GCDGCD

Returnerar den största gemensamma nämnaren av två eller flera heltal.Returns the greatest common divisor of two or more integers. Den största gemensamma nämnaren är det största heltal som dividerar både tal1 och tal2 utan rest.The greatest common divisor is the largest integer that divides both number1 and number2 without a remainder.

SyntaxSyntax

GCD(number1, [number2], ...)  

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
tal1, tal2,...number1, number2, ... Tal1 krävs, men efterföljande tal är valfria.Number1 is required, subsequent numbers are optional. 1 till 255 värden.1 to 255 values. Ett värde trunkeras om det inte är ett heltal.If any value is not an integer, it is truncated.

ReturvärdeReturn value

Den största gemensamma nämnaren av två eller flera heltal.The greatest common divisor of two or more integers.

AnmärkningarRemarks

  • Om något argument inte är numeriskt returnerar GCD felvärdet #VALUE!If any argument is nonnumeric, GCD returns the #VALUE! .error value.

  • Om något argument är mindre än noll returnerar GCD felvärdet #NUM!If any argument is less than zero, GCD returns the #NUM! .error value.

  • Siffran ett delar alla värden jämnt.One divides any value evenly.

  • Ett primtal har bara sig själv och ett som jämn nämnare.A prime number has only itself and one as even divisors.

  • Om en parameter till GCD är >=2^53, returnerar GCD felvärdet #NUM!If a parameter to GCD is >=2^53, GCD returns the #NUM! .error value.

  • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

FormelFormula BeskrivningDescription ResultatResult
= GCD(5, 2)= GCD(5, 2) Största gemensamma nämnaren av 5 och 2.Greatest common divisor of 5 and 2. 11
= GCD(24, 36)= GCD(24, 36) Största gemensamma nämnaren av 24 och 36.Greatest common divisor of 24 and 36. 1212
= GCD(7, 1)= GCD(7, 1) Största gemensamma nämnaren av 7 och 1.Greatest common divisor of 7 and 1. 11