PERMUTPERMUT

Returnerar antalet permutationer för ett angivet antal objekt som kan väljas från talobjekt.Returns the number of permutations for a given number of objects that can be selected from number objects. En permutation är en uppsättning eller en delmängd av objekt eller händelser där den interna ordningsföljden är viktig.A permutation is any set or subset of objects or events where internal order is significant. Permutationer skiljer sig från kombinationer, där den interna ordningsföljden inte är viktig.Permutations are different from combinations, for which the internal order is not significant. Använd funktionen vid lotteriliknande sannolikhetsberäkningar.Use this function for lottery-style probability calculations.

SyntaxSyntax

PERMUT(number, number_chosen)  

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
nummernumber Krävs.Required. Ett heltal som beskriver antalet objekt.An integer that describes the number of objects.
number_chosennumber_chosen Krävs.Required. Ett heltal som beskriver antalet objekt i varje permutation.An integer that describes the number of objects in each permutation.

ReturvärdeReturn value

Returnerar antalet permutationer för ett angivet antal objekt som kan väljas från talobjektReturns the number of permutations for a given number of objects that can be selected from number objects

AnmärkningarRemarks

  • Båda argumenten trunkeras till heltal.Both arguments are truncated to integers.

  • Om number eller number_chosen inte är numeriskt, returnerar PERMUT felvärdet #VALUE!If number or number_chosen is nonnumeric, PERMUT returns the #VALUE! .error value.

  • Om number ≤ 0 eller om number_chosen < 0, returnerar PERMUT felvärdet #NUM!If number ≤ 0 or if number_chosen < 0, PERMUT returns the #NUM! .error value.

  • Om number < number_chosen, returnerar PERMUT felvärdet #NUM!If number < number_chosen, PERMUT returns the #NUM! .error value.

  • Ekvationen för antalet permutationer är:The equation for the number of permutations is:

    $$P_{k,n} = \frac{n!}{(n-k)!}$$$$P_{k,n} = \frac{n!}{(n-k)!}$$

  • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

Den här formeln visar möjliga permutationer för en grupp där 2 av 3 objekt väljs:In the following formula, permutations possible for a group of 3 objects where 2 are chosen:

= PERMUT(3,2)

Resultat,Result,

66