PERCENTILE.EXCPERCENTILE.EXC

Returnerar den k:e percentilen av värden i ett intervall, där k är inom intervallet 0..1, exklusivt.Returns the k-th percentile of values in a range, where k is in the range 0..1, exclusive.

Om du vill returnera percentilen för ett uttryck som utvärderas för varje rad i en tabell ska du använda funktionen PERCENTILEX.EXC.To return the percentile number of an expression evaluated for each row in a table, use PERCENTILEX.EXC function.

SyntaxSyntax

PERCENTILE.EXC(<column>, <k>)  

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
kolumncolumn En kolumn som innehåller de värden som definierar relativ position.A column containing the values that define relative standing.
kk Percentilvärdet i intervallet 0..1, exklusivt.The percentile value in the range 0..1, exclusive.

ReturvärdeReturn value

Den k:e percentilen av värden i ett intervall, där k är inom intervallet 0..1, exklusivt.The k-th percentile of values in a range, where k is in the range 0..1, exclusive.

AnmärkningarRemarks

  • Om kolumnen är tom returneras BLANK().If column is empty, BLANK() is returned.

  • Om k är noll eller tomt returnerar den rangordnade percentilen 1/(n+1) det minsta värdet.If k is zero or blank, percentile rank of 1/(n+1) returns the smallest value. Om värdet är noll är det utanför intervallet och ett fel returneras.If zero, it is out of range and an error is returned.

  • Om k är icke-numeriskt eller utanför intervallet 0 till 1 returneras ett fel.If k is nonnumeric or outside the range 0 to 1, an error is returned.

  • Om k inte är en multipel av 1/(n + 1), kommer PERCENTILE.EXC att interpolera för att fastställa värdet vid den k:e percentilen.If k is not a multiple of 1/(n + 1), PERCENTILE.EXC will interpolate to determine the value at the k-th percentile.

  • PERCENTILE.EXC kommer att interpolera när värdet för den angivna percentilen är mellan två värden i matrisen.PERCENTILE.EXC will interpolate when the value for the specified percentile is between two values in the array. Om det inte går att interpolera den k:te percentilen returneras ett fel.If it cannot interpolate for the k percentile specified, an error is returned.

  • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

Se ävenSee also

PERCENTILEX.EXCPERCENTILEX.EXC