ATANATAN

Returnerar arctangensen, eller inverterad tangens, för ett tal.Returns the arctangent, or inverse tangent, of a number. Arctangensen är den vinkel vars tangent är number.The arctangent is the angle whose tangent is number. Den returnerade vinkeln ges i radianer i intervallet -pi/2 till pi/2.The returned angle is given in radians in the range -pi/2 to pi/2.

SyntaxSyntax

ATAN(number)  

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
nummernumber Tangens för den önskade vinkeln.The tangent of the angle you want.

ReturvärdeReturn value

Returnerar talets inverterade hyperboliska tangens.Returns the inverse hyperbolic tangent of a number.

AnmärkningarRemarks

Om du vill uttrycka arctangent i grader multiplicerar du resultatet med 180/PI( ) eller använder funktionen DEGREES.To express the arctangent in degrees, multiply the result by 180/PI( ) or use the DEGREES function.

ExempelExample

FormelFormula BeskrivningDescription ResultatResult
= ATAN(1)= ATAN(1) Arctangens för 1, i radianer, pi/4Arctangent of 1 in radians, pi/4 0.7853981630.785398163
= ATAN(1)*180/PI()= ATAN(1)*180/PI() Arctangenttangens för 1 i graderArctangent of 1 in degrees 4545