FVFV

Beräknar slutvärdet för en investering baserat på en fast räntesats.Calculates the future value of an investment based on a constant interest rate. Du kan använda FV med antingen periodiska, konstanta betalningar eller en enskild klumpsumma.You can use FV with either periodic, constant payments, and/or a single lump sum payment.

SyntaxSyntax

FV(<rate>, <nper>, <pmt>[, <pv>[, <type>]])

ParametrarParameters

TermTerm DefinitionDefinition
raterate Räntesatsen per period.The interest rate per period.
npernper Totalt antal betalningsperioder i en annuitet.The total number of payment periods in an annuity.
pmtpmt Den betalning som görs varje period. Värdet kan inte ändras under annuitetens livslängd.The payment made each period; it cannot change over the life of the annuity. pmt omfattar vanligtvis kapital och ränta, men inga andra avgifter eller skatter.Typically, pmt contains principal and interest but no other fees or taxes.
pvpv (Valfritt) Nuvärdet eller klumpsumman som en rad framtida betalningar är värd just nu.(Optional) The present value, or the lump-sum amount that a series of future payments is worth right now. Om pv utelämnas antas värdet vara BLANK.If pv is omitted, it is assumed to be BLANK.
typtype (Valfritt) Siffran 0 eller 1, som anger när betalningar förfaller.(Optional) The number 0 or 1 which indicates when payments are due. Om type utelämnas antas värdet vara 0.If type is omitted, it is assumed to be 0. Godkända värden visas under den här tabellen.The accepted values are listed below this table.

Parametern type kan ha följande värden:The type parameter accepts the following values:

Ange type somSet type equal to Om betalningarna förfallerIf payments are due
0 eller inget värde0 or omitted I slutet av periodenAt the end of the period
11 I början av periodenAt the beginning of the period

Obs! Du hittar en mer fullständig beskrivning av argumenten till FV och mer information om annuitetsfunktioner i funktionen PV.Note: For a more complete description of the arguments in FV and for more information on annuity functions, see the PV function.

ReturvärdeReturn Value

Slutvärdet för en investering.The future value of an investment.

KommentarerRemarks

  • Se till att du använder samma enheter för rate och nper.Make sure that you are consistent about the units you use for specifying rate and nper. Om du gör månadsbetalningar på ett fyraårigt lån med en årsränta på 12 procent ska du ange 0.12/12 för rate och 4*12 för nper.If you make monthly payments on a four-year loan at 12 percent annual interest, use 0.12/12 for rate and 4*12 for nper. Om du gör årsvisa betalningar på samma lån använder du 0.12 för rate och 4 för nper.If you make annual payments on the same loan, use 0.12 for rate and 4 for nper.

  • För alla argument representeras kontanter du betalar ut, till exempel insättningar i sparande, av negativa tal. Kontanter du tar emot, till exempel utdelningscheckar, representeras av positiva tal.For all the arguments, cash you pay out, such as deposits to savings, is represented by negative numbers; cash you receive, such as dividend checks, is represented by positive numbers.

  • type avrundas till närmaste heltal.type is rounded to the nearest integer.

  • Fel returneras i följande fall:An error is returned if:

    • nper < 1nper < 1
  • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

DataData BeskrivningDescription
6 %6% Årlig räntesatsAnnual interest rate
1010 Antalet betalningarNumber of payments
-200-200 BetalningsbeloppetAmount of the payment
-500-500 NuvärdePresent value
11 Betalningen förfaller i början av perioden (0 anger att betalningen förfaller i slutet av perioden)Payment is due at the beginning of the period (0 indicates payment is due at end of period)

Följande DAX-fråga:The following DAX query:

EVALUATE
{
  FV(0.06/12, 10, -200, -500, 1)
}

Returnerar slutvärdet för en investering med de villkor som anges ovan.Returns the future value of an investment using the terms specified above.

[Värde][Value]
2581.403374060122581.40337406012