associera länkade hubbar har åtgärdatsFixed issue with associating linked hubs

ÖvervakaMonitor

 • monitor metrics alert-kommandon för måttaviseringar i nära realtid har lagts tillAdded monitor metrics alert commands for near-realtime metric alerts
 • monitor alert-kommandon har gjorts inaktuellaDeprecated monitor alert commands

NätverkNetwork

 • network application-gateway ssl-policy predefined show har ändrats för att avsluta med kod 3 när en resurs saknasChanged network application-gateway ssl-policy predefined show to exit with code 3 upon a missing resource

ResursResource

 • provider operation show har ändrats för att avsluta med kod 3 när en resurs saknasChanged provider operation show to exit with code 3 upon a missing resource

StorageStorage

 • storage share policy show har ändrats för att avsluta med kod 3 när en resurs saknasChanged storage share policy show to exit with code 3 upon a missing resource

Virtuell datorVM

 • vm/vmss identity show har ändrats för att avsluta med kod 3 när en resurs saknasChanged vm/vmss identity show to exit with code 3 upon a missing resource
 • --storage-caching för vm create har gjorts inaktuellDeprecated --storage-caching for vm create

14 augusti 2018Auguest 14, 2018

Version 2.0.44Version 2.0.44

KärnaCore

 • Visning av nummer i table-utdata har åtgärdatsFixed numeric display in table output
 • Format för YAML-utdata har lagts tillAdded YAML output format

TelemetriTelemetry

 • Telemetrirapporteringen har förbättratsImproved telemetry reporting

ACRACR

 • content-trust policy-kommandon har lagts tillAdded content-trust policy commands
 • Ett problem som gjorde att .dockerignore inte hanterades korrekt har åtgärdatsFixed issue where .dockerignore was not handled properly

ACSACS

 • az acs/aks install-cli har ändrats så att installation sker under %USERPROFILE%\.azure-kubectl på WindowsChanged az acs/aks install-cli to install under %USERPROFILE%\.azure-kubectl on Windows
 • az aks install-connector har ändrats för att identifiera om klustret har RBAC och konfigurera ACI-anslutningsprogrammet på lämpligt sättChanged az aks install-connector to detect if the cluster has RBAC and configure ACI Connector appropriately
 • Rolltilldelning till undernätet har ändrats när det tillhandahållsChanged to role assignment to the subnet when it's provided
 • Ett nytt alternativ att ”hoppa över rolltilldelning” till undernätet när det tillhandahålls har lagts tillAdded new option to "skip role assignment" for subnet when it's provided
 • En ändring har genomförts så att rolltilldelningen till undernät hoppas över när tilldelningen redan finnsChanged to skip role assignment to subnet when assignment already exists

AppServiceAppService

 • En bugg som förhindrar skapandet av en funktionsapp med hjälp av lagringskonton i externa resursgrupper har åtgärdatsFixed a bug that prevent from creating a function-app using storage accounts in external resource groups
 • En krasch vid zip-distribution har åtgärdatsFixed a crash on zip deployment

BatchAIBatchAI

 • Loggutdata för automatiskt skapande av lagringkonton har ändrats för att ange ”resursgrupp”.Changed logger output for auto-storage account creation to specifies "resource group".

ContainerContainer

 • --secure-environment-variables har lagts till för att skicka säkra miljövariabler till en containerAdded --secure-environment-variables for passing secure environment variables to a container

IoTIoT

 • [ICKE-BAKÅTKOMPATIBEL ÄNDRING] Inaktuella kommandon som har flyttat till iot-tillägget har tagits bort[BREAKING CHANGE] Removed deprecated commands which have moved to the iot extension
 • Element har uppdaterats för att inte förvänta sig domänen azure-devices.netUpdated elements to not assume azure-devices.net domain

IoT CentralIot Central

 • Första versionen av IoT Central-modulenInitial release of IoT Central module

KeyVaultKeyVault

 • Kommandon för att hantera lagringskonton och sas-definitioner har lagts tillAdded commands for managing storage accounts and sas-definitions
 • Kommandon för nätverksregler har lagts tillAdded commands for network-rules
 • --id-parameter för hemlighets-, nyckel- och certifikatåtgärder har lagts tillAdded --id parameter to secret, key, and certificate operations
 • Stöd för KV mgmt multi-api-version har lagts tillAdded support for KV mgmt multi-api version
 • Stöd för KV mgmt data plane-api-version har lagts tillAdded support for KV data plane multi-api version

ReläRelay

 • Första utgåvanInitial release

SQLSql

 • sql failover-group-kommandon har lagts tillAdded sql failover-group commands

StorageStorage

 • [ICKE-BAKÅTKOMPATIBEL ÄNDRING]storage account show-usage har ändrats för att kräva parametern --location och listas efter region[BREAKING CHANGE] Changed storage account show-usage to require --location parameter and will list by region
 • Parametern --resource-group har ändrats för att vara valfri för storage account-kommandonChanged --resource-group parameter to be optional for storage account commands
 • Varningar om ”misslyckade förhandsvillkor” för enskilda fel i batch-kommandon för enkla sammansatta meddelandenRemoved 'Failed precondition' warnings for individual failures in batch commands for single aggregated message
 • [blob|file] delete-batch-kommandon har ändrats för att inte längre skicka en matris med null-värden som utdataChanged [blob|file] delete-batch commands to no longer output array of nulls
 • blob [download|upload|delete-batch]-kommandon har ändrats för att läsa sas-token från webbadresser för containerChanged blob [download|upload|delete-batch] commands to read sas-token from container url

Virtuell datorVM

 • Vanliga filter för vm list-skus för enkel användning har lagts tillAdded common filters to vm list-skus for ease of use

31 juli 2018July 31, 2018

Version 2.0.43Version 2.0.43

ACRACR

 • Flaggan --with-secure-properties har lagts till i kommandot acr build-task showAdded --with-secure-properties flag to acr build-task show command
 • Kommandot acr build-task update-build har lagts tillAdded acr build-task update-build command

ACSACS

 • Ändring som returnerar 0 (lyckades) vid stängning av az aks browse genom att trycka på [Ctrl+C]Changed to return return 0 (success) when ending az aks browse by pressing [Ctrl+C]

BatchBatch

 • Bugg vid visning av AAD-token i CloudShell har åtgärdatsFixed bug when showing AAD token in cloudshell

ContainerContainer

 • Krav på --log-analytics-workspace-key för namn eller ID i angiven prenumeration har tagits bortRemoved requirement for --log-analytics-workspace-key for name or ID when in set subscription

NätverkNetwork

 • DNS-stöd har lagts till för 2017-03-09-profile för Azure StackAdded dns support to 2017-03-09-profile for Azure Stack

ResursResource

 • --rollback-on-error har lagts till i group deployment create för att köra en fungerande distribution för feletAdded --rollback-on-error to group deployment create to execute a known-good deployment on error
 • Ett problem har åtgärdats där --parameters {} med group deployment create ledde till ett felFixed issue where --parameters {} with group deployment create resulted in an error

RollRole

 • Stöd har lagts till för Stack-profilen 2017-03-09-profileAdded support for stack profile 2017-03-09-profile
 • Ett problem har åtgärdats där generiska uppdateringsparametrar för app update inte fungerade ordentligtFixed issue where generic update parameters to app update would not work correctly
 • Kommandon har lagts till för Azure Search-tjänstenAdded commands for Azure Search service

Service BusService Bus

 • En migreringskommandogrupp för att migrera ett namnområde från Service Bus Standard till Premium har lagts tillAdded migration command group to migrate a namespace from Service Bus Standard to Premium
 • Nya frivilliga egenskaper har lagts till i Service Bus-kön och PrenumerationAdded new optional properties to Service Bus queue and Subscription
  • --enable-batched-operations och --enable-dead-lettering-on-message-expiration i queue--enable-batched-operations and --enable-dead-lettering-on-message-expiration in queue
  • --dead-letter-on-filter-exceptions i subscriptions--dead-letter-on-filter-exceptions in subscriptions

StorageStorage

 • Stöd har lagts till för nedladdning av stora filer med hjälp av en enda anslutningAdded support for download of large files using a single connection
 • show-kommandon som inte felrapporterades med slutkod 3 när en resurs saknades har konverteratsConverted show commands that were missed from failing with exit code 3 upon a missing resource

Virtuell datorVM

 • Stöd har lagts till för listtillgänglighetsuppsättningar efter prenumerationAdded support to list availability sets by subscription
 • Stöd har lagts till för StandardSSD_LRSAdded support for StandardSSD_LRS
 • Stöd har lagts till för programsäkerhetsgrupper när en VM-skalningsuppsättning skapasAdded support for application security group on creating VM scale set
 • [bryta ändring] Ändrade [vm|vmss] create , [vm|vmss] identity assign och [vm|vmss] identity remove för att ge användare tilldelade identiteter i ordboks format[BREAKING CHANGE] Changed [vm|vmss] create, [vm|vmss] identity assign, and [vm|vmss] identity remove to output user assigned identities in dictionary format

18 juli 2018July 18, 2018

Version 2.0.42Version 2.0.42

KärnaCore

 • Stöd för webbläsarbaserad inloggning i WSL Bash-fönstretAdded support for browser-based login in WSL bash window
 • Flaggan --force-string har lagts till för generiska kommandonAdded --force-string flag to all generic update commands
 • [ICKE-BAKÅTKOMPATIBEL ÄNDRING] ”Visa”-kommandon har ändrats så att de loggar felmeddelanden och fel med slutkoden 3 när en resurs saknas[BREAKING CHANGE] Changed 'show' commands to log error message and fail with exit code of 3 upon a missing resource

ACRACR

 • [ICKE-BAKÅTKOMPATIBEL ÄNDRING] ”--no-push” har uppdaterats till en ren flagga i kommandot ”acr build”[BREAKING CHANGE] Updated '--no-push' to a pure flag in 'acr build' command
 • Kommandona show och update har lagts till under gruppen acr repositoryAdded show and update commands under acr repository group
 • Flaggan --detail har lagts till för show-manifests och show-tags för att visa mer detaljerad informationAdded --detail flag for show-manifests and show-tags to show more detailed information
 • Parametern --image har lagts till för stöd för att hämta information om versioner eller loggar genom en bildAdded --image parameter to support get build details or logs by an image

ACSACS

 • az aks create har ändrats till ett fel om --max-pods är mindre än 5Changed az aks create to error out if --max-pods is less than 5

AppServiceAppService

 • Stöd för PremiumV2-SKU:er har lagts tillAdded support for PremiumV2 skus

BatchBatch

 • En bugg som uppstod vid användning av autentiseringsuppgifter för token i Cloud Shell-läget har åtgärdatsFixed bug on using token credential on cloud shell mode
 • JSON-indata har ändrats för att vara skiftlägeskänsligChanged JSON input to be case-insensitive

Batch AIBatch AI

 • Kommandot az batchai job exec har åtgärdatsFixed az batchai job exec command

ContainerContainer

 • Krav på användarnamn och lösenord har tagits bort för register som inte är dockerhub-registerRemoved the requirement for username and password for non dockerhub registries
 • Ett fel som uppstod när du skapar containergrupper från yaml-fil har åtgärdatsFixed error when creating container groups from yaml file

NätverkNetwork

 • --no-wait-stöd har lagts till för network nic [create|update|delete]Added --no-wait support to network nic [create|update|delete]
 • network nic wait har lagts tillAdded network nic wait
 • --ids-argument för network vnet [subnet|peering] list har gjorts inaktuellDeprecated --ids argument for network vnet [subnet|peering] list
 • Flaggan --include-default har lagts till för att inkludera standardsäkerhetsregler i utdata från network nsg rule listAdded --include-default flag to include default security rules in the output of network nsg rule list

ResursResource

 • --no-wait-stöd har lagts till för group deployment deleteAdded --no-wait support to group deployment delete
 • --no-wait-stöd har lagts till för deployment deleteAdded --no-wait support to deployment delete
 • Kommandot deployment wait har lagts tillAdded deployment wait command
 • Ett problem där kommandon för prenumerationsnivån az deployment visades felaktigt för profilen 2017-03-09-profile har åtgärdatsFixed issue where the subscription-level az deployment commands erroneously appeared for profile 2017-03-09-profile

SQLSQL

 • Felet ”Resursgruppnamnet som tillhandahållits... matchade inte namnet i URL:en” när du anger ett namn för en elastisk pool för kommandona sql db copy och sql db replica create har åtgärdatsFixed 'The provided resource group name ... did not match the name in the Url' error when specifying elastic pool name for sql db copy and sql db replica create commands
 • Tillåt konfiguration av den SQL-server som är standard genom att köra az configure --defaults sql-server=<name>Allow configuring default sql server by executing az configure --defaults sql-server=<name>
 • Tabellformaterare för kommandona sql server, sql server firewall-rule, sql list-usages och sql show-usage har implementeratsImplemented table formatters for sql server, sql server firewall-rule, sql list-usages, and sql show-usage commands

StorageStorage

 • Egenskapen pageRanges har lagts till storage blob show-utdata som fylls i för sidblobarAdded pageRanges property to storage blob show output that will be populated for page blobs

Virtuell datorVM

 • [ICKE-BAKÅTKOMPATIBEL ÄNDRING]vmss create för att använda Standard_DS1_v2 som standardstorlek för instanser har ändrats[BREAKING CHANGE] Changed vmss create to use Standard_DS1_v2 as the default instance size
 • --no-wait-stöd har lagts till för vm extension [set|delete] och vmss extension [set|delete]Added --no-wait support to vm extension [set|delete] and vmss extension [set|delete]
 • vm extension wait har lagts tillAdded vm extension wait

3 juli 2018July 3, 2018

Version 2.0.41Version 2.0.41

AKSAKS

 • Övervakning har ändrats och använder nu prenumerations-IDChanged monitoring to use subscription ID

3 juli 2018July 3, 2018

Version 2.0.40Version 2.0.40

KärnaCore

 • Ett nytt flöde för auktoriseringskod har lagts till för interaktiv inloggningAdded a new authorization code flow for interactive login

ACRACR

 • Avsökning av versionsstatus har lagts tillAdded polling build status
 • Stöd för skiftlägeskänsliga uppräkningsvärden har lagts tillAdded support for case-insensitive enum values
 • --top- och --orderby-parametrar för show-manifests har lagts tillAdded --top and --orderby parameters for show-manifests

ACSACS

 • [ICKE-BAKÅTKOMPATIBEL ÄNDRING] Aktivera Kubernetes rollbaserade åtkomstkontroll som standard[BREAKING CHANGE] Enable Kubernetes role-based access control by default
 • --enable-rbac har gjorts inaktuell eftersom --disable-rbac-argument har lagts till och är standard nu.Added --disable-rbac argument and deprecated --enable-rbac since it's the default now
 • Alternativ för aks browse-kommandot har uppdaterats.Updated options for aks browse command. Stöd för --listen-port har lagts tillAdded --listen-port support
 • Standardpaketet för Helm-diagram för aks install-connector-kommandon har uppdaterats.Updated the default helm chart package for aks install-connector command. Använd virtual-kubelet-for-aks-latest.tgzUse virtual-kubelet-for-aks-latest.tgz
 • Kommandona aks enable-addons och aks disable-addons har lagts till för uppdatering av ett befintligt klusterAdded aks enable-addons and aks disable-addons commands to update an existing cluster

AppServiceAppService

 • Stöd för inaktivering av identitet via webapp identity remove har lagts tillAdded support for disabling identity via webapp identity remove
 • Taggen preview för identitetsfunktionen har tagits bortRemoved preview tag for Identity feature

BackupBackup

 • Moduldefinition har uppdateratsUpdated module definition

BatchAIBatchAI

 • Tabellutdata för kommandona batchai cluster node list och batchai job node list har korrigeratsFixed table output for batchai cluster node list and batchai job node list commands

MolnetCloud

 • acr login-serversuffix har lagts till för molnkonfigurationAdded acr login server suffix to cloud config

ContainerContainer

 • container create har ändrats till standard för långvarig åtgärdChanged container create to default to long running operation
 • Log Analytics-parametrarna --log-analytics-workspace och --log-analytics-workspace-key har lagts tillAdded Log Analytics parameters --log-analytics-workspace and --log-analytics-workspace-key
 • --protocol-parametern har lagts till för att ange vilket nätverksprotokoll som ska användasAdded --protocol parameter to specify which network protocol to use

AnknytningExtension

 • extension list-available har ändrats och visar nu endast tillägg som är kompatibla med CLI-versionenChanged extension list-available to only show extensions compatible with CLI version

NätverkNetwork

 • Problem med att posttyper var skiftlägeskänsliga har korrigerats (#6602)Fixed issue where record types were case-sensitive (#6602)

RdbmsRdbms

 • [postgres|myql] server vnet-rule-kommandon har lagts tillAdded [postgres|myql] server vnet-rule commands

ResursResource

 • Ny åtgärdsgrupp har lagts till deploymentAdded new operation group deployment

Virtuell datorVM

 • Stöd för borttagning av systemtilldelad identitet har tagits bortAdded support for removing system assigned identity

25 juni 2018June 25, 2018

Version 2.0.39Version 2.0.39

CLICLI

 • Filoptimering i MSI-installationsprogrammet har uppdaterats för korrigering av problem vid installation av tilläggUpdated file trimming in MSI installer to fix extension installation issue

19 juni 2018June 19, 2018

Version 2.0.38Version 2.0.38

KärnaCore

 • Globalt stöd har lagts till för --subscription för de flesta kommandonAdded global support for --subscription to most commands

ACRACR

 • azure-storage-blob har lagts till som beroendeAdded azure-storage-blob as dependency
 • CPU-standardkonfiguration med acr build-task create har ändrats för att använda 2 kärnorChanged default CPU configuration with acr build-task create to use 2 cores

ACSACS

 • Uppdaterade alternativ för kommandot aks use-dev-spaces.Updated options of aks use-dev-spaces command. Stöd för --update har lagts tillAdded --update support
 • aks get-credentials --admin har ändrats så att den inte ersätter användarkontexten i $HOME/.kube/configChanged aks get-credentials --admin to not eplace the user context in $HOME/.kube/config
 • Den skrivskyddade egenskapen nodeResourceGroup har gjorts tillgänglig på hanterade klusterExposed read-only nodeResourceGroup property on managed clusters
 • acs browse-kommandofel har åtgärdatsFixed acs browse command error
 • --connector-name har gjorts valfritt för aks install-connector, aks upgrade-connector och aks remove-connectorMade --connector-name optional for aks install-connector, aks upgrade-connector and aks remove-connector
 • Nya regioner för Azure Container Instances har lagts till för aks install-connectorAdded new Azure Container Instance regions for aks install-connector
 • Den normaliserade platsen i helm-versionsnamnet och nodnamnet har lagts till i aks install-connectorAdded the normalized location into the helm release name and node name to aks install-connector

AppServiceAppService

 • Stöd för nyare versioner av urllib har lagts tillAdded support for newer versions of urllib
 • Stöd har lagts till för att functionapp create ska kunna använda programtjänstplaner från externa resursgrupperAdded support to functionapp create to use appservice plan from external resource groups

BatchBatch

 • azure-batch-extensions-beroende har tagits bortRemoved azure-batch-extensions dependency

