AMORLINCAMORLINC

Returnerar avskrivningen för respektive redovisningsperiod.Returns the depreciation for each accounting period. Den här funktionen är avsedd för det franska redovisningssystemet.This function is provided for the French accounting system. Om en tillgång köps i mitten av redovisningsperioden tas den proportionella avskrivningen med i beräkningen.If an asset is purchased in the middle of the accounting period, the prorated depreciation is taken into account.

SyntaxSyntax

AMORLINC(<cost>, <date_purchased>, <first_period>, <salvage>, <period>, <rate>[, <basis>])

ParametrarParameters

TermTerm DefinitionDefinition
costcost Kostnaden för tillgången.The cost of the asset.
date_purchaseddate_purchased Tillgångens inköpsdatum.The date of the purchase of the asset.
first_periodfirst_period Slutdatumet för den första perioden.The date of the end of the first period.
salvagesalvage Restvärdet vid slutet av tillgångens livslängd.The salvage value at the end of the life of the asset.
periodperiod Perioden.The period.
raterate Avskrivningstakten.The rate of depreciation.
basisbasis (Valfritt) den bas som dagräkningen ska utgå från.(Optional) The type of day count basis to use. Om basen utelämnas antas den vara 0.If basis is omitted, it is assumed to be 0. Godkända värden visas under den här tabellen.The accepted values are listed below this table.

Parametern basis kan ha följande värden:The basis parameter accepts the following values:

basisBasis DatumsystemDate system
0 eller inget värde0 or omitted 360 dagar (NASD-metoden)360 days (NASD method)
11 FaktiskActual
33 365 dagar under ett år365 days in a year
44 360 dagar under ett år (europeisk metod)360 days in a year (European method)

ReturvärdeReturn Value

Avskrivningen för respektive redovisningsperiod.The depreciation for each accounting period.

KommentarerRemarks

 • Datum lagras som sekventiella serienummer, så de kan användas i beräkningar.Dates are stored as sequential serial numbers so they can be used in calculations. I DAX är 30 december 1899 dag 0 och 1 januari 2008 är 39448, eftersom det är 39 448 dagar efter 30 december 1899.In DAX, December 30, 1899 is day 0, and January 1, 2008 is 39448 because it is 39,448 days after December 30, 1899.

 • period och basis avrundas till närmaste heltal.period and basis are rounded to the nearest integer.

 • Fel returneras i följande fall:An error is returned if:

  • cost < 0.cost < 0.
  • first_period eller date_purchased inte är ett giltigt datum.first_period or date_purchased is not a valid date.
  • date_purchased > first_period.date_purchased > first_period.
  • salvage < 0 eller salvage > cost.salvage < 0 or salvage > cost.
  • period < 0.period < 0.
  • rate ≤ 0.rate ≤ 0.
  • basis är ett annat tal än 0, 1, 3 eller 4.basis is any number other than 0, 1, 3, or 4.
 • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

DataData BeskrivningDescription
24002400 CostCost
19-August-200819-August-2008 InköpsdatumDate purchased
31-December-200831-December-2008 Slutet på den första periodenEnd of the first period
300300 RestvärdeSalvage value
11 PeriodPeriod
15 %15% AvskrivningstaktDepreciation rate
11 Faktisk bas (se ovan)Actual basis (see above)

Följande DAX-fråga:The following DAX query:

EVALUATE
{
 AMORLINC(2400, DATE(2008,8,19), DATE(2008,12,31), 300, 1, 0.15, 1)
}

Returnerar den första periodens avskrivning enligt de villkor som anges ovan.Returns the first period's depreciation, given the terms specified above.

[Värde][Value]
360360