ISONORAFTERISONORAFTER

En boolesk funktion som emulerar beteendet för en ”Starta vid”-sats och returnerar true för en rad som uppfyller alla villkorsparametrar.A boolean function that emulates the behavior of a 'Start At' clause and returns true for a row that meets all of the condition parameters.

Den här funktionen tar ett variabelt antal tripplar. De två första värdena i en trippel är de uttryck som ska jämföras, och den tredje parametern anger sorteringsordningen.This function takes a variable number of triples, the first two values in a triple are the expressions to be compared, and the third parameter indicates the sort order. Sorteringsordningen kan vara stigande (standard) eller fallande.The sort order can be ascending (default) or descending.

Baserat på den första sorteringsordningen jämförs den första parametern med den andra parametern.Based on the sort order, the first parameter is compared with the second parameter. Om sorteringsordningen är stigande blir jämförelsen huruvida den första parametern är större än eller lika med den andra parametern.If the sort order is ascending, the comparison to be done is first parameter greater than or equal to second parameter. Om sorteringsordningen är fallande blir jämförelsen huruvida den andra parametern är mindre än eller lika med den första parametern.If the sort order is descending, the comparison to be done is second parameter less than or equal to first parameter.

SyntaxSyntax

ISONORAFTER(<scalar_expression>, <scalar_expression>[, sort_order [, <scalar_expression>, <scalar_expression>[, sort_order]]…)  

ParametrarParameters

TermTerm DefinitionDefinition
skalärt uttryckscalar expression Uttryck som returnerar ett skalärt värde, till exempel en kolumnreferens, ett heltal eller ett strängvärde.Any expression that returns a scalar value like a column reference or integer or string value. Normalt är den första parametern en kolumnreferens och den andra parametern ett skalärt värde.Typically the first parameter is a column reference and the second parameter is a scalar value.
sorteringsordningsort order (valfritt) Den ordning i vilken kolumnen sorteras.(optional) The order in which the column is sorted. Kan vara stigande (ASC) eller fallande (DEC).Can be ascending (ASC) or descending (DEC). Som standard är sorteringsordningen stigande.By default the sort order is ascending.

ReturvärdeReturn value

Sant eller falskt.True or false.

KommentarerRemarks

Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

Tabellnamn: 'Info'Table name: 'Info'

LandCountry StatState AntalCount TotaltTotal
INDIND JKJK 2020 800800
IND`IND` MHMH 2525 10001000
INDIND WBWB 1010 900900
USAUSA CACA 55 500500
USAUSA WAWA 1010 900900
FILTER(Info, ISONORAFTER(Info[Country], "IND", ASC, Info[State], "MH", ASC))