Batch AIBatch AI

 • Stöd för arbetsytor har lagts till.Added support for workspaces. Med arbetsytor kan du dela in kluster, filservrar och experiment i grupper och ta bort begränsningar för antal resurser som kan skapasWorkspaces allow to group clusters, file-servers and experiments in groups removing limitation on number of resources can be created
 • Stöd för experiment har lagts till.Added support for experiments. Med experiment kan du gruppera jobb i samlingar och ta bort begränsningar för antal jobb som skapasExperiments allow to group jobs in collections removing limitation on number of created jobs
 • Stöd har lagts till för att konfigurera /dev/shm för jobb som körs i en dockercontainerAdded support to configure /dev/shm for jobs running in a docker container
 • Kommandona batchai cluster node exec och batchai job node exec har lagts till.Added batchai cluster node exec and batchai job node exec commands. Med dessa kommandon kan du köra alla kommandon direkt på noder och tillhandahålla funktioner för portvidarebefordran.These commands allow to execute any commands directly on nodes and provide functionality for port forwarding.
 • Stöd har lagts till för kommandona --ids och batchaiAdded support for --ids to batchai commands
 • [ICKE-BAKÅTKOMPATIBEL ÄNDRING] Alla kluster och filservrar måste skapas under arbetsytor[BREAKING CHANGE] All clusters and fileservers must be created under workspaces
 • [ICKE-BAKÅTKOMPATIBEL ÄNDRING] Jobb måste skapas under experiment[BREAKING CHANGE] Jobs must be created under experiments
 • [ICKE-BAKÅTKOMPATIBEL ÄNDRING]--nfs-resource-group har tagits bort från kommandona cluster create och job create.[BREAKING CHANGE] Removed --nfs-resource-group from cluster create and job create commands. Om du vill montera en NFS som tillhör en annan arbetsyta/resursgrupp anger du filserverns ARM-ID via alternativet --nfsTo mount an NFS belonging to a different workspace/resource group provide file server's ARM ID via --nfs option
 • [ICKE-BAKÅTKOMPATIBEL ÄNDRING]--cluster-resource-group har tagits bort från kommandot job create.[BREAKING CHANGE] Removed --cluster-resource-group from job create command. Om du vill skicka in ett jobb på ett kluster som tillhör en annan arbetsyta/resursgrupp anger du klustrets ARM-ID via alternativet --clusterTo submit a job on a cluster belonging to a different workspace/resource group provide cluster's ARM ID via --cluster option
 • [ICKE-BAKÅTKOMPATIBEL ÄNDRING]location-attribut från jobb, kluster och filservrar har tagits bort.[BREAKING CHANGE] Removed location attribute from jobs, cluster and file servers. Plats är nu ett attribut i en arbetsyta.Location now is an attribute of a workspace.
 • [bryta ändring] Borttagna --location från och job create cluster create file-server create kommandon[BREAKING CHANGE] Removed --location from job create, cluster create and file-server create commands
 • [ICKE-BAKÅTKOMPATIBEL ÄNDRING] För att få ett mer enhetligt gränssnitt har namn ändrats på kortkommandon:[BREAKING CHANGE] Changed names of short options to make interface more consistent:
  • [--config, -c] har ändrats till [--config-file, -f]Renamed [--config, -c] to [--config-file, -f]
  • [--cluster, -r] har ändrats till [--cluster, -c]Renamed [--cluster, -r] to [--cluster, -c]
  • [--cluster, -n] har ändrats till [--cluster, -c]Renamed [--cluster, -n] to [--cluster, -c]
  • [--job, -n] har ändrats till [--job, -j]Renamed [--job, -n] to [--job, -j]

MapsMaps

 • [ICKE-BAKÅTKOMPATIBEL ÄNDRING]maps account create har ändrats så att användarvillkoren måste accepteras antingen via interaktiv begäran eller --accept-tos-flagga[BREAKING CHANGE] Changed maps account create to require accepting Terms of Service either by interactive prompt or --accept-tos flag

NätverkNetwork

 • Stöd har lagts till för https till network lb probe create #6571Added support for https to network lb probe create #6571
 • Problem med att --endpoint-status var skiftlägeskänsligt har åtgärdats.Fixed issue where --endpoint-status was case sensitive. #6502#6502

ReservationerReservations

 • [ICKE-BAKÅTKOMPATIBEL ÄNDRING] Den nödvändiga parametern ReservedResourceType har lagts till i reservations catalog show[BREAKING CHANGE] Added required parameter ReservedResourceType to reservations catalog show
 • Parametern Location har lagts till i reservations catalog showAdded parameter Locationto reservations catalog show
 • [ICKE-BAKÅTKOMPATIBEL ÄNDRING]kind har tagits bort från ReservationProperties[BREAKING CHANGE] Removed kind from ReservationProperties
 • [ICKE-BAKÅTKOMPATIBEL ÄNDRING]capabilities har bytt namn till sku_properties i Catalog[BREAKING CHANGE] Renamed capabilities to sku_properties in Catalog
 • [ICKE-BAKÅTKOMPATIBEL ÄNDRING] Egenskaperna size och tier har tagits bort från Catalog[BREAKING CHANGE] Removed size and tier properties from Catalog
 • Parametern InstanceFlexibility har lagts till i reservations reservation updateAdded parameter InstanceFlexibility to reservations reservation update

RollRole

 • Förbättrad felhanteringImproved error handling

SQLSQL

 • Vi har åtgärdat ett förvirrande fel med att köra az sql db list-editions för en plats som inte är tillgänglig för prenumerationenFixed confusing error when running az sql db list-editions for a location that is not available to your subscription

StorageStorage

 • Tabellutdata för storage blob download har ändrats så att informationen är lättare att läsaChanged table output for storage blob download to be more readable

Virtuell datorVM

 • Vi har förbättrat kontrollen av storlek för virtuell dator för snabbare nätverksstöd i vm createImproved refine vm size check for accelerated networking support in vm create
 • Vi har lagt till en varning för vmss create om att standardstorleken för virtuella datorer ändras från Standard_D1_v2 till Standard_DS1_v2Added warning for vmss create that the default vm size will be switched from Standard_D1_v2 to Standard_DS1_v2
 • Vi har lagt till --force-update i [vm|vmss] extension set för att uppdatera tillägget även när konfigurationen inte har ändratsAdded --force-update to [vm|vmss] extension set to update the extension even when the configuration has not changed

13 juni 2018June 13, 2018

Version 2.0.37Version 2.0.37

KärnaCore

 • Förbättrad interaktiv telemetriImproved interactive telemetry

13 juni 2018June 13, 2018

Version 2.0.36Version 2.0.36

AKSAKS

 • Avancerade nätverksalternativ har lagts till i aks createAdded advanced networking options to aks create
 • Argument har lagts till i aks create för att aktivera övervakning och HTTP-routningAdded arguments to aks create to enable monitoring and HTTP routing
 • Argumentet --no-ssh-key har lagts till för aks createAdded --no-ssh-key argument to aks create
 • Argumentet --enable-rbac har lagts till för aks createAdded --enable-rbac argument to aks create
 • [FÖRHANDSVERSION] Stöd har lagts till för Azure Active Directory-autentisering i aks create[PREVIEW] Added support for Azure Active Directory authentication to aks create

AppServiceAppService

 • Ett problem har åtgärdats med inkompatibla urllib-versionerFixed an issue with incompatible urllib versions

5 juni 2018June 5, 2018

Version 2.0.35Version 2.0.35

InteraktivInteractive

 • Gränser har lagts till för beroendena i interaktivt lägeAdded limits to the dependencies of interactive mode

5 juni 2018June 5, 2018

Version 2.0.34Version 2.0.34

KärnaCore

 • Stöd för referens till resurser mellan klientorganisationer har lagts tillAdded support for cross tenant resource referencing
 • Tillförlitligheten för överföring av telemetri har förbättratsImproved telemetry upload reliability

ACRACR

 • Stöd för VSTS som en källplats för fjärråtkomst har lagts tillAdded support for VSTS as a remote source location
 • Kommandot acr import har lagts tillAdded acr import command

AKSAKS

 • aks get-credentials har ändrats för att skapa konfigurationsfilen för Kubernetes med säkrare filsystemsbehörigheterChanged aks get-credentials to create the kube config file with more secure filesystem permissions

BatchBatch

 • En bugg i tabellformateringen för poollistor har korrigerats [Problem #4378]Fixed bug in Pool list table formatting [Issue #4378]

Sakernas InternetIOT

 • Stöd för att skapa IoT-hubbar på Basic-nivå har lagts tillAdded support for creating Basic Tier IoT Hubs

NätverkNetwork

 • network vnet peering har förbättratsImproved network vnet peering

PrincipinsikterPolicy Insights

 • Första versionenInitial Release

ARMARM

 • account management-group-kommandon har lagts till.Added account management-group commands.

SQLSQL

 • Nya kommandon för hanterad instans har lagts till:Added new managed instance commands:
  • sql mi create
  • sql mi show
  • sql mi list
  • sql mi update
  • sql mi delete
 • Nya kommandon för hanterad databas har lagts till:Added new managed database commands:
  • sql midb create
  • sql midb show
  • sql midb list
  • sql midb restore
  • sql midb delete

StorageStorage

 • Extra MIME-typer för json och javascript som kan härledas från filnamnstillägg har lagts tillAdded extra mimetypes for json and javascript to be inferred from file extensions

Virtuell datorVM

 • vm list-skus har ändrats för att använda fasta kolumner och lägga till en varning om att Tier och Size kommer att tas bortChanged vm list-skus to use fixed columns and add warning that Tier and Size will be removed
 • --accelerated-networking-alternativ till vm create har lagts tillAdded --accelerated-networking option to vm create
 • --tags har lagts till i identity createAdded --tags to identity create

22 maj 2018May 22, 2018

Version 2.0.33Version 2.0.33

KärnaCore

 • Stöd har lagts till för att expandera @ i filnamnAdded support for expanding @ in file names

ACSACS

 • Nya kommandon för Dev-Spaces, aks use-dev-spaces och aks remove-dev-spaces har lagts tillAdded new Dev-Spaces commands aks use-dev-spaces and aks remove-dev-spaces
 • Ett stavfel i hjälpmeddelandet har korrigeratsFixed typo in help message

AppServiceAppService

 • Generiska kommandon för uppdatering har lagts tillImproved generic update commands
 • Asynkront stöd har lagts till för webapp deployment source config-zipAdded async support for webapp deployment source config-zip

ContainerContainer

 • Stöd har lagts till för att exportera en containergrupp i yaml-formatAdded support for exporting a container group in yaml format
 • Stöd har lagts till för att använda en yaml-fil för att skapa/uppdatera en containergruppAdded support for using a yaml file to create / update a container group

AnknytningExtension

 • Borttagning av tillägg har förbättratsImproved removal of extensions

InteraktivInteractive

 • Loggning för att inaktivera parsern för slutföranden har ändratsChanged logging to mute parser for completions
 • Hantering av felaktiga hjälpcacheminnen har förbättratsImproved handling of bad help caches

KeyVaultKeyVault

 • Keyvault-kommandon har åtgärdats för att fungera i Cloud Shell eller virtuella datorer med identitetFixed keyvault commands to work in cloud shell or VMs with identity

NätverkNetwork

 • Problem där network watcher show-topology inte fungerar med namnet på det virtuella nätverket och/eller undernätet har korrigerats #6326Fix issue where network watcher show-topology would not work with vnet and/or subnet name #6326
 • Problem där vissa network watcher-kommandon påstod att Network Watcher inte var aktiverat för regioner trots att så var fallet har korrigerats #6264Fix issue where some network watcher commands would claim Network Watcher is not enabled for regions when it actually is #6264

SQLSQL

 • [ICKE-BAKÅTKOMPATIBEL ÄNDRING] Svarsobjekt som returneras från kommandona db och dw har ändrats:[BREAKING CHANGE] Changed response objects returned from db and dw commands:
  • Egenskapen serviceLevelObjective har bytt namn till currentServiceObjectiveNameRenamed serviceLevelObjective property to currentServiceObjectiveName
  • Egenskaperna currentServiceObjectiveId och requestedServiceObjectiveId har tagits bortRemoved currentServiceObjectiveId and requestedServiceObjectiveId properties
  • Egenskapen maxSizeBytes har ändrats så att den är ett heltal istället för en strängChanged maxSizeBytes property to be an integer value instead of a string
 • [ICKE-BAKÅTKOMPATIBEL ÄNDRING] Följande db- och dw-egenskaper har ändrats för att vara skrivskyddade:[BREAKING CHANGE] Changed the following db and dw properties to be read-only:
  • requestedServiceObjectiveName.requestedServiceObjectiveName. Använd parametern --service-objective eller ange egenskapen sku.name för att uppdateraTo update, use the --service-objective parameter or set the sku.name property
  • edition.edition. Använd parametern --edition eller ange egenskapen sku.tier för att uppdateraTo update, use the --edition parameter or set the sku.tier property
  • elasticPoolName.elasticPoolName. Använd parametern --elastic-pool eller ange egenskapen elasticPoolId för att uppdateraTo update, use the --elastic-pool parameter or set the elasticPoolId property
 • [ICKE-BAKÅTKOMPATIBEL ÄNDRING] Följande elastic-pool-egenskaper har ändrats för att vara skrivskyddade:[BREAKING CHANGE] Changed the following elastic-pool properties to be read-only:
  • edition.edition. Använd parametern --edition för att uppdateraTo update, use the --edition parameter
  • dtu.dtu. Använd parametern --capacity för att uppdateraTo update, use the --capacity parameter
  • databaseDtuMin.databaseDtuMin. Använd parametern --db-min-capacity för att uppdateraTo update, use the --db-min-capacity parameter
  • databaseDtuMax.databaseDtuMax. Använd parametern --db-max-capacity för att uppdateraTo update, use the --db-max-capacity parameter
 • Parametrarna --family och --capacity har lagts till i kommandona db, dw och elastic-pool.Added --family and --capacity parameters to db, dw, and elastic-pool commands.
 • Tabellformaterare har lagts till i kommandona db, dw och elastic-pool.Added table formatters to db, dw, and elastic-pool commands.

StorageStorage

 • Slutförare för argumentet --account-name har lagts tillAdded completer for --account-name argument
 • Problem med storage entity query har korrigeratsFixed problem with storage entity query

Virtuell datorVM

 • [ICKE-BAKÅTKOMPATIBEL ÄNDRING]--write-accelerator har tagits bort från vm create.[BREAKING CHANGE] Removed --write-accelerator from vm create. Samma support kan nås via vm update eller vm disk attachThe same support can be accessed through vm update or vm disk attach
 • Tilläggsavbildningen som matchar i [vm|vmss] extension har korrigeratsFixed extension image matching in [vm|vmss] extension
 • --boot-diagnostics-storage har lagts till i vm create för att avbilda startloggenAdded --boot-diagnostics-storage to vm create to capture boot log
 • --license-type har lagts till i [vm|vmss] updateAdded --license-type to [vm|vmss] update

7 maj, 2018May 7, 2018

Version 2.0.32Version 2.0.32

KärnaCore

 • Ett ohanterat undantag vid hämtning av hemligheter från ett huvudnamn för en tjänst med ett certifikat har korrigeratsFixed an unhandled exception when retrieving secrets from a service principal account with cert
 • Begränsat stöd för positionsargument har lagts tillAdded limited support for positional arguments
 • Ett problem har åtgärdats som gjorde att --query inte gick att använda med --ids.Fix issue where --query could not be used with --ids. #5591#5591
 • Pipingscenarier har förbättrats från kommandon när du använder --ids.Improved piping scenarios from commands when using --ids. Stöder -o tsv med en fråga som angetts eller -o json utan att en fråga angesSupports -o tsv with a query specified or -o json without specifying a query
 • Kommandoförslag vid fel om användarna har stavfel i sina kommandon har lagts tillAdded command suggestions on error if users have typo in their commands
 • Felmeddelande när användare skriver az '' har förbättratsImproved error when users type az ''
 • Stöd har lagts till för anpassade resurstyper för kommandomoduler och tilläggAdded support custom resource types for command modules and extensions

ACRACR

 • Skapandekommandon har lagts till i ACRAdded ACR Build commands
 • Felmeddelanden om att en resurs inte hittats har förbättratsImproved resource not found error messages
 • Prestanda vid skapande av resurs och felhantering har förbättratsImproved resource creation performance and error handling
 • ACR-inloggning i konsoler som inte är standard och WSL har förbättratsImproved acr login in non-standard consoles and WSL
 • Felmeddelanden om lagringsplatskommandon har förbättratsImproved repository commands error messages
 • Tabellkolumner och sortering har uppdateratsUpdated table columns and ordering

ACSACS

 • En varning om att az aks är en förhandsgranskningstjänst har lagts tillAdded warning that az aks is a preview service
 • Ett behörighetsproblem i aks install-connector när --aci-resource-group inte har angetts har korrigeratsFixed the permission issue in aks install-connector when --aci-resource-group is not specified

AMSAMS

 • Första utgåvan – Hantera Azure Media Services-resurserInitial release - Manage Azure Media Services resources

App ServiceAppservice

 • En bugg i webapp delete när --slot har angetts har korrigeratsFixed a bug in webapp delete when --slot is provided
 • --runtime-version har tagits bort från webapp auth updateRemoved --runtime-version from webapp auth update
 • Stöd för min_tls_version och https2.0 har lagts tillAdded support for min_tls_version & https2.0
 • Stöd för fler containrar har lagts tillAdded support for multicontainers

Batch AIBatch AI

 • batchai create cluster har ändrats för att respektera VM-prioriteten som konfigurerats i klustrets konfigurationsfilChanged batchai create cluster to respect vm priority configured in the cluster's configuration file

Cognitive ServicesCognitive Services

 • Ett stavfel i exemplet för cognitiveservices account create #5603 har korrigeratsFixed typo in example for cognitiveservices account create #5603

FörbrukningConsumption

 • Nya kommandon har lagts till för budget-APIAdded new commands for budget API

ContainerContainer

 • Krav för --registry-server för container create när en registerserver ingår i avbildningens namn har tagits bortRemoved requirement for --registry-server for container create when a registry server is included in the image name

Cosmos DBCosmos DB

 • Introduktion till VNET-stöd för Azure CLI – Cosmos-DBIntroducing VNET support for Azure CLI - Cosmos DB

DMSDMS

 • Första utgåvan – Lägger till stöd för migreringsscenariot SQL till Azure SQLInitial release - Adds support for the SQL to Azure SQL migration scenario

AnknytningExtension

 • En bugg där metadata för tillägg slutade att visas har korrigeratsFixed bug where extension metadata stopped being shown

InteraktivInteractive

 • Tillåt att interaktiva slutförare fungerar med positionsargumentAllow interactive completers to function with positional arguments
 • Mer användarvänliga utdata när användarna skriver "'More user-friendly output when users type ''
 • Slutföranden för parametrar utan någon hjälp har korrigeratsFixed completions for parameters with no help
 • Beskrivningar för kommandogrupper har korrigeratsFixed descriptions for command-groups

LabbLab

 • Regressioner från knack-konvertering har korrigeratsFixed regressions from knack conversion

NätverkNetwork

 • [ICKE-BAKÅTKOMPATIBEL ÄNDRING] Parametern --ids har tagits bort för:[BREAKING CHANGE] Removed the --ids parameter for:
  • express-route auth list
  • express-route peering list
  • nic ip-config list
  • nsg rule list
  • route-filter rule list
  • route-table route list
  • traffic-manager endpoint list

ProfilProfile

 • Identifiering av datakälla disk create har korrigeratsFixed disk create source detection
 • [ICKE-BAKÅTKOMPATIBEL ÄNDRING]--msi-port och --identity-port har tagits bort eftersom de inte används längre[BREAKING CHANGE] Removed --msi-port and --identity-port as they are no longer used
 • Stavfel i den korta sammanfattningen för account get-access-token har korrigeratsFixed typo in account get-access-token short summary

RedisRedis

 • redis patch-schedule patch-schedule show har gjorts inaktuell och ersatts av redis patch-schedule showDeprecated redis patch-schedule patch-schedule show in favor of redis patch-schedule show
 • redis list-all har gjorts inaktuell.Deprecated redis list-all. Den här funktionen har flyttats till redis listThis functionality has been folded into redis list
 • redis import-method har gjorts inaktuell och ersatts av redis importDeprecated redis import-method in favor of redis import
 • Stöd för --ids för en mängd kommandon har lagts tillAdded support for --ids to various commands

RollRole

 • [ICKE-BAKÅTKOMPATIBEL ÄNDRING] Inaktuella ad sp reset-credentials har tagits bort[BREAKING CHANGE] Removed deprecated ad sp reset-credentials

StorageStorage

 • Tillåt att SAS-token som är mål ska gälla som källa för blobkopia om SAS som är källa och kontonyckel inte har angettsAllow destination sas-token to apply to source for blob copy if source sas and account key are unspecified
 • --socket-timeout har gjorts tillgängligt för uppladdning och nedladdning av blobarExposed --socket-timeout for blob uploads and downloads
 • Behandla blobnamn som inleds med sökvägsavgränsare som relativa sökvägarTreat blob names that start with path separators as relative paths
 • Tillåt storage blob copy --source-sas med tecknet ”?” för första fråganAllow storage blob copy --source-sas with starting query char, '?'
 • storage entity query --marker har korrigerats för att acceptera en lista över nyckelvärdenFixed storage entity query --marker to accept list of key=values

