FILTERFILTERS

Returnerar värdena som tillämpas direkt som filter på columnName.Returns the values that are directly applied as filters to columnName.

SyntaxSyntax

FILTERS(<columnName>)  

ParametrarParameters

PeriodTerm BeskrivningDescription
columnNamecolumnName Namnet på en befintlig kolumn med hjälp av standardmässig DAX-syntax.The name of an existing column, using standard DAX syntax. Det får inte vara ett uttryck.It cannot be an expression.

ReturvärdeReturn value

Returnerar värdena som tillämpas direkt som filter till columnName.The values that are directly applied as filters to columnName.

AnmärkningarRemarks

Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

I följande exempel visas hur du fastställer antalet direkta filter som en kolumn innehåller.The following example shows how to determine the number of direct filters a column has.

= COUNTROWS(FILTERS(ResellerSales_USD[ProductKey]))  

I det här kan du se hur många direkta filter i ResellerSales_USD[ProductKey] som har tillämpats på kontexten där uttrycket utvärderas.This example lets you know how many direct filters on ResellerSales_USD[ProductKey] have been applied to the context where the expression is being evaluated.