LCMLCM

Returnerar den minsta gemensamma multipeln av heltal.Returns the least common multiple of integers. Den minsta gemensamma multipeln är det minsta positiva heltal som är en multipel av alla heltalsargumenten tal1, tal2 och så vidare.The least common multiple is the smallest positive integer that is a multiple of all integer arguments number1, number2, and so on. Använd LCM om du vill lägga till bråk med olika nämnare.Use LCM to add fractions with different denominators.

SyntaxSyntax

LCM(number1, [number2], ...)  

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
tal1, tal2,...number1, number2,... Tal1 krävs, men efterföljande tal är valfria.Number1 is required, subsequent numbers are optional. 1 till 255 värden som du vill ha den minsta gemensamma multipeln för.1 to 255 values for which you want the least common multiple. Om värdet inte är ett heltal trunkeras det.If value is not an integer, it is truncated.

ReturvärdeReturn value

Returnerar den minsta gemensamma multipeln av heltal.Returns the least common multiple of integers.

AnmärkningarRemarks

  • Om något argument är icke-numeriskt returnerar LCM felvärdet #VALUE!If any argument is nonnumeric, LCM returns the #VALUE! .error value.

  • Om något argument är mindre än noll returnerar LCM felvärdet #NUM!If any argument is less than zero, LCM returns the #NUM! .error value.

  • Om LCM(a,b) >=2^53 returnerar LCM felvärdet #NUM!If LCM(a,b) >=2^53, LCM returns the #NUM! .error value.

  • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

FormelFormula BeskrivningDescription ResultatResult
= LCM(5, 2)= LCM(5, 2) Minsta gemensamma multipel av 5 och 2.Least common multiple of 5 and 2. 1010
= LCM(24, 36)= LCM(24, 36) Minsta gemensamma multipel av 24 och 36.Least common multiple of 24 and 36. 7272