Virtuell datorVM

 • En ogiltig identifieringslogik på ohanterad blob-URI har korrigeratsFixed an invalid detection logic on unmanaged blob uri
 • Stöd för diskkryptering har lagts till utan tjänstens huvudnamn som angetts av användareAdded support disk encryption w/o user provided service principals
 • [ICKE-BAKÅTKOMPATIBEL ÄNDRING] Använd inte ”ManagedIdentityExtension” på VM för MSI-support[BREAKING CHANGE] Do not use VM 'ManagedIdentityExtension' for MSI support
 • Stöd för borttagningsprincip för vmss har lagts tillAdded support for eviction policy to vmss
 • [bryta ändring] Borttaget --ids från:[BREAKING CHANGE] Removed --ids from:
  • vm extension list
  • vm secret list
  • vm unmanaged-disk list
  • vmss nic list
 • Stöd för Write Accelerator har lagts tillAdded write accelerator support
 • vmss perform-maintenance har lagts tillAdded vmss perform-maintenance
 • vm diagnostics set har korrigerats för att identifiera virtuella datorers OS-typ på ett tillförlitligt sättFixed vm diagnostics set to detect VM's OS type reliably
 • vm resize har ändrats för att kontrollera om den begärda storleken skiljer sig från den som har ställts in och uppdaterar endast vid ändringChanged vm resize to check if the requested size is different than currently set and update only on change

10 april 2018April 10, 2018

Version 2.0.31Version 2.0.31

ACRACR

 • Förbättrad felhantering av wincred-återställningImproved error handling of wincred fallback

ACSACS

 • SP som skapats i aks har ändrats för att vara giltiga i 5 årChanged aks created SPNs to be valid for 5 years

App ServiceAppservice

 • [BRYTA ÄNDRING]: Removed assign-identity [BREAKING CHANGE]: Removed assign-identity
 • Ett undantagsfel för icke-existerande planer för webbappar har korrigeratsFixed uncaught exception for nonexistant webapp plans

BatchAIBatchAI

 • Stöd har lagts till för API 2018-03-01Added support for 2018-03-01 API

  • Montering på jobbnivåJob level mounting
  • Miljövariabler med hemliga värdenEnvironment variables with secret values
  • Inställningar för prestandaräknarePerformance counters settings
  • Rapportering av linjesegment för specifika jobbReporting of job specific path segment
  • Stöd för undermappar i api för listfilerSupport for subfolders in list files api
  • Rapportering om användning och gränserUsage and limits reporting
  • Tillåt att ange cachelagringstyp för NFS-servrarAllow to specify caching type for NFS servers
  • Stöd för anpassade avbildningarSupport for custom images
  • Stöd för pyTorch-verktyg har lagts tillAdded pyTorch toolkit support
 • Kommandot job wait som gör det möjligt att vänta på att jobb slutförts och rapporterar slutkod för jobb har lagts tillAdded job wait command which allows to wait for the job completion and reports job exit code

 • Kommandot usage show för att visa en lista över aktuell resursanvändning i Batch AI och gränser för olika regioner har lagts tillAdded usage show command to list current Batch AI resources usage and limits for different regions

 • Nationella moln stödsNational clouds are supported

 • Kommandoradsargument för jobb för att montera filsystem på jobbnivån utöver konfigurationsfiler har lagts tillAdded job command line arguments to mount filesystems on the job level in addition to config files

 • Fler alternativ för att anpassa kluster har lagts till – VM-prioritet, undernät, inledande beräkning av noder för autoskalning av kluster, angivning av anpassade avbildningarAdded more options to customize clusters - vm priority, subnet, initial nodes count for auto-scale clusters, specifying custom image

 • Kommandoradsalternativ för att ange typ av cachelagring för NFS som hanteras av Batch AI har lagts tillAdded command line option to specify caching type for Batch AI managed NFS

 • Förenklad angivning av montering av filsystem i konfigurationsfiler.Simplified specifying mount filesystem in config files. Du kan nu utelämna autentiseringsuppgifter för Azure-filresurser och Azure-blob-containrar. CLI fyller i saknade autentiseringsuppgifter med hjälp av en lagringskontonyckel som tillhandahålls via kommandoradsparametrar eller som angetts via en miljövariabel eller genom att fråga nyckeln från Azure Storage (om lagringskontot tillhör den aktuella prenumerationen)Now you can omit credentials for Azure File Share and Azure Blob Containers - CLI will populate missing credentials using storage account key provided via command line parameters or specified via environment variable or will query the key from Azure Storage (if the storage account belongs to the current subscription)

 • Strömkommandon för jobbfiler slutförs nu automatiskt när jobbet är slutfört (lyckades, misslyckades, avslutades eller har tagits bort)Job file stream command now auto-completes when the job is completed (succeeded, failed, terminated or deleted)

 • Förbättrad table-utdata för show-åtgärderImproved table output for show operations

 • Alternativet --use-auto-storage för att skapa ett kluster har lagts till.Added --use-auto-storage option for cluster creation. Det här alternativet gör det enklare att hantera lagringskonton och montera Azure-filresurser och Azure-blob-containrar till klusterThis option make it simpler to manage storage accounts and mount Azure File Share and Azure Blob Containers to clusters

 • Alternativet --generate-ssh-keys för cluster create och file-server create har lagts tillAdded --generate-ssh-keys option to cluster create and file-server create

 • Funktion för att tillhandahålla uppgifter för inställning av noder via kommandoraden har lagts tillAdded ability to provide node setup task via command line

 • [ICKE-BAKÅTKOMPATIBEL ÄNDRING] Kommandona job stream-file och job list-files har flyttats till gruppen job file[BREAKING CHANGE] Moved job stream-file and job list-files commands under job file group

 • [ICKE-BAKÅTKOMPATIBEL ÄNDRING]--admin-user-name har bytt namn till --user-name i kommandot file-server create för att överensstämma med kommando cluster create[BREAKING CHANGE] Renamed --admin-user-name to --user-name in file-server create command to be consistent with cluster create command

FaktureringBilling

 • Kommandon för registreringskonton har lagts tillAdded enrollment account commands

FörbrukningConsumption

 • marketplace-kommandon har lagts tillAdded marketplace commands
 • [ICKE-BAKÅTKOMPATIBEL ÄNDRING]reservations summaries har bytt namn till reservation summary[BREAKING CHANGE] Renamed reservations summaries to reservation summary
 • [ICKE-BAKÅTKOMPATIBEL ÄNDRING]reservations details har bytt namn till reservation detail[BREAKING CHANGE] Renamed reservations details to reservation detail
 • [ICKE-BAKÅTKOMPATIBEL ÄNDRING] kortalternativen --reservation-order-id och --reservation-id för reservation-kommandon har tagits bort[BREAKING CHANGE] Removed --reservation-order-id and --reservation-id short options for reservation commands
 • [ICKE-BAKÅTKOMPATIBEL ÄNDRING] kortalternativen --grain för reservation summary-kommandon har tagits bort[BREAKING CHANGE] Removed --grain short options for reservation summary commands
 • [ICKE-BAKÅTKOMPATIBEL ÄNDRING] kortalternativen --include-meter-details för pricesheet-kommandon har tagits bort[BREAKING CHANGE] Removed --include-meter-details short options for pricesheet commands

ContainerContainer

 • Volym monterings parametrar för git lagrings platsen har lagts till --gitrepo-url --gitrepo-dir --gitrepo-revision``--gitrepo-mount-pathAdded git repo volume mount parameters --gitrepo-url --gitrepo-dir --gitrepo-revision and --gitrepo-mount-path
 • Fast #5926: az container exec fungerar inte när-container-Name har angettsFixed #5926: az container exec failing when --container-name specified

AnknytningExtension

 • Kontrollmeddelande för distribution har ändrats så att det är på felsökningsnivåChanged distribution check message to be debug-level

InteraktivInteractive

 • Slutföranden har ändrats så att de stoppas om okända kommandon användsChanged to stop completions upon unrecognized commands
 • Händelsehooks har lagts till innan och efter underträd för kommandon skapasAdded event hooks before and after command subtree is created
 • Kompletteringar för --ids-parametrar har lagts tillAdded completion for --ids parameters

NätverkNetwork

 • Fast #5936: application-gateway create taggar kunde inte val uppsättningFixed #5936: application-gateway create tags could not bet set
 • Argumentet --auth-certs för att bifoga autentiseringscertifikat för application-gateway http-settings [create|update] har lagts till.Added argument --auth-certs to attach authentication certificates for application-gateway http-settings [create|update]. #4910#4910
 • ddos-protection-kommandon för att skapa planer för DDoS-skydd har lagts tillAdded ddos-protection commands to create DDoS protection plans
 • Stöd för --ddos-protection-plan till vnet [create|update] för att associera ett virtuellt nätverk med en plan för DDoS-skydd har lagts tillAdded support for --ddos-protection-plan to vnet [create|update] to associate a VNet to a DDoS protection plan
 • Problem med --disable-bgp-route-propagation-flaggan i network route-table [create|update] har korrigeratsFixed issue with --disable-bgp-route-propagation flag in network route-table [create|update]
 • Dummy-argumenten --public-ip-address-type och --subnet-type för network lb [create|update] har tagits bortRemoved dummy arguments --public-ip-address-type and --subnet-type for network lb [create|update]
 • Stöd för TXT-poster med RFC 1035-escape-sekvenser till network dns zone [import|export] och network dns record-set txt add-record har lagts tillAdded support for TXT records with RFC 1035 escape sequences to network dns zone [import|export] and network dns record-set txt add-record

ProfilProfile

 • Stöd för klassiska Azure-konton i account list har lagts tillAdded support for Azure Classic accounts in account list
 • [bryta ändring] Borttagna --msi & --msi-port argument[BREAKING CHANGE] Removed --msi & --msi-port arguments

RDBMSRDBMS

 • Kommandot georestore har lagts tillAdded georestore command
 • Begränsning för lagringsstorlek från create-kommandot har tagits bortRemoved storage size restriction from create command

ResursResource

 • Stöd har lagts till för --metadata för policy definition createAdded support for --metadata to policy definition create
 • Stöd för --metadata, --set, --add och --remove för policy definition update har lagts tillAdded support for --metadata, --set, --add, --remove to policy definition update

SQLSQL

 • sql elastic-pool op list och sql elastic-pool op cancel har lagts tillAdded sql elastic-pool op list and sql elastic-pool op cancel

StorageStorage

 • Förbättrade felmeddelanden för felaktiga anslutningssträngarImproved error messages for malformed connection strings

Virtuell datorVM

 • Stöd för att konfigurera plattformens feldomänsantal till vmss create har lagts tillAdded support to configure platform fault domain count to vmss create
 • ph x="1" /> har ändrats till standardvärdet för standard-lastbalanserare för zonindelad skalningsuppsättning, stor skalningsuppsättning eller skalningsuppsättning där enskilda placeringsgrupper har blivit inaktiveradeChanged vmss create to default to Standard LB for zonal, large or single-placement-group disabled scale-set
 • [BRYTA ÄNDRING]: Removed vm assign-identity, vm remove-identity and vm format-secret` [BREAKING CHANGE]: Removed vm assign-identity, vm remove-identity and vm format-secret`
 • Stöd för SKU med offentlig IP har lagts till för vm createAdded support for Public-IP SKU to vm create
 • Argumenten --keyvault och --resource-group har lagts till för vm secret format för att ge stöd för scenarier där kommandot inte kan lösa valv-ID:t.Added --keyvault and --resource-group arguments to vm secret format to support scenarios where the command is unable to resolve the vault ID. #5718#5718
 • Bättre fel för [vm|vmss create] när en resursgrupps plats inte har stöd för zonerBetter errors for [vm|vmss create] when a resource group's location has no zone support

27 mars 2018March 27, 2018

Version 2.0.30Version 2.0.30

KärnaCore

 • Visa ett meddelande för tillägg som markerats som förhandsversion i hjälpenShow message for extensions marked as preview in help

ACSACS

 • Åtgärda verifieringsfel för SSL-certifikat för aks install-cli i Cloud ShellFix SSL certificate verification error for aks install-cli in Cloud Shell

App ServiceAppservice

 • Stöd för endast HTTPS för webapp update har lagts tillAdded HTTPS-only support to webapp update
 • Stöd har lagts till för platser för az webapp identity [assign|show] och az functionapp identity [assign|show]Added support for slots to az webapp identity [assign|show] and az functionapp identity [assign|show]

BackupBackup

 • Det nya kommandot az backup protection isenabled-for-vm har lagts till.Added new command az backup protection isenabled-for-vm. Det här kommandot kan användas för att kontrollera om en virtuell dator har säkerhetskopierats till något valv i prenumerationenThis command can be used to check if a VM is backed up by any vault in the subscription
 • Azure-objekt-ID för parametrarna --resource-group och --vault-name har aktiverats för följande kommandon:Enabled Azure object IDs for --resource-group and --vault-name parameters for the following commands:
  • backup container show
  • backup item set-policy
  • backup item show
  • backup job show
  • backup job stop
  • backup job wait
  • backup policy delete
  • backup policy get-default-for-vm
  • backup policy list-associated-items
  • backup policy set
  • backup policy show
  • backup protection backup-now
  • backup protection disable
  • backup protection enable-for-vm
  • backup recoverypoint show
  • backup restore files mount-rp
  • backup restore files unmount-rp
  • backup restore restore-disks
  • backup vault delete
  • backup vault show
 • --name-parametrarna har ändrats för att acceptera utdataformat från backup ... show-kommandonChanged --name parameters to accept the output format from backup ... show commands

ContainerContainer

 • Kommandot container exec har lagts till.Added container exec command. Kör kommandon i en container för en containergrupp som körsExecutes commands in a container for a running container group
 • Tillåt användning av tabellutdata för att skapa och uppdatera en containergruppAllow table output for creating and updating a container group

AnknytningExtension

 • Meddelande för extension add om tillägget är i förhandsversion har lagts tillAdded message for extension add if extension is in preview
 • extension list-available har ändrats för att visa fullständiga tilläggsdata med --show-detailsChanged extension list-available to show full extension data with --show-details
 • [ICKE-BAKÅTKOMPATIBEL ÄNDRING]extension list-available har ändrats för att som standard visa förenklade tilläggsdata[BREAKING CHANGE] Changed extension list-available to show simplified extension data by default

InteraktivInteractive

 • Kompletteringar har ändrats så att de aktiveras så snart tabellinläsningen för kommandon är klarChanged completions to activate as soon as command table loading is done
 • En bugg med parametern --style har korrigeratsFixed bug with using --style parameter
 • Interaktiv lexer har instansierats efter tabelldump för kommandon om det saknasInteractive lexer instantiated after command table dump if missing
 • Stöd för komplettering har förbättratsImproved completer support

LabbLab

 • Buggar med kommandot create environment har korrigeratsFixed bugs with create environment command

ÖvervakaMonitor

 • Stöd har lagts till för --top, --orderby och --namespace till metrics list #5785Added support for --top, --orderby and --namespace to metrics list #5785
 • Fast #4529: metrics list accepterar en blankstegsavgränsad lista över mått som ska hämtasFixed #4529: metrics list Accepts a space-separated list of metrics to retrieve
 • Stöd har lagts till för --namespace till metrics list-definitions #5785Added support for --namespace to metrics list-definitions #5785

NätverkNetwork

 • Stöd för privata DNS-zoner har lagts tillAdded support for Private DNS zones

ProfilProfile

 • Varning för --identity-port och --msi-port till login har lagts tillAdded warning for --identity-port and --msi-port to login

RDBMSRDBMS

 • Affärsmodell GA API version 2017-12-01 har lagts tillAdded business model GA API version 2017-12-01

ResursResource

 • [BRYTA ÄNDRING]: Changed provider operation [list|show] to not require --api-version [BREAKING CHANGE]: Changed provider operation [list|show] to not require --api-version

RollRole

 • Stöd för konfigurationer som kräver åtkomst och ursprungliga klienter till az ad app create har lagts tillAdded support for required access configurations and native clients to az ad app create
 • rbac-kommandon har ändrats för att returnera färre än 1000 ID:n på objektlösningarChanged rbac commands to return less than 1000 IDs on object resolution
 • ad sp credential [reset|list|delete]-kommandon för hantering av autentiseringsuppgifter har lagts tillAdded credential management commands ad sp credential [reset|list|delete]
 • [ICKE-BAKÅTKOMPATIBEL ÄNDRING] ”Egenskaper” har tagits bort från az role assignment [list|show]-utdata[BREAKING CHANGE] Removed 'properties' from az role assignment [list|show] output
 • Stöd har lagts till för dataActions och notDataActions, och behörigheter har lagts till för role definitionAdded support for dataActions and notDataActions permissions to role definition

StorageStorage

 • Ett problem som uppstod vid uppladdning av en fil med en storlek på mellan 195 GB och 200 GB har korrigeratsFixed issue when uploading file with size between 195GB and 200GB
 • #4049 har åtgärdats: problem med att lägga till blobuppladdningar som ignorerar villkorsparametrarFixed #4049: Problems with append blob uploads ignoring condition parameters

Virtuell datorVM

 • En varning för kommande icke-bakåtkompatibla ändringar för vmss create för uppsättningar med över 100 instanser har lagts tillAdded warning to vmss create for upcoming breaking changes for sets with 100+ instances
 • Elastiskt zonstöd för vm [snapshot|image] har lagts tillAdded zone resilient support to vm [snapshot|image]
 • Diskinstansvyn har ändrats för att rapportera bättre krypteringsstatusChanged disk instance view to report better encryption status
 • [ICKE-BAKÅTKOMPATIBEL ÄNDRING]vm extension delete har ändrats så att utdata inte längre returneras[BREAKING CHANGE] Changed vm extension delete to no longer return output

13 mars 2018March 13, 2018

Version 2.0.29Version 2.0.29

ACRACR

 • Stöd har lagts till för parametern --image i repository deleteAdded support for --image parameter to repository delete
 • Parametrarna --manifest och --tag har gjorts inaktuella för kommandot repository deleteDeprecated --manifest and --tag parameters of the repository delete command
 • Kommandot repository untag har lagts till för att ta bort en tagg utan att ta bort dataAdded repository untag command to remove a tag without deleting data

ACSACS

 • Kommandot aks upgrade-connector har lagts till för att uppgradera en befintlig anslutningsappAdded aks upgrade-connector command to upgrade an existing connector
 • Konfigurationsfilerna kubectl har ändrats för att en mer läsbar YAML ska användasChanged kubectl config files to use a more readable block-style YAML

AdvisorAdvisor

 • [ICKE-BAKÅTKOMPATIBEL ÄNDRING]advisor configuration get har bytt namn till advisor configuration list[BREAKING CHANGE] Renamed advisor configuration get to advisor configuration list
 • [ICKE-BAKÅTKOMPATIBEL ÄNDRING]advisor configuration set har bytt namn till advisor configuration update[BREAKING CHANGE] Renamed advisor configuration set to advisor configuration update
 • [bryta ändring] Bortadvisor recommendation generate[BREAKING CHANGE] Removed advisor recommendation generate
 • Parametern --refresh har lagts till i advisor recommendation listAdded --refresh parameter to advisor recommendation list
 • Kommandot advisor recommendation show har lagts tillAdded advisor recommendation show command

App ServiceAppservice

 • [webapp|functionapp] assign-identity har gjorts inaktuellDeprecated [webapp|functionapp] assign-identity
 • De hanterade identitetskommandona webapp identity [assign|show] och functionapp identity [assign|show] har lagts tillAdded managed identity commands webapp identity [assign|show] and functionapp identity [assign|show]

EventhubsEventhubs

 • Första utgåvanInitial release

AnknytningExtension

 • En kontroll har lagts till för att varna användaren om en använd distribution är annorlunda än den som är lagrad i paketkällfilen, eftersom detta kan leda till felAdded check to warn user if used distro is different then the one stored in package source file, as this may lead into errors

