ACOSACOS

Returnerar arccosinus, eller inverterad cosinus, för ett tal.Returns the arccosine, or inverse cosine, of a number. Arccosinus är den vinkel vars cosinus är number.The arccosine is the angle whose cosine is number. Den returnerade vinkeln ges i radianer i intervallet 0 (noll) till pi.The returned angle is given in radians in the range 0 (zero) to pi.

SyntaxSyntax

ACOS(number)  

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
TalNumber Den önskade vinkelns cosinus som måste vara mellan -1 och 1.The cosine of the angle you want and must be from -1 to 1.

ReturvärdeReturn value

Returnerar arccosinus, eller inverterad cosinus, för ett tal.Returns the arccosine, or inverse cosine, of a number.

AnmärkningarRemarks

Om du vill konvertera resultatet från radianer till grader multiplicerar du det med 180/PI() eller använder funktionen DEGREES.If you want to convert the result from radians to degrees, multiply it by 180/PI() or use the DEGREES function.

ExempelExample

FormelFormula BeskrivningDescription ResultatResult
= ACOS(-0.5)= ACOS(-0.5) Arccosinus -0,5 i radianer, 2*pi/3.Arccosine of -0.5 in radians, 2*pi/3. 2,0943951022.094395102
= ACOS(-0.5)*180/PI()= ACOS(-0.5)*180/PI() Arccosinus -0,5 i grader.Arccosine of -0.5 in degrees. 120120