HASONEVALUEHASONEVALUE

Returnerar TRUE när kontexten för columnName har filtrerats ned till endast ett distinkt värde.Returns TRUE when the context for columnName has been filtered down to one distinct value only. Annars är det FALSE.Otherwise is FALSE.

SyntaxSyntax

HASONEVALUE(<columnName>)  

ParametrarParameters

TermTerm DefinitionDefinition
columnNamecolumnName Namnet på en befintlig kolumn med hjälp av standardmässig DAX-syntax.The name of an existing column, using standard DAX syntax. Det får inte vara ett uttryck.It cannot be an expression.

ReturvärdeReturn value

TRUE när kontexten för columnName har filtrerats ned till endast ett distinkt värde.TRUE when the context for columnName has been filtered down to one distinct value only. Annars är det FALSE.Otherwise is FALSE.

KommentarerRemarks

  • Ett likvärdigt uttryck för HASONEVALUE() är COUNTROWS(VALUES(<columnName>)) = 1.An equivalent expression for HASONEVALUE() is COUNTROWS(VALUES(<columnName>)) = 1.

  • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

Följande måttformel kontrollerar om kontexten segmenteras med ett värde i syfte att beräkna en procentandel mot ett fördefinierat scenario. I det här fallet vill du jämföra återförsäljarens försäljning mot försäljningen år 2007, och då behöver du veta om kontexten filtreras efter enskilda år.The following measure formula verifies if the context is being sliced by one value in order to estimate a percentage against a predefined scenario; in this case you want to compare Reseller Sales against sales in 2007, then you need to know if the context is filtered by single years. Om jämförelsen är meningslös vill du dessutom returnera BLANK.Also, if the comparison is meaningless you want to return BLANK.

= IF(HASONEVALUE(DateTime[CalendarYear]),SUM(ResellerSales_USD[SalesAmount_USD])/CALCULATE(SUM(ResellerSales_USD[SalesAmount_USD]),DateTime[CalendarYear]=2007),BLANK())