InteraktivInteractive

 • #5625 har åtgärdats: Historik kan sparas mellan olika sessionerFixed #5625: Persist history across different sessions
 • #3016 har åtgärdats: Historik registreras inte inom omfångetFixed #3016: History not recorded while in scope
 • #5688 har åtgärdats: Slutförda åtgärder visades inte om ett undantag påträffades under inläsningen av en kommandotabellFixed #5688: Completions did not appear if command table loading encountered an exception
 • Förloppsindikatorn har åtgärdats för långvariga åtgärderFixed progress meter for long running operations

ÖvervakaMonitor

 • Kommandona monitor autoscale-settings har gjorts inaktuellaDeprecated the monitor autoscale-settings commands
 • monitor autoscale-kommandon har lagts tillAdded monitor autoscale commands
 • monitor autoscale profile-kommandon har lagts tillAdded monitor autoscale profile commands
 • monitor autoscale rule-kommandon har lagts tillAdded monitor autoscale rule commands

NätverkNetwork

 • [bryta ändring] Parametern har tagits bort --tags frånroute-filter rule create[BREAKING CHANGE] Removed --tags parameter from route-filter rule create
 • Vissa felaktiga standardvärden för följande kommandon har tagits bort:Removed some erroneous default values for the following commands:
  • network express-route update
  • network nsg rule update
  • network public-ip update
  • traffic-manager profile update
  • network vnet-gateway update
 • Kommandona network watcher connection-monitor har lagts tillAdded network watcher connection-monitor commands`
 • Parametrarna --vnet och --subnet har lagts till i network watcher show-topologyAdded --vnet and --subnet parameters to network watcher show-topology

ProfilProfile

 • Parametern --msi har gjorts inaktuell för az loginDeprecated --msi parameter for az login
 • Parametern --identity har lagts till för az login för att ersätta --msiAdded --identity parameter for az login to replace --msi

RDBMSRDBMS

 • [FÖRHANDSVERSION] Har ändrats för att använda API-förhandsversionen 2017-12-01[PREVIEW] Changed to use the API 2017-12-01-preview

Service BusService Bus

 • Första utgåvanInitial release

StorageStorage

 • Fast #4971: storage blob copy stöder nu andra Azure-molnFixed #4971: storage blob copy now supports other Azure clouds
 • #5286 har åtgärdats: Batch-kommandona storage blob [delete-batch|download-batch|upload-batch] orsakar inte längre fel vid förhandsvillkorsfelFixed #5286: Batch commands storage blob [delete-batch|download-batch|upload-batch] no longer throw an error upon precondition failures

Virtuell datorVM

 • Stöd har lagts till för [vm|vmss] create för att koppla ohanterade datadiskar och konfigurera cacheminnenAdded support to [vm|vmss] create to attach unmanaged data disks and configure caching
 • [vm|vmss] assign-identity och [vm|vmss] remove-identity har gjorts inaktuellaDeprecated [vm|vmss] assign-identity and [vm|vmss] remove-identity
 • Kommandona vm identity [assign|remove|show] och vmss identity [assign|remove|show] har lagts till för att ersätta inaktuella kommandonAdded vm identity [assign|remove|show] and vmss identity [assign|remove|show] commands to replace deprecated commands
 • Standardprioriteten i vmss create har ändrats till IngenChanged default priority in vmss create to None

27 februari 2018February 27, 2018

Version 2.0.28Version 2.0.28

KärnaCore

 • #5184 har korrigerats: Installationsproblem för HomebrewFixed #5184: Homebrew install issue
 • Stöd för tilläggstelemetri med anpassade nycklar har lagts tillAdded support for extension telemetry with custom keys
 • HTTP-loggar för --debug har lagts tillAdded HTTP logging to --debug

ACSACS

 • Helm-diagrammet virtual-kubelet-for-aks för aks install-connector har ändrats så att det används som standardChanged to use the the virtual-kubelet-for-aks Helm chart for aks install-connector by default
 • Åtgärdat problem: Problem med otillräckliga behörigheter för tjänstens huvudnamn för att skapa ACI-containergruppFixed issue: Insuffient permission for service principals to create ACI container group issue
 • Parametrarna --aci-container-group, --location och --image-tag har lagts till i aks install-connectorAdded --aci-container-group, --location, and --image-tag parameters to aks install-connector
 • Utfasningsmeddelande har tagits bort från aks get-versionsRemoved deprecation notice from aks get-versions

App ServiceAppservice

 • Uppdateringar för ny SDK-version (azure-mgmt-web 0.35.0)Updates for new SDK version (azure-mgmt-web 0.35.0)
 • Fast #5538: Free rapporteras som ogiltig SKUFixed #5538: Free reported as invalid SKU

Cognitive ServicesCognitive Services

 • ”Meddelandet” när du skapar ett nytt Cognitive Services-konto har uppdateratsUpdated the 'notice' when creating a new Cognitive Services account

FörbrukningConsumption

 • Nya kommandon har lagts till för prisdokument-APIAdded new commands for pricesheet API
 • De befintliga formaten för användningsinformation och information om reservation har uppdateratsUpdated the existing Usage Details and Reservation Details formats

ContainerContainer

 • Argumenten --secrets och --secrets-mount-path har lagts till i container create för att använda hemligheter i ACIAdded --secrets and --secrets-mount-path arguments to container create to use secrets in ACI

NätverkNetwork

 • #5559 har åtgärdats: Klient saknas i network vnet-gateway vpn-client generateFixed #5559: Missing client in network vnet-gateway vpn-client generate

ResursResource

 • group deployment export har ändrats för att visa en delmall och felmeddelanden vid felChanged group deployment export to display a partial template and errors on failure

RollRole

 • role assignment list-changelogs har lagts till för att möjliggöra granskning av roller för tjänstens huvudnamnAdded role assignment list-changelogs to allow auditing of service principal roles

SQLSQL

 • Stöd för zonredundans har lagts till för databaser och elastiska pooler vid skapande och uppdateringAdded zone redundancy support for databases and elastic pools on creation and update

StorageStorage

 • Stöd för att ange mål-sökväg/prefix för storage blob [upload-batch|download-batch] har lagts tillEnabled specifying destination-path/prefix for storage blob [upload-batch|download-batch]

Virtuell datorVM

 • Stöd för att koppla/koppla från diskar på en enda VMSS-instans har lagts tillAdded suport for attaching/detatching disks on a single VMSS instance

13 februari 2018February 13, 2018

Version 2.0.27Version 2.0.27

KärnaCore

 • Autentiseringen har ändrats till nyckel för både prenumerations-ID och namn för MSI-inloggningenChanged authentication to key on both subscription ID and name on MSI login

ACSACS

 • [ICKE-BAKÅTKOMPATIBEL ÄNDRING]aks get-versions har bytt namn till aks get-upgrades för att göra det tydligare[BREAKING CHANGE] Renamed aks get-versions to aks get-upgrades in the interest of accuracy
 • aks get-versions har ändrats för att visa Kubernetes-versioner som är tillgängliga för aks createChanged aks get-versions to show Kubernetes versions available for aks create
 • aks create-standardvärden har ändrats för att låta servern välja version av KubernetesChanged aks create defaults to letting the server choose the version of Kubernetes
 • Hjälpmeddelanden som hänvisar till tjänstens huvudnamn som genererats av AKS har uppdateratsUpdated help messages referring to the service principal generated by AKS
 • Nodstorlekar som är standard för aks create har ändrats från "Standard_D1_v2" till "Standard_DS1_v2"Changed default node sizes for aks create from "Standard_D1_v2" to "Standard_DS1_v2"
 • Tillförlitligheten har förbättrats för att hitta instrumentpanelen för az aks browseImproved reliability when locating the dashboard pod for az aks browse
 • aks get-credentials har åtgärdats för att hantera Unicode-fel vid inläsning av Kubernetes konfigurationsfilerFixed aks get-credentials to handle Unicode errors when loading Kubernetes configuration files
 • Ett meddelande för az aks install-cli har lagts till för att få hjälp med kubectl i $PATHAdded a message to az aks install-cli to help get kubectl in $PATH

App ServiceAppservice

 • Problem har åtgärdats där webapp [backup|restore] misslyckades på grund av en null-referensFixed issue where webapp [backup|restore] failed because of a null reference
 • Stöd för standard-apptjänstplaner via az configure --defaults appserviceplan=my-asp har lagts tillAdded support for default app service plans through az configure --defaults appserviceplan=my-asp

CDNCDN

 • cdn custom-domain [enable-https|disable-https]-kommandon har lagts tillAdded cdn custom-domain [enable-https|disable-https] commands

ContainerContainer

 • --follow-alternativ för az container logs för direktuppspelningsloggar har lagts tillAdded --follow option to az container logs for streaming logs
 • container attach-kommando som bifogar lokala standard-utdata och felströmmar till en container i en containergrupp har lagts tillAdded container attach command that attaches local standard output and error streams to a container in a container group

CosmosDBCosmosDB

 • Stöd har lagts till för att konfigurera funktionerAdded support for setting capabilities

AnknytningExtension

 • Stöd för --pip-proxy-parameter för az extension [add|update]-kommandon har lagts tillAdded support for --pip-proxy parameter to az extension [add|update] commands
 • Stöd för --pip-extra-index-urls-argument för az extension [add|update]-kommandon har lagts tillAdded support for --pip-extra-index-urls argument to az extension [add|update] commands

FeedbackFeedback

 • Tilläggsinformation för telemetridata har lagts tillAdded extension information to telemetry data

InteraktivInteractive

 • Problem har åtgärdats där användaren uppmanades att logga in vid användning av interaktivt läge i Cloud ShellFixed issue where user is prompted to login when using interactive mode in Cloud Shell
 • Regression med saknade kompletteringar för parametrar har åtgärdatsFixed regression with missing parameter completions

IoTIoT

 • Problem har åtgärdats där iot dps access policy [create|update] returnerade ett "Kunde inte hittas"-fel även när processen lyckadesFixed issue where iot dps access policy [create|update] would return a 'not found' error on success
 • Problem har åtgärdats där iot dps linked-hub [create|update] returnerade ett "Kunde inte hittas"-fel även när processen lyckadesFixed issue where iot dps linked-hub [create|update] would return a 'not found' error on success
 • --no-wait-stöd har lagts till för iot dps access policy [create|update] och iot dps linked-hub [create|update]Added --no-wait support to iot dps access policy [create|update] and iot dps linked-hub [create|update]
 • iot hub create har ändrats för att tillåta att du anger antalet partitionerChanged iot hub create to allow specifying the number of partitions

ÖvervakaMonitor

 • Kommandot az monitor log-profiles create har åtgärdatsFixed az monitor log-profiles create command

NätverkNetwork

 • Alternativet --tags har korrigerats för följande kommandon:Fixed the --tags option for the following commands:
  • network public-ip create
  • network lb create
  • network local-gateway create
  • network nic create
  • network vnet-gateway create
  • network vpn-connection create

ProfilProfile

 • az login har aktiverats från interaktivt lägeEnabled az login in from interactive mode

ResursResource

 • feature show har lagts tillAdded back feature show

RollRole

 • Argumentet --available-to-other-tenants har lagts till för ad app updateAdded --available-to-other-tenants argument to ad app update

SQLSQL

 • sql server dns-alias-kommandon har lagts tillAdded sql server dns-alias commands
 • sql db rename har lagts tillAdded sql db rename
 • Stöd för --ids-argumentet för alla SQL-kommandon har lagts tillAdded support for the --ids argument to all sql commands

StorageStorage

 • Kommandona storage blob service-properties delete-policy och storage blob undelete har lagts till för att aktivera mjuk borttagningAdded storage blob service-properties delete-policy and storage blob undelete commands to enable soft-delete

Virtuell datorVM

 • En krasch som inträffade när VM-krypteringen inte kunde initieras helt har åtgärdatsFixed a crash when VM encryption may not be fully initialized
 • ID har lagts till för huvudnamnets utdata när du aktiverar MSIAdded principal ID output on enabling MSI
 • Åtgärdade vm boot-diagnostics get-boot-logFixed vm boot-diagnostics get-boot-log

31 januari 2018January 31, 2018

Version 2.0.26Version 2.0.26

KärnaCore

 • Stöd har lagts till för att hämta rådatatoken i MSI-kontextenAdded support raw token retrival in MSI context
 • En sträng för avsökningsindikatorn vid slutföring av LRO på Windows cmd.exe har tagits bortRemoved polling indicator string after finishing LRO on Windows cmd.exe
 • En varning som visas när du använder en konfigurerad standard som har ändrats till en post på INFO-nivå har lagts till.Added a warning that appears when using a configured default has been changed to an INFO level entry. Använd --verbose för att seUse --verbose to see
 • Lägga till en förloppsindikator för väntekommandonAdd a progress indicator for wait commands

ACSACS

 • Argumentet --disable-browser har förtydligatsClarified --disable-browser argument
 • Tabbifyllning för --vm-size-argument har förbättratsImproved tab completion for --vm-size arguments

App ServiceAppservice

 • Åtgärdade webapp log [tail|download]Fixed webapp log [tail|download]
 • Kontrollen kind har tagits bort för webbappar och funktionerRemoved the kind check on webapps and functions

CDNCDN

 • Problem med klient som saknades har åtgärdats med cdn custom-domain createFixed missing client issue with cdn custom-domain create

CosmosDBCosmosDB

 • Parameterbeskrivningen för redundansprinciper har korrigeratsFixed parameter description for failover policies

InteraktivInteractive

 • Problem där kompletteringar för kommandoalternativ inte längre visades har åtgärdatsFixed issue where command option completions no longer appeared

NätverkNetwork

 • Skydd för --cert-password till application-gateway create har lagts tillAdded protection for --cert-password to application-gateway create
 • Problem med application-gateway update där --sku felaktigt applicerade ett standardvärde har åtgärdatsFixed issue with application-gateway update where --sku erroneously applied a default value
 • Skydd för --shared-key till --authorization-key har lagts till i vpn-connection createAdded protection for --shared-key and --authorization-key to vpn-connection create
 • Problem med klient som saknades har åtgärdats med asg createFixed missing client issue with asg create
 • Parametern --file-name / -f har lagts till för exporterade namn till dns zone exportAdded --file-name / -f parameter for exported names to dns zone export
 • Följande problem med dns zone export har åtgärdats:Fixed the following issues with dns zone export:
  • Problemet där långa TXT-poster exporterades felaktigt har åtgärdatsFixed issue where long TXT records were incorrectly exported
  • Problemet där citerade TXT-poster exporterades felaktigt utan citattecken med omvänt snedstreck framför har åtgärdatsFixed issue where quoted TXT records were incorrectly exported without escaped quotes
 • Problemet där vissa poster importerades två gånger med dns zone import har åtgärdatsFixed issue where certain records were imported twice with dns zone import
 • Kommandona vnet-gateway root-cert och vnet-gateway revoked-cert har återställtsRestored vnet-gateway root-cert and vnet-gateway revoked-cert commands

ProfilProfile

 • get-access-token har åtgärdats för att fungera i en virtuell dator med en identitetFixed get-access-token to work inside a VM with identity

ResursResource

 • Bugg i deployment [create|validate] där en varning visades felaktigt när "type"-mallfältet innehöll värden i versaler har åtgärdatsFixed bug with deployment [create|validate] where warning was incorrectly displayed when a template 'type' field contained uppercase values

StorageStorage

 • Problem med att migrera Storage V1-konton till Storage V2 har åtgärdatsFixed issue with migrating Storage V1 accounts to Storage V2
 • Förloppsrapportering har lagts till för alla kommandon som används för att ladda upp eller ladda nedAdded progress reporting for all upload/download commands
 • Bugg som förhindrade arg-alternativet "-n" med storage account check-name har åtgärdatsFixed bug preventing "-n" arg option with storage account check-name
 • En ögonblicksbildkolumn för tabellutdata har lagts till för blob [list|show]Added 'snapshot' column to table output for blob [list|show]
 • Buggar med olika parametrar som var tvungna att tolkas som ints har åtgärdatsFixed bugs with various parameters that needed to be parsed as ints

Virtuell datorVM

 • Kommandot vm image accept-terms har lagts till för att göra det möjligt att skapa virtuella datorer från avbildningar till ytterligare avgifterAdded vm image accept-terms command to allow creating VMs from images with additional charges
 • [vm|vmss create] har åtgärdats så att kommandon kan köras genom proxy med osignerade certifikatFixed [vm|vmss create] to ensure commands can run under proxy with unsigned certificates
 • [FÖRHANDSVERSION] Stöd har lagts till för "låg" prioritet till VMSS[PREVIEW] Added support for "low" priority to VMSS
 • Skydd för --admin-password till [vm|vmss] create har lagts tillAdded protection for --admin-password to [vm|vmss] create

17 januari 2018January 17, 2018

Version 2.0.25Version 2.0.25

ACRACR

 • ACR-inloggningsåterställning för fel med Windows-autentiseringsuppgifter har lagts tillAdded acr login fallback on Windows credential errors
 • Registerloggar har aktiveratsEnabled registry logs

ACSACS

 • Kommandot get-credentials har åtgärdatsFixed get-credentials command
 • Krav för SPN-roll har tagits bortRemoved SPN role requirement

App ServiceAppservice

 • Bugg med config ssl upload där hosting_environment_profile var null har åtgärdatsFixed bug with config ssl upload where hosting_environment_profile was null
 • Stöd har lagts till för anpassade webbadresser för browseAdded support for custom URLs to browse
 • Platsstöd har åtgärdats för log tailFixed slot support for log tail

BackupBackup

 • Alternativet --container-name för backup item list har ändrats så att det är valfrittChanged --container-name option of backup item list to be optional
 • Alternativ för lagringskonton har lagts till i backup restore restore-disksAdded storage account options to backup restore restore-disks
 • Platsincheckning i backup protection enable-for-vm har åtgärdats till skiftlägesokänsligtFixed location check in backup protection enable-for-vm to be case insensitive
 • Problem där kommandon misslyckades på grund av ett ogiltigt containernamn har åtgärdatsFixed issue where commands failed with an invalid container name
 • backup item list har ändrats så att Hälsostatus ingår som standardChanged backup item list to include 'Health Status' by default

BatchBatch

 • batch login har ändrats så att information om autentiseringsuppgifter returnerasChanged batch login to return authentication details

MolnetCloud

 • Slutpunkter krävs inte längre när du anger --profile i ett molnChanged to not require endpoints when setting --profile on a cloud

FörbrukningConsumption

 • Nya kommandon för reservationer har lagts till: consumption reservations summaries ochconsumption reservations detailsAdded new commands for reservations: consumption reservations summaries and consumption reservations details

Event GridEvent Grid

 • [ICKE-BAKÅTKOMPATIBEL ÄNDRING] Kommandona az eventgrid topic event-subscription har flyttats till eventgrid event-subscription[BREAKING CHANGE] Moved the az eventgrid topic event-subscription commands to eventgrid event-subscription
 • [ICKE-BAKÅTKOMPATIBEL ÄNDRING] Kommandona az eventgrid resource event-subscription har flyttats till eventgrid event-subscription[BREAKING CHANGE] Moved the az eventgrid resource event-subscription commands to eventgrid event-subscription
 • [ICKE-BAKÅTKOMPATIBEL ÄNDRING] Kommandot eventgrid event-subscription show-endpoint-url har tagits bort.[BREAKING CHANGE] Removed the eventgrid event-subscription show-endpoint-url command. Använd eventgrid event-subscription show --include-full-endpoint-url iställetUse eventgrid event-subscription show --include-full-endpoint-url instead
 • Kommandot eventgrid topic update har lagts tillAdded command eventgrid topic update
 • Kommandot eventgrid event-subscription update har lagts tillAdded command eventgrid event-subscription update
 • Parametern --ids har lagts till för eventgrid topic-kommandonAdded --ids parameter for eventgrid topic commands
 • Stöd för tabbifyllning för avsnittsnamn har lagts tillAdded tab completion support for topic names

InteraktivInteractive

 • Ett problem där interaktivt läge inte fungerade med Python 2.x har åtgärdatsFixed issue where interactive mode did not work with Python 2.x
 • Fel vid start har åtgärdatsFixed errors on startup
 • Problem där vissa kommandon inte kördes i interaktivt läge har åtgärdatsFixed issue with some commands not running in interactive mode

