LASTNONBLANKVALUELASTNONBLANKVALUE

Utvärderar ett uttryck som filtrerats efter de sorterade värdena i en kolumn och returnerar det sista värdet för uttrycket som inte är tomt.Evaluates an expression filtered by the sorted values of a column and returns the last value of the expression that is not blank.

SyntaxSyntax

LASTNONBLANKVALUE(<column>, <expression>)

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
kolumncolumn En kolumn eller ett uttryck som returnerar en tabell med en kolumn.A column or an expression that returns a single-column table.
uttryckexpression Ett uttryck som utvärderas för varje värde i <column>.An expression evaluated for each value of <column>.

ReturvärdeReturn value

Det sista icke-tomma värdet för <expression> som motsvarar de sorterade värdena i <column>.The last non-blank value of <expression> corresponding to the sorted values of <column>.

AnmärkningarRemarks

 • Argumentet kolumn kan vara något av följande:The column argument can be any of the following:

  • En referens till valfri kolumn.A reference to any column.
  • En tabell med en enda kolumn.A table with a single column.
 • Den här funktionen skiljer sig från LASTNONBLANK i och med att <column> läggs till i filterkontexten för utvärderingen av <expression>.This function is different from LASTNONBLANK in that the <column> is added to the filter context for the evaluation of <expression>.

 • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

Följande DAX-fråga,The following DAX query,

EVALUATE
SUMMARIZECOLUMNS(
 DimProduct[Class],
 "LNBV",
 LASTNONBLANKVALUE(
  DimDate[Date],
  SUM(FactInternetSales[SalesAmount])
  )
)

Returnerar,Returns,

DimProduct[Class]DimProduct[Class] [LNBV][LNBV]
LL 132.44132.44
HH 137.6137.6
MM 84.9784.97
2288.62288.6