CONVERTCONVERT

Konverterar ett uttryck med en datatyp till en annan.Converts an expression of one data type to another.

SyntaxSyntax

CONVERT(<Expression>, <Datatype>)  

ParametrarParameters

TermTerm DefinitionDefinition
UttryckExpression Valfritt giltigt uttryck.Any valid expression.
DatatypDatatype En uppräkning som innehåller: INTEGER(heltal), DOUBLE(decimaltal), STRING(text), BOOLEAN(True/False), CURRENCY(fast decimaltal), DATETIME(datum, tid osv.).An enumeration that includes: INTEGER(Whole Number), DOUBLE(Decimal Number), STRING(Text), BOOLEAN(True/False), CURRENCY(Fixed Decimal Number), DATETIME(Date, Time, etc).

ReturvärdeReturn value

Returnerar värdet för <Expression> översatt till <Datatype>.Returns the value of <Expression>, translated to <Datatype>.

KommentarerRemarks

  • Funktionen returnerar ett fel när ett värde inte kan konverteras till den angivna datatypen.The function returns an error when a value cannot be converted to the specified data type.

  • DAX-beräknade kolumner måste ha en enda datatyp.DAX calculated columns must be of a single data type. Eftersom MEDIAN- och MEDIANX-funktioner över en heltalskolumn returnerar blandade datatyper, antingen integer eller double, returnerar följande beräknade kolumnuttryck ett fel som resultat: MedianNumberCarsOwned = MEDIAN(DimCustomer[NumberCarsOwned]).Since MEDIAN and MEDIANX functions over an integer column return mixed data types, either integer or double, the following calculated column expression will return an error as a result: MedianNumberCarsOwned = MEDIAN(DimCustomer[NumberCarsOwned]).

  • För att undvika blandade datatyper ändrar du uttrycket så att det alltid returnerar datatypen Double, till exempel:To avoid mixed data types, change the expression to always return the double data type, for example:
    MedianNumberCarsOwned = MEDIANX(DimCustomer, CONVERT([NumberCarsOwned], DOUBLE)).MedianNumberCarsOwned = MEDIANX(DimCustomer, CONVERT([NumberCarsOwned], DOUBLE)).

  • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

DAX-frågaDAX query

EVALUATE { CONVERT(DATE(1900, 1, 1), INTEGER) }  

ReturnerarReturns

[Värde][Value]
22