IoTIoT

 • Stöd för enhetsetableringstjänst har lagts tillAdded support for device provisioning service
 • Utfasningsmeddelanden i kommandon och kommandohjälp har lagts tillAdded deprecation messages in commands and command help
 • IoT-kontroll för att informera användare om IoT-tillägget har lagts tillAdded IoT check to inform users of the IoT Extension

ÖvervakaMonitor

 • Stöd för flera diagnostikinställningar har lagts tillAdded multi-diagnostic setting support. Parametern --name krävs nu för az monitor diagnostic-settings createThe --name parameter is now required for az monitor diagnostic-settings create
 • Kommandot monitor diagnostic-settings categories har lagts till för att hämta diagnostikinställningskategorinAdded command monitor diagnostic-settings categories to get diagnostic settings category

NätverkNetwork

 • Ett problem som uppstod vid försök att ändra till eller från aktivt standby-läge med vnet-gateway update har åtgärdatsFixed issue when trying to change to/from active-standby mode with vnet-gateway update
 • Stöd för HTTP2 för application-gateway [create|update] har lagts tillAdded support for HTTP2 to application-gateway [create|update]

ProfilProfile

 • Stöd för inloggning med användartilldelade identiteter har lagts tillAdded support for login with user assigned identities

RollRole

 • Argumentet --assignee-object-id till role assignment create för att kringgå diagramfråga har lagts tillAdded --assignee-object-id argument to role assignment create to bypass graph query

Service FabricService Fabric

 • Detaljerade fel till verifieringssvar när du skapar kluster har lagts tillAdded detailed errors to validation response when creating cluster
 • Problem med klient som saknades har åtgärdats med flera kommandonFixed missing client issue with several commands

Virtuell datorVM

 • [FÖRHANDSVERSION] Stöd mellan zoner för vmss[PREVIEW] Cross-zone support for vmss
 • [ICKE-BAKÅTKOMPATIBEL ÄNDRING] Standardinställningen för den enskilda zonen vmss har ändrats till ”standard” för lastbalanserare[BREAKING CHANGE] Changed single-zone vmss default to "Standard" load balancer
 • [ICKE-BAKÅTKOMPATIBEL ÄNDRING]externalIdentities har ändrats till userAssignedIdentities för EMSI[BREAKING CHANGE] Changed externalIdentities to userAssignedIdentities for EMSI
 • [FÖRHANDSVERSION] Stöd har lagts till för växling mellan OS-diskar[PREVIEW] Added support for OS disk swap
 • Stöd har lagts till för användning av VM-avbildningar från andra prenumerationerAdded support for using VM images from other subscriptions
 • Argumenten --plan-name, --plan-product, --plan-promotion-code och --plan-publisher har lagts till för [vm|vmss] createAdded --plan-name, --plan-product, --plan-promotion-code and --plan-publisher arguments to [vm|vmss] create
 • Problem med [vm|vmss] create har åtgärdatsFixed error issues with [vm|vmss] create
 • För hög resursanvändning som orsakades av vm image list --all har åtgärdatsFixed excessive resource usage caused by vm image list --all

19 december 2017December 19, 2017

Version 2.0.23Version 2.0.23

 • Stöd för inloggning med användartilldelade identiteter har lagts tillAdded support for login with user assigned identities

ContainerContainer

 • Åtgärdade felaktig ordning för parametrar för containerloggarFixed incorrect order of parameters for container logs

NätverkNetwork

 • Argumentet --disable-bgp-route-propagation har lagts till för route-table [create|update]Added --disable-bgp-route-propagation argument to route-table [create|update]
 • Argumentet --ip-tags har lagts till för public-ip [create|update]Added --ip-tags argument to public-ip [create|update]

StorageStorage

 • Stöd har lagts till för lagring V2Added support for storage V2

Virtuell datorVM

 • [FÖRHANDSVERSION] Ökad stöd för användartilldelade identiteter för virtuella datorer och VMSS[PREVIEW] Added support for user-assigned identities for VMs and VMSSes

5 december 2017December 5, 2017

Version 2.0.22Version 2.0.22

 • az component kommandon har tagits bort.Removed az component commands. Använd az extension iställetUse az extension instead

KärnaCore

 • AZURE_US_GOV_CLOUD AAD-utfärdarslutpunkten har ändrats från login.microsoftonline.com till login.microsoftonline.usModified the AZURE_US_GOV_CLOUD AAD authority endpoint from login.microsoftonline.com to login.microsoftonline.us
 • Felet med att telemetri kontinuerligt skickades på nytt har åtgärdatsFixed issue where telemetry would continuously resend

ACSACS

 • Kommandona aks install-connector och aks remove-connector har lagts tillAdded aks install-connector and aks remove-connector commands
 • Förbättrad felrapportering för acs createImproved error reporting for acs create
 • Användning av aks get-credentials -f utan fullständig sökväg har åtgärdatsFixed usage of aks get-credentials -f without fully-qualified path

AdvisorAdvisor

 • Första utgåvanInitial release

App ServiceAppservice

 • Skapande av certifikatnamn med webapp config ssl upload har åtgärdatsFixed cert name generation with webapp config ssl upload
 • webapp [list|show] och functionapp [list|show] har åtgärdats för att visa rätt apparFixed webapp [list|show] and functionapp [list|show] to display correct apps
 • Standardvärde har lagts till för WEBSITE_NODE_DEFAULT_VERSIONAdded default value for WEBSITE_NODE_DEFAULT_VERSION

FörbrukningConsumption

 • Stöd för API-versionen 2017-11-30 har lagts tillAded support for API version 2017-11-30

ContainerContainer

 • Regression till standardportar har åtgärdatsFixed default ports regression

ÖvervakaMonitor

 • Flerdimensionellt stöd för måttkommandon har lagts tillAdded multi-dimension support to metrics command

ResursResource

 • Argumentet --include-response-body har lagts till för resource showAdded --include-response-body argument to resource show

RollRole

 • Visning av standardtilldelningar för "klassiska" administratörer till role assignment list har lagts tillAdded display of default assignments for "classic" administraors to role assignment list
 • Stöd har lagts till för ad sp reset-credentials för att lägga till autentiseringsuppgifter istället för att skriva överAdded suport to ad sp reset-credentials for adding credentials instead of overwriting
 • Förbättrad felrapportering för ad sp create-for-rbacImproved error reporting for ad sp create-for-rbac

SQLSQL

 • Kommandona sql db list-usages och sql db show-usage har lagts tillAdded sql db list-usages and sql db show-usage commands
 • Kommandona sql server conn-policy show och sql server conn-policy update har lagts tillAdded sql server conn-policy show and sql server conn-policy update commands

Virtuell datorVM

 • Zoninformation har lagts till i az vm list-skusAdded zone information to az vm list-skus

14 november 2017November 14, 2017

Version 2.0.21Version 2.0.21

ACRACR

 • Stöd för att skapa webhooks i replikeringsregioner har lagts tillAdded support for creating webhooks in replication regions

ACSACS

 • Alla ”agent” till ”nod” har ändrats i AKSChanged all wording of "agent" to "node" in AKS
 • Föråldrat --orchestrator-release-alternativ för acs createDeprecated --orchestrator-release option for acs create
 • Standardstorleken för virtuella datorer för AKS till Standard_D1_v2 har ändratsChanged default VM size for AKS to Standard_D1_v2
 • Åtgärdade az aks browse i WindowsFixed az aks browse on Windows
 • Åtgärdade az aks get-credentials i WindowsFixed az aks get-credentials on Windows

App ServiceAppservice

 • Distributionskälla config-zip för webappar och funktionsappar har lagts tillAdded deployment source config-zip for webapps and function apps
 • --docker-container-logging-alternativ till az webapp log config har lagts tillAdded --docker-container-logging option to az webapp log config
 • Alternativet storage från parametern --web-server-logging av az webapp log config har tagits bortRemoved the storage option from the parameter --web-server-logging of az webapp log config
 • Förbättrade felmeddelanden för deployment user setImproved error messages for deployment user set
 • Stöd för att skapa Linux-funktionsappar har lagts tillAdded support for creating Linux function apps
 • Åtgärdade list-locationsFixed list-locations

BatchBatch

 • En bugg har åtgärdats i kommandot för skapande av pool när ett resurs-ID användes med flaggan --imageFixed bug in pool create command when a resource ID was used with the --image flag

BatchaiBatchai

 • Ett kort alternativ har lagts till, -s, för --vm-size VM-storlek i kommandot file-server createAdded short option, -s, for --vm-size when providing VM size in file-server create command
 • Kontonamn och nyckelargument har lagts till för cluster create-parametrarAdded storage account name and key arguments to cluster create parameters
 • Dokumentation har skapats för job list-files och job stream-fileFixed documentation for job list-files and job stream-file
 • Ett kort alternativ har lagts till, -r, för --cluster-name när klusternamn anges med kommandot job createAdded short option, -r, for --cluster-name when providing cluster name in job create command

MolnetCloud

 • cloud [register|update] har ändrats för att förhindra att moln registreras som saknar slutpunkter som krävsChanged cloud [register|update] to prevent registering clouds that have missing required endpoints

ContainerContainer

 • Stöd för att öppna flera portar har lagts tillAdded support to open multiple ports
 • Princip för omstart av containergrupp har lagts tillAdded container group restart policy
 • Stöd för att montera Azure-filresurs som volym har lagts tillAdded support to mount Azure File share as a volume
 • Hjälpdokument har uppdateratsUpdated helper docs

Data Lake AnalyticsData Lake Analytics

 • [job|account] list har ändrats för att ge mer kortfattad informationChanged [job|account] list to return more concise information

Data Lake StoreData Lake Store

 • account list har ändrats för att ge mer kortfattad informationChanged account list to return more concise information

AnknytningExtension

 • extension list-available har lagts till för att tillåta lista över officiella Microsoft-tilläggAdded extension list-available to allow listing official Microsoft extensions
 • --name har lagts till för extension [add|update] för att tillåta installation av tillägg via namnAdded --name to extension [add|update] to allow installing extensions by name

IoTIoT

 • Stöd för certifikatutfärdare (CA) och certifikatkedjor har lagts tillAdded support for certificate authorities (CA) and certificate chains

ÖvervakaMonitor

 • activity-log alert-kommandon har lagts tillAdded activity-log alert commands

NätverkNetwork

 • Stöd för CAA DNS-poster har lagts tillAdded support for CAA DNS records
 • Problem där slutpunkter inte kunde uppdateras med traffic-manager profile update har åtgärdatsFixed issue where endpoints could not be updated with traffic-manager profile update
 • Problem där vnet update --dns-servers inte fungerade beroende på hur VNET skapades har åtgärdatsFixed issue where vnet update --dns-servers didn't work depending on how the VNET was created
 • Problem där relativa DNS-namn hade importerats felaktigt av dns zone import har åtgärdatsFixed issue where relative DNS names were incorrectly imported by dns zone import

ReservationerReservations

 • Inledande förhandsversionInitial preview release

ResursResource

 • Stöd för resurs-ID till parametern --resource och lås på resursnivå har lagts tillAdded support for resource IDs to --resource parameter and resource-level locks

SQLSQL

 • Parametern --ignore-missing-vnet-service-endpoint har lagts till i sql server vnet-rule [create|update]Added --ignore-missing-vnet-service-endpoint parameter to sql server vnet-rule [create|update]

StorageStorage

 • storage account create har ändrats för att använda SKU Standard_RAGRS som standardChanged storage account create to use SKU Standard_RAGRS as default
 • Buggar när fil-/blob-namn som innehåller icke-ASCII-tecken hanteras har åtgärdatsFixed bugs when dealing with file/blob names that include non-ascii chars
 • Bugg som förhindrade användning av --source-uri med storage [blob|file] copy start-batch har åtgärdatsFixed bug that prevented using --source-uri with storage [blob|file] copy start-batch
 • Kommandon för blob och borttagning av flera objekt med storage [blob|file] delete-batch har lagts tillAdded commands to glob and delete multiple objects with storage [blob|file] delete-batch
 • Problem vid aktivering av mått med storage metrics update har åtgärdatsFixed issue when enabling metrics with storage metrics update
 • Problem med filer över 200 GB vid användning av storage blob upload-batch har åtgärdatsFixed issue with files over 200GB when using storage blob upload-batch
 • Problem där --bypass och --default-action ignorerades av storage account [create|update] har åtgärdatsFixed issue where --bypass and --default-action were ignored by storage account [create|update]

Virtuell datorVM

 • En bugg med vmss create som förhindrade användning med storleksnivån Basic har åtgärdatsFixed a bug with vmss create that prevented using the Basic size tier
 • --plan argument till [vm|vmss] create för anpassade avbildningar med faktureringsinformation har lagts tillAdded --plan arguments to [vm|vmss] create for custom images with billing information
 • Kommandona vm secret [add|remove|list] har lagts tillAdded vm secret [add|remove|list]` commands
 • vm format-secret har bytt namn till vm secret formatRenamed vm format-secret to vm secret format
 • Argumentet --encrypt format har lagts till för vm encryption enableAdded --encrypt format argument to vm encryption enable

24 oktober 2017October 24, 2017

Version 2.0.20Version 2.0.20

KärnaCore

 • 2017-03-09-profile har uppdaterats för att använda MGMT_STORAGE, API-version 2016-01-01Updated 2017-03-09-profile to consume MGMT_STORAGE API version 2016-01-01

ACRACR

 • Resurshanteringen har uppdaterats för att peka på API-version 2017-10-01Updated resource management to point to 2017-10-01 API version
 • SKU:n för BYOS ("bring your own storage") har ändrats till klassiskChanged 'bring your own storage' SKU to Classic
 • Register-SKU:erna har bytt namn till Basic, Standard och PremiumRenamed registry SKUs to Basic, Standard, and Premium

ACSACS

 • [FÖRHANDSVERSION] az aks-kommandon har lagts till[PREVIEW] Added az aks commands
 • Kubernetes get-credentials har åtgärdatsFixed kubernetes get-credentials

App ServiceAppservice

 • Problem med att nedladdade webapp-loggar kunde vara ogiltiga har åtgärdatsFixed issue where downloaded webapp logs may be invalid

KomponentComponent

 • Ett tydligare utfasningsmeddelande har lagts till för alla installationsprogram och bekräftelsefrågorAdded clearer deprecation message for all installers and confirmation prompt

ÖvervakaMonitor

 • action-group-kommandon har lagts tillAdded action-group commands

ResursResource

 • Inkompatibilitet med den senaste versionen av msrest-beroende i group export har åtgärdatsFixed incompatibility with most recent version of msrest dependency in group export
 • policy assignment create har åtgärdats så att det fungerar med inbyggda principdefinitioner och principuppsättningsdefinitionerFixed policy assignment create to work with built in policy definitions and policy set definitions

Virtuell datorVM

 • Argumentet --accelerated-networking har lagts till för vmss createAdded --accelerated-networking argument to vmss create

9 oktober 2017October 9, 2017

Version 2.0.19Version 2.0.19

KärnaCore

 • Hantering av URL:er för ADFS-utfärdare med ett avslutande snedstreck till Azure Stack har lagts tillAdded handling of ADFS authority URLs with a trailing slash to Azure Stack

App ServiceAppservice

 • Generisk uppdatering med nytt kommando webapp update har lagts tillAdded generic update with new command webapp update

BatchBatch

 • Har uppdaterats till Batch SDK 4.0.0Updated to Batch SDK 4.0.0
 • Alternativet --image har uppdaterats för att VirtualMachineConfiguration ska ha stöd för ARM-avbildningsreferenser utöver publish:offer:sku:versionUpdated --image option of VirtualMachineConfiguration to support ARM image references in addition to publish:offer:sku:version
 • Stöd för den nya CLI-tilläggsmodellen för kommandon för batchtillägg har lagts tillAdded support for the new CLI extension model for Batch Extensions commands
 • Batch-stöd från komponentmodellen har tagits bortRemoved Batch support from the component model

BatchaiBatchai

 • Första versionen av Batch AI-modulenInitial release of Batch AI module

KeyVaultKeyvault

 • Autentiseringsproblem med Key Vault har åtgärdats vid användning av ADFS på Azure Stack.Fixed Key Vault authentication issue when using ADFS on Azure Stack. (#4448)(#4448)

NätverkNetwork

 • Argumentet --server för application-gateway address-pool create har ändrats så att det är frivilligt, vilket möjliggör tomma adresspoolerChanged --server argument of application-gateway address-pool create to be optional, allowing for empty address pools
 • traffic-manager har uppdaterats så att de senaste funktionerna stödsUpdated traffic-manager to support latest features

ResursResource

 • Stöd har lagts till för alternativ för --resource-group/-g för resursgruppnamnet till groupAdded support for --resource-group/-g options for resource group name to group
 • Kommandon har lagts till för account lock så att de fungerar med lås på prenumerationsnivånAdded commands for account lock to work with subscription-level locks
 • Kommandon har lagts till för group lock så att de fungerar med lås på gruppnivånAdded commands for group lock to work with group-level locks
 • Kommandon har lagts till för resource lock så att de fungerar med lås på resursnivånAdded commands for resource lock to work with resource-level locks

SQLSql

 • Stöd har lagts till för transparent datakryptering med SQL och transparent datakryptering med Bring Your Own KeyAdded support for SQL Transparent Data Encryption (TDE) and TDE with Bring Your Own Key
 • Kommandot db list-deleted och parametern db restore --deleted-time har lagts till, vilket gör att det går att hitta och återställa borttagna databaserAdded db list-deleted command and db restore --deleted-time parameter, allowing the ability to find and restore deleted databases
 • db op list och db op cancel har lagts till, vilket gör det möjligt att lista och avbryta åtgärder som pågår på databasenAdded db op list and db op cancel, allowing the ability to list and cancel in-progress operations on database

StorageStorage

 • Stöd har lagts till för ögonblicksbild av filresursAdded support for file share snapshot

Virtuell datorVm

 • Ett bugg har åtgärdats i vm show där användning av -d orsakade en krasch på privata IP-adresser som saknasFixed a bug in vm show where using -d caused a crash on missing private ip addresses
 • [FÖRHANDSVERSION] Stöd har lagts till för löpande uppgradering till vmss create[PREVIEW] Added support for rolling upgrade to vmss create
 • Stöd har lagts till för att uppdatera krypteringsinställningar med vm encryption enableAdded support for updating encryption settings with vm encryption enable
 • Parametern --os-disk-size-gb har lagts till i vm createAdded --os-disk-size-gb parameter to vm create
 • Parametern --license-type har lagts till för Windows till vmss createAdded --license-type parameter for Windows to vmss create

22 september 2017September 22, 2017

Version 2.0.18Version 2.0.18

ResursResource

 • Stöd har lagts till för att visa inbyggda principdefinitionerAdded support for showing built-in policy definitions
 • Stödlägesparametern har lagts till för att skapa principdefinitionerAdded support mode parameter for creating policy definitions
 • Stöd har lagts till för UI-definitioner och mallar till managedapp definition createAdded support for UI definitions and templates to managedapp definition create
 • [bryta ändring] Ändrad managedapp resurs typ från appliances till applications och applianceDefinitions tillapplicationDefinitions[BREAKING CHANGE] Changed managedapp resource type from appliances to applications and applianceDefinitions to applicationDefinitions

NätverkNetwork

 • Stöd har lagts till för tillgänglighetszonen till underkommandon network lb och network public-ipAdded support for availability zone to network lb and network public-ip subcommands
 • Stöd har lagts till för IPv6 Microsoft-peering till express-routeAdded support for IPv6 Microsoft Peering to express-route
 • Gruppkommandon för asg-programsäkerhet har lagts tillAdded asg application security group commands
 • Argumentet --application-security-groups har lagts till för nic [create|ip-config create|ip-config update]Added --application-security-groups argument to nic [create|ip-config create|ip-config update]
 • Argumenten --source-asgs och --destination-asgs har lagts till för nsg rule [create|update]Added --source-asgs and --destination-asgs arguments to nsg rule [create|update]
 • Argumenten --ddos-protection och --vm-protection har lagts till för vnet [create|update]Added --ddos-protection and --vm-protection arguments to vnet [create|update]
 • network [vnet-gateway|vpn-client|show-url]-kommandon har lagts tillAdded network [vnet-gateway|vpn-client|show-url] commands

