IPMTIPMT

Returnerar ränteinbetalningen en angiven period för en investering med konstanta periodiska betalningar och fast ränta.Returns the interest payment for a given period for an investment based on periodic, constant payments and a constant interest rate.

SyntaxSyntax

IPMT(<rate>, <per>, <nper>, <pv>[, <fv>[, <type>]])

ParametrarParameters

TermTerm DefinitionDefinition
raterate Räntesatsen per period.The interest rate per period.
perper Den period som du vill beräkna räntan för.The period for which you want to find the interest. Måste ligga mellan 1 och nper (inklusive).Must be between 1 and nper (inclusive).
npernper Totalt antal betalningsperioder i en annuitet.The total number of payment periods in an annuity.
pvpv Nuvärdet eller klumpsumman som en rad framtida betalningar är värd just nu.The present value, or the lump-sum amount that a series of future payments is worth right now.
fvfv (Valfritt) Slutvärdet eller saldot som återstår när den sista betalningen har gjorts.(Optional) The future value, or a cash balance you want to attain after the last payment is made. Om fv utelämnas antas värdet vara BLANK.If fv is omitted, it is assumed to be BLANK.
typtype (Valfritt) Siffran 0 eller 1, som anger när betalningar förfaller.(Optional) The number 0 or 1 which indicates when payments are due. Om type utelämnas antas värdet vara 0.If type is omitted, it is assumed to be 0. Godkända värden visas under den här tabellen.The accepted values are listed below this table.

Parametern type kan ha följande värden:The type parameter accepts the following values:

Ange type somSet type equal to Om betalningarna förfallerIf payments are due
0 eller inget värde0 or omitted I slutet av periodenAt the end of the period
11 I början av periodenAt the beginning of the period

ReturvärdeReturn Value

Räntebetalningen den aktuella perioden.The interest payment for the given period.

KommentarerRemarks

 • Se till att du använder samma enheter för rate och nper.Make sure that you are consistent about the units you use for specifying rate and nper. Om du gör månadsbetalningar på ett fyraårigt lån med en årsränta på 12 procent ska du ange 0.12/12 för rate och 4*12 för nper.If you make monthly payments on a four-year loan at 12 percent annual interest, use 0.12/12 for rate and 4*12 for nper. Om du gör årsvisa betalningar på samma lån använder du 0.12 för rate och 4 för nper.If you make annual payments on the same loan, use 0.12 for rate and 4 for nper.

 • För alla argument representeras kontanter du betalar ut, till exempel insättningar i sparande, av negativa tal. Kontanter du tar emot, till exempel utdelningscheckar, representeras av positiva tal.For all the arguments, cash you pay out, such as deposits to savings, is represented by negative numbers; cash you receive, such as dividend checks, is represented by positive numbers.

 • type avrundas till närmaste heltal.type is rounded to the nearest integer.

 • Fel returneras i följande fall:An error is returned if:

  • per < 1 eller per > nperper < 1 or per > nper
  • nper < 1nper < 1
 • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExamples

DataData BeskrivningDescription
10.00%10.00% Årlig räntaAnnual interest
33 Antal år lånet löper överYears of loan
\$8,000\$8,000 Lånets nuvärdePresent value of loan

Exempel 1Example 1

Följande DAX-fråga:The following DAX query:

EVALUATE
{
 IPMT(0.1/12, 1, 3*12, 8000)
}

Returnerar månadsräntan att betala den första månaden för ett lån med de villkor som anges ovan.Returns the monthly interest due in the first month for a loan with the terms specified above.

[Värde][Value]
-66.6666666666667-66.6666666666667

Exempel 2Example 2

Följande DAX-fråga:The following DAX query:

EVALUATE
{
 IPMT(0.1, 3, 3, 8000)
}

Returnerar den årliga räntan som förfaller under det sista året för ett lån med de villkor som anges ovan, där betalningar görs per år.Returns the yearly interest due in the last year for a loan with the terms specified above, where payments are made yearly.

[Värde][Value]
-292.447129909366-292.447129909366