CUMIPMTCUMIPMT

Returnerar den ackumulerade räntan på ett lån som betalats mellan start_period och end_period.Returns the cumulative interest paid on a loan between start_period and end_period.

SyntaxSyntax

CUMIPMT(<rate>, <nper>, <pv>, <start_period>, <end_period>, <type>)

ParametrarParameters

TermTerm DefinitionDefinition
raterate Räntesatsen.The interest rate.
npernper Totalt antal betalningsperioder.The total number of payment periods.
pvpv Nuvärdet.The present value.
start_periodstart_period Den första perioden i beräkningen.The first period in the calculation. Värdet måste vara mellan 1 och end_period (inklusive).Must be between 1 and end_period (inclusive).
end_periodend_period Den sista perioden i beräkningen.The last period in the calculation. Måste ligga mellan start_period och nper (inklusive).Must be between start_period and nper (inclusive).
typtype Tidpunkten för betalning.The timing of the payment. Godkända värden visas under den här tabellen.The accepted values are listed below this table.

Parametern type kan ha följande värden:The type parameter accepts the following values:

TypType TidsinställningTiming
0 (noll)0 (zero) Betalning i slutet av periodenPayment at the end of the period
11 Betalning i början av periodenPayment at the beginning of the period

ReturvärdeReturn Value

Den ackumulerade räntan under den angivna perioden.The cumulative interest paid in the specified period.

KommentarerRemarks

 • Se till att du använder samma enheter för rate och nper.Make sure that you are consistent about the units you use for specifying rate and nper. Om du gör månadsbetalningar på ett fyraårigt lån med en årsränta på 10 procent ska du ange 0.1/12 för rate och 4*12 för nper.If you make monthly payments on a four-year loan at an annual interest rate of 10 percent, use 0.1/12 for rate and 4*12 for nper. Om du gör årsvisa betalningar på samma lån använder du 0.1 för rate och 4 för nper.If you make annual payments on the same loan, use 0.1 for rate and 4 for nper.

 • start_period, end_period och type avrundas till närmaste heltal.start_period, end_period, and type are rounded to the nearest integer.

 • Fel returneras i följande fall:An error is returned if:

  • rate ≤ 0.rate ≤ 0.
  • nper < 1.nper < 1.
  • pv ≤ 0.pv ≤ 0.
  • start_period < 1 eller start_period > end_period.start_period < 1 or start_period > end_period.
  • end_period < start_period eller end_period > nper.end_period < start_period or end_period > nper.
  • type är ett annat tal än 0 eller 1.type is any number other than 0 or 1.
 • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExamples

DataData BeskrivningDescription
9%9% Årlig räntesatsAnnual interest rate
3030 År som lånet löper överYears of the loan
125000125000 NuvärdePresent value

Exempel 1Example 1

Följande DAX-fråga:The following DAX query:

EVALUATE
{
 CUMIPMT(0.09/12, 30*12, 125000, 13, 24, 1)
}

Returnerar den totala ränta som betalas det andra betalningsåret, period 13 till 24, förutsatt att betalningarna görs i början av varje månad.Returns the total interest paid in the second year of payments, periods 13 through 24, assuming that the payments are made at the beginning of each month.

[Värde][Value]
-11052.3395838718-11052.3395838718

Exempel 2Example 2

Följande DAX-fråga:The following DAX query:

EVALUATE
{
 CUMIPMT(0.09/12, 30*12, 125000, 1, 1, 0)
}

Returnerar den ränta som betalas i en enda betalning den första månaden, förutsatt att betalningen görs i slutet av månaden.Returns the interest paid in a single payment in the first month, assuming that the payment is made at the end of the month.

[Värde][Value]
-937.5-937.5