StorageStorage

 • Problem har åtgärdats där storage account network-rule-kommandon kan misslyckas efter uppdatering av SDKFixed issue where storage account network-rule commands may fail after updating the SDK

EventgridEventgrid

 • Azure Event Grid Python SDK har uppdaterats för att använda en senare API-version "2017-09-15-preview"Updated Azure Event Grid Python SDK to use newer API version "2017-09-15-preview"

SQLSQL

 • Argumentet sql server list för --resource-group har ändrats så att det är valfritt.Changed sql server list argument --resource-group to be optional. Om inget anges returneras alla sql-servrar i prenumerationenIf not specified, all sql servers in the subscription will be returned
 • Parametern --no-wait har lagts till för db [create|copy|restore|update|replica create|create|update] och dw [create|update]Added --no-wait param to db [create|copy|restore|update|replica create|create|update] and dw [create|update]

KeyVaultKeyvault

 • Stöd har lagts till för Keyvault-kommandon bakom en proxyAdded support for Keyvault commands from behind a proxy

Virtuell datorVM

 • Stöd har lagts till för tillgänglighetszon till [vm|vmss|disk] createAdded for support to availability zone to [vm|vmss|disk] create
 • Problem har åtgärdats där användning av --app-gateway ID med vmss create kunde orsaka felFixed issue where using--app-gateway ID with vmss create would cause a failure
 • Argumentet --asgs har lagts till för vm createAdded --asgs argument to vm create
 • Stöd har lagts till för att köra kommandon på virtuella datorer med vm run-commandAdded support for running commands on VMs with vm run-command
 • [FÖRHANDSVERSION] Stöd har lagts till för VMSS-diskkryptering med vmss encryption[PREVIEW] Added support for VMSS disk encryption with vmss encryption
 • Stöd har lagts till för att utföra underhåll på virtuella datorer med vm perform-maintenanceAdded support for performing maintenance on VMs with vm perform-maintenance

ACSACS

 • [FÖRHANDSVERSION] Argumentet --orchestrator-release har lagts till i acs create för ACS-förhandsversionsregioner[PREVIEW] Added --orchestrator-release argument to acs create for ACS preview regions

App ServiceAppservice

 • Möjlighet att uppdatera och visa autentiseringsinställningar med webapp auth [update|show] har lagts tillAdded ability to update and show authentication settings with webapp auth [update|show]

BackupBackup

 • FörhandsversionPreview release

11 september 2017September 11, 2017

Version 2.0.17Version 2.0.17

KärnaCore

 • Kommandomodulen kan ange eget korrelations-ID i telemetriEnabled command module to set its own correlation ID in telemetry
 • Åtgärdat JSON-dumpproblem när telemetri är angivet till diagnostiklägeFixed JSON dump issue when telemetry is set to diagnostics mode

AcsAcs

 • Kommandot acs list-locations har lagts tillAdded acs list-locations command
 • Fick ssh-key-file att leverera förväntat standardvärdeMade ssh-key-file come with expected default value

App ServiceAppservice

 • Möjlighet att skapa en webbapp i en annan resursgrupp än den som hör till den aktiva tjänstens plan har lagts tillAdded ability to create a webapp in a resource group other than the active service plan's

CDNCDN

 • "CustomDomain is not interable"-bugg för cdn custom-domain create har åtgärdatsFixed 'CustomDomain is not interable' bug for cdn custom-domain create

AnknytningExtension

 • Första versionenInitial Release

KeyVaultKeyvault

 • Problem där behörigheter var skifteslägeskänsliga för keyvault set-policy har åtgärdatsFixed issue where permissions were case sensitive for keyvault set-policy

NätverkNetwork

 • vnet list-private-access-services har bytt namn till vnet list-endpoint-servicesRenamed vnet list-private-access-services to vnet list-endpoint-services
 • Namn på --private-access-services-argument har bytts till --service-endpoints för vnet subnet create/updateRenamed --private-access-services argument to --service-endpoints for vnet subnet create/update
 • Stöd för flera IP- och portintervall har lagts till för nsg rule create/updateAdded support for multiple IP ranges and port ranges to nsg rule create/update
 • SKU-stöd har lagts till för lb createAdded support for SKU to lb create
 • SKU-stöd har lagts till för public-ip createAdded support for SKU to public-ip create

ResursResource

 • Tillåt att definitioner för resursprincipparametern anges i policy definition create och policy definition updateAllow passing in resource policy parameter definitions in policy definition create, and policy definition update
 • Tillåt att parametervärden anges för policy assignment createAllow passing in parameter values for policy assignment create
 • Tillåt att JSON eller fil för alla parametrar angesAllow for passing JSON or file for all params
 • API-versionen har utökatsIncremented API version

SQLSQL

 • sql server vnet-rule-kommandon har lagts tillAdded sql server vnet-rule commands

Virtuell datorVM

 • Åtgärdat: Tilldela inte åtkomst om inte --scope har angettsFixed: Don't assign access unless --scope is provided
 • Åtgärdat: Använd samma tilläggsnamn som portalen görFixed: Use the same extension naming as portal does
 • subscription har tagits bort från [vm|vmss] create-utmatningenRemoved subscription from the [vm|vmss] create output
 • Åtgärdat: SKU:n för [vm|vmss] create-lagring tillämpas inte på datadiskar med en avbildningFixed: [vm|vmss] create storage SKU is not applied on data disks with an image
 • Åtgärdat: vm format-secret --secrets accepterade inte ID:n som skildes åt med ny radFixed: vm format-secret --secrets would not accept newline separated IDs

31 augusti 2017August 31, 2017

Version 2.0.16Version 2.0.16

KeyVaultKeyvault

 • Bugg vid försök att automatiskt lösa hemlig kodning med secret download har åtgärdatsFixed bug when trying to automatically resolve secret encoding with secret download

SfSf

 • Avveckla alla kommandon till förmån för Service Fabric CLI (sfctl)Deprecating all commands in favor of Service Fabric CLI (sfctl)

StorageStorage

 • Problem där lagringskonton inte kunde skapas i regioner som inte stöder NetworkACLs-funktionen har åtgärdatsFixed issue where storage accounts could not be created in regions that don't support the NetworkACLs feature
 • Fastställ innehållstyp och innehållskodning under blob- och filuppladdning om varken innehållstyp eller innehållskodning har angettsDetermine content type and content encoding during blob and file upload if neither content type and content encoding are specified

28 augusti 2017August 28, 2017

Version 2.0.15Version 2.0.15

CLICLI

 • Juridisk information för --version har lagts tillAdded legal note to --version

ACSACS

 • Regioner i förhandsversionen har korrigeratsCorrected preview regions
 • dns_name_prefix-standardprefixet har formaterats korrektFormatted default dns_name_prefix properly
 • Utdata från acs-kommandot har optimeratsOptimized acs command output

App ServiceAppservice

 • [ICKE-BAKÅTKOMPATIBEL ÄNDRING] Inkonsekvenser i utdata från az webapp config appsettings [delete|set] har åtgärdats[BREAKING CHANGE] Fixed inconsistencies in the output of az webapp config appsettings [delete|set]
 • Ett nytt alias (-i) har lagts till för az webapp config container set --docker-custom-image-nameAdded a new alias of -i for az webapp config container set --docker-custom-image-name
 • az webapp log show har gjorts tillgängligtExposed az webapp log show
 • Nya argument har gjorts tillgängliga från az webapp delete så att App Service-planer, mått eller DNS-registreringar bevarasExposed new arguments from az webapp delete to retain app service plan, metrics or dns registration
 • Åtgärdat: Platsinställningar identifieras korrektFixed: Detect slot settings correctly

IoTIoT

 • Åtgärdat (#3934): Befintliga principer rensas inte längre när nya principer skapasFixed #3934: Policy creation no longer clears existing policies

NätverkNetwork

 • [ICKE-BAKÅTKOMPATIBEL ÄNDRING]vnet list-private-access-services har bytt namn till vnet list-endpoint-services[BREAKING CHANGE] Renamed vnet list-private-access-services to vnet list-endpoint-services
 • [ICKE-BAKÅTKOMPATIBEL ÄNDRING] Alternativet --private-access-services har bytt namn till --service-endpoints för vnet subnet [create|update][BREAKING CHANGE] Renamed option --private-access-services to --service-endpoints for vnet subnet [create|update]
 • Stöd har lagts till för flera IP- och portintervall för nsg rule [create|update]Added support for multiple IP and port ranges to nsg rule [create|update]
 • SKU-stöd har lagts till för lb createAdded support for SKU to lb create
 • SKU-stöd har lagts till för public-ip createAdded support for SKU to public-ip create

ProfilProfile

 • --msi och --msi-port har gjorts tillgängliga för inloggning med identiteten för en virtuell datorExposed --msi and --msi-port to login using a virtual machine's identity

Service FabricService Fabric

 • FörhandsversionPreview release
 • Förenklade användar- och lösenordsregler för registrering via kommandoSimplified registry user/password rules for command
 • Lösenordsprompten för användare även efter att parametern har angetts har åtgärdatsFixed password prompt for user even after passing in the param
 • Stöd har lagts till för tomma registry_credAdded support for empty registry_cred

StorageStorage

 • Stöd har lagts till för att ställa in blobbnivåEnabled setting blob tier
 • Argumenten --bypass och --default-action har lagts till för storage account [create|update] för att ge stöd för händelsedirigering nedåt med tjänstenAdded --bypass and --default-action arguments to storage account [create|update] to support service tunneling
 • Nya kommandon har gjorts tillgängliga för att lägga till VNET-regler och IP-baserade regler för storage account network-ruleAdded commands to add VNET rules and IP based rules to storage account network-rule
 • Stöd har lagts till för tjänstkryptering med kundhanterade nycklarEnabled service encryption by customer managed key
 • [ICKE-BAKÅTKOMPATIBEL ÄNDRING] Alternativet --encryption har bytt namn till --encryption-services för kommandot az storage account create and az storage account update[BREAKING CHANGE] Renamed --encryption option to --encryption-services for az storage account create and az storage account update command
 • Åtgärdat (#4220): az storage account update encryption – matchningsfel i syntaxFixed #4220: az storage account update encryption - syntax mismatch

Virtuell datorVM

 • Ett problem har åtgärdats som gjorde att extra, felaktig information visades för vmss get-instance-view när det användes med --instance-id *Fixed issue where extra, erroneous information was displayed for vmss get-instance-view when using --instance-id *
 • Stöd har lagts till för --lb-sku för vmss create:Added support for --lb-sku to vmss create:
 • Namn på personer har tagits bort från svartlistan för administratörsnamn för [vm|vmss] createRemoved human names from the admin name blacklist for [vm|vmss] create
 • Ett problem har åtgärdats som gjorde att [vm|vmss] create returnerade ett fel om det inte gick att extrahera planinformation från en avbildningFixed issue where [vm|vmss] create would throw an error if unable to extract plan information from an image
 • Kraschar som inträffade när en vmms-skalningsuppsättning skapades med en intern lastbalanserare har åtgärdatsFixed a crash when creating a vmms scaleset with an internal LB
 • Ett problem har åtgärdats som gjorde att --no-wait-argumentet inte fungerade med vm availability-set createFixed issue where --no-wait argument did not work wth vm availability-set create

15 augusti 2017August 15, 2017

Version 2.0.14Version 2.0.14

ACSACS

 • sshMaster0-portnumret för kubernetes har åtgärdatsCorrected sshMaster0 port number for kubernetes

App ServiceAppservice

 • Undantaget som genererades när en ny git-baserad Linux-webbapp skapades har åtgärdatsFixed an exception when creatng a new git based Linux webapp

Event GridEvent Grid

 • SDK-beroenden har lagts tillAdded SDK dependencies

11 augusti 2017August 11, 2017

Version 2.0.13Version 2.0.13

ACSACS

 • Fler regioner har lagts till för förhandsversionenAdded more preview regions

BatchBatch

 • Uppdaterat till Batch SDK 3.1.0 och Batch Management SDK 4.1.0Updated to Batch SDK 3.1.0 and Batch Management SDK 4.1.0
 • Ett nytt kommando har lagts till för att visa antalet uppgifter för ett jobbAdded a new command show the task counts of a job
 • En bugg i bearbetningen av SAS-URL:er för resursfiler har åtgärdatsFixed bug in resource file SAS URL processing
 • Nu har slutpunkten för ett Batch-konto stöd för ett valfritt 'https://' -prefixBatch account endpoint now supports optional 'https://' prefix
 • Stöd har lagts till för att lägga till listor med fler än 100 uppgifter i ett jobbSupport for adding lists of more than 100 tasks to a job
 • Felsökningsloggning har lagts till för inläsning av kommandomodulen ExtensionsAdded debug logging for loading Extensions command module

KomponentComponent

 • En utfasningsvarning har lagts till för ”az component”-kommandonAdded deprecation warning to 'az component' commands

ContainerContainer

 • create: Ett problem har åtgärdats som gjorde att likhetstecken inte tilläts inuti en miljövariabelcreate: Fixed issue where equals sign was not allowed inside an environment variable

Data Lake StoreData Lake Store

 • Stöd har lagts till för förloppskontrollEnabled progress control

Event GridEvent Grid

 • Första utgåvanInitial release

NätverkNetwork

 • lb: Ett problem har åtgärdats som gjorde att vissa namn på underordnade resurser inte matchades korrekt när de utelämnadeslb: Fixed issue where the certain child resource names did not resolve correctly when omitted
 • application-gateway {subresource} delete: Ett problem har åtgärdats som gjorde att --no-wait inte hanteradesapplication-gateway {subresource} delete: Fixed issue where --no-wait was not honored
 • application-gateway http-settings update: Ett problem har åtgärdats som gjorde att det inte gick att inaktivera --connection-draining-timeout-molnetapplication-gateway http-settings update: Fixed issue where --connection-draining-timeout could not be turned off
 • Ett fel har åtgärdats som returnerade fel på grund av ett oväntat lösenordsargument för sa_data_size_kilobyes med az network vpn-connection ipsec-policy addFixed error unexpected keyword argument sa_data_size_kilobyes with az network vpn-connection ipsec-policy add

ProfilProfile

 • account list: --refresh har lagts till för att synkronisera de senaste prenumerationerna från servernaccount list: Added --refresh to sync up the latest subscriptions from server

StorageStorage

 • Stöd har lagts till för uppdatering av lagringskonton med systemtilldelade identiteterEnable update storage account with system assigned identity

Virtuell datorVM

 • availability-set: Antalet feldomäner vid konvertering har gjorts tillgängligtavailability-set: Exposed fault domain count on convert
 • Kommandot list-skus har gjorts tillgängligtExposed list-skus command
 • Stöd har lagts till för tilldelning av identiteter med eller utan rolltilldelningarSupport to assign identity w/o creating role assignments
 • Använd lagrings-SKU när datadiskar anslutsApply storage sku on attaching data disks
 • Förvalt OS-disknamn och lagrings-SKU vid användning av hanterade diskar har tagits bortRemoved default os-disk name and storage SKU when using managed disks

28 juli 2017July 28, 2017

Version 2.0.12Version 2.0.12

 • Containerkommandon har lagts tillAdded container commands
 • Fakturerings- och förbrukningsmoduler har lagts tillAdded billing and consumption modules
azure-cli (2.0.12)

acr (2.0.9)
acs (2.0.11)
appservice (0.1.11)
batch (3.0.3)
billing (0.1.3)
cdn (0.0.6)
cloud (2.0.7)
cognitiveservices (0.1.6)
command-modules-nspkg (2.0.1)
component (2.0.6)
configure (2.0.10)
consumption (0.1.3)
container (0.1.7)
core (2.0.12)
cosmosdb (0.1.11)
dla (0.0.10)
dls (0.0.11)
feedback (2.0.6)
find (0.2.6)
interactive (0.3.7)
iot (0.1.10)
keyvault (2.0.8)
lab (0.0.9)
monitor (0.0.8)
network (2.0.11)
nspkg (3.0.1)
profile (2.0.9)
rdbms (0.0.5)
redis (0.2.7)
resource (2.0.11)
role (2.0.9)
sf (1.0.5)
sql (2.0.8)
storage (2.0.11)
vm (2.0.11)

KärnaCore

 • Returnera SDK-autentiseringsinformation för tjänsthuvudnamn med certifikatOutput sdk auth info for service principals with certificates
 • Undantag i distributionsförloppet har åtgärdatsFixed deployment progress exceptions
 • Använd ARM-slutpunkten från det aktuella molnet för att skapa prenumerationsklientUse arm endpoint from the current cloud to create subscription client
 • Förbättrad samtidig hantering av clouds.config-filen (#3636)Improved concurrent handling of clouds.config file (#3636)
 • Uppdatera ID:t för klientbegäranden vid varje kommandokörningRefresh client request id for each command execution
 • Skapa prenumerationsklienter med rätt SDK-profil (#3635)Create subscription clients with right SDK profile (#3635)
 • Förloppsrapportering för malldistributioner (#3510)Progress Reporting for template deployments (#3510)
 • Stöd har lagts till för att välja fält för tabellutdata via en jmespath-fråga (#3581)Added support for picking table output fields through jmespath query (#3581)
 • Förbättrad avstängning av parsningsargument och tilläggshistorik med gester (#3434)Improved the muting of parse args and append history with gestures (#3434)
 • Skapa prenumerationsklienter med rätt SDK-profilCreate subscription clients with right SDK profile
 • Flytta alla befintliga registreringsfiler till den senaste mappenMove all existing recording files to latest folder
 • Idempotens har åtgärdats för VM/VMSS-generering (#3586)Fixed idempotency for VM/VMSS create (#3586)
 • Kommandosökvägar är inte längre skiftlägeskänsligaCommand paths are no longer case sensitive
 • Vissa parametrar av boolesk typ är inte längre skiftlägeskänsligaCertain boolean-type parameters are no longer case sensitive
 • Stöd har lagts till för inloggning till ADFS på lokala servrar som Azure StackSupport login to ADFS on prem server like Azure Stack
 • Ett problem med samtidiga skrivningar till clouds.config har åtgärdats (#3255)Fixed concurrent writes to clouds.config (#3255)

ACRACR

 • Kommandot show-usage har lagts till för hanterade registerAdded show-usage command for managed registries
 • Stöd har lagts till för SKU-uppdatering för hanterade registerSupport SKU update for managed registries
 • Hanterade register med hanterad SKU har lagts tillAdded managed registries with managed SKU
 • Webhooks har lagts till för hanterade register med komandomodulen acr webhookAdded webhooks for managed registries with acr webhook command module
 • AAD-autentisering har lagts till med kommandot acr loginAdded AAD authentication with acr login command
 • Kommandot delete har lagts till för Docker-databaser, -manifest och -taggarAdded delete command for docker repositories, manifests, and tags

ACSACS

 • Stöd för API-version 2017-07-01Support for API version 2017-07-01

App ServiceAppservice

 • En bugg har åtgärdats som gjorde att ingenting returnerades när en lista med Linux-webbappar skulle visasFixed bug where listing Linux webapp would return nothing
 • Stöd har lagts till för att hämta autentiseringsuppgifter från ACRSupport to retrieve creds from acr
 • Ta bort alla kommandon under appservice webRemove all commands under appservice web
 • Maskera lösenord för Docker-register i kommandoutdata (#3656)Mask docker registry passwords from command output (#3656)
 • Kontrollera att standardwebbläsaren används i Mac OS utan fel (#3623)Ensure default browser is used on macOS without errors (#3623)
 • Förbättra hjälpen för webapp log tail och webapp log download (#3624)Improve the help of webapp log tail and webapp log download (#3624)
 • Kommandot traffic-routing har gjorts tillgängligt för konfigurering av statisk routning (#3566)Exposed traffic-routing command to configure static routing (#3566)
 • Tillförlitlighetskorrigeringar har lagts till för konfigurering av källkontroller (#3245)Added reliability fixes in configuring source control (#3245)
 • --node-version-argumentet som inte stöds har tagits bort från webapp config update för Windows-webbappar.Removed unsupported --node-version argument from webapp config update for Windows webapps. Använd webapp config appsettings set --settings WEBSITE_NODE_DEFAULT_VERSION=... i ställetInstead use webapp config appsettings set --settings WEBSITE_NODE_DEFAULT_VERSION=...

BatchBatch

 • Uppdaterat till Batch SDK 3.0.0 med stöd för virtuella datorer med låg prioritet i poolerUpdated to Batch SDK 3.0.0 with support for low-priority VMs in pools
 • pool create-alternativet --target-dedicated har bytt namn till --target-dedicated-nodesRenamed pool create option --target-dedicated to --target-dedicated-nodes
 • pool create-alternativen --target-low-priority-nodes och --application-licenses har lagts tillAdded pool create options --target-low-priority-nodes and --application-licenses

CDNCDN

 • Ett bättre felmeddelande visas för cdn endpoint list när profilen som angetts av --profile-name inte finnsProvided a better error message for cdn endpoint list when the profile specified by --profile-name does not exist

MolnetCloud

 • API-versionen för slutpunkter för molnmetadata har ändrats till formatet ÅÅÅÅ-MM-DDChanged API version of cloud metadata endpoint to YYYY-MM-DD format
 • Slutpunkt för galleri krävs inteGallery endpoint isn't required
 • Stöd har lagts till för att registrera moln med endast slutpunkten för ARM-resurshanterarenSupport for registering cloud just with ARM resource manager endpoint
 • Ett alternativ har lagts till för cloud set så att profilen kan väljas när det aktuella molnet väljsProvided an option for cloud set to choose the profile while selecting current cloud
 • endpoint_vm_image_alias_doc har gjorts tillgängligtExposed endpoint_vm_image_alias_doc

CosmosDBCosmosDB

 • Ett problem har åtgärdats som gjorde att det inte gick att skapa en samling med en anpassad partitionsnyckelFixed allowing creation of collection with custom partition key
 • Stöd har lagts till för standard-TTL för samlingarAdded support for collection default TTL

Data Lake AnalyticsData Lake Analytics

 • Kommandon har lagts till för hantering av beräkningsprinciper under dla account compute-policy-huvudetAdded commands for compute policy management under the dla account compute-policy heading
 • dla job pipeline show har lagts tillAdded dla job pipeline show
 • dla job recurrence list har lagts tillAdded dla job recurrence list

Data Lake StoreData Lake Store

 • Stöd har lagts till för nyckelrotation med användarhanterade nyckelvalv i dls account updateAdded support for user managed key vault key rotation in dls account update
 • SDK-versionen för det underliggande Data Lake Store-filsystemet har uppdaterats; ett prestandaproblem har åtgärdatsUpdated underlying Data Lake Store filesystem SDK version, addressing a performance issue
 • Kommandot dls enable-key-vault har lagts till.Added command dls enable-key-vault. Det här kommandot försöker aktivera ett användardefinierat nyckelvalv för kryptering av data i ett Data Lake Store-kontoThis command attempts to enable a user provided Key Vault for use encrypting the data ina Data Lake Store account

InteraktivInteractive

 • Förbättrade starttider med hjälp av cachelagrade kommandonImproved the start up time by using cached commands
 • Ökad täckning vid testningIncreased test coverage
 • ”?”-gesten har förbättrats att även omfatta nästa kommandoEnhanced the '?' gesture to also inject into the next command
 • Ett problem har åtgärdats som resulterade i interaktiva fel med profilen 2017-03-09-profile-preview (#3587)Fixed interactive errors with the profile 2017-03-09-profile-preview (#3587)
 • --version tillåts som parameter för interaktivt läge (#3645)Allowed --version as a parameter for interactive mode (#3645)
 • Ett problem har åtgärdats som gjorde att verifieringar slutfördes med fel i interaktivt läge (#3570)Stop interactive mode throwing errors from validation completions (#3570)
 • Förloppsrapportering för malldistributioner (#3510)Progress reporting for template deployments (#3510)
 • Flaggan --progress har lagts tillAdded --progress flag
 • --debug och --verbose har tagits bort från completion-händelserRemoved --debug and --verbose from completions
 • interactive har tagits bort från completion-händelser (#3324)Removed interactive from completions (#3324)

IoTIoT

 • Ett problem har åtgärdats som gjorde att befintliga principer rensades när nya principer skapades.Fixed policy creation no longer clears existing policies. (#3934)(#3934)

NyckelvalvKey vault

 • Kommandon har lagts till för återställningsfunktioner för nyckelvalv:Added commands for key vault recovery features:
  • keyvault-underkommandona purge, recover, keyvault list-deletedkeyvault subcommands purge, recover, keyvault list-deleted
  • keyvault secret-underkommandona backup, restore, purge, recover, list-deletedkeyvault secret subcommands backup, restore, purge, recover, list-deleted
  • keyvault certificate-underkommandona purge, recover, list-deletedkeyvault certificate subcommands purge, recover, list-deleted
  • keyvault key-underkommandona purge, recover, list-deletedkeyvault key subcommands purge, recover, list-deleted
 • Integration av nyckelvalv för tjänsthuvudnamn har lagts till (#3133)Added service principal key vault integration (#3133)
 • Dataplanen för nyckelvalv har uppdaterats till 0.3.2.Updated key vault dataplane to 0.3.2. (#3307)(#3307)

LabbLab

 • Stöd har lagts till för att begära valfri virtuell dator i labbet via az lab vm claimAdded support for claiming any vm in the lab through az lab vm claim
 • Formateringsverktyg har lagts till för tabellutdata för az lab vm list och az lab vm showAdded table output formatter for az lab vm list and az lab vm show

ÖvervakaMonitor

 • Korrigering för mallfiler med kommandot monitor autoscale-settings get-parameters-template (#3349)Fix for template file with monitor autoscale-settings get-parameters-template command (#3349)
 • monitor alert-rule-incidents list har bytt namn till monitor alert list-incidentsRenamed monitor alert-rule-incidents list to monitor alert list-incidents
 • monitor alert-rule-incidents show har bytt namn till monitor alert show-incidentRenamed monitor alert-rule-incidents show to monitor alert show-incident
 • monitor metric-defintions list har bytt namn till monitor metrics list-definitionsRenamed monitor metric-defintions list to monitor metrics list-definitions
 • monitor alert-rules har bytt namn till monitor alertRenamed monitor alert-rules to monitor alert
 • monitor alert create har ändrats:Changed monitor alert create:
  • condition- och action-underkommandon accepterar inte längre JSONcondition and action subcommands no longer accept JSON
  • Flera parametrar har lagts till för att förenkla genereringen av reglerAdd numerous parameters to simplify the rule creation process
  • location krävs inte längrelocation no longer required
  • Namn- och ID-stöd har lagts till för målAdd name and ID support for target
  • Ta bort --alert-rule-resource-nameRemove --alert-rule-resource-name
  • is-enabled har bytt namn till enabled; krävs inte längreRename is-enabled to enabled, no longer required
  • Nu baseras description-standardvärden på det angivna villkoretdescription defaults now based on the supplied condition
  • Exempel har lagts till för att förtydliga det nya formatetAdd examples to help clarifiy the new format
 • Stöd har lagts till för namn eller ID:n för monitor metric-kommandonSupport names or IDs for monitor metric commands
 • Bekvämlighetsargument och exempel har lagts till för monitor alert rule updateAdded convenience arguments and examples to monitor alert rule update

NätverkNetwork

 • Kommandot list-private-access-services har lagts tillAdded list-private-access-services command
 • Argumentet --private-access-services har lagts till för vnet subnet create och vnet subnet updateAdded --private-access-services argument to vnet subnet create and vnet subnet update
 • Ett problem har åtgärdats som gjorde att application-gateway redirect-config create misslyckadesFixed issue where application-gateway redirect-config create would fail
 • Ett problem har åtgärdats som gjorde att application-gateway redirect-config update inte fungerade med --no-waitFixed issue where application-gateway redirect-config update with --no-wait would not work
 • En bugg har åtgärdats som gjorde att argumentet --servers inte fungerade med application-gateway address-pool create och application-gateway address-pool updateFixed bug when using --servers argument with application-gateway address-pool create and application-gateway address-pool update
 • application-gateway redirect-config-kommandon har lagts tillAdded application-gateway redirect-config commands
 • Kommandon har lagts till för application-gateway ssl-policy: list-options, predefined list, predefined showAdded commands to application-gateway ssl-policy: list-options, predefined list, predefined show
 • Argument har lagts till för application-gateway ssl-policy set: --name, --cipher-suites, --min-protocol-versionAdded arguments to application-gateway ssl-policy set: --name, --cipher-suites, --min-protocol-version
 • Argument har lagts till för application-gateway http-settings create och application-gateway http-settings update: --host-name-from-backend-pool, --affinity-cookie-name, --enable-probe, --pathAdded arguments to application-gateway http-settings create and application-gateway http-settings update: --host-name-from-backend-pool, --affinity-cookie-name, --enable-probe, --path
 • Argument har lagts till för application-gateway url-path-map create och application-gateway url-path-map update: --default-redirect-config, --redirect-configAdded arguments to application-gateway url-path-map create and application-gateway url-path-map update: --default-redirect-config, --redirect-config
 • Argumentet --redirect-config har lagts till för application-gateway url-path-map rule createAdded argument --redirect-config to application-gateway url-path-map rule create
 • Stöd har lagts till för --no-wait för application-gateway url-path-map rule deleteAdded support for --no-wait to application-gateway url-path-map rule delete
 • Argument har lagts till för application-gateway probe create och application-gateway probe update: --host-name-from-http-settings, --min-servers, --match-body, --match-status-codesAdded arguments to application-gateway probe create and application-gateway probe update: --host-name-from-http-settings, --min-servers, --match-body, --match-status-codes
 • Argumentet --redirect-config har lagts till för application-gateway rule create och application-gateway rule updateAdded argument --redirect-config to application-gateway rule create and application-gateway rule update
 • Stöd har lagts till för --accelerated-networking för nic create och nic updateAdded support for --accelerated-networking to nic create and nic update
 • Argumentet --internal-dns-name-suffix har tagits bort från nic createRemoved --internal-dns-name-suffix argument from nic create
 • Stöd har lagts till för --dns-servers för nic update och nic create: Stöd för --dns-servers har lagts tillAdded support for --dns-servers to nic update and nic create: Add support for --dns-servers
 • En bugg har åtgärdats som gjorde att local-gateway create ignorerade --local-address-prefixesFixed bug where local-gateway create ignored --local-address-prefixes
 • Stöd har lagts till för --dns-servers för vnet updateAdded support for --dns-servers to vnet update
 • En bugg har åtgärdats som resulterade i fel när en peer-koppling utan vägfiltrering skapades med express-route peering createFixed bug when creating a peering without route filtering with express-route peering create
 • En bugg har åtgärdats som gjorde att argumenten --provider och --bandwidth inte fungerade med express-route updateFixed bug where --provider and --bandwidth arguments did not work with express-route update
 • En bugg har åtgärdats som resulterade i fel med network watcher show-topology-standardlogikFixed bug with network watcher show-topology defaulting logic
 • Förbättrad formatering av utdata för network list-usagesImproved output formatting for network list-usages
 • Använd standard-IP-adressen för klienten för application-gateway http-listener create om det bara finns enUse default frontend IP for application-gateway http-listener create if only one exists
 • Använd standardadresspoolen, HTTP-standardinställningarna och HTTP-standardlyssnaren för application-gateway rule create om det bara finns enUse default address pool, HTTP settings, and HTTP listener for application-gateway rule create if only one exists
 • Använd standard-IP-adressen för klienten och serverpoolen för lb rule create om det bara finns enUse default frontend IP and backend pool for lb rule create if only one exists
 • Använd standard-IP-adressen för klienten för lb inbound-nat-rule create om det bara finns enUse default frontend IP for lb inbound-nat-rule create if only one exists

ProfilProfile

 • Stöd har lagts till för inloggning på en virtuell dator med en hanterad identitetSupport login inside a VM with a managed identity
 • Stöd har lagts till för account show-utdata i formatet för SDK-autentiseringsfilerSupport output for account show in SDK auth file format
 • Visa utfasningsvarningar när ”--expanded-view” användsShow deprecation warnings when using '--expanded-view'
 • Kommandot get-access-token har lagts till för att tillhandahålla AAD-rådatatokenAdded get-access-token command to provide raw AAD token
 • Stöd har lagts till för inloggning med ett användarkonto utan associerade prenumerationerSupport login with a user account with no associated subscriptions

RDBMSRDBMS

 • Stöd har lagts till för att lista servrar i hela prenumerationen (#3417)Support listing servers across a subscription (#3417)
 • Fast %s bearbetades inte på grund av att det saknas % server_type (#3393)Fixed %s not processed because of missing % server_type (#3393)
 • Mappningen av datakällor har åtgärdats och en CI-uppgift har lagts till för verifiering (#3361)Fixed doc source map and added CI task to verify (#3361)
 • MySQL- och PostgreSQL-hjälpen har åtgärdats (#3369)Fixed MySQL and PostgreSQL help (#3369)

ResursResource

 • Förbättrade prompter för parametrar som saknas för group deployment createImproved prompts for missing parameters for group deployment create
 • Förbättrad parsning av --parameters KEY=VALUE-syntaxImproved parsing of --parameters KEY=VALUE syntax
 • Ett problem har åtgärdats som gjorde att group deployment create-parameterfiler inte längre identifierades av @<file>-syntaxenFixed issues where group deployment create parameter files were no longer recognized using @<file> syntax
 • Stöd har lagts till för argumentet --ids för kommandona resource och managedappSupport --ids argument for resource and managedapp commands
 • En del parsnings- och felmeddelanden har åtgärdats (#3584)Fixed up some parsing and error messages (#3584)
 • Ett problem med --resource-type-parsningen har åtgärdats så att kommandot lock accepterar <resource-namespace> och <resource-type>Fixed --resource-type parsing for the lock command to accept <resource-namespace> and <resource-type>
 • Parameterkontroll har lagts till för mallar med mallänkar (#3629)Added parameter checking for template link templates (#3629)
 • Stöd har lagts till för distributionsparametrar med KEY=VALUE-syntaxAdded support for specifying deployment parameters using KEY=VALUE syntax

RollRole

 • Stöd har lagts till för utdata i formatet för SDK-autentiseringsfiler för create-for-rbacSupport output in SDK auth file format for create-for-rbac
 • Rolltilldelningar och relaterade AAD-program rensas när ett huvudtjänstnamn tas bort (#3610)Cleaned up role assignments and related AAD application when deleting a service principal (#3610)
 • Ta med tidsformat för --start-date- och --end-date-beskrivningar i app create-argument Include time format in app create args --start-date and --end-date descriptions
 • Visa utfasningsvarningar när --expanded-view användsShow deprecation warnings when using --expanded-view
 • Integration med nyckelvalv har lagts till för kommandona create-for-rbac och reset-credentialsAdded key vault integration to the create-for-rbac and reset-credentials commands

Service FabricService Fabric

 • Ett problem har åtgärdats som gjorde att stora filer i program trunkerades vid uppladdning (#3666)Fixed an issue with large files in applications being truncated on upload (#3666)
 • Tester har lagts till för Service Fabric-kommandon (#3424)Added tests for Service Fabric commands (#3424)
 • Flera Service Fabric-kommandon har åtgärdats (#3234)Fixed numerous Service Fabric commands (#3234)

SQLSQL

 • Skadad parameter har tagits bort sql server create --identityRemoved broken sql server create --identity parameter
 • Lösenordsvärden har tagits bort från sql server create- och sql server update-kommandoutdataRemoved password values from sql server create and sql server update command output
 • Kommandona sql db list-editions och sql elastic-pool list-editions har lagts tillAdded commands sql db list-editions and sql elastic-pool list-editions

StorageStorage

 • Alternativet --marker har tagits bort från kommandona storage blob list, storage container list och storage share list (#3745)Removed --marker option from storage blob list, storage container list, and storage share list commands (#3745)
 • Stöd har lagts till för att skapa ett lagringskonto med endast HTTPSEnabled creating an https-only storage account
 • Mått-, loggnings- och CORS-kommandon för lagring har uppdaterats (#3495)Updated storage metrics, logging and cors commands (#3495)
 • Undantagsmeddelandet från CORS-tillägg har omformulerats (#3638) (#3362)Rephrased exception message from CORS add (#3638) (#3362)
 • Generatorn har konverterats till en lista för kommandot download batch i kontrolläge (#3592)Converted generator to a list in download batch command dry run mode (#3592)
 • Ett problem med kommandot download batch för blobbar i kontrolläge har åtgärdats (#3640) (#3592)Fixed blob download batch dryrun issue (#3640) (#3592)

Virtuell datorVM

 • Stöd har lagts till för att konfigurera NSGSupport configuring nsg
 • En bugg har åtgärdats som gjorde att DNS-servern inte konfigurerades korrektFixed a bug where the DNS server would not be configured correctly
 • Stöd har lagts till för hanterade tjänstidentiteterSupport managed service identities
 • Ett problem har åtgärdats som gjorde att cmss create med en befintlig lastbalanserare krävde --backend-pool-nameFixed issue where cmss create with an existing load balancer required --backend-pool-name
 • Gör så att LUN för datadiskar som skapas med vm image create börjar med 0Make datadisks created with vm image create lun start with 0

10 maj 2017May 10, 2017

Version 2.0.6Version 2.0.6

 • documentdb byter namn till cosmosdbdocumentdb renamed to cosmosdb
 • Lägg till rdbms (mysql, postgres)Add rdbms (mysql, postgres)
 • Ta med Data Lake Analytics- och Data Lake Store-modulerInclude Data Lake Analytics and Data Lake Store modules
 • Ta med Cognitive Services-modulInclude Cognitive Services module
 • Ta med Service Fabric-modulInclude Service Fabric module
 • Ta med interaktiv modul (har bytt namn från az-shell)Include Interactive module (rename of az-shell)
 • Lägg till stöd för CDN-kommandonAdd support for CDN commands
 • Ta bort containermodulRemove Container module
 • Lägg till ”az -v” som genväg för ”az --version” (#2926)Add 'az -v' as shortcut for 'az --version' (#2926)
 • Förbättra prestanda för inläsning av paket och körning av kommando (#2819)Improve performance of package load and command execution (#2819)
azure-cli (2.0.6)

acr (2.0.4)
acs (2.0.6)
appservice (0.1.6)
batch (2.0.4)
cdn (0.0.2)
cloud (2.0.2)
cognitiveservices (0.1.2)
command-modules-nspkg (2.0.0)
component (2.0.4)
configure (2.0.6)
core (2.0.6)
cosmosdb (0.1.6)
dla (0.0.6)
dls (0.0.6)
feedback (2.0.2)
find (0.2.2)
interactive (0.3.1)
iot (0.1.5)
keyvault (2.0.4)
lab (0.0.4)
monitor (0.0.4)
network (2.0.6)
nspkg (3.0.0)
profile (2.0.4)
rdbms (0.0.1)
redis (0.2.3)
resource (2.0.6)
role (2.0.4)
sf (1.0.1)
sql (2.0.3)
storage (2.0.6)
vm (2.0.6)

KärnaCore

 • kärna: fånga in undantag som orsakats av oregistrerad provider och registrera den automatisktcore: capture exceptions caused by unregistered provider and auto-register it
 • prestanda: spara adal-token i cacheminnet tills processen avslutas (#2603)perf: persist adal token cache in memory till process exits (#2603)
 • Åtgärda byte som returneras från hexadecimalt fingeravtryck -o tsv (#3053)Fix bytes returned from hex fingerprint -o tsv (#3053)
 • Förbättrad nedladdning av Key Vault-certifikat och AAD SP-integrering (#3003)Enhanced Key Vault Certificate Download and AAD SP Integration (#3003)
 • Lägg till Python-plats till ”az —version” (#2986)Add Python location to ‘az —version’ (#2986)
 • inloggning: stöd för inloggning när prenumerationer saknas (#2929)login: support login when there are no subscriptions (#2929)
 • kärna: åtgärda ett fel när tjänstens huvudnamn används två gånger vid inloggning (#2800)core: fix a failure when login using a service principal twice (#2800)
 • kärna: Tillåt filsökvägen för accessTokens.json att konfigurera via en miljövariabel (#2605)core: Allow file path of accessTokens.json to be configurable through an env var (#2605)
 • kärna: Tillåt konfigurerade standardinställningar att tillämpas på valfria argument (#2703)core: Allow configured defaults to apply on optional args (#2703)
 • kärna: Förbättrad prestandacore: Improved performance
 • kärnor: Anpassade CA-certifikat – Stöd för att ange inställningen REQUESTS_CA_BUNDLE som miljövariabelcore: Custom CA Certs - Support setting REQUESTS_CA_BUNDLE environment variable
 • kärna: Molnkonfiguration – använd slutpunkten för ”resource manager” om slutpunkten för ”hantering” inte har angettscore: Cloud configuration - use 'resource manager' endpoint if 'management' endpoint not set

ACSACS

 • korrigera antalet huvudservrar och agenter till heltal istället för strängarfix the master and agent count to be integer instead of string
 • gör ”az acs create --no-wait” och ”az acs wait” tillgängliga för asynkront skapandeexpose 'az acs create --no-wait' and 'az acs wait' for async creation
 • gör ”az acs create --validate” tillgänglig för testverifieringarexpose 'az acs create --validate' for dry-run validations
 • ta bort Windows-profilen före PUT-anrop för skalkommando (#2755)remove windows profile before PUT call for scale command (#2755)

AppServiceAppService

 • functionapp: lägg till fullständigt stöd för functionapp, inklusive funktioner för att skapa, visa, skapa listor, ta bort, värdnamn, ssl, osv.functionapp: add full functionapp supports, including create, show, list, delete, hostname, ssl, etc
 • Lägg till Team Services (vsts) som ett kontinuerligt leveransalternativ för "appservice web source-control config"Adding Team Services (vsts) as a continuous delivery option to "appservice web source-control config"
 • Skapa "az webapp" för att ersätta "az appservice web" (för bakåtkompatibilitet kommer "az appservice web" finnas kvar för två versioner)Create "az webapp" to replace "az appservice web" (for backward compat, "az appservice web" will stay for 2 releases)
 • Gör argument tillgängliga för att konfigurera distribution och "körningsstacks" när webbapp skapasExpose arguments to configure deployment and "runtime stacks" on webapp create
 • Gör "webapp list-runtimes" tillgängligExpose "webapp list-runtimes"
 • stöd för konfigurering av anslutningssträngar (#2647)support configure connection strings (#2647)
 • stöd för växling med förhandsgranskningsupport slot swap with preview
 • Korrigera fel från appservice-kommandon (#2948)Polish errors from appservice commands (#2948)
 • Använd App Service-planens resursgrupp för certifieringsåtgärder (#2750)Use the app service plan's resource group for cert operations (#2750)

CosmosDBCosmosDB

 • Ändra documentdb-modulen till cosmosdbRename documentdb module to cosmosdb
 • Stöd har lagts till för API:er för documentdb-dataplaner: hantering av databaser och samlingarAdded support for documentdb data-plane APIs: database and collection management
 • Stöd har lagts till för att aktivera automatisk redundans på databaskontonAdded support for enabling automatic failover on database accounts
 • Stöd har lagts till för ny ConsistentPrefix-konsekvensprincipAdded support for new consistency policy ConsistentPrefix

Data Lake AnalyticsData Lake Analytics

 • Åtgärda en bugg där filtrering på resultat och tillstånd för jobblistor genererar ett felFix a bug where filtering on result and state for job lists would throw an error

 • Lägg till stöd för ny objekttyp i katalog: paket.Add support for new catalog item type: package. nås via: az dla catalog packageaccessed through: az dla catalog package

 • Gjorde det möjligt att visa en lista över följande katalogobjekt från en databas (ingen specifikation av schema krävs):Made it possible to list the following catalog items from within a database (no schema specification required):

  • TabellTable
  • TabellvärdesfunktionTable valued function
  • VisaView
  • Tabellstatistik.Table Statistics. Detta kan även anges med ett schema, men utan att ange ett tabellnamnThis can also be listed with a schema, but without specifying a table name

Data Lake StoreData Lake Store

 • Uppdatera versionen av den underliggande SDK:en för filsystemet, vilket ger bättre stöd för att hantera begränsningsscenarier på serversidanUpdate the version of the underlying filesystem SDK, which gives better support for handling server side throttling scenarios
 • Förbättra prestanda för inläsning av paket och körning av kommando (#2819)Improve performance of package load and command execution (#2819)
 • hjälp vid visning av åtkomst saknas.missed help for access show. läggs till.adding it. (#2743)(#2743)

HittaFind

 • förbättra sökresultat och tillåt versionshantering i sökindexetimprove search results and allow for versioning of the search index

KeyVaultKeyVault

 • BC:az keyvault certificate download ändra -e från sträng eller binär till PEM eller DER för att bättre motsvara alternativenBC:az keyvault certificate download change -e from string or binary to PEM or DER to better represent the options
 • BC: Ta bort --expires och --not-before från keyvault certificate create eftersom dessa parametrar inte stöds av tjänstenBC: Remove --expires and --not-before from keyvault certificate create as these parameters are not supported by the service
 • Lägger till parametern --validity till keyvault certificate create för att selektivt åsidosätta värdet i --policyAdds the --validity parameter to keyvault certificate create to selectively override the value in --policy
 • Åtgärdar problemet i keyvault certificate get-default-policy där ”expires” och ”not_before” var tillgängliga men ”validity_in_months” inte var detFixes issue in keyvault certificate get-default-policy where 'expires' and 'not_before' were exposed but 'validity_in_months' was not
 • korrigering i keyvault för importering av pem och pfx (#2754)keyvault fix for import of pem and pfx (#2754)

LabbLab

 • Lägg till kommandon för att skapa, visa, ta bort och skapa lista för miljön i laboratorietAdding create, show, delete & list commands for environment in the lab
 • Lägg till kommandon för att visa och skapa lista för att se ARM-mallar i laboratorietAdding show & list commands to view ARM templates in the lab
 • Lägg till --environment-flagga i az lab vm list för att filtrera virtuella datorer efter miljö i laboratorietAdding --environment flag in az lab vm list to filter VMs by environment in the lab
 • Lägg till bekvämlighetskommandot az lab formula export-artifacts för att exportera artefaktram i en laboratoriumformelAdd convenience command az lab formula export-artifacts to export artifact scaffold within a Lab's formula
 • Lägg till kommandon för att hantera hemligheter i ett laboratoriumAdd commands to manage secrets within a Lab

ÖvervakaMonitor

 • Felkorrigering: Modellera --actions av az alert-rules create för att förbruka JSON-sträng (#3009)Bug Fix: Modeling --actions of az alert-rules create to consume JSON string (#3009)
 • Felkorrigering – diagnostikinställningar för att skapa accepterar inte loggar/mått från visningskommandon (#2913)Bug fix - diagnostic settings create does not accept logs/metrics from show commands (#2913)

NätverkNetwork

 • Lägg till kommandot network watcher test-connectivityAdd network watcher test-connectivity command
 • Lägg till stöd för parametern --filters för network watcher packet-capture createAdd support for --filters parameter for network watcher packet-capture create
 • Lägg till stöd för anslutningstömning för Application GatewayAdd support for Application Gateway connection draining
 • Lägg till stöd för konfiguration av WAF-regler för Application GatewayAdd support for Application Gateway WAF rule set configuration
 • Lägg till stöd för vägfilter och regler för ExpressRouteAdd support for ExpressRoute route filters and rules
 • Lägg till stöd för geografisk routning för TrafficManagerAdd support for TrafficManager geographic routing
 • Lägg till stöd för trafikväljare med principbaserad VPN-anslutningAdd support for VPN connection policy-based traffic selectors
 • Lägg till stöd för IPSec-principer för VPN-anslutningAdd support for VPN connection IPSec policies
 • Åtgärda fel med vpn-connection create när du använder parametrarna --no-wait eller --validateFix bug with vpn-connection create when using the --no-wait or --validate parameters
 • Lägg till stöd för aktiva-aktiva VNet-gatewayerAdd support for active-active VNet gateways
 • Ta bort nullvärden från utdata för network vpn-connection list/show-kommandonRemove nulls values from output of network vpn-connection list/show commands
 • BC: Åtgärda fel i utdata för vpn-connection createBC: Fix bug in the output of vpn-connection create
 • Åtgärda fel där argumentet ”--key-length” för ”vpn-connection create” inte parsades korrektFix bug where '--key-length' argument of 'vpn-connection create' was not parsed correctly
 • Åtgärda fel i dns zone import där poster inte importerades korrektFix bug in dns zone import where records were not imported correctly
 • Åtgärda fel där traffic-manager endpoint update inte fungeradeFix bug where traffic-manager endpoint update did not work
 • Lägg till kommandon för förhandsversionen för ”network watcher”Add 'network watcher' preview commands

ProfilProfile

 • Stöd för inloggning när inga prenumerationer kan hittas (#2560)Support login when there are no subscriptions found (#2560)
 • Stöd för korta parameternamn i az- kontogrupper --subscription (#2980)Support short param name in az account set --subscription (#2980)

RedisRedis

 • Lägg till ett uppdateringskommando som även lägger till möjligheten att skala för redis-cacheAdding update command which also adds the ability to scale for redis cache
 • Gör att kommandot ”update-settings” blir föråldratDeprecates the 'update-settings' command

ResursResource

 • Lägg till managedapp och definitionskommandon för managedapp (#2985)Add managedapp and managedapp definition commands (#2985)
 • Stöd för ”provider operation”-kommandon (#2908)Support 'provider operation' commands (#2908)
 • Stöd för att skapa allmän resurs (#2606)Support generic resource create (#2606)
 • Åtgärda resursparsning och sökning efter API-version.Fix resource parsing and api version lookup. (#2781)(#2781)
 • Lägg till dokument för låsningsuppdatering för az.Add docs for az lock update. (#2702)(#2702)
 • Fel om du försöker skapa en lista med resurser för en grupp som inte finns.Error out if you try to list resources for a group that doesn't exist. (#2769)(#2769)
 • [Compute] Korrigera problem med uppdatering av tillgänglighetsuppsättningar i VMSS och VM.[Compute] Fix issues with VMSS and VM availability set update. (#2773)(#2773)
 • Korrigera funktionen för att skapa lås och ta bort om den överordnade resurssökvägen är None (#2742)Fix lock create and delete if parent-resource-path is None (#2742)

RollRole

 • create-for-rbac: kontrollera att slutdatumet för SP inte överstiger certifikatets förfallodatum (#2989)create-for-rbac: ensure SP's end date will not exceed certificate's expiration date (#2989)
 • RBAC: lägg till fullständigt stöd för ”AD-grupp” (#2016)RBAC: add full support for 'ad group' (#2016)
 • roll: åtgärda problem med uppdatering av rolldefinition (#2745)role: fix issues on role definition update (#2745)
 • create-for-rbac: kontrollera att lösenordet som användaren anger hämtascreate-for-rbac: ensure user provided password is picked up

SQLSQL

 • Kommandona az sql server list-usages och az sql db list-usages har lagts tillAdded az sql server list-usages and az sql db list-usages commands
 • SQL – förmåga att ansluta direkt till resursprovidern (#2832)SQL - ability to connect directly to resource provider (#2832)

StorageStorage

 • Standardplats för resursgruppens plats för storage account createDefault location to resource group location for storage account create
 • Lägg till stöd för inkrementell blob-kopiaAdd support for incremental blob copy
 • Lägg till stöd för uppladdning av stor blockblobAdd support for large block blob upload
 • Ändra blockstorlek till 100 MB när filen som ska laddas upp är större än 200 GBChange block size to 100MB when file to upload is larger than 200GB

Virtuell datorVM

 • avail-set: gör antalet UD- och FD-domäner valfrittavail-set: make UD&FD domain counts optional

  Obs: VM-kommandon i landsbaserade moln. Undvik funktioner som är relaterade till hanterade diskar, inklusive följande:note: VM commands in sovereign clouds Please avoid managed disk related features, including the following:

  1. az disk/snapshot/imageaz disk/snapshot/image
  2. az vm/vmss diskaz vm/vmss disk
  3. Använd "—use-unmanaged-disk" i "az vm/vmss create" för att undvika hanterade diskar. Andra kommandon bör fungeraInside "az vm/vmss create", use "—use-unmanaged-disk" to avoid managed disk Other commands should work
 • vm/vmss: förbättra varningstexten när nyckelpar för ssh genererasvm/vmss: improve the warning text when generates ssh key pairs

 • vm/vmss: stöd för att skapa från en marketplace-avbildning som kräver information om prenumerationsavtalet (#1209)vm/vmss: support create from a market place image which requires plan info (#1209)

3 april 2017April 3, 2017

Version 2.0.2Version 2.0.2

Vi lanserade komponenter för ACR, Batch, KeyVault och SQL i den här versionenWe released the ACR, Batch, KeyVault, and SQL components in this release

azure-cli (2.0.2)

acr (2.0.0)
acs (2.0.2)
appservice (0.1.2)
batch (2.0.0)
cloud (2.0.0)
component (2.0.0)
configure (2.0.2)
container (0.1.2)
core (2.0.2)
documentdb (0.1.2)
feedback (2.0.0)
find (0.0.1b1)
iot (0.1.2)
keyvault (2.0.0)
lab (0.0.1)
monitor (0.0.1)
network (2.0.2)
nspkg (2.0.0)
profile (2.0.2)
redis (0.1.1b3)
resource (2.0.2)
role (2.0.1)
sql (2.0.0)
storage (2.0.2)
vm (2.0.2)

KärnaCore

 • Lägg till acr, labb, övervaka och söka moduler i standardlistanAdd acr, lab, monitor, and find modules to default list
 • Inloggning: hoppa över felaktig klient (#2634)Login: skip erroneous tenant (#2634)
 • inloggning: ställ in standardprenumeration till en med status ”Aktiverad” (#2575)login: set default subscription to one with the state of "Enabled" (#2575)
 • Lägga till väntekommandon och --no-wait-support till fler kommandon (#2524)Add wait commands and --no-wait support to more commands (#2524)
 • kärna: stöder inloggning med tjänstens huvudnamn med ett certifikat (#2457)core: support login using service principal with a cert (#2457)
 • Lägg till fråga om mallparametrar som saknas.Add prompting for missing template parameters. (#2364)(#2364)
 • Stöder inställning av standardvärden för vanliga argument som standardresursgrupp, standardwebbplats, standard-vmSupport setting default values for common arguments like default resource group, default web, default vm
 • Stöder inloggning till specifik klientSupport login to specific tenant

ACSACS

 • [ACS] Lägga till stöd för att konfigurera ett ACS-standardkluster (#2554)[ACS] Adding support for configuring a default ACS cluster (#2554)
 • Lägg till support för lösenordsfråga för ssh-nyckel.Add support for ssh key password prompting. (#2044)(#2044)
 • Lägg till stöd för Windows-kluster.Add support for windows clusters. (#2211)(#2211)
 • Växla från rollen ägare till deltagare.Switch from Owner to Contributor role. (#2321)(#2321)

AppServiceAppService

 • appservice: stöd för att få extern ip-adress för DNS A-poster (#2627)appservice: support to get external ip address used for DNS A records (#2627)
 • appservice: stöd för certifikatbindning med jokertecken (#2625)appservice: support binding wildcard certificates (#2625)
 • appservice: stöd för lista med publiceringsprofiler (#2504)appservice: support list publishing profiles (#2504)
 • AppService – Utlöser källkontrollsynk efter konfig (#2326)AppService - Trigger source control sync after config (#2326)

DataLakeDataLake

 • Första versionen av Data Lake Analytics-modulenInitial release of Data Lake Analytics module
 • Första versionen av Data Lake Store-modulenInitial release of Data Lake Store module

DocuemntDBDocuemntDB

 • DocumentDB: Lägger till stöd för att lista anslutningssträngar (#2580)DocumentDB: Adding support for listing connection strings (#2580)

Virtuell datorVM

 • [Compute] Lägga till AppGateway-stöd till att skapa VM-skalningsuppsättning (#2570)[Compute] Add AppGateway support to virtual machine scale set create (#2570)
 • [VM/VMSS] Förbättrat stöd för cachelagring (#2522)[VM/VMSS] Improved disk caching support (#2522)
 • VM/VMSS: införliva validering av logik för autentiseringsuppgifter som används av portal (#2537)VM/VMSS: incorporate credentials validation logic used by portal (#2537)
 • Lägga till väntekommandon och --no-wait-support (#2524)Add wait commands and --no-wait support (#2524)
 • VM-skalningsuppsättning: stöd * för att lista instansvy för virtuella datorer (#2467)Virtual machine scale set: support * to list instance view across vms (#2467)
 • Lägg till – hemligheter för virtuella datorer och VM-skalningsuppsättningar ([#2212}(https://github.com/Azure/azure-cli/pull/2212))Add --secrets for VM and virtual machine scale set ([#2212}(https://github.com/Azure/azure-cli/pull/2212))
 • Tillåta att skapa virtuella datorer med specialiserad VHD (#2256)Allow VM creation with specialized VHD (#2256)

27 februari 2017February 27, 2017

Version 2.0.0Version 2.0.0

Den här versionen av Azure CLI 2.0 är den första versionen som är "Allmänt tillgänglig". Allmän tillgänglighet gäller för dessa kommandomoduler:This release of Azure CLI 2.0 is the first "Generally Available" release General availability applies to these command modules:

 • Containertjänst (acs)Container Service (acs)
 • Compute (inklusive Resource Manager, VM, VM-skalningsuppsättningar, Managed Disks)Compute (including Resource Manager, VM, virtual machine scale sets, Managed Disks)
 • NätverkNetworking
 • StorageStorage

De här kommandomodulerna kan användas i produktion och stöds av de Microsoft-serviceavtal som är standard. Du kan skicka ärenden direkt till Microsoft-supporten eller via vår lista med github-ärenden. Du kan ställa frågor på StackOverflow med azure cli-taggen eller kontakta produktteamet via azfeedback@microsoft.com. Du kan ge feedback från kommandoraden med kommandot az feedbackThese command modules can be used in production and are supported by standard Microsoft SLA You can open issues directly with Microsoft support or on our github issues list You can ask questions on StackOverflow using the azure-cli tag, or contact the product team at azfeedback@microsoft.com You can provide feedback from the command line with the az feedback command

Kommandona i de här modulerna är stabila och syntaxen förväntas inte ändras i kommande lanseringar av den här versionen av Azure CLIThe commands in these modules are stable and the syntax is not expected to change in upcoming releases of this version of Azure CLI

Du kan använda az --version för att verifiera vilken version av CLI du använder. Utdata visar versionen av själva CLI (2.0.0 i den här versionen), de enskilda kommandomodulerna och de versioner av Python och GCC som du använderTo verify the version of the CLI, use az --version The output lists the version of the CLI itself (2.0.0 in this release), the individual command modules, and the versions of Python and GCC that you're using

azure-cli (2.0.0)

acs (2.0.0)
appservice (0.1.1b5)
batch (0.1.1b4)
cloud (2.0.0)
component (2.0.0)
configure (2.0.0)
container (0.1.1b4)
core (2.0.0)
documentdb (0.1.1b2)
feedback (2.0.0)
iot (0.1.1b3)
keyvault (0.1.1b5)
network (2.0.0)
nspkg (2.0.0)
profile (2.0.0)
redis (0.1.1b3)
resource (2.0.0)
role (2.0.0)
sql (0.1.1b5)
storage (2.0.0)
vm (2.0.0)

Python (Darwin) 2.7.10 (default, Jul 30 2016, 19:40:32)
[GCC 4.2.1 Compatible Apple LLVM 8.0.0 (clang-800.0.34)]

Note

Vissa av de här kommandomodulerna har ett ”bn” eller ”rcn”-postfix. De här kommandomodulerna är fortfarande i förhandsversion och blir allmänt tillgängliga i framtidenSome of the command modules have a "bn" or "rcn" postfix These command modules are still in preview and will become generally available in the future

Vi har också nattliga förhandsversioner av CLI. Mer information finns i de här instruktionerna för att hämta nattförhandsversionerna, och de här instruktionerna om konfiguration för utvecklare och bidrag till kodWe also have nightly preview builds of the CLI For information, see these instructions on getting the nightly builds, and these instructions on developer setup and contributing code

Du kan anmäla problem med nattliga förhandsversioner på följande sätt:You can report issues with nightly preview builds in